Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ondreja Cabana,
Námestie A.Cabana 36, 941 06 Komjatice 
Adresa školyNámestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
Telefón+421 35 6591 219
E-mailadmin@zsockomjatice.edu.sk
WWW stránkahttps://zskomjatice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Marta Gocníková  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 410

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov495148305441454448410
z toho v ŠKD27243410     95

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSJDEJETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINFMATMDL
I.A1,63    1  1    1,83 
I.B1,65       1    1,5 
II.A1,32    1  1,04    1,56 
II.B1,2    1  1    1,28 
III.A1,42       1   11,54 
III.B1,46    1  1   11,29 
IV.A1,57    1  1,21   11,64 
IV.B1,64    1  1,43   11,71 
V.A1,581,65  1,541 1,421,46   12,08 
V.B2,042,26  1,781 1,631,7   1,152,56 
VI.A2,091,82  211,822,051,09   12,32 
VI.B1,51,56  1,67 1,671,721,17   1,061,94 
VII.A1,321,59  1,511,731,51 1,41 1,051,73 
VII.B22,18  2,1412,141,771,27 1,91 1,092,14 
VIII.A1,461,83  1,6311,541,751 1,54 1,082,17 
VIII.B22,35  2,41 2,472,181 2,29 1,122,65 
IX.A1,331,57  1,911,91,71  1,71  2,29 
IX.B1,761,8  2,3612,242,08  2  2,56 

TriedaNBVNEJOBNOBVPCPPNVPVCPRIPDAPVORGMRVKRUJSJLSPR
I.A1,14        1,58   1,791
I.B1,13        1,43   1,551
II.A1,05        1,48   1,761,12
II.B1,05        1,28   1,681,12
III.A1,08     1 1,29    1,751
III.B1,04     1 1,54    1,541
IV.A1,15     1,07 1,57    2,211
IV.B1,17     1,07 1,64    2,071
V.A1,32            1,851,04
V.B1,42            2,261
VI.A1,06 1,09          2,271
VI.B1,17 1,11          1,891
VII.A1,131,181,09          1,451
VII.B1,561,731,36          2,231
VIII.A1,271,461,13          1,831
VIII.B1,241,761,47          2,471
IX.A1,282,051,24          1,861
IX.B1,552,21,28          2,441

TriedaSEETCHVTCKTHDTSVTEVTEVVLAVUMVYVZEMZMR
I.A    1    1  
I.B    1    1  
II.A    1    1,04  
II.B    1    1  
III.A    1  1,33 1  
III.B    1  1,17 1  
IV.A    1  1,64 1,07  
IV.B    1  2,07 1  
V.A   11    1  
V.B   11,15    1,19  
VI.A   11,05    1,27  
VI.B   1,061,06    1,28  
VII.A   11,09    1,05  
VII.B   11    1  
VIII.A   11    1  
VIII.B   11,19    1  
IX.A   11,14    1,43  
IX.B   11,12    1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A242130
I.B242221
II.A252500
II.B252500
III.A242400
III.B242400
IV.A141400
IV.B151501
V.A272431
V.B272610
VI.A222200
VI.B181800
VII.A222200
VII.B222200
VIII.A242400
VIII.B171700
IX.A222201
IX.B252500

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aktovka6 PaedDr. Lucia Repková
Bystrá hlavička14 Mgr. Lucia Sabopálová
Čitateľsko-filmový SJL/ANJ7 Mgr. Eliška Žáčiková
Dejepisný olympionici I.10 Mgr. Miroslava Müllnerová
Dejepisný olympionici II.16 Mgr. Miroslava Müllnerová
Detská joga22 Mgr. Nóra Adamcová
Funny English22 Mgr. Jana Letková
Hravá angličtina21 Mgr. Zuzana Buranská
I.oddelenie22 Mgr. Jana Melišková
II. oddelenie21 Mária Ballayová
III. oddelenie26 Jana Mrázová
IV. oddelenie24 Mgr. Malvína Morvaiová
Knihomoľ107 Mgr. Anita Cagáňová
Malí športovci21 Mgr. Karina Lábská
Malí umelci22 Mgr. Lenka Villemová
Mladý záchranár 32 PaedDr. Katarína Hanesová
Päťka (T-5) MAT A26 Mgr. Veronika Andočová
Päťka (T-5) MAT B27 Mgr. Veronika Andočová
Príprava na T9 MAT A21 Mgr. Mária Kéryová
Príprava na T9 MAT B25 Mgr. Mária Kéryová
Príprava na T9 SJL A21 PaedDr. Lucia Repková
Príprava na T9 SJL B25 PaedDr. Lucia Repková
Šestka16 Mgr. Veronika Andočová
Šikovníček22 Mgr. Antónia Martinásková
Športové Amazonky9 Mgr. Katarína Papierniková
Športový krúžok-mladší žiaci23 Mgr. Filip Vaško
Športový krúžok-starší žiaci11 Mgr. Filip Vaško
Tajomstvá histórie22 Mgr. Miroslava Müllnerová
Turistický krúžok14 Mgr. Mária Machatová
Tvorilky 17 Ing. Martina Šilhavíková
Volejbal dievčatá 19 Mgr. Veronika Garayová
Volejbal chlapci9 Mgr. Martin Vanko

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Gocníková

V Komjaticiach, 21. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria