• Prijímacie konanie - osemročné štúdium, štátne jazykové skúšky, konanie komisionálnych skúšok, ukončovanie výchovy a vzdelávania

  Ministerstvo na svojom webovom sídle 

  https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-osemrocne-studium/ 

  zverejnilo dokumenty, ktoré nájdete v priloženom linku.

   

 • Poďakovanie

  Dňa 26. 5. 2020 sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach za prísnych hygienických opatrení. Odberu sa zúčastnilo 32 darcov krvi z Komjatíc. Všetkým veľmi pekne ďakujem za darovanie krvi a tiež za dodržanie všetkých hygienických opatrení.

  Veľké poďakovanie patrí pánovi starostovi Petrovi Hlavatému, ktorý zabezpečil občerstvenie pre darcov krvi a dezinfekciu na ruky. 
Ďakujem firme Labaš za perá, ktoré sa nám veľmi hodili, pretože každý darca mal svoje pero a hygiena bola dodržaná. Veľmi pekne ďakujem aj pani Elenke Púčikovej, Veronike, Hanke a pánovi Rolandovi za pomoc a spoluprácu.

  Teším sa na stretnutie pri dobrovoľnom odbere krvi v septembri 2020. Pozývam aj tých, ktorí v priebehu nasledujúcich mesiacov dosiahnu vek dospelosti, aby prišli medzi nás. 
Všetci ste srdečne vítaní.

  PaedDr. Katarína Hanesová

  Predsedníčka MS SČK Komjatice

 • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

  Základná škola rada prijme medzi seba učiteľa matematiky pre 2. stupeň. Ponúkame priateľský kolektív, podporu inovatívneho prístupu a dlhodobú perspektívu pracovného pomeru. Žiadosť a životopis zasielajte na adresu školy. Radi sa s Vami osobne stretneme pri pohovore.

 • Oznam - odber krvi

  Dňa 26. 5. 2020 (utorok) od 08.00 do 11.00 hod. sa uskutoční dobrovoľný odber krvi v Kultúrnom dome v Komjaticiach. Odber sa uskutoční za prísnych hygienických podmienok. Každý darca musí mať ochranné rúško a musí dodržiavať rozostupy. Aby sme chránili zdravie darcov krvi, je potrebné sa objednať na presný čas darovania krvi v NTS Nové Zámky t. číslo: 035 6400 185 alebo 035 6912 250.Verím, že to spolu zvládneme a pomôžeme tým, ktorí krv veľmi potrebujú. Vopred Vám všetkým ďakujeme. 

  Tešíme sa na vás a prajeme všetkým hlavne veľa zdravia.

 • OZNAM

  Vedenie školy týmto oznamom informuje verejnosť, že vonkajší areál školy a športoviská, nie sú verejnými plochami a športoviskami, preto aj naďalej na nich nebude prebiehať mimoškolská činnosť. Ďakujeme za porozumenie.

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

  Klik na link:

  https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Organizácia%20a%20podmienky%20prevádzky%20základných%20škôl.pdf

 • Návrat do školy

  Milé deti, žiaci, vážení rodičia!  

  Verím, že ste sledovali TB MŠ a potešili ste sa, že sme dostali možnosť opäť Vás privítať v škole.
  Vedenie školy, pani učiteľky, tety upratovačky aj kuchárky budú najbližšie dni pripravovať priestor školy pre Váš bezpečný návrat do tried.
  Všetky usmernenia a pokyny, potrebné tlačivá a informácie Vám budeme zverejňovať na web stránke školy, fb profiloch a v prvom rade budú s Vami a Vašimi rodičmi komunikovať Vaše pani učiteľky.  
  Čo nás teda čaká v najbližších dňoch? 
  Vážení rodičia, prosíme, veľmi zodpovedne zvážte možnosť návratu detí a žiakov do školy. 
  Od stredy 20.05.2020 Vás budú triedni učitelia oslovovať a zisťovať záujem o návrat Vášho dieťaťa do školy.
  Na základe Vášho záujmu pristúpime k zosúladeniu vyučovania a pobytu detí a žiakov v škole s dištančným online vzdelávaním. Zamyslite sa aj nad potrebou pobytu dieťaťa v školskej družine a samozrejme jeho stravovania v školskej jedálni. Aj na tietootázky budeme potrebovať od Vás záväzné stanovisko.  
  Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu, pochopenie, ústretovosť a vzájomnúpodporu. Verím, že zodpovedným prístupom nás všetkých zvládneme aj túto výzvu. 
  Sme Vám k dispozícii na našich emailoch - zskomjatice@azet.sk, ms.komjatice@gmail.com, resp. telefónnych číslach 0908 095 404 RŠ,0903 471 567 ZRŠ pre MŠ. 
  Oslovte nás v prípade akýchkoľvek otázok. 

  So želaním pekného dňa a do skorého videnia, Marta Gocníková - RŠ

 • OZNAM

  Dobrý deň,

  oznamujeme Vám, že pani vrátnička Nosianová má zmenené tel. číslo: 0951 478 351.

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 7. 5. 2020 sa konalo OK CHO D dištančnou formou. 
Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci:
Hanka Hanesová (VIII. A), Matúš Čerešník (IX. A) a Katarína Trstenovičová (IX. B) 
Ďakujem mojim zlatým chemikom, že sa aj samostatne pekne pripravovali na olympiádu, pretože to v tejto situácii nebolo ľahké, ale naši žiaci to zvládli výborne.
Do KK CHO D, ktoré sa uskutoční 28. 5. 2020, postupuje Hanka Hanesová (držíme jej palce).

  Žiakov pripravovala pani učiteľka PaedDr. K. Hanesová.

 • Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

  Informácie z Okresného úradu odbor školstva Nitra.

  Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, musia stredné školy do 7.5.2020 zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory.

  Medzi ďalšie kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu ministerstvo určilo aj predmetové olympiády. Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

  Odbor školstva Okresného úradu Nitra poskytol všetky výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 za Nitriansky kraj IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže. Riaditelia stredných škôl si môžu overiť údaje o umiestnení žiakov za predmetové olympiády na 1. mieste až 5. mieste na základe rozhodnutia ministra školstva na IUVENTE. Preto upozorňujeme všetky školy, že náš odbor školstva pre potreby prijímacieho konania nevydáva žiadne potvrdenia o úspešnosti žiakov v súťažiach.

 • Informácie k prijímačkám na SŠ

  Vážení rodičia, milí žiaci deviateho ročníka a nižších ročníkov končiacich základnú školu,

  Ministerstvo školstva dnes rozhodlo ohľadne termínov, organizácii, hodnotenia a prijímania žiakov na stredné školy nasledovne:

  Prijímačky na stredné školy nebudú, rušia sa, žiakov budú prijímať podľa známok z konca 8. ročníka a z polroka 9. ročníka.

  Kritéria sa skladajú z viacerých častí: za koncoročné vysvedčenia z konca 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka budú pridelené body v troch skupinách predmetov, ktoré zodpovedajú testovaniu deviatakov: slovenský jazyk a literatúra, matematika. Za každú známku dostane žiak body.

  Budú sa zohľadňovať aj výsledky z olympiád, celonárodné umiestnenia v súťažiach. Výnimočne sa budú môcť uskutočniť talentovky.

  Prijímacie konanie na osemročné gymnázia sa bude konať od 15. júna do 30. júna. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

  Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

  Kritéria musia zverejniť stredné školy do 7. mája.

  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

   1.1 
   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28. februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

   1.2 
   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

   1.3
   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10. apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

   1.4
   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole.

   1.5
   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

   1.6
   Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

   1.7
   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

  Milí deviataci a žiaci končiaci základnú školu v nižšom ako deviatom ročníku, v prípade, že by ste ešte chceli zmeniť strednú školu, ktorú ste mi nahlásili kontaktujte ma čo najskôr, najneskôr do 1. mája 2020.

   

  6. mája 2020 v čase od 8.00 – 11.00 hod. prídete do školy spolu s vaším zákonným zástupcom na prekontrolovanie a podpísanie prihlášok na stredné školy.

  Ak Vám čas a termín nevyhovuje kontaktujte ma a dohodneme sa na inom termíne.

  V rámci hygienických opatrení do budovy školy vstupujte v rúšku a v rukaviciach, prineste si vlastné modré pero a dodržujte primerané odstupy.

   

  https://www.minedu.sk/data/att/16195.pdf

   

  https://www.minedu.sk/data/att/16206.pdf

   

  https://www.minedu.sk/data/att/16202.pdf

   

  https://www.minedu.sk/data/att/16192.pdf

   

  Mgr. Martina Karasová

  Kontakt: karasova.martina21@gmail.com, 0903 63 29 36

 • Prebratie osobných vecí

  Milí naši žiaci, vážení rodičia,

  podľa rozpisu si prídite zobrať zo školy Vaše osobné veci – prezúvky, výtvarný materiál, úbor, hygienické vrecúška a aj učebnice a zošity, ktoré ste si zabudli alebo nechali v škole.

  Členovia knižnice môžu priniesť aj knihy na vrátenie do školskej knižnice. Spolu s čitateľským preukazom ich odovzdáte na riaditeľstve školy.

  Do budovy vstupujte s rúškom a rukavicami, svoj príchod oznámte v kancelárii riaditeľky školy. Prosíme Vás, aby ste sa v škole zdržiavali len nevyhnutný čas, choďte individuálne, nevytvárajte si plánovane skupiny.

  Veľa zdravia a pekné dni Vám želáme všetkým. Radi Vás opäť uvidíme , aspoň takto.

 • ISCED 2 Hodnotenie predmetov v 2.polroku šk roka 2019/2020

 • ISCED 1 Hodnotenie predmetov v 2.polroku šk roka 2019/2020

 • Usmernenie na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie,1 spôsobenej prerušením vyučovania v škole v školskom roku 2019/2020

   

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v škole :

  • zabezpečiť maximálnu spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
  • pri priebežnom aj záverečnom hodnotení prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania
  • pri priebežnom aj záverečnom hodnotení zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

  Zásady hodnotenia

  1. Budeme hodnotiť kombinovane- teda nie len číslom, ale hodnotenie bude doplnené slovne s komentárom ( napr. chválitebný - odporúčam viac sa sústrediť na čítanie s porozumením, dostatočný – je potrebné sústrediť sa na presnosť pri matematických operáciách, dodržiavať pravidlá s mat. znamienkami, ......)
  2. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.
  3. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude realizovať formou slovného hodnotenia.
  4. Na pedagogickej rade schválime aj neklasifikovanie niektorých predmetov na vysvedčení - podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Zoznam predmetov hodnotených na vysvedčení slovom absolvoval zverejníme po rokovaní pedagogickej rady, 20.4.2020.

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss/

 • Jarné upratovanie s Maxom (Info od Envirovýchovy)

   

  POZOR!!! NOVÁ VÝZVA: Jarné upratovanie s Maxom

  Pripravili sme pre vás a vaše deti jarnú outdoorovú aktivitu. Pri príjemných jarných prechádzkach sa určite stretávate aj s odpadom, ktorý niekto nezodpovedný vyhodil rovno do prírody. Prosím pomôžte prírode do nového štartu po zimnej prestávke a vyzbierajte aspoň jedno vrece odpadu. Menšie, alebo väčšie, to už necháme na vašom rozhodnutí a možnostiach. Každý odnesený kus vyhodeného odpadu pomôže krajine vyzerať lepšie a vy urobíte dobrý skutok pre prírodu. Na záver výzvy ohodnotíme niekoľkých z vás knižnými a vecnými cenami. Jeden náhodne vybraný "zberač" z detských radov získa pre seba a svoju triedu hodinový environmentálny program, ktorý prídeme spraviť do jeho školy keď to bude možné.

  Pravidlá výzvy

   

  1.Dbaj na bezpečnosť a používaj ochranné prostriedky.2.Ak chceš ísť do prírody a si ešte malý, choď s rodičom.3.Zbieraj len odpad, ktorý ti neublíži.4.Vyseparuj čo sa dá.5.Po nazbieraní aspoň jedného bežného vreca, alebo tašky si sprav selfie.6.Svoju fotku pošli do správy na facebook.com/envirovychova, alebo daj na instagram a označ #vyzvajar2020.

 • INFORMATIKA - OZNAM

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  kolegovia - učitelia informatiky v spolupráci s RTVS pripravili živé vysielanie, stretnutie s informatikou. Uskutoční sa v utorok 31. 3. 2020 od 9:15 na Dvojke.Učitelia v štúdiu budú zadávať a riešiť informatické úlohy zamerané na údajové štruktúry (grafy), ale aj na algoritmizáciu a tvorbu stratégií.Program bude koncipovaný tak, aby žiaci doma pri tv obrazovkách pri riešení úloh nepotrebovali počítač.Ukážu, že aj aj bez počítača sa dajú riešiť úlohy plné informatiky a niektoré z nich budú výzvou aj pre tých najstarších žiakov ZŠ.Tretiaci až siedmaci sa s učiteľmi v štúdiu budú môcť spojiť aj online a riešiť úlohy spolu s nimi.Po ukončení vysielania si žiaci budú môcť vyriešiť podobné úlohy aj v Archíve úloh súťaže iBobor, do ktorého pripravujú výber úloh s tematikou údajových štruktúr.http://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

  Okrem tv vysielania "informatici" pripravujú pre žiakov na 6. až 9. ročníka aj ďalšie, úplne nové, úlohy súťaže iBobor. Úlohy zverejnia v priebehu tohto týždňa tiež v Archíve súťaže iBobor, teda nebude potrebné žiadne prihlasovanie žiakov zo strany učiteľa. Kvôli jednoduchosti upravili aj bodovanie úloh, za správne riešenie úlohy žiak získava iba kladné body, 1 bod za ľahkú úlohu, 2 body za strednú a 3 body za ťažkú úlohu. Najnáročnejšie úlohy sú určené pre 8. a 9. ročník, ale ľahké a stredné úloh by mohli zvládnuť aj mladší žiaci.

  Želáme Vám veľa zdravia a veríme, že aj tieto aktivity nám všetkým pomôžu prekonať toho neľahké obdobie.

  Vaši učitelia informatiky zo ZŠ s MŠ O. Cabana. 😊

 • Odporúčania pre rodičov detí s poruchami učenia od našej školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. Adriany Gábrišovej

  Pri dyslexii:

  Dieťa nechať čítať len krátke jednoduchšie úseky textu,v domácej príprave dávať dieťaťu len primeranú časť textu,nechať dieťaťu k dispozícii potrebné pomôcky (záložku, okienko na čítanie, tabuľku s abecedou a pod.),tolerovať slabikovanie viesť ich k správnej technike čítania, odbúravať tzv.„dvojité čítanie“,pred vlastným čítaním vybrať z textu ťažšie slová a precvičiť ich čítanie (niekedy je nutné nacvičiť aj výslovnosť), až potom nechať dieťa čítať celý text, naučiť dieťa a jeho rodičov postupovať rovnakou metódou pri domácej príprave, dopriať žiakovi dostatok času na splnenie úloh, pod časovým tlakom je v napätí a v strese, definícia úlohy by mala byť jednoznačná a jasná, to neznamená stručná,farebné zvýrazňovanie textu, používanie diktafónu.

  Pri dysortografii:

  Diktát: dieťa píše len to, čo stihne napísať, pretože majú často krát ťažkosti v grafomotorickom tempe,nechať dieťaťu tabuľky gramatických prehľadov,diktát pripraviť ako doplňovačku, alebo dať k doplneniu nie celý diktát, ale len tie slová, pri ktorých sledujeme určitý pravopisný jav, poskytnúť dieťaťu dlhší čas na kontrolu napísaného, diktát dopredu precvičiť napr. formou domácej úlohy, pred vlastným písaním diktátu ešte raz precvičiť „ kľúčové slová“ buď ústnou formou alebo formou doplňovačky, prispôsobiť tempo diktovania,pri spoločnej ústnej kontrole diktátu dať týmto deťom čo najväčší priestor, aby sme si overili ich znalosť gramatických pravidiel, deti s poruchami učenia mávajú i tzv. znížený jazykový cit. V praxi to znamená, že sa dokážu naučiť základné pravopisné pravidlá, ale ich aplikácia na javy príbuzné a odvodené im už robí ťažkosti.

  Opis, prepis

  umožniť dieťaťu tiché predhováranie si (obzvlášť u detí s výraznými ťažkosťami v zrakovej diferenciácii a sluchovej analýze a syntéze),kombinovať prepis s doplňovačkami, využiť pracovné listy,v písomnom prejave voliť formu doplňovačiek, 

  Pri dyskalkúlii:

  dopriať žiakovi dostatok času na splnenie úloh, pod časovým tlakom je v napätí a v strese,zadanie príkladu by malo byť presne vysvetlené, čo sa od žiaka očakáva,umožniť používať pomocný papier na poznámky pri písomných prácach,akceptovať správnosť postupu riešenia, tolerovať chyby z nepozornosti a zamieňania tvarov číslic a znamienok,v slovných úlohách zvýrazniť kľúčové slová,akceptovať zníženú úroveň v geometrii,využívanie pomôcok: predtlačenú číselnú os, kalkulačku, tabuľky matematických operácií a vzorcov,

  Ostatné predmety:

  Špecifické poruchy učenie tým, že postihujú prevažne oblasť čítania a písania zasahujú nielen do oblasti slovenského jazyka a matematiky ale aj iných vyučovacích predmetov.Preto je aj tu nutné využívať niektoré z metód tolerantného prístupu k týmto žiakom:v písomných prejavoch voliť takú formu, aby stačila len krátka odpoveď ( najlepšie testy s voľbou správnej odpovede), preveriť si celkové porozumenie zadaným otázkam, vytvoriť väčší časový priestor na vypracovanie úlohy alebo zredukovať počet úloh, nehodnotiť chyby v písomnom prejave, ale len obsahovú správnosť odpovede,brať do úvahy, že deti môžu mať problémy aj vo výtvarnej výchove, pracovnom vyučovaní, a telesnej výchove,pri vyučovaní cudzích jazykov preferovať už vyššie zmienenú „ sluchovú cestu“, sústrediť sa na ústne zvládnutie slovnej zásoby základných fráz, vedomosti v predmetoch teoretickej povahy prednostne preverovať ústnym skúšaním s pomocnými otázkami, pri diktovaní poznámok zohľadniť oneskorené tempo písania, diktovať pomalšie, alebo mu umožniť použitie diktafónu, alebo mu sprostredkovať vytlačené poznámky (učebné texty)pri nedostatočnom porozumení prečítaného textu, je potrebné zvýrazniť kľúčové slová,nak je to možné, vytvoríme mu priestor na používanie počítača a PC programov, pri komunikácii so žiakom používať pozitívnu stimuláciu (pochvala, ocenenie), aj za čiastkové úspech.

  Prajeme Vám veľa úspechov pri vzdelávaní. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na nižšie uvedený e-mail:Mgr. Adriana Gábrišová - školský špeciálny pedagóg, ada.g@centrum.sk

 • Odporúčania pre rodičov detí so syndrómom ADD, ADHD od našej školskej pani psychologičky Mgr. Nikolety Ultisovej:

   

  • striedať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť s činnosťami, resp. úlohami, kedy dieťa pracuje samostatne, prípadne s relaxačnými chvíľkami.

  • verbálne vysvetľovanie je vhodné dopĺňať názornými ilustráciami a používať názorné pomôcky 

  • pri vysvetľovaní učiva používajte priame, krátke a výstižné vety (aj príkazy a inštrukcie musia byť jasné a jednoduché). Hovorte jasne a zreteľne – mnohým deťom s ADD robí problém selektovať z počutého to podstatné (porucha selektivity podnetov, narušenie sluchového kanála). 

  • počítať s dlhším pracovným časom pri deťoch s pomalým psychomotorickým tempom na základe oslabenej CNS. Ak dieťa nevie odpovedať, vráťte sa k téme neskôr

  • dôležité úlohy nenechávať na popoludňajšie hodiny. Dôležité body z učiva prebrať ako prvé /napr. na záver zopakujete najdôležitejšie poznatky/

  • dieťa s ADD, ADHD má problém pri zautomatizovaní naučených poznatkov a postupov, nedokáže naučené postupy aplikovať z jednej oblasti do druhej. Osvojovanie nových poznatkov je dlhodobejšie, preto je potrebné časté opakovanie a vizualizácia

  • zabezpečte deťom pravidelný denný režim, dostatok spánku, pravidelnú prípravu, aby vyučovanie prebiehalo v kľudnom prostredí. Zároveň je potrebné vylúčiť príliš rušivé aktivity pred spaním /akčné filmy, akčné počítačové hry/ 

  • pri písomných domácich úlohách je potrebné skontrolovať, či dieťa vypracovalo všetky zadania. Ak nevypracovalo, uistiť sa, či je to nevedomosť alebo problém s pozornosťou 

  • prípadné chyby opraviť a vysvetliť ich dieťaťu

  • pri písomných úloh skontrolovať pochopenie zadaniu úlohy, pretože samé dieťa nemusí byť schopné skoncentrovať sa a stráca orientáciu v zadávaných úlohách. 

  • vzhľadom na sy. ADD u dieťaťa rešpektovať ťažkosti s koncentráciou v niektorých myšlienkových operáciách, hlavne pri ústnom preskúšavaní poskytnúť dostatok času na premyslenie odpovede v dôsledku oslabenej CNS 

  • hravou formou naučiť dieťa rýchlo sa orientovať v texte a poznávať nové pojmy

  • čo najviac konkretizovať, t.j. spájať slová a slovné spojenia, príp. vety s obrázkami konkrétnych vecí, činností, situácií, príp. i s konkrétnymi predmetmi, dramatizácia rôznych konkrétnych situácií. 

  • v matematike pri riešení slovných úloh vzhľadom na sy. ADD, ADHD je vhodné prečítať text viackrát a pomocou otázok overiť porozumenie textu, naučiť dieťa vyčleniť/podčiarknuť v texte/ dôležité údaje, urobiť stručný zápis, zostaviť rovnicu/ výpočet/. Napísať odpoveď, v ktorej je riešenie slovnej úlohy. Pri riešení slovných úloh je dôležitá názornosť. 

  • pri prepise textu skontrolovať správnosť odpisovania, deti s poruchou koncentrácie si často zamieňajú operačné znamienka, je potrebné ich farebné zvýraznenie, vhodnejšie ako odpisovanie je počítanie prehľadne napísaných príkladov s dostatočne veľkými číslicami. 

  • pri predmetoch ako je dejepis, biológia častejšie kontrolovať pochopenie textu, vyznačovať najdôležitejšie fakty v texte a takto postupovať pri domácej príprave, skontrolovať pochopenie zadania úlohy

  • pri ústnom opakovaní sa odporúča skúšať dieťa kratšie a radšej viackrát

  • dieťa si má zvyknúť učiť sa pravidelne v isté hodiny – dieťa, ktorý nemá vytvorené časové návyky sa často rozhoduje či sa už učiť, a tým stráca energiu

  Prajeme Vám veľa úspechov pri vzdelávaní.

  V prípade nejakých otázok nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenom e-maile: Mgr. Nikoleta Ultisová – školský psychológ: ultisova@poradna-svodin.sk

 • AKTUÁLNE OZNAMY

  Naša škola, materská škola a školský klub zostanú zatvorené až do odvolania.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9.

  Prihlášky na stredné školy je možné podávať až  do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

  Naša škola bude riešiť podávanie prihlášok prvý májový týždeň, teda od 4.5.2020 do 7.5.2020, rodičia budú bližšie informovaní koncom apríla.

  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Zápis budúcich prvákov do základnej školy sa uskutoční v nezmenenom termíne, teda od 20.4. do 24.4. a to buď elektronickou formou prihlášky na web stránke školy,  prihlášku nie je potrebné tlačiť a doručovať do školy akýmkoľvek spôsobom alebo druhý spôsob podania prihlášky je vyplnenie papierovej prihlášky, ktorú ste obdržali u pani učiteliek v materskej škole. Na budove školy bude schránka v týždni od 20.4. do 24.4. kam môžete prihlášku vhodiť.

  Ak Vám ani jeden spôsob nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Martu Gocníkovú,  0908095404 a dohodneme si ďalší postup.

  Rodičia, ktorí budú žiadať odklad povinnej školskej dochádzky postupujte rovnako, ( na web stránke je žiadosť o odklad), vyplnenú žiadosť pošlite emailom na zskomjatice@azet.sk alebo v papierovej podobe vhoďte do schránky na budove školy. Nie je zatiaľ potrebné dokladať žiadne potvrdenie k odkladu, ak ho ešte nemáte. Ak Vám ani jeden spôsob nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Martu Gocníkovú,  0908095404 a dohodneme si ďalší postup.

   

  Podávanie žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do materskej školy sa uskutoční v mesiaci máj. Bližšie info na konci apríla.

   

  Naši žiaci so ŠVVP budú kontaktovaní špeciálnou pedagogičkou a školskou psychologičkou individuálne.

   

  Sledujte aj novú platformu na dištančné vzdelávanie – web stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

   

  Ak potrebujete zo školy pracovné zošity a knihy, kontaktujte opäť riaditeľku školy.

  Na konci tohto týždňa bude na web stránke školy a fb školy zverejnený ďalší  postup dištančného domáceho vzdelávania žiakov.     

  Vedenie školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria