• Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

     • Vážení rodičia, milí žiaci! 


      Posledné augustové dni sa nesú v našej škole (aj vo vašich rodinách ) v atmosfére príprav na nový školský rok 2023/2024. 
      Verím, že si užijeme ešte trocha slniečka a oddýchnutí 4.9. ( pondelok) šťastlivo vykročíme v ústrety ďalšiemu roku. 
      Žiaci sa so svojimi triednymi učiteľmi stretnú priamo v triedach o 8 hod, absolvujú triednickú hodinu- predpokadaný čas ukončenia cca 9:30. 
      Našich milých prvákov a ich rodičov privítame na spoločnom stretnutí o 8 hod na školskom dvore a potom spoločne s rodičmi zažijú svoju prvú naozajstnú školskú vyučovaciu hodinu. Predpokladaný čas ukončenia 9:30 hod. 
      V tento slávnostný deň nie je v prevádzke pre žiakov ZŠ jedáleň ani školský klub. 

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • Pozícia - Pedagogický asistent

      Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Komjatice

      Informácie o pracovnom mieste

      Miesto výkonu práce

      Námestie A. Cabana 36, Komjatice

      Termín nástupu

      1.9.2023

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

      25.8.2023

      Rozsah úväzku

      100%

      Počet študentov školy

      403

      Platové podmienky

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny

      nie

      Požiadavky na uchádzača

      Znalosť práce s PC

      užívateľská úroveň

      Vzdelanie

      Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      Ďalšie požiadavky

      Projekt POP 3pracovný pomer do 31.8.2024požadujeme: žiadosť, doklady o dosiahnutom vzdelaní, CV, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zaslať elektronicky zskomjatice@azet.sk alebo osobne do podateľne školy do 25.8.2023 do 12 hod . Na osobný pohovor budú prizvaní len vybraní uchádzači.

      Kontaktné informácie

      Adresa školy alebo zariadenia

      Základná škola s materskou školou Ondreja CabanaNámestie A. Cabana 3694106 Komjaticehttps://zskomjatice.edupage.org/0356591219,0908095404

      Kontaktná osoba

      Mgr.Marta Gocníková +421908095404