Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  
Adresa školyNámestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
Telefón+421 35 6591 219
E-mailadmin@zsockomjatice.edu.sk
WWW stránkahttps://zskomjatice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Marta Gocníková0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ I.stupeň a ŠKDMgr. Martina Gulášová0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ II.stupeňMgr. Martina Karasová0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ MŠIngrid Behulová0903471567ms.komjatice@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
   
predsedaMgr. Martin Janega za zriaďovateľajanega@komjatice.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Hana Michaličková za MŠ 
  Mgr. Antónia Martinásková za ZŠ 
   
ostatní zamestnanciBc. Zuzana Ešeková 
   
zástupcovia rodičovMgr. Marek Gocník za ZŠ 
 Mgr. Jana Smoláriková za ZŠ 
 Mária Černáková za ZŠ 
 Mgr.Petra Majerčíková za MŠ 
zástupca zriaďovateľaIng.Jozef Francel 
 Mgr. Radovan Fridrich 
 Ing. Štefan Piko 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Komjatice
SídloNádražná 97/344
Telefón0356591213
E-mailstarosta@komjatice.sk, hlavaty@komjatice.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Poradné orgány riaditeľa školy

- Pedagogická rada školy

- Pracovná porada úsekov školy

- Metodické orgány- MZ, MZ triednych učiteľov, PK

- Rada školy

- Rodičovská rada školy

- Komisie - inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová

Poradné orgány a komisie majú kompetencie vymedzené v organizačnom poriadku školy a ich činnosť sa riadi podľa ich schválených plánov.

Pedagogická rada školy - zasadala v týchto termínoch: 22.11.2022, 26.01.2023, 24.04.2023, 22.06.2023, 25.08.2023

Prijaté uznesenia sú koncipované nasledovne:

Pedagogická rada berie na vedomie:

Pedagogická rada prijíma:

Pedagogická rada ukladá:

Pedagogická rada schvaľuje:

Termín: Zodpovední:

V školskom roku 2022/2023 pracovala Rada školy podľa schváleného plánu zasadnutí.

RŠ prerokovala, schválila, odporúčala na schválenie Obecnému zastupiteľstvu, resp. riaditeľke školy

1. pedagogicko- organizačné a materiálno- technické zabezpečenie šk.roka

2. návrhpočtu tried a počtu žiakov 1.ročníka

3.návrh počtu oddelení a počtu detí v ŠKD

4. návrh počtu tried a počtu detí v MŠ

5. školský poriadok MŠ

6. stravovanie a úhrada platieb v ZŠS

7.správa o výchovnovzdelávacej činnosti

8. návrh rozpisu rozpočtu 2023

9. správa o hospodárení za 2022

10. správa audítora za 2022

11. žiadosť o úpravu rozpočtu

12. účasť na projektoch

13.výchovný program ŠKD

14. Správa o projektoch

Zasadnutia RŠ

18.10.2022, prítomní: podľa prezenčnej listiny - správa o VVČ školy 2021/2022

29.11.2022, prítomní: podľa prezenčnej listiny - návrh rozpočtu na rok 2023, nové finančné pásma pre školské stravovanie

28.3.2023, prítomní: podľa prezenčnej listiny - voľba nového preesedu, správa o činnosti

Predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý, PhD. za svojho nástupcu navrhol Mgr. Martina Janegu. Svoj návrh odôvodnil tým, že p. Janega je

zástupcom starostu obce Komjatice a zároveň je pedagógom na strednej škole a má ku školstvu

blízko.

Riaditeľka školy podporila kandidatúru na post predsedu RŠ pána Janegu.

6.6.2023, prítomní podľa prezenčnej listiny - schválenie počtu oddelení ŠKD pre školský rok 2023/24, správa o hospodárení za rok 2022, správa nezávislého audítora

15.8.2023, prítomní podľa prezenčnej listiny - návrh počtu tried a žiakov do 1. ročníka, návrh počtu tried a detí v MŠ, pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu základnej školy v šk. roku 2023/2024, výchovný program ŠKD - Cesta za poznaním

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 410

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov495148305441454448410
z toho v ŠKD27243410     95

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP49 ZŠ, MŠ, ŠKD, AsU, OZ21
Znížený úväzok10
ZPS01
Na dohodu00

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov041 ZŠ, MŠ41
vychovávateľov044
asistentov učiteľa06 ZŠ, MŠ6
odborný zamestnanec 010
spolu03434

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.ročINF2 hod
5. roč TECH2 hod
5. roč TŠV3 hod
6. ročINF2 hod
6. ročOBN1 hod
7. ročOBN2 hod
7. ročINF2 hod
7. ročTŠV2 hod
7. ročHUV2 hod
8. ročTŠV2 hod
8. ročHUV2 hod
8. ročINF2 hod
8. ročVYV1 hod
9. ročVYV1 hod
9. ročTŠV2 hod

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


PK Jazyk a komunikácia- Predmety: SJL, ANJ, NEJ

USKUTOČNENÉ SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, EXKURZIE, VÝLETY, AKCIE

 

 

 

ZOZNAM  ( USPORIADANÝ CHRONOLOGICKY):

 

1. EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

2. MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA
3. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DAB NITRA: Kým nastane ticho 

4. Die Wiedervereinigung Deutschlands – Nemecký týždeň

5. SPOLUPRÁCA S OCÚ KOMJATICE/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH -pri príležitosti OKTÓBRA - MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

6. OLYMPIÁDA ZO SJL
7. EXKURZIA: LITERÁRNA EXKURZIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

8. ERASMUSDAYS workshop

9. EXKURZIA: KOMJATICE - regionálna výchova/medzipredmetové vzťahy ETV

10. ÚCTA NAD ZLATO -Vlastná tvorba žiakov: poézia, próza
11. PROJEKTY O SPISOVATEĽOCH, BÁSNIKOCH A ICH DIELACH
12. OLYMPIÁDA V ANJ (školské kolo)

13. YPSILON - SLOVINA JE HRA

14. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DAB NITRA - Robin Hood

15. SPOLUPRÁCA/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH pri príležitosti SV. Mikuláša predniesli báseň a vinš našim babičkám a deduškom v DSS Zlatý vek.

16. ZÁŽITKOVÉ ENIE NA HODINÁCH ANJ Gingerbread men

17. SPOLUPRÁCA/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH -pri príležitosti slávnostného

18. PROJEKT O ZAUJÍMAVEJ OSOBE

19. NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI

20. VIANOČNÉ AKTIVITY NA HODINÁCH ANJ

21. VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCI V NAŠICH RODINÁCH/SJL

22. ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo
23. LITERÁRNI KRITICI - POVIEDKOVÁ SÚŤAŽ pod záštitou vydavateľstva Perfekt a detského časopisu FIFÍK.

24. SPOLUPRÁCA SO SPISOVATEĽOM DANIELOM HEVIEROM

25. OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANJ

26. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (školské kolo)
27. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

28. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OBVODNÉ KOLO

29. ŠALIANSKY MAŤKO - KRAJSKÉ KOLO
30. SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA (ŠKOLSKÉ KOLO)
31. MAREC - MESIAC KNIHY/ANJ

32. ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA

33. EXKURZIA V OBECNEJ KNIŽNICI

34. MLADÍ RECENZENTI

35. SPOLUPRÁCA/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH -SPOMIENKA NA 78. VÝROČIE OSLOBODENIA NAŠEJ OBCE

36. HVIEZDOSLAVOVO KUBÍN (OKRESNÉ KOLO)

37. VEĽKÁ NOC V NAŠICH RODINÁCH

38. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - Bang vs. Stvorenie Sveta

39. MÔJ OBĽÚBENÝ SPORTOVEC/ŠPORTOVKYŇA/ANJ

40. SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ LIST

41. BEAUTY & THE BEAST WEEK

42. ENGLISHSTAR

43. SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA (CELOSLOVENSKO KOLO)

44. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajské kolo

45. THE BRITISH ROYAL FAMILY

46. DEŇ MATIEK

47. ČÍTAJME SI - CELOSLOVENSKÉ PODUJATIE

48. EXKURZIA VIEDEŇ

49. MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

 

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková a všetky vyučujúce
K realizácii prispeli: členovia PK Jazyk a komunikácia
Dátum: 26. september 2022

26. september je deň, kedy sa oslavuje Európsky deň jazykov a s tým sú spojené aj rôzne aktivity zamerané na  poznávanie európskych jazykov. V našej škole počas tohto týždňa prebehli na hodinách jazykov SJL, ANJ, NEJ aktivity zamerané na európske jazyky. Zapojili sa: Ing. Šilhavíková, PaedDr. Repková, Mgr. Andočová, Mgr. Mullnerová, Mgr. Buranská, Mgr. Gallová.

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA
Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/zapojili sa všetky vyučujúce SJL
Dátum: september 2022

Súťaž mladých autorov, MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA. Ide o jednu z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby, kde sa prihlási viac ako sto autorov poviedok a ich texty hodnotia významní slovenskí literáti. V našej škole vychovávame možných budúcich spisovateľov a mladých ľudí, ktorí využili možnosť sebarealizácie a prezentovali svoje nadanie a lásku k literatúre.
3.10.2022 sa konalo vyhodnotenie školského kola literárnej súťaže MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA, ktorú organizoval kabinet SJL. Žiaci tvorili poviedky pod vedením svojich pani učiteliek slovenčiny.

1. m. Rebeka Kuželová z 8.A
2. m. Lea Kováčiková z 9.B
3. m. Petra Fridrichová zo 7.A.
Poviedky postúpili do celoslovenského kola. V celoslovenskom kole sme sa tento šk. rok neumiestnili.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DAB NITRA

Zodpovedná: Mgr. Želmíra Andiová/Mgr. Zuzana Buranská
Dátum: 6.10.2022

Vo štvrtok 6. októbra sa žiaci 9.B, 8.A a 8.B zúčastnili divadelného predstavenia Kým nastane ticho  v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Táto edukatívna hra pre deti a mládež netradičným spôsobom, pomocou interaktívnych prvkov varuje pred ekologickou hrozbou a nabáda k ochrane životného prostredia, najmä slovenských lesov. Žiakov zaujímavé podanie tejto témy bavilo a zároveň sa dozvedeli aj niečo nové.

Die Wiedervereinigung Deutschlands – Nemecký týždeň

Zodpovedná: Mgr. Eliška Žáčiková
Dátum: 3.10.2022

3. októbra si Nemci a celé Nemecko každoročne pripomínajú zjednotenie svojej krajiny, ktoré nastalo v roku 1990. A preto sme sa aj my, na hodinách nemeckého jazyka, rozhodli venovať tejto spomienke. Vytvorili sme tzv. nemecký týždeň, kde sme sa na hodinách nemčiny venovali nielen histórii, ale i kultúre, zvyklostiam a samotným zaujímavostiam tejto krajiny. Spoznávali sme miesta, ktoré sú nielen historicky, ale najmä cestovateľsky zaujímavé. Samotná vyučujúca priniesla fotografie zo svojich potuliek po Nemecku a žiakom porozprávala o svojich skúsenostiach, zážitkoch a priblížila im krajinu zo svojho pohľadu.

SPOLUPRÁCA S OCÚ KOMJATICE/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: 9.10.2022

Melissa Molovová, 7.B, pri príležitosti OKTÓBRA - MESIACA ÚCTY K STARŠÍM predniesla v úvode slávnostného progamu, ktorý pripravila obec Komjatice v sále KD, báseň venovanú našim babičkám a deduškom.

OLYMPIÁDA ZO SJL
Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Zapojila sa: Mgr. Zuzana Buranská
Dátum: 13.10.2022

 

Dňa 13.10.2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z 8. a 9. ročníkov, ktorí preukazovali vedomosti a zručnosti v troch častiach - v online vedomostnom teste, v transformácii textu a v ústnej časti, kde žiaci museli predniesť krátky prejav na určenú tému pred odbornou porotou, ktorej súčasťou bola aj naša pani riaditeľka.

Účastníci olympiády:

8.A - Nataša Hralová, Ema Hlavatá, Nina Petrášová, Rebeka Kuželová, 8.B.- Simona Bakošová, Adam Nemeš, Rebeka Matejková, Andrej Zajíček, 9.A - Karolína Ivanová, Nicolas Černák, Tomáš Karas, Tadeáš Vanko, Juraj Macko, Alžbeta Ulejová, Martina Piková, Vladimíra Meňušová, 9.B - Matej Čerman, Hana Šimunková, Dajana Počarovská, Viktória Kelemenová.

Vyhodnotenie:

Úspešní riešitelia OSJL:

1. Rebeka Kuželová, 8.A/pripravovala pani uč. Mgr. Buranská
2. Tomáš Karas, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
3. Alžbeta Ulejová, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
4. Nataša Hralová, 8.A/pripravovala pani uč. Mgr. Buranská
5. Martina Piková, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
6. Hana Šimunková, 9.B/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
7. Dajana Počarovská, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková
8. Tadeáš Vanko, 9.A/pripravovala pani uč. PaedDr. Repková

Do okresného kola postúpila Rebeka Kuželová z 8.A, ktorá obsadila 4. miesto.

EXKURZIA: LITERÁRNA EXKURZIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: 18.10.2022

Dňa 18.10.2022 sa výber žiakov z deviateho ročníka a redakčná rada Školského časopisu Aktovka zúčastnili literárnej exkurzie v Banskej Štiavnici - Po stopách Andreja Sládkoviča a jeho Maríny.

Hlavným cieľom exkurzie bola návšteva Banky lásky, kde sme sa zamýšlali nad otázkou - čo je to láska. Vedeli ste, že Sládkovičova Marína skutočne existovala? Áno, je to naozaj tak. Dozvedeli sme sa toto i mnohé iné súvislosti o vzniku najdlhšej ľúbostnej básne na svete, Marína. Prechádzali sme sa po miestnostiach, kde Marína prežila väčšinu svojho života a kde spoznala svoju životnú lásku, Andreja Sládkoviča. Zaujali nás hovoriace obrazy, láskomer či matrika lásky. Na evanjelickom cintoríne sme navštívili miesto posledného odpočinku Márie Pischlovej (Maríny), položili sme na jej hrob veniec, zapálili sme sviečku a úctili sme si jej pamiatku minútou ticha a modlitbou. Predtým sme sa prešli po krásnych historických zákutiach BŠ a navštívili sme najväčší drevený betlehem na Slovensku a Nový zámok. Návštevu Banky lásky a Banskej Štiavnice Vám určite odporúčame!

ERASMUSDAYS

Obchodná akadémia Šurany
Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková
Dátum: 20.10.2022

Pri príležitosti dní ERASMUS sa žiaci našej školy z tried 8. A – Nataša Hralová, Nina Petrášová, Sofia Repková, Samuel Schusnix, Dávid Vrabec, 9. A Dominika Hlinková, Karolína Ivanová, Alžbeta Ulejová a 9. B- Sofia Andiová, Matej Čerman, Viktória Kelemenová, Tamara Miková, Natália Momková, Dajana Počarovská, Hana Šimunková a Jakub Vilimek boli pozvaní na workshop s názvom „ERASMUS DAYS. Účastníci mobility v Írsku si pre nás pripravili prezentáciu o ich zahraničnej praxi, predstavili nám program Erasmus+ a prichystali nám aj dobrodružnú únikovú hru s názvom „ESCAPE to IRELAND, kde si žiaci mohli zmerať svoje vedomosti a zručnosti. V silnej zostave šurianskych základných škôl sme obstáli najlepšie a s najvyšším počtom bodov sme zaslúžene získali 1. miesto. Naši žiaci boli veľmi aktívni a kreatívni a preukázali dobré znalosti najmä z anglického jazyka, za čo im patrí veľká pochvala.

EXKURZIA: KOMJATICE - regionálna výchova/medzipredmetové vzťahy ETV

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: 26.10.2022

Za dôležité pokladám vštepovať žiakom pozitívne hodnoty, a tiež povzbudzovať ich k úcte a láske k svojej domovine a rodnej obci, k tomu, čo nám zanechali naši predkovia, ku kultúrnemu dedičstvu. Učiť žiakov byť vlastencami… Priestor na to nám ponúka aj regionálna výchova. Žiaci odprezentovali svoje zhmotnené myšlienky, svoje projekty a zistené informácie, ktoré sa viazali k nedávnej mini exkurzii po Komjaticiach. Chválim konzultácie o daných témach s rodičmi, či starými rodičmi.

Žiaci si obohalili vedomosti a dozvedeli sa zaujímavosti o * Ondrejovi Cabanovi, patrónovi našej školy* Alžbete Bavorskej/ jej busta zdobí vestibul OcÚ* sv. Floriánovi/ socha sv. Floriána sa nachádza na Hornej ul.* prvej kníhtlačiarni na území Slovenska, ktorá sa nachádzala v Komjaticiach* platane javorolistom vo veľkom parku a o rodoch pôsobiacich v Komjaticiach.

ÚCTA NAD ZLATO
Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Zapojili sa: Mgr. Gallová, Mgr. Buranská
Dátum: október 2021

Literárna súťaž pre mladých spisovateľov.

Cieľ: Vyjadriť starším, starým rodičom i iným seniorom v našom okolí úctu a svoju náklonnosť. Aby vedeli, že vnukom na nich záleží a sú pre nich dôležití. Oživiť spomienky na lásku a životné skúsenosti, ktoré od starkých dostávame.
Vlastná tvorba žiakov: poézia, próza. Žiaci využívajú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na hodinách SJL. Práce žiakov obsahujú ich osobné zážitky, pocity, empatiu, príbehy, spomienky. Žiaci si počas rozhovorov so starými rodičmi obohatili individuálnu slovnú zásobu - nárečové komjatické slová.
Do súťaže zapojili pani učiteľky SJL žiakov všetkých tried. Umiestnení žiaci boli odmenení vecnou cenou.

2. ročník literárnej súťaže Úcta nad zlato je tematickou súťažou pri príležitosti OKTÓBRA-MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.

1.  miesto Rebeka Kuželová, 8.A
2. miesto Mia Pizúrová, 7.A
3. miesto Mária Piková, 5.A
3. miesto Nataša Hralová, 8.A

PROJEKTY O SPISOVATEĽOCH, BÁSNIKOCH A ICH DIELACH
Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: dlhodobý projekt

Ž
iaci tried 7. A, 7. B vypracovávajú projekty o spisovateľoch, básnikoch, textároch a ich dielach, rozbor diela, ukážky. Projekty prezentujú počas vyučovacích hodín LIT. Forma - písomná alebo PowerPoint.
Cieľom je viesť žiakov k aktívnemu využívaniu školskej alebo obecnej knižnice ako odborného, študijného, informačného a čitateľského centra. Žiaci sa učia pracovať aj s odbornou literatúrou - slovníky spisovateľov, Panoráma slov. literatúry, Dejiny literatúry atď. a zistené informácie  využiť vo svojom projekte. Zdokonaľujú sa v odprezentovaní svojich projektov.

VÝZDOBA PRIESTOROV ŠKOLY – NÁSTENKY

Zodpovedná: všetky vyučujúce
Dátum: dlhodobý projekt

Počas školského roka sa snažíme o to, aby interiér školy pôsobil esteticky a zároveň majú žiaci možnosť prezentovať svoje tvorivé výsledky na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Vystavujeme ich projektové práce, literárne práce, plagáty a pod.

OLYMPIÁDA V ANJ (školské kolo)

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková (predsedníčka komisie)
Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice – Jazyková učebňa
Termín: 22.11.2022  

Členovia komisie:
Predseda: Ing. Martina Šilhavíková
Prísediaci: Mgr. Buranská, Mgr. Žáčiková  
Zoznam žiakov:

 Vyhodnotenie školského kola

 Kategória 1A
1.miesto Peter Jaššo 5.B
2.miesto Filip Šulík 5.B
3.miesto Matej Martiš 7.A

Kategória 1B
1.miesto Lea Bartová 8.A
2. miesto Tomáš Karas 9.A
3. miesto Rebeka Kuželová 8.A

Kategória 1.C

1.miesto Miroslav Šimo 8.A

Do okresného kola postupujú v kategórii 1A Peter Jaššo 6.B a v kategórii 1B Lea Bartová 8.A. Žiak Miroslav Šimo v kategórii 1.C postupuje priamo do krajského kola.

YPSILON - SLOVINA JE HRA

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/organizácia/registrácia (24 žiakov)
Zapojení žiaci: Mgr. Gallová (1 žiak)
Dátum: november 2022
Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice – jedáleň

Vo štvrtok 24.11.2022 sa zapojilo do celoslovenskej súťaže Ypsilon zo slovenského jazyka a literatúry 25 žiakov z tried 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A a 9.B. 16 žiakov malo nad 80 % a bolo ocenených zlatou medailou. Záleží nám na rozvoji žiakov a ich motivácii pri účení sa predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorý je jedným z najdôležitejších vyučovacích predmetov. Snažíme sa aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DAB NITRA

Zodpovedná: Mgr. Želmíra Andiová/Mgr. Zuzana Buranská
Dátum: 2.12.2022

Dňa 2.12.2022 sa žiaci z 8.A a 9.B v sprievode s  triednymi pani učiteľkami vybrali na exkurziu do Nitry. Zavítali do Divadla Andreja Bagara na predstavenie Robin Hood. Predstavenie bolo  poučné a všetkým sa veľmi páčilo. Po divadle sa žiaci vybrali na Nitriansky hrad, kde absolvovali prehliadku dominanty hradu - Katedrály sv. Emeráma, diecézneho múzea a nádvoria hradu. Od pani sprievodkýň sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie z histórie hradu a jeho okolia.

SPOLUPRÁCA/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: 6.12.2022

Melissa Molovová, 7.B a Petra Fridrichová 7.B pri príležitosti SV. Mikuláša predniesli báseň a vinš našim babičkám a deduškom v DSS Zlatý vek.

ZÁŽITKOVÉ UČENIE NA HODINÁCH ANJ

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková
Dátum: 8.12.2022

Gingerbread men - medovníčky, ktoré si upiekli naši žiaci na hodine anglického jazyka.

SPOLUPRÁCA/KULTÚRA  - RECITÁCIA NA PODUJATIACH

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: 12.12.2022

Petra Fridrichová 7.B pri príležitosti slávnostného uvítania detí de života obce predniesla báseň v KD Komjatice/program OcÚ Komjatice.

PROJEKT O ZAUJÍMAVEJ OSOBE

Zodpovedná:Mgr. Eliška Žáčiková
Dátum: 14.12.2022

My true story – projekt o zaujímavej osobe

Viete, aký je rozdiel v kultúre, jedle, školstve či v životnom štýle medzi Slovenskom a Vietnamom? Ani my sme to nevedeli, ale vďaka nášmu žiakovi Bui Duc Chung (alias Filipovi) z 8.B a jeho spolužiakom A. Szabadkovi a J.Hozlárovi sme sa to dozvedeli. V rámci projektu, kde mali spracovať život nejakej osobnosti sa chlapci zamerali na svojho spolužiaka, ktorý pochádza z Vietnamu. Pripravili mu niekoľko otázok o živote či o kultúrnych rozdieloch, ktoré neskôr pretavili do vynikajúceho projektu. Samozrejme, občas to bolo komplikované, najmä kvôli jazykovej bariére, ale po mnohých úsmevných príhodách nakoniec dospeli k finálnemu záveru.

NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková v spolupráci s Mgr. Anitou Cagáňovou 1st.
Dátum: 14.12.2022
Viber kníe pre žiakov 2. stupňa

Naša školská  knižnica sa opäť rozrástla o množstvo nových kníh! Knižný fond pre mladších čitateľov je u nás naozaj rozsiahly a bohatý, preto nové prírastky za takmer 2000 eur tentokrát potešia najmä starších čitateľov a žiakov na 2. stupni.

Publikácie  sme vyberali aj podľa požiadaviek našich čitateľov tejto vekovej kategórie, ktorí si žiadali  romantiku i detektívky, publikácie s tematikou holokaustu, fantasy, knihy o koňoch i príbehy zo života svojich rovesníkov. Regály knižnice tiež obohatí ako vždy klasika, bestsellery i knihy kultové, životopisy aj náučná literatúra, tentokrát najmä s historickou tematikou a  venovanej jazykom – slovenskému, dvojjazyčným knihám, aktuálne sa ako nenahraditeľnou súčasťou knižníc  javia učebnice a slovníky pre cudzojazyčných žiakov. 

VIANOČNÉ AKTIVITY NA HODINÁCH ANJ

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková, vyučujúce ANJ
Dátum: 14.12.2022

Tieto dni na hodinách anglického jazyka spoznávame a porovnáme zvyky a tradície na Slovensku a aj v anglicky hovoriacich krajinách. Niektoré zvyky máme rovnaké a iné úplne odlišné, spracovali sme ich  pomocou vennovho diagramu. Vykrajovali, piekli a ozdobovali sme medovníky, ktoré sme potom aj s chuťou zjedli. Veľká pochvala patrí najmä chlapcom z 9.A a 9.B, ktorí boli veľmi usilovní a kreatívni. Tvorili sme  vianočné pozdravy pre rodičov, starých rodičov a popri tom sme pozerali vianočné príbehy a počúvali vianočné koledy.

VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCI V NAŠICH RODINÁCH/SJL

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Dátum: 19.12.2022
Trieda. 7.A

Zážitková hodina SJL bola zameraná na vianočné tradície a zvyky našich rodín, ale aj našich predkov. Žiaci urobili vo svojich rodinách prieskum a zozbierali množstvo zvykov, ktoré odprezentovali. …pomodlili sme sa, zavinšovali sme si vinše, urobili si medom krížik na čelo, hádzali sme orechy do kútov, jedli oblátky s medom a cesnakom, krájali jablko, či posvätili svätenou vodou dom”. Mnohé zvyky trvajú v našich rodinách doteraz…

ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo
Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/vyučujúce SJL
Dátum: december 2022
Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice – Tančiareň

K tradičným neodmysliteľným predvianočným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO. Súťaž sa konala dnes… Zúčastnilo sa jej 8 žiakov z druhého stupňa.

Porota bola príjemne prekvapená výkonom žiakov. Prednesy zúčastnených boli na vysokej úrovni.

Vyhodnotenie:

II. KATEGÓRIA
1. miesto Olívia Gilányiová, 5.B (pripravovala pani uč. Gallová)
2. miesto Mária Piková, 5.A (pripravovala pani uč. Gallová)

III. KATEGÓRIA
1. miesto Melissa Molovová, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)
2. miesto Petra Fridrichová, 7.B (pripravovala pani uč. Repková)
3. miesto Kristína Galliková, 6.B (pripravovala pani uč. Gallová)
3. miesto Nina Hozlárová, 7.A (pripravovala pani uč. Repková).

Diplomý za účasť dostali: Petra Halásová a Dávid Jančár.
Víťazi boli ocenení vecnými cenami, čokoládou a diplomom.

LITERÁRNI KRITICI - POVIEDKOVÁ SÚŤAŽ pod záštitou vydavateľstva Perfekt a detského časopisu FIFÍK.

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/organizácie/vyhodnotenie/registrácia
Dátum: január 2023
Žiaci 7.A si spestrili hodiny slovenského jazyka a literatúry a vyskúšali si rolu literárnych kritikov”.  Stali sme sa porotou v 18. ročníku poviedkovej súťaže, kde sa zúčastňuje iba 5 škôl zo Slovenska a my sme jednou z nich.

Spolu so žiakmi sme si prečítali básne a poviedky, udelili sme im miesta od 1 do 10. O prečítanej tvorbe sme diskutovali a žiaci k tým, ktoré ich zaujali najviac, napísali krátky postreh. Naše vyhodnotenie pošleme organizátorovi súťaže. Po vyhodnotení poradia všetkých hlasov získa jedna poviedka a báseň hlavnú cenu – Cenu dieťaťa 2022 a z poviedok a básní vznikne krásna zbierka. Súťaž sa koná pod záštitou vydavateľstva Perfekt a detského časopisu FIFÍK. Poetická a prozaická tvorba autorov bola rôznorodá, avšak, spoločne (v diskusii) sme našli svojich favoritov.

ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/organizácie/vyhodnotenie/registrácia/Mgr. N. Gallová
Dátum: január 2023
Naše žiačky nás úspešne reprezentovali v okresnom kole recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko v Šuranoch.

V 2. kategórii získala Olívia Gilányiová nádherné 1. miesto. (žiačka pani uč. Gallovej)

V 3. kategórii zahviezdila a perfektný výkon podala Melissa Molovová, ktorá tiež získala 1. miesto. (žiačka pani uč. Repkovej).

SPOLUPRÁCA SO SPISOVATEĽOM DANIELOM HEVIEROM

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/organizácie/vyhodnotenie/registrácia
Dátum: január 2023

So žiakmi 9.A triedy sme sa zapojili do projektu, ktorého autorom je pán spisovateľ Daniel Hevier. Žiaci - deviataci sa zahĺbili do svojich budúcich stredoškolských svetov” a do dotazníka od pána Heviera vpisovali svoje názory, predstavy, obavy i túžby. Pán spisovateľ chystá z ich odpovedí (i odpovedí iných deviatakov) vyhodnotenie.

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANJ

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková
Dátum: január 2023

Dňa 19. januára sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, kde našu školu reprezentovali žiak v kategórii 1A Peter Jaššo 6.B trieda a žiačka v 1B kategórii Lea Bartová 8.A trieda.Testy boli náročné,do ústnej časti postúpili len tí najlepší,kde konkurencia bola veľká a žiačka Lea Bartová sa stala úspešnou riešiteľkou.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Zodpovedná: Nadežda Behulová/vyučujúce SJL/PaedDr. Repková - registrácia, vyhodnocení
Dátum: 25. január 2023
Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice – Tančiareň

SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY - 2. stupeň

K tradičným neodmysliteľným podujatiam v našej škole patrí súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Súťaž sa konala dnes, 25.01.2023. Organizačne ju zastrešili pani učiteľky PaedDr. Lucia Repková a Mgr. Nadežda Gallová.

Zúčastnilo sa v nej 14 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa.

Odborná porota bola opäť príjemne prekvapená výkonom našich detí. Prednášajúci nás vniesli do iných svetov”. Niekorí nám svojím veselým príbehom vyčarovali úsmev na tvári, iní nás prinútili zamyslieť sa…Prednesy zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala opäť veľký problém určiť poradie víťazov. Ale, podarilo sa…

Vyhodnotenie:

II. KATEGÓRIA - próza
1. miesto Olívia Gilányiová, 5.B (žiačka pani uč. Gallovej)
2. miesto Kristína Galliková, 6.B (žiačka pani uč. Gallovej)
3. miesto Laura Macková, 5.A (žiačka pani uč. Gallovej)

II. KATEGÓRIA - poézia
1. miesto - nebolo udelen
é
2. miesto Tatiana Vanková, 6.B (žiačka pani uč. Gallovej)
3. miesto Karolína Romanová, 5.A (žiačka pani uč. Gallovej)
3. miesto Jakub Schusnix, 5. B (žiak pani uč. Gallovej)

III. KATEGÓRIA - próza
1. miesto Rebeka Kuželová, 8.A (žiačka pani uč. Buranskej)
2. miesto Melissa Molovová, 7.B (žiačka pani uč. Repkovej)
3. miesto Petra Fridrichová, 7.B (žiačka pani uč. Repkovej)

III. KATEGÓRIA - poézia
1. miesto - nebolo udelené
2. miesto Alena Patassyová, 7. B (žiačka pani uč. Repkovej)
3. miesto Bibiana Nováková, 7.A (žiačka pani uč. Repkovej)

Čestné uznanie (próza)
Mia Pizúrová, 7.A (žiačka pani uč. Repkovej)
Nina Hozlárová, 7.A (žiačka pani uč. Repkovej)
Hanka Šimunková, 9.B (žiačka pani uč. Repkovej)
Dajana Počarovská, 9.B (žiačka pani uč. Repkovej)

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

Zodpovedná: Mgr. Buranská, Mgr. Gallová, PaedDr. Repková
Miesto konania: triedy 2. st.

Termín: 21.2.2023  
Rôzne aktivity zamerané na oslavu Medzinárodného dňa materisnkého jazyka

POZNAJ SVOJU MINULOSŤ - Cieľom podujatia bolo podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prebudiť v nich hrdosť na seba, svojich predkov a krajinu, ako aj posilniť ich kultúrnu a jazykovú identitu v európskom priestore.
Pri tejto príležitosti sme si dnes pripomenuli význam a hodnotu materinského jazyka ako nástroja nášho kultúrneho dedičstva. Vyzdvihli sme náš región, obec, naše nárečie, tradície, kultúru - dedičstvo po našich predkoch, naše klenoty.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OBVODNÉ KOLO

Zodpovedná: Mgr. Buranská
Miesto konania: Šurany

Termín: 28.2.2023  

1. miesto a postup do okresného kola získala Rebeka Kuželová (VIII.A) (pripravovala p. uč. Z. Buranská)

Zúčastnila sa: Olívia Gilányová (V.B) (pripravovala p. uč. N. Galová) - bez umiestnenia

ŠALIANSKY MAŤKO - KRAJSKÉ KOLO

Zodpovedná: PaedDr. Repková
Miesto konania: Nitra/Dom Matice slovenskej
Termín: 01.3.2023

Dňa 1. marca 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Nitre konalo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO.

Umiestenie:

V 2. KAT. obsadila 3. miesto Olívia Gilányiová (žiačka p. uč. Mgr. Gallovej)

V 3. KAT. získala 2. miesto Melissa Molovová (žiačka p. uč. PaedDr. Repkovej). Melissku zároveň porota pochválila za najprecítenejšiu” prácu s textom.

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA

Zodpovedná: PaedDr. Repková/zapojila sa pani uč. Gallová
Miesto konania: ZŠ Komjatice/Žiaci z ročníkov 5., 6., 7. a 9
Termín: február/marec 2023

VÍŤAZI ŠKOLSKÉHO KOLA

Práce tých najlepších postúpili do 14. ročníka celoslovenskej súťaže - postupovej súťaže registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

1. miesto Oliver Alexander Ptáček zo 7.B
2. miesto Tomáš Frivaldský z 9.B
2. miesto Jakub Garbier z 5.B
3. miesto Samuel Gajdošík z 9.B
3. miesto Tomáš Kriško z 5.B

MAREC-MESIAC KNIHY

Zodpovedná: Ing. Šilhavíková
Miesto konania: ZŠ Komjatice/tančiareň
Termín: marec 2023

Pri tejto príležitosti žiaci 7.A triedy Matej Martiš a Marek Villem pripravili kvíz o „ Svetovej anglickej literatúrepre svojich rovesníkov. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo vzbudiť záujem o detskú literatúru a motivovať žiakov, aby viac čítali nielen v rodnom jazyku, ale aj v cudzom jazyku. Titul „Najlepší knihomolizískali žiaci 7.A triedy Dorota Kúsek, Liana  Rácová a Matúš Uher. Veľká pochvala patrí aj žiakom 7.B triedy - Oliverovi Ptáčkovi, Matejovi Kadlečíkovi a Adamovi Jedličkovi, ktorí postúpili až do finále,  samozrejme všetkým súťažiacim a moderátorom kvízu Matejovi Martišovi a Marekovi Villemovi, ktorí nás sprevádzali kvízom plynulou angličtinou.

ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská
Miesto konania: ZŠ Komjatice/tančiareň
Termín: marec 2023

Žiaci 6. a 7. ročníka oslávili Marec, mesiac knihy medzitriednou súťažou Čitateľská olympiáda. O víťazstvo bojovali trojčlenné tímy, zástupcovia 6. A, 6. B, 7. A a 7. B triedy. Úlohy, prevažne z literárnej oblasti, boli formulované hravou formou, šlo najmä o šikovnosť a rýchlosť, potrebné však boli aj vedomosti. Prvé miesto si právom vybojovali žiaci zo 7.B, druhí skončili žiaci 7.A a tretie miesto obsadili zástupcovia 6.A.

EXKURZIA V OBECNEJ KNIŽNICI

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: knižnica
Termín: marec 2023

7.A sa zúčastnila exkurzie v obecnej knižnici, kde nás pani knihovníčka Kamilka Nosianová srdečne privítala a usadila. Žiakom pútavo rozprávala o počiatkoch kníhtlače na našom území a o existencii obecnej knižnice v Komjaticiach. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o knihách, čitateľoch, možnostiach byť členom… Niektorí žiaci boli práve dnes v obecnej knižnici prvýkrát. Deti počúvali, diskutovali, pýtali sa… V závere boli odmenení lízankou. Ani sme sa nenazdali a museli sme sa ponáhľať na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

MLADÍ  RECENZENTI

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: triada VII.A
Termín: marec 2023

O mladých, talentovaných knižných recenzentov sa do budúcnosti určite báť nemusíme. Stali sa nimi naši siedmaci počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali príležitosť formulovať vlastné názory, pocity a premýšľať nad názormi a pocitmi autorov kníh i hodnoteniami svojich spolužiakov. Žiaci si dokázali v knihách nájsť zaujímavé myšlienky, odkazy a posolstvá a prostredníctvom nich sa navzájom inšpirovať. Na hodine sme sa stretli s pestrosťou žánrov i s rôznou náročnosťou tém z hľadiska individuálnej zrelosti čitateľa.

MAREC-MESIAC KNIHY

Zodpovedná: Mgr. Eliška Žáčiková
Miesto konania: učebňa
Termín: marec 2023

V čitateľsko-filmovom krúžku sme si pripomenuli mesiac kníh. Každá z nás priniesla knihu (alebo aspoň informácie o nej), ktorú ako poslednú čítala, a ktorá ju najviac zaujala. Biografia o kráľovnej Alžbete, beletrizovaný román o cisárovnej Sissi, dievčenský román o záchrane zvierat, fantasy knihy či klasika Čenkovej deti postupne zazneli a rozprúdili zaujímavú, občas zábavnú diskusiu. Spolu s vedomostným kvízom, hrami a prácou s citáciami sme ukončili mesiac venovaným knihám.

SPOLUPRÁCA s OÚ Komjatice

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: obec Komjatice
Termín: marec 2023

SPOMIENKA NA 78. VÝROČIE OSLOBODENIA NAŠEJ OBCE  - Básne s témou vojny i mieru predniesli žiačky Melissa Molovová a Petra Fridrichová. Príprava v škole.

OKRESNÉ KOLO  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská
Miesto konania: obec Komjatice
Termín: 29. marec 2023

Žiačka VIII.A triedy Rebeka Kuželová opäť získala nádherné ocenenie pre našu školu. Zvíťazila na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch a ako jediná vo svojej kategórii postúpila do krajského kola.

MAREC-MESIAC KNIHY

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská
Miesto konania: učebňa
Termín: 29. marec 2023

Počas marca, mesiaca knihy, ôsmaci na hodinách literatúry diskutovali o knihách, o tom, aký má význam čítať knihy, aké knihy sú obľúbené medzi tínedžermi.

Priniesli si do školy knihu, ktorú prečítali alebo práve čítajú a predstavili ju svojim spolužiakom.

Rozprávali sme sa o románe, ktorý práve preberáme a o rôznych druhoch románu.

Žiaci navštívili aj obecnú knižnicu, v ktorej si vypočuli zaujímavé informácie o začiatkoch a fungovaní našej obecnej knižnice, oboznámili sa s titulmi, ktoré by si radi prečítali a viacerí sa rozhodli stať sa aktívnymi čitateľmi a členmi knižnice.

VEĽKÁ NOC V NAŠICH RODINÁCH

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: učebňa
Termín: apríl 2023

V Komjaticiach bola vždy Veľká noc bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. V duchu motta poznajme minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť, sme sa na hodine literatúry spolu so siedmakmi  z triedy A a B pozreli” na niektoré z nich. Myšlienkové pochody sme si naštartovali počas brainstormingu. Neskôr žiaci opísali Veľkú noc vo svojich rodinách. Hovorili o zvykoch, tradičných jedlách a priebehu sviatkov u nich doma. Pripomenuli sme si podstatu Veľkej noci, ktorá je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Počas náučného čítania” sme sa dozvedeli niečo nové a utvrdili sme sa v tom, čo sme o veľkonočných sviatkoch už vedeli.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE  Bang vs. Stvorenie Sveta

Zodpovedná: Mgr. Martina Šilhavíková/Mgr. Eliška Žáčiková
Miesto konania: KD
Termín: apríl 2023

Dňa 12.apríla k nám do Komjatíc zavítalo Divadelné centrum z Martina v spolupráci s Divadlom ZkuFraVon, aby nám predstavilo svoju hru: Big Bang vs. Stvorenie Sveta, ktorá v sebe niesla prvky náboženstva, fyziky či biológie, a to všetko v anglickom jazyku. Zábavnou formou sme sa dozvedeli ako vznikla naša matička Zem, i my – ľudia.

MÔJ OBĽÚBENÝ ŠPORTOVEC

Zodpovedná: Mgr. Martina Šilhavíková
Miesto konania: učebňa
Termín: apríl 2023

Na hodine angličtiny si malí piatačikovia mali vybrať svojho obľúbeného športovca alebo športovkyňu a napísať o ňom/ o nej zaujímavé informácie.  Takmer všetci si vybrali našu naj lyžiarku” Peťu Vlhovú a vytvorili o nej úžasné projekty. Peťa je pre nich veľký vzor a inšpirácia, nakoľko len tvrdou prácou a disciplínou sa dá dosiahnúť veľký úspech.

NAJKRAJŠÍ LIST

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková - organizácia, vyhodnotenie
Zapojili sa Mgr. Zuzana Buranská so svojimi triedami/Repková so svojimi triedami
Miesto konania: učebňa
Termín: apríl 2023

Po prvýkrát sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže o najkrajší list (tento rok) na tému:„Predstav si, že si superhrdina a tvojou úlohou je urobiť všetky cesty bezpečnejšími pre deti“.  Ide o 52. ročník súťaže, do ktorej sa zapojili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka. Odborná porota vybrala listy, ktoré boli originálne, zaujali a mali úhľadnú a správnu formálnu úpravu, tá bola jednou z podmienok.

Víťazmi školského kola sa stali:

Nelka Marenčáková, Mia Pizúrová, Tami Vanková, Emka Gocníková, Alenka Patassyová, Števko Piko, Emka Bulková, Nataška Hralová, Sofi Repková, Kiara Kurucová, Simonka Bakošová a Samko Schusnix. Víťazi budú ocenení diplomom.

Listy sme posielali do medzinárodného kola súťaže. Súťaž prispela k zopakovaniu formálnej úpravy listu, zlepšila čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti detí a prispela aj k rozvoju ich talentu písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Národné kolo súťaže usporadúva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., a  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE na hodinách anglického a nemeckého jazyka

Zodpovedná: Mgr. Eliška Žáčiková
Miesto konania: učebňa
Termín: apríl 2023

Posledný mesiac venovali žiaci 5., 7. – 9. ročníka na hodinách anglického a nemeckého jazyka prácam na projektoch. Spracovávali rôzne témy, ako Unusual hotel (Nezvyčajný hotel) v 9.triede, My hero (Môj hrdina) v 7.triede, či Meine Hobbys (Moje koníčky) a Unser Lifestyle (Náš životný štýl) na hodinách nemeckého jazyka v 7.a 8.triede.

Beauty & the Beast week

Zodpovedná: Mgr. Eliška Žáčiková
Miesto konania: učebňa

Termín: apríl 2023

Niekoľko hodín anglického jazyka siedmaci usilovne pracovali s dielom od Jeanne-Marie Leprince de Beaumont,  Kráska a zviera. Najskôr si príbeh prečítali a prediskutovali. Potom si pozreli sfilmovanú verziu, ktorú porovnali s knižnou predlohou. Svoje pozorovanie zaznamenali do diagramu, kde hľadali rozdielnosti a podobnosti medzi knižným a filmovým spracovaním. A týždeň Krásky a zvieraťa zakončili súťažným kvízom, v ktorom sa víťazom sladkej odmeny (a samozrejme, jednotky) – aj napriek rozstrelu - stali Dorota Kúsek, Laura Čatlošová, Jakub Kmeťo a Natália Boudišová

ENGLISHSTAR

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková
Miesto konania: jedáleň
Termín: apríl 2023

a 27. apríla sa konal na našej škole druhý ročník medzinárodnej  súťaže v anglickom jazyku Englishstar”.  Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať anglický jazyk  a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Naši žiaci v rôznych kategóriách Star si zábavnou formou môžu porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a zároveň súťažia o hodnotné ceny.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: Nitra UKF

Termín: Apríl 2023

ÚSPECH NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI

Dňa 28.4.2023 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a oceňovaní jej víťazov, ktorá sa konala v Galérii Univerzum na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Súťaž je organizovaná pod záštitou Matice slovenskej a je registrovaná na Ministerstve školstva.

Našu školu reprezentovalo viacero prác. Oceneným sa stal náš deviatak Tomáš Frivaldský, ktorý získal krásne 1. miesto v III. kategórii - poézia so svojou úžasnou básňou NA POČIATKU BOLO SLOVO.

Do súťaže sa zapojilo 350 autorov, prevládala poetická tvorba.

Oceňovania sa zúčastnili aj významní hostia, spomenieme zástupcov z Matice slovenskej z Martina, zakladateľa súťaže a predsedu komisie PhDr. PeadDr. M. Bodiša, PhD., pani Ivetu Galbavú - poradkyňu predsedu vlády SR pre politiku Slovákov žijúcich v zahraničí, pani PhDr. Madgu Rúfusovú - manželku spisovateľa Milana Rúfusa, zástupcov z Odboru školstva, mládeže a športu v Nitre… ZŠ Kráľa Svätopluka v NR ďakujeme za organizáciu súťaže. Našich žiakov sa snažíme v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry viesť k láske k materinskému jazyku, k slovu, ku kreativite. Som rada, že to prináša svoje ovocie a naši žiaci sú literárne činní, zúčastňujú sa v súťažiach a dosahujú vynikajúce umiestnenia v literárnych, recitačných i v jazykových súťažiach v okresných, krajských i celoslovenských kruhoch”.

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská
Miesto konania: NZ

Termín: Apríl 2023

Našu školu úspešne reprezentovala skvelá Rebeka Kuželová z 8.A triedy.Do celoslovenského kola tejto najväčšej recitačnej súťaže síce nepostúpila.

The British Royal Family

Zodpovedná: Mgr. Eliška Žáčiková
Miesto konania: učebňa

Termín: máj 2023

Pri príležitosti korunovácie kráľa Karola III. sme sa s ôsmakmi na hodine anglického jazyka porozprávali o monarchii, jej fungovaní, postavení vo svete, o členoch "Firmy" ako sa sami nazývajú i vplyve na nás. Spomenuli sme rôzne zaujímavosti a otvorili nekončiacu diskusiu. Záver hodiny sme zakončili kvízom, ktorého víťazkou sa stala žiačka VIII.A triedy Ema Hlavatá.

Deň matiek

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: učebňa

Termín: máj 2023
MOJE OCHRANNÉ KRÍDLA
Spolu so siedmakmi z triedy A aj B sme sa zamýšlali nad tým, čo pre nás znamená MAMA. Čo pre nás robí, čím pre nás je a ako ovplyvňuje naše životy. Brainstormingová tabuľa” o mame bola plná okamžite… Svoje postrehy a myšlienky plné nehy a lásky zahrnuli siedmaci do veršov, ktoré venujú vám, milé mamičky…

Čítajme si

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková
Miesto konania: učebne

Termín: máj 2023

Zapojili sa pani učiteľky: PaedDr. Repková, Mgr. Buranská, Mgr. Gallová, Mgr. Andočová, Mgr. Cagáňová, Mgr. Müllnerová, Ing. Šilhavíková, Mgr. Žáčiková

Do projektu sme sa zapojili prvýkrát s počtom čítajúcich žiakov 350. Od 22.5.2023 do 26.5.2023 prebiehal v našej škole projekt Čítajme si… Čítalo sa u nás i na celom Slovensku.

Čítali veľkí i malí. Garantom projektu je Linka detskej istoty a cieľom nás, pani učiteliek, bolo informovať o nej, informovať o pomoci deťom v ťažkých situáciách. Pani učiteľky s deťmi si čítali v triedach, v tančiarni, v knižnici, na chodbách, vonku si užívali slniečko a čerstvý vzduch, debatovali, získavali nové informácie, spoznávali nové pojmy a spolu vytvorili maratón v čítaní… Čítali v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Exkurzia Viedeň

Zodpovedná: Mgr. Eliška Žáčiková, Ing. Martina Šilhavíková
Miesto konania: Viedeň

Termín: máj 2023

Žiaci 7.-9. ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Viedni, kde navštívili Technické zeum Viedeň, a deň plný nových poznatkov a zážitkov zakončili v zoologickej záhrade Schönbrunn. V Technickom múzeu, ktoré pozostáva zo štyroch poschodí si žiaci mohli otestovať svoje znalosti z fyziky, biológie, chémie či hudobnej výchovy. Videli historický vývoj v jednotlivých oblastiach, vyskúšali rôzne exponáty a technické výdobytky, a dozvedeli sa veľa nových informácií. Príjemným oddychom bola prechádzka po zoologickej záhrade Schönbrunn, ktorá patrí medzi najstaršie v Európe.

Mladá slovenská poviedka

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Zapojila sa Mgr. Buranská
Miesto konania: učebne

Termín: máj 2023

V júni sme sa zapojili do celoslovenskj súťaže. Do celoslovenského kola postúpili práce žiakov: VII.A Marek Villem, Ema Gocníková, Tamara Vanková, Viktória Vagrová, Mia Pizúrová, VIII.A  Paulína Borbélyová, IX.A Tomáš Karas. Vyhodnotenie súťaže prebehne počas budúceho školského roka.

PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV  MAT, FYZ, INF

USKUTOČNENÉ SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, EXKURZIE, VÝLETY, AKCIE

 

Vyhodnotenie školského kola 44. ročníka Pytagoriády

Úspešní riešitelia

 

P3:

Lukáš Majtán                         III.A              

Adam Pavelka                                   III.A              

Marcus Počarovský                III.A              

Aneta Jaššová                        III.A

Emma Lapšanská                   III.B

Lenka Dragúňová                  III.B

Sebastián Jahnátek                 III.B

Tamara Haydenová                III.B

Zuzana Haydenová                III.B              

 

P4:

Dominika Hábová                  IV.A

Teo Vrabec                             IV.A

Sabina Slobodníková             IV.A

Eva Šimonová                        IV.A

Daniel Nagy                           IV.B              

Adam Ďúran                          IV.B              

Oliver Škrabák                       IV.B              

Sára Jaššová                           IV.B              

Jakub Meňuš                          IV.B              

 

P5:

Marko Olach                          V.A                           

Mária Piková                          V.A                

Olívia Oboráková                   V.A                

Jakub Garbier                         V.B                

Jakub Schusnix                      V.B                

Vanesa Majerčíková               V.B                

 

P6:

Natália Dragúňová                 VI.A              

Dávid Jančár                          VI.A              

Dominik Ulej                         VI.A              

Nicolas Lapšanský                 VI.A              

Peter Jaššo                              VI.B              

Filip Šulík                               VI.B              

 

P7:

Tamara Vanková                    VII.A             

Hana Čerešníková                  VII.A             

Lukáš Ščerbák                                    VII.B             

Alena Patassyová                   VII.B 

Petra Fridrichová                   VII.B 

 

P8:

Rebeka Kuželová                   VIII.A

Nataša Hralová                      VIII.A

Lea Bartová                           VIII.A

Ema Hlavatá                           VIII.A

Jozef Bálint                            VIII.A

 

 

Vyhodnotenie okresného kola 44. ročníka Pytagoriády

 

P3:

28. miesto – Lukáš Majtán                III.A, úspešný riešiteľ

60. miesto – Marcus Počarovský       III.A

74. miesto – Emma Lapšanská          III.B

82. miesto – Adam Pavelka               III.A

 

P4:

52. miesto – Dominika Hábová         IV.A

59. miesto – Daniel Nagy                  IV.B

86. miesto – Adam Ďúran                 IV.B

 

P5:

16. miesto -  Jakub Garbier                V.B

44. miesto – Jakub Schusnix             V.B

45. miesto – Marko Olach                 V.A

 

 

P6:

7. miesto – Natália Dragúňová          VI.A, úspešná riešiteľka

18. miesto – Peter Jaššo                     VI.B

49. miesto – Filip Šulík                      VI.B,

 

P7:

36. miesto -  Tamara Vanková           VII.A

39. miesto – Hana Čerešníková         VII.B

 

P8:

7. miesto – Nataša Hralová                VIII.A, úspešná riešiteľka

24. miesto – Jozef Bálint                   VIII.A, úspešný riešiteľ

25. miesto – Rebeka Kuželová          VIII.A

48. miesto – Lea Bartová                   VIII.A

66. miesto – Ema Hlavatá                  VIII.A

 

Vyhodnotenie okresného kola 72. ročníka Matematickej olympiády

 

Kategória Z5:

30. miesto – Daniel Klobučník          V.A   

36. miesto – Tomáš Kriško                V.B

36. miesto – Jakub Garbier               V.B

54. miesto – Sebastián Krajčovič       V.A

70. miesto – Viktor Barát                  V.A

 

Kategória Z6:

7. miesto – Natália Dragúňová          VI.A, úspešná riešiteľka

 

Kategória Z7:

29. miesto – Alena Patassyová          VII.B

46. miesto – Jakub Jahnátek             VII.B

 

Kategória Z8:

1. miesto – Rebeka Kuželová                        VIII.A, úspešná roešiteľka                          

23. miesto – Adam Nemeš                VIII.B

26. miesto – Patrik Slobodník                       VIII.B

 

Kategória Z9:

7. miesto – Tomáš Karas                    IX.A

13. miesto – Matej Čerman                IX.B

15. miesto – Tomáš Frivaldský          IX.B

 

Výsledky súťaže iBobor - úspešní riešitelia                             7. 11. - 11. 11. 2022

Drobec

Celkové poradie na Slovensku

Poradie na škole

Meno a priezvisko

Trieda

Dosiahnutý výsledok

487.-1465.

1.

Matúš Rác

2. A

60 bodov, 94,04 percentil

1860.-3033.

2.

Lukáš Majtán

3. A

52 bodov, 87,65 percentil

Bobrík

Celkové poradie na Slovensku

Poradie na škole

Meno a priezvisko

Trieda

Dosiahnutý výsledok

1452.-1907

1.

Eva Šimonová

4. A

76 bodov, 94,11 percentil

1991.-2794.

2.

Jakub Garbier

5. B

72 bodov, 91,37 percentil

Benjamín

 

 

 

 

Celkové poradie na Slovensku

Poradie na škole

Meno a priezvisko

Trieda

Dosiahnutý výsledok

642.-835.

1.

Peter Jaššo

6. B

66,66 bodov, 96,98 percentil

 

 

 

 

Kadet

 

 

 

 

Celkové poradie na Slovensku

Poradie na škole

Meno a priezvisko

Trieda

Dosiahnutý výsledok

451.-931.

1.

Tomáš Karas

9. A

73,33 bodov, 95,84 percentil

5580.-5841.

2.

Ema Hlavatá

8. A

56 bodov, 73,9 percentil

6715.-7166.

3.

Patrik Slobodník

8. B

53,33 bodov, 67,98 percentil

 

 

 

 

 

PK Človek a príroda a šport - Predmety: BIO, CHE, GEO, TŠV

USKUTOČNENÉ SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, EXKURZIE, VÝLETY, AKCIE

 

 

Domáce kolo

Chemická olympiáda

Dátum: 3. 2. 20223

 

 

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

100

úspešný riešiteľ

D

100,00%

2.

2. miesto

Tomáš

Karas

IX. A

100

úspešný riešiteľ

D

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské kolo

Chemická olympiáda

Dátum: 9. 2. 2023

 

 

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

40

úspešný riešiteľ

D

100,00%

2.

2. miesto

Tomáš

Karas

IX. A

34

úspešný riešiteľ

D

85,00%

Okresné kolo

Chemická olympiáda

Dátum: 30. 3. 2023

 

Nové Zámky

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

99,5

úspešný riešiteľ

D

99,50%

2.

13. miesto

Tomáš

Karas

IX. A

60

úspešný riešiteľ

D

60,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo

Chemická olympiáda

Dátum: 27. 4. 2023

 

Nitra

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

99

úspešný riešiteľ

D

99,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské kolo

Biologická olympiáda

Dátum: 17. 2. 2023

online

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

100

úspešný riešiteľ

E-ZOO

100,00%

2.

2. miesto

Rebeka

Matejková

VIII. B

92

úspešný riešiteľ

E-ZOO

92,00%

3.

3. miesto

Viktória

Verešová

VI. B

92

úspešný riešiteľ

E-ZOO

92,00%

4.

4. miesto

Petra

Halásová

VI. B

63

úspešný riešiteľ

E-ZOO

63,00%

1.

1. miesto

Rebeka

Šulíková

IX. A

76

úspešný riešiteľ

E-BOT

76,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okresné kolo

Biologická olympiáda

Dátum: 13. 4. 2023

 

Nové Zámky

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

143,5

úspešný riešiteľ

E-ZOO

95,67%

2.

1. miesto

Rebeka

Šulíková

IX. A

142

úspešný riešiteľ

E-BOT

94,67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krajské kolo

Biologická olympiáda

Dátum: 17. 5. 2023

 

online

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

245

úspešný riešiteľ

E-ZOO

98,00%

2.

6. miesto

Rebeka

Šulíková

IX. A

207

úspešný riešiteľ

E-BOT

82,80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoslovenské kolo

Biologická olympiáda

Dátum: 16. -17. 6. 2023

 

Tatranská Lomnica

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

 

Kategória

Úspešnosť v %

1.

2. miesto

Rebeka

Kuželová

VIII. A

285,5

úspešný riešiteľ

E-ZOO

95,17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské kolo

Geografickácká olympiáda

Dátum: 23. 11. 2022

 

online

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

1. miesto

Radovan

Benc

V. B

71

úspešný riešiteľ

5. ročník

71%

2.

2. miesto

Karolína

Romanová

V. A

65

úspešný riešiteľ

5. ročník

65%

3.

3. miesto

Daniel

Klobučník

V. A

64

úspešný riešiteľ

5. ročník

64%

4.

4. miesto

Olívia

Oboráková

V. A

64

úspešný riešiteľ

5. ročník

64%

5.

5. miesto

Tomáš

Kuzmický

V. A

64

úspešný riešiteľ

5. ročník

64%

6.

6. miesto

Laura

Macková

V. A

62

úspešný riešiteľ

5. ročník

62%

7.

7. miesto

Viktor

Barát

V. A

61

úspešný riešiteľ

5. ročník

61%

8.

8. miesto

Terézia Ľudmila

Frivaldská

V. A

59

úspešný riešiteľ

5. ročník

59%

9.

9. miesto

Lukáš

Kolompár

V. A

58

úspešný riešiteľ

5. ročník

58%

10.

10. miesto

Mária

Piková

V. A

56

úspešný riešiteľ

5. ročník

56%

11.

11. miesto

Diana

Repková

V. A

56

úspešný riešiteľ

5. ročník

56%

12.

12. miesto

Lukáš

Jedlička

12.

43

neúspešný riešiteľ

5. ročník

43%

1.

1. miesto

Matej

Martiš

VII A

83

úspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

83%

2.

2. miesto

Karin

Nemešová

VII. A

70

úspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

70%

3.

3. miesto

Viktória

Verešová

VI. B

66

úspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

66%

4.

4. miesto

Dominik

Ulej

VI. A

62

úspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

62%

5.

5. miesto

Marek

Villem

VII. A

59

úspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

59%

6.

6. miesto

Michal

Bálint

VI. B

56

úspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

56%

7.

7. miesto

Jakub

Uhrík

VI. B

54

neúspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

54%

1.

1. miesto

Jakub

Vilímek

IX. B

83

úspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

83%

2.

2. miesto

Jozef

Bálint

VIII.A

83

úspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

83%

3.

3. miesto

Jakub

Vilímek

VIII. B

79

úspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

79%

4.

4. miesto

Miroslav

Šimo

VIII. A

72

úspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

72%

5.

5. miesto

Rebeka

Matejková

VIII. B

68

neúspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

68%

 

 

 

 

Okresné kolo

Geografickácká olympiáda

Dátum: 31. 3. 2023

 

Nové Zámky

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

Body

Úspešnosť

Kategória

Úspešnosť v %

1.

38. miesto

Radovan

Benc

V. B

32

neúspešný riešiteľ

5. ročník

32%

1.

15. miesto

Matej

Martiš

VII A

62

neúspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

62%

2.

38. miesto

Karin

Nemešová

VII. A

44

neúspešný riešiteľ

6 a 7. ročník

44%

1.

8. miesto

Jakub

Vilímek

IX. B

66

úspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

66%

2.

32. miesto

Jozef

Bálint

VIII.A

43

neúspešný riešiteľ

8. a 9. ročník

43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo

Súťaž družstiev mladých záchranárov PP

Dátum: 26. 5. 2023

 

Nové Zámky

P. č.

Umiestnenie

Meno

Priezvisko

Trieda

 

Úspešnosť

Kategória

 

1.

4. miesto

Matej

Čerman

IX. B

 

úspešný riešiteľ

ZŠ II. stupeň

 

2.

4. miesto

Ema

Bulková

VIII. A

 

úspešný riešiteľ

ZŠ II. stupeň

 

3.

4. miesto

Tamara

Vanková

VII. A

 

úspešný riešiteľ

ZŠ II. stupeň

 

4.

4. miesto

Nela

Marenčáková

VII. A

 

úspešný riešiteľ

ZŠ II.stupeň

 

5.

4. miesto

Petra

Halásová

VI. B

 

úspešný riešiteľ

ZŠ II.stupeň

 

 

 

 

Súťaž

Meno

Umiestnenie

Tréner

Super florbal žiačky ZŠ

 

2. miesto v skupine

Mgr. Katarína Papierniková

Super florbal žiaci ZŠ

 

2. miesto v skupine

Mgr. Filip Vaško

Vybíjaná žiačok ZŠ

 

2. miesto v skupine

Mgr. Katarína Papierniková

McDonald´s Cup žiakov a žiačok ZŠ I. stupňa

 

2. miesto v skupine

Mgr. Katarína Papierniková

Školský pohár SFZ futbal ml. žiakov ZŠ

 

4. miesto v skupine

Mgr. Vanko

 

 

 

 

Atletika starších žiačok ZŠ

 

 

Mgr. Katarína Papierniková

beh na 800 m

Rebeka Kuželová

3. miesto

 

skok do výšky

Nina Petrášová

2. miesto

 

družstvo žiačok

Dominika Hlinková, Mia Pizúrová

4. miesto v skupine

 

vrh guľou

Dominika Hlinková

5. miesto

 

hod vortex

Dominika Hlinková

7. miesto

 

beh na 60 m

Mia Pizúrová

6. miesto

 

 

 

 

 

Atletika starších žiakov ZŠ

 

 

Mgr. Vanko

beh na 800 m

Miroslav Šimo

8. miesto

 

skok do výšky

Tomáš Leckéši

5. miesto

 

skok do diaľky

Tomáš Leckéši

9. miesto

 

 

PK Umenie a kultúra - Predmety: DEJ, NAV, OBN

USKUTOČNENÉ SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, EXKURZIE, VÝLETY, AKCIE

 

9. 9. 2022:  Pamätný deň holokaustu – diskusia so žiakmi, 8 a 9. ročník.,  Mgr. Müllnerová

 

september 2022 : More – výtvarná súťaž, 6. roč., Mgr. Gallová

 

4. 10. 2022: Svetový deň zvierat – tematický školský deň, zbierka pre útulok Zatúlané labky, Mgr. Müllnerová. Mgr. Andočová  v spolupráci so Školským parlamentom (ŠP)

 

október 2022:  Detský ruženec, Mgr. Andiová

 

október 2022: Vynálezy bez dátumu spotreby, Hovorme o jedle, výtvarné súťaže, 2. stupeň, Mgr. Gallová

 

8. 11. 2022 – Historická Nitra – dobrodružná dejepisná exkurzia, 6. ročník, Mgr. Müllnerová

 

november 2022 – Detský čin roka, zapojenie sa do hlasovania, ETV, PaedDr. Repková

 

15. 11. 2022 – Výplatná páska a finančná gramotnosť -  Beseda s ekonómkou Bc. Zuzkou Ešekovou, 9. roč., Mgr. Müllnerová

 

21. 11. 2022: Svetový deň pozdravov – tematická školská akcia, Mgr. Müllnerová v spolupráci so ŠP

 

      6. december 2022 : Mikuláš v škole, Mgr. Müllnerová

     7. december 2022: školské kolo dejepisnej olympiády, Mgr. Müllnerová

      december 2022:  charitatívna zbierka Pod krídlami Dominiky, v spolupráci so ŠP

      december 2022: vianočná pošta, 8. ročník, Mgr. Žáčiková

      december 2022: Najkrajšia vianočná pohľadnica, 2. stupeň, Mgr. Gallová

      december 2022: súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu, členovia ŠP, Mgr. Müllnerová

    16. 12. 2022:  Vianočná historická Bratislava, exkurzia, 6. roč., Mgr. Müllnerová

      december 2022: Jasličková pobožnosť, Mgr. Andiová

      24. január 2023: Deň komplimentov – školská tematická akcia, Mgr. Müllnerová, členovia ŠP

 

     8. február 2023: Okresné  kolo Dejepisnej olympiády online, Mgr. Müllnerová

 

     14. február 2023: Valentínska pošta, Mgr. Müllnerová a členovia ŠP

 

      17. február 2023: Carnival day, 2. stupeň, Mgr. Müllnerová a členovia ŠP 

 

    február 2023: Vesmír očami detí, výtvarná súťaž, 2. stupeň, Mgr. Gallová

 

   marec 2023: Záložka do knihy, školské kolo, Mgr. Gallová

 

21. marec 2023 – Hodina deťom, zbierka pre jednorodičovské rodiny, Mgr. Müllnerová a ŠP

 

23. marec 2023 – Dekanátne kolo biblickej olympiády, Mgr. Andiová

 

19. apríl 2023 – Exkurzia NRSR a Bratislavský hrad, 8. roč., Mgr. Müllnerová, Mgr. Buranská

 

25. apríl 2023: Návšteva nitrianskej galérie, 8. roč., Mgr. Žáčiková

 

25. máj 2023:  exkurzia Osvienčim, Poľsko,  9. a 8. ročník, Mgr. Müllnerová

 

máj 2023 – Symboly starovekého sveta, výstava žiackych prác, 6. roč. Mgr. Müllnerová

 

21. jún 2023: Tematický deň kvetov a hudby, Mgr. Müllnerová a členovia ŠP

 

26. jún 2023: Po stopách našich slovanských predkov - rovesnícke žiacke divadlo, 7. ročník –

 

výber žiakov, Mgr. Müllnerová

 

 Výsledky dejepisnej a biblickej olympiády v školskom roku 2022/2023:

 

Dejepisná olympiáda:

 

Školské kolo: 7.12. 2022:

 

Tomáš Karas IX.A

84 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Jakub Vilimek IX.B

84 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Rebeka Šulíková IX.A

79 b

úspešný riešiteľ

Martina Piková IX.A

79 b

úspešný riešiteľ

Samuel Bakus IX.A

66 b

úspešný riešiteľ

Ema Hlavatá VIII.A

90,5 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Ema Bulková VIII.A

94,5 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Rebeka Kuželová VII.A

68 b

úspešný riešiteľ

Alena Patassyová VII.B

90,5 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Kristína Trubinská VII.B

77 b

úspešný riešiteľ

Dávid Horváth VII.A

70,5 b

úspešný riešiteľ

Adam Holka VII.B

49 b

neúspešný riešiteľ

Matej Martiš VII.A

81,5 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Natália Dragúňová VI.A

96 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Juliana Labošová VI.A

79 b

úspešný riešiteľ

Peter Jaššo VI.B

81,5 b

úspešný riešiteľ – postup do OK

Timea Trstenovičová VI.B

68 b

úspešný riešiteľ

Nela Francelová VI.B

64 b

úspešný riešiteľ

Dávid Jančár VI.B

63 b

úspešný riešiteľ

Vivien Maštalírová VI.B

61 b

úspešný riešiteľ

 

Okresné kolo: 8.2. 2023:

 

Jakub Vilimek  IX.B

84,5 b

3. miesto

úspešný riešiteľ

Tomáš Karas IX.A

83 b

5. miesto

úspešný riešiteľ

Alena Patassyová VII.B

78 b

4. miesto

úspešný riešiteľ

Natália Dragúňová VI.A

85,5 b

1. miesto

úspešný riešiteľ

Ema Hlavatá VIII.A

76 b

6. miesto

úspešný riešiteľ

Ema Bulková VIII.A

76 b

7. miesto

úspešný riešiteľ

Matej Martiš VII.B

76 b

6. miesto

úspešný riešiteľ

Peter Jaššo VI.B

64,5 b

11. miesto

úspešný riešiteľ

 

 

Biblická olympiáda – dekanátne (okresné) kolo: 29.3. 2023

 

Alžbeta Ulejová IX.A

2. miesto

úspešný riešiteľ

Dominik Ulej VI.A

2. miesto

úspešný riešiteľ

Karolína Romanová V.A

2. miesto

úspešný riešiteľ

 

 

 

MZ 1. -4. ročník

Matematické súťaže:

iBobor      8.11.2022 2.r. – 3r.         11.11.2022 4r.

  • Matematická súťaž iBobor sa konala online.

Úspešní riešitelia : 2.A Matúš Rác, 3.A Lukáš Majtán, 4.A Eva Šimonová

Pytagoriáda, školské kolo 7.12.2022

·         Úspešní riešitelia boli z 3.A Lukáš Majtán a Adam Pavelka, Marcus Počarovský a  Ema Lapšanská z.3.B. V 4.A boli úspešní riešitelia Dominika Hábová, v 4.B Daniel Nagy a Adam Ďúran

Pytagoriáda, okresné kolo 20.3.2023

·         Úspešný riešiteľ bol Lukáš Majtán z 3.A

 

 

Recitačné súťaže:

Šaliansky Maťko, školské kolo 15.12.2022

  • V recitačnej súťaži vyhrala v kategórii 2.-3. ročník Kristína Baková 2.A, druhé miesto obsadil Maxim Gilányi z 2.A a na treťom mieste bola Karin Galliková z 3.A. V kategórii 4.-5. ročník sa na prvom mieste umiestnil Marko Novák zo 4.A, na druhom mieste Sára Jaššová zo 4.B.

Šaliansky Maťko, okresné kolo 1.3.2023

·         Kristína Baková 2.A bez umiestnenia, Karin Galliková 3.A, bez umiestnenia.

Hviezdoslavov Kubín, školské kolo 25.1.2023

·         POÉZIA 1. miesto-  Adam Hába 2.A, 2. miesto Zuzana Haydenová 3.B –, 3. miesto – Adam Štepanay 3.B

·         PRÓZA 1. miesto - Karin Galliková 2.A, 2. miesto - Terézia Vanková 2.A, 3. miesto – Maxim Gilányi 2.A

Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo 28.2.2023

·         Karin Galliková 3.A získala 3. miesto v Próze a Adam Hába  2.A bez umiestnenia.

 

Iné:

Výtvarná súťaž, jún 2023

·         Slovensko, krajina v srdci Európy- 2.A, 4.B

Coop Jednota, jún 2023

·         Najdlhší had – 2.B

Fast Heroes, máj-jún 2023

·         Projekt, kde sa deti učili rozpoznať cievnu mozgovú príhodu - 4.A

Aktivity a prezentácia na verejnosti

05.09.2022 Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

14.09. Didaktické hry, Účelové cvičenia

16.09. Didaktické hry, Účelové cvičenia

19.09. Slovensko bez drog- preventívna aktivita, prednáška 8.roč

27.09. Odber krvi

28.09. Ustanovujúce zasadnutie ŽŠR

29.09. Šikana a kyberšikana- prednáška 8. a 9.ročník

03.10. Slovensko bez drog- preventívna aktivita, prednáška 7.roč

06.10. Divadelné predstavenie

11.10. Fotenie prvákov

13.10. Olympiáda SJL- školské kolo

18.10. Literárna exkurzia Banská Štiavnica 9.A

20.10. Hvezdáreň Hurbanovo 4.roč.

17.-21.10 Hovorme o jedle- súťaž

25.10. Kultúrne podujatie - výchovný koncert

02.11. Testovanie NIVAM 6. roč

07.11. Celoškolská súťaž iBOBOR 2.stupeň

08.11. Celoškolská súťaž iBOBOR 1.stupeň

08.11. Historická Exkurzia Múzeum Nitra 6.roč

10.11. Olympiáda SJL - okresné kolo

14.11 Florbal dievčatá 8., 9. roč Nové Zámky

18.11. Celoškolská aktivita - Deň študenstva , Svetový deň detí UNESCO

18.11. Florbal chlapci 8.., 9. roč Šurany

22.11. Anglická olympiáda -školské kolo

23.11. Geografická olympiáda- školské kolo

24.11. celoslovenská súťaž zo SJL YPSILON

2.12. Mikulášsky vláčik 1.roč Nitra

2.12. Divadelné predstavenie Robin Hood 8A, 9B

6.12. Mikuláš na škole

6.12. Mikulášska latka

7.12. Dejepisná olympiáda - školské kolo

7.12. Pytagoriáda 3.-5.ročník

8.12. Pytagoriáda 6.-8.ročník

12.12. Adventná Nitra- exkurzia 7A

14.12. Tvorivé dielne SOŠ Potravinárska Šurany - Tvorilky

15.12. Vianočná Viedeň 2.st

15.12. Šaliansky Maťko - súťaž v umeleckom prednese pre 1.stupeň

16.12. Vianočná Bratislava exkurzia 4.roč,, 6B

19.12. Šaliansky Maťko - súťaž v umeleckom prednese pre 2.stupeň

20.12.- 22.12. Chrípkové prázdniny

09.01. - 12.01. Lyžiarsky výcvik Bystrá - Tále

11.01. Prednášky na témy Ľudia Knihy 6.roč, Riziká sociálnych sietí 7.roč, Tisícročné včely 6.roč

17.01. Šaliansky Maťko- okresné kolo

19.01. Olympiáda Anglický jazyk - okresné kolo

25.01. M,atematická olympiáda - okresné kolo

25.01. Hviezdoslavov kubín - školské kolo

31.01. Odber krvi - spolupráca s SČK

03.02. Filmové predstavenie Nitra6.roč, A

08.02. Dejepisná olympiáda - okresné kolo

09.02. Chemická olympiáda- školské kolo

11.02. XX. školský ples

15.02. ENVIRO work shop 8.roč

16.02. Olympiáda Anglický jazyk - krajské kolo

16.02. Medzinárodný deň materinského jazyka

17.02. Biologická olympiáda - školské kolo

17.02. Karneval v škole

20.02.- 24.02 Jarné prázdniny

28.02. Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo Šurany

22.03. Dejepisná olympiáda - krajské kolo

01.03. Šaliansky Maťko -- krajské kolo Nitra

13.03. Exkurzia Mochovce 8.roč

15.03. Návšteva predškolákov v škole Včielky

17.03. Návšteva predškolákov v škole Lienky

25.03. Chemická olympiáda-okresné kolo Nové Zámky

20.03. Pytagoriáda 3.-5.ročník okresné kolo

21.03. Pytagoriáda 6.-8.ročník okresné kolo

22.03. Testovanie T9

23.03. Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku 5.,6. 7. roč

24.03. Vybíjaná dievčatá Nové Zámky

28.03. Projekt TESCO - vyhodnotenie súťaže

28.03. Výročie oslobodenia obce- pietna spomienka

29.03. Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo Nové Zámky

29.03. Biblickámolympiáda- okresné kolo Šurany

29.03. Návšteva predškolákov v škole Slimáčiky

30.03. Chemická olympiáda- Okresné kolo Nové Zámky

31.03. Geografická olympiáda - okresné kolo Nové Zámky

05.04. Via Historica - výchovno- vzdelávacie kultúrne podujatie

12.04. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

12.04. Olympiáda z matematiky- okresné kolo Nové Zámky

12 -14 .04 Zápis do 1.ročníka

13.04. Biologická olympiáda- okresné kolo Nové Zámky

13.04. Futbal mladší žiaci Komjatice

17.04. Mc Donalds - základné kolo minifutbal žiakov a žiačok

18.04. Rodičovské združenie

19.04. Národná rada SR - exkurzia 8.roč

20.04. Deň narcisov

23.04. Sviatosť birmovania 7.,8.,9.roč

24.04. Atletika Nitra

25.04. Galéria Nitra - exkurzia 8A

27.04. English STAR - súťaž v anglickom jazyku

27.04. Chemická olympiáda - krajské kolo Nitra

28.04. Svätoplukovo kráľovstvo ožíva- vyhodnotenie celoslovesnkej literárnej súťaže Nitra, exkurzia Hrad Nitra

02.05. Slávnostná svätá omša Ondrej Caban

04.- 05.05. Didaktické hry, Účelové cvičenie

05.05. Návšteva Emilove sady - ŠKD 3.oddelenie

11.05. Vystúpenie ku Dňu matiek- natáčanie pásma do káblovej televízie

14.05. Sviatosť 1. svätého prijímania 3.roč

15-19..05. Plavecký výcvik 3.roč

16.05. Biologická olympiáda - krajské kolo

17.05. LEGA- exkurzia vo firme 9.roč

18.05. Viedeň- exkurzia

18.05. Chemická olympiáda- krajské kolo Nitra

19.05. Atlantis Levice- exkurzia 4.roč

19.05. Deň bez učenia 6B- výherný deň pre víťaza Tesco súťaže

23.05. Klaun v ŠKD

24.05. Osviemčin - exkurzia 8., 9. roč

26.05.. Mladý zdravotník- súťaž Nové Zámky

29.-30.05. Bubnová šou - 2.st

30.05. Odber krvi

30.05 Fotenie triednych kolektívov

01.06. Športový deň detí

02.06. Rrybársky Deň detí

07-09.06. Vysoké Tatry - poznávacia exkurzia 5. roč

07.06. Koncert SZUŠ Ladislava Domeho

6.-10.06 Plavecký výcvik 3.ročník Mojmírovce

08.06. Volejbalová exibícia Komárno

14.06. Rozlúčka predškolákov

15.06. Hrad Červený kameň 3.roč

15.-17.06. Celoštátne kolo biologickej olympiády Vysoké Tatry

19.-23.06. Škola v prírode 4.roč

20.06. Výlet Bojná 2.roč

21.06. Zasadnutie školského parlamentu

21.06. Deň kvetov a hudby- celoškolská aktivita školského parlamentu

23.-25.06. Repište - výlet 6.roč

23.06. Rozlúčková slávnosť 9.ročníkov

26.06. Divadelné predstavenie 7A pre žiakov 3. a4. roč na tému Slovania

27.06. Regionálna výchova - projektové vyučovanie

28.06. Atlantis Levice - výlet 7.roč

28.06. Filmové predstavenie Nitra 8.roč

28.06. Laser aréna Nitra 9A

29.06. Beh olympijského dňa - celoškolská medzitriedna súťaž

30.06. Slávnostné ukončenie školského roka spojené s oceňovaním najúspešnejších žiakov

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

j ) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená / § 2 ods. 1 písm. 1)

Dlhodobé

- Škola podporujúca zdravie - enviromentálna výchova, primárna prevencia

- Regionálna výchova

- Zbieram baterky

- Virtuálna knižnica

- Finančná a matematická gramotnosť

- TAMI - mliečna chuť Tatier - školský mliečny program

- Ovocie do škôl

- Systém elektronického testovania- eTEST

- TAKTIK - interaktívne zošity

Strednodobé

Projekt Cesta za poznaním kontinuálne prešiel do 2.fázy Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II (NP POP II)

Trvanie projektu do: 31.08.2023

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese a k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za týmto účelom výzva podporuje vytvorenie nových pracovných miest pre pozície: pedagogický asistent, inkluzívny tím - špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský psychológ, asistent učiteľa.

V rámci projektu sa na škole vytvoril inkluzívny tím: 4 Asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP, ktoré spolupracujú so sociálny,m pedagógom.

Projekt NP PRIM II - Projekt inklúzie v materských školách

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I., II.

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa: MŠVVaŠ SR

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 10/2018 (I.fáza)

Kontinuálny prechod do 2.fázy od 11/2020

Trvanie projektu: do 31.10.2020 (I.fáza), do 31.10.2022 (II.fáza) predĺžený do 08/2023

Cieľ projektu a oblasť intervencie: NP PRIM je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov je realizovaný komplexne za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie.

Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní a je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít:

1) Vytvorenie inkluzívneho tímu v MŠ- asistent učiteľa pre deti s MRK - 2 plné úväzky, koordinátor inkluzívneho vzdelávania KIV- 1 úväzok

2) Odborný zamestnanec- sociálny pedagóg- 1 plný úväzok , nová pozícia pracovníka v MŠ, ktorý bude realizovať špeciálne aktivity na urýchlenie vývoja detí z MRK podľa ich špecifických potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, AsU),

3) Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy zavádzajú nové metódy a prístupy. V NP PRIM je ich podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávania, spoluprácou s regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie .

4) Cielená podpora práce s rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou - nepedagogický zamestnanec- rodičovský asistent 1 plný úväzok

5) Odborné poradenstvo a konzultácie zabezpečované prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Krátkodobé

- iBOBOR

- Deň narcisov - Liga proti rakovine

- ÚPSVaR SR- OP Ľudské zdroje - Absolventská prax

- UKF NR- Pedagogická prax študentov

- SpgŠ Levice - pedagogická prax študentov

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Inšpekčná činnosť nebola vykonaná .

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

l ) Údaje o priestoroch a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm.1 )

Školské zariadenie disponuje vlastnými priestormi, ktoré sú nadštandardne vybavené.

Rozsiahly športový areál je pre všetky druhy športu, je v ňom vybudované multifunkčné viacúčelové ihrisko s umelou trávou a FIT park.

Betónová plocha prešla rekonštrukciou povrchu 08/2021, jej asfaltový povrch vyhovuje športom ako florbal, hokejbal alebo basketbal. V šk.roku 2022/2023 bolo inhisko vybavené aj čiarami na tieto športy a príslušenstvom- bránky, koše.

V priestoroch chodieb sa vymenili podlahové krytiny a vytvorili sa oddychové kútiky.

Priestorové aj materiálne podmienky sa každoročne zlepšujú, priebežne sa dopĺňa nábytok a vybavenie kabinetnými zbierkami a dopĺňa sa knižničný fond.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

SWOT analýza

Silné stránky školy

- stabilný a kvalifikovaný pedagogický zbor s dobrými medziľudskými vzťahmi

- flexibilita a lojálnosť pedagogického zboru

- vnútorná motivácia k sebarozvoju a vzdelávaniu

- ochota nepedagogických zamestnancov

- kvalitná spolupráca všetkých úsekov

- úzka spolupráca MŠ a ZŠ pri príprave predškolákov

- inkluzívny tím- logopéd, pedagogický asistenti v MŠ a ZŠ, rodičovský asistent, sociálny pedagóg,

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadaných žiakov

- umiestnenie a účasť žiakov v súťažiach a olympiádach

- pestrý výber veľkého počtu záujmových krúžkov

- primeraný počet žiakov v triedach a oddeleniach ŠKD

- rekonštrukcia a vybavenosť priestorov ZŠ a MŠ- rozvojové projekty

- vybavenie výpočtovou technikou

- vybavenie modernými didaktickými pomôckami

- kvalitná žiacka knižnica a čitáreň

- vlastné dopravné ihrisko

- multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, FIT Park

- oddychová zóna (vonkajší altán)

- dobrá poloha školy a bezpečný vonkajší areál s osvetlením a kamerovým systémom

- úspešná realizácia projektov (iROP,ESF, EU)

- dobrá informovanosť (web, fb stránka, školský časopis Aktovka, školský informačný systém pre rodičov EduPage, vysielanie v

obecnej televízii)

- aktívna činnosť ŽŠR (žiacká školská rada)/ školský parlament

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy, združením rodičov a organizáciami v obci

- spolupráca s OZ Aliancia PLATAN

- dlhoročná tradícia Školského plesu

- dobrovoľnícka činnosť pedagógov a žiakoiv- odber krvi, zbierky, ...

- elektronizácia pedagogickej dokumentácie

Slabé stránky školy

-

- chýba správca IKT

- prevažujúce klasické spôsoby vyučovania

- čiastočná elektronizácia dokumentácie zariadenia školského stravovania

- nedostatočná separácia odpadu

Príležitosti

- výmena pedagogických skúseností, podpora profesijného rozvoja

- rekonštrukcia atletického areálu s trávnatým futbalovým ihriskom

- oprava 3.poschodia budovy Školská ul. - vytvorenie priestorov pre ŠKD, CVČ

- OZ Aliancia Platan- spolupráca a získavanie finančných prostriedkov

- revitalizácia školského dvora (výsadba, lavičky)

- reagovanie na výzvy - vypracovanie projektov na získanie mimo normatívnych finančných prostriedkov

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadaných žiakov

- inovácia vyučovania cudzích jazykov

- eliminovanie výchovných problémov užšou spoluprácou s terénnymi zamestnancami obce, využitím externých podporných

inštitúcií

Ohrozenie, Riziká

- kapacita školy - priestory pre nové triedy ZŠ a ŠKD, MŠ

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku a energie, nedostatok finančných prostriedkov na bežnú údržbu budovy a opravy

- nepriaznivá ekonomická a sociálna situácia v niektorých rodinách

- nárast počtu detí s poruchami učenia a správania sa voči počtu pedagogických asistentov

- odchod výborných žiakov z 5. ročníka na gymnáziá

- pokles pohybovo nadaných detí v bežnej populácii

- neochota rodičov slabých a problémových žiakov o spoluprácu

- prenášanie zodpovednosti za vedomosti žiaka len na školu a učiteľa

- benevolentná výchova v rodinách - neváženie si hodnôt, strata slušnosti a úcty vo vzťahoch

- plnenie povinnej školskej dochádzky- benevolencia lekárov pri ospravedlňovaní, akceptácia ospravedlnenia rodičom

- nepostačujúca spolupráca z CPPPaP- proces reštrukturizácie odborných poradní - ich nedostatok a malá kapacita

- nedostatok kvalifikovaných adeptov na pozície učiteľ MAT a prírodovedných predmetov

- zaťaženosť učiteľov byrokraciou

- nekoncepčnosť častých legislatívnych zmien s finančným dopadom

Priority rozvoja školy

Oblasť ekonomická a materiálno- technická

- skvalitňovanie jednotlivých pracovísk - prioritne zariadenie školského stravovania- rekonštrukcia priestorov kuchyne

- získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov

- zníženie energetických nákladov - rekonštrukcia osvetlenia v telocvični, modernizácia vykurovacieho systému

- riešiť potrebu priestorov pre nové triedy (nárast počtu žiakov - demograficky silné ročníky), nové priestory MŠ

- dobudovať školský areál - detské ihrisko, priestor okolo školy (lavičky, výsadba),

- príprava projektu na rekonštrukciu atletického areálu (tartanový povrch, doskočisko, guliarsky výsek)

Oblasť prezentácie a spolupráce s partnermi

- motivovanie zamestnancov vlastným príkladom k angažovanosti a zapájaniu sa do spoločensko-kultúrneho života obce a

regiónu

- vedomé budovanie imidžu školy - organizovanie aktivít pre verejnosť (DOD, Otvorené hodiny, Projektové vyučovanie)

- iniciácia väčšej zainteresovanosti rodičov - rodič ako spolutvorca diania, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne spolupráce rodiny a

školy - neformálne stretnutia a konzultácie, vytvorenie portfólia úloh

- získanie partnerov spolupodieľajúcich sa na rozvoji a prezentácii školy

- dobročinnosť a humánne skutky ( Vianoce pre našich kamarátov- projekt so ŠZŠ)

- nominácia najúspešnejších absolventov 9.ročníkov na udelenie ocenenia RŠ - Čestný žiak školy ( galéria žiakov školy)

- transparentná, kvalitná a zmysluplná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom, radou školy, rodičovskou radou - iniciácia

spoločných pracovných aj neformálnych stretnutí

- Projekt Partnerská škola - užšia spolupráca so strednými školami v regióne, medzinárodné partnerstvo so ZŠ v zahraničí

- zachovávanie tradícií - prvky regionálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese

- elokované pracovisko ZUŠ

- školský časopis Aktovka- mediálni partneri

Oblasť riadenia a ľudských zdrojov

- trvalé zlepšovanie kvality a efektívnosti vlastných činností - autoevalvácia, vzdelávanie ako nástroj rozvoja, rozvoj osobnej

zodpovednosti

- vedenie a motivácia, tvorivá sloboda - prostredie podporujúce iniciatívnych zamestnancov

- zvýšenie participácie metodických orgánov školy ( predmetové komisie, metodické združenie ) na riadení a rozhodovaní (

definovanie problémových oblastí, návrhy postupov zlepšenia)

- permanentné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti- vedomé budovanie kariérneho postupu

- vyškolenie učiteľov na tvorbu a realizáciu projektov a na získavanie sponzorov

- zabezpečiť pedagógom kontinuálne vzdelávanie v oblasti mediácie a rozvoja komunikačných zručností

- starať sa o zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov (využitie financií zo sociálneho fondu)

- riadiť školu demokraticky s rešpektovaním názorov partnerov, dbať na spravodlivosť a dôslednosť pri rozhodovaní (

profesionalita na každej úrovni ), presadzovať nové metódy a postupy, líderstvo

- skvalitnenie práce skompletizovaním informačného systému školy

Oblasť výchovy a vzdelávania

- pokračovanie v dobre osvedčených postupoch a procesoch - integrácia žiakov, výchovné poradenstvo, inkluzívny tím

- v materskej škole naďalej ponúkať kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa

- tvorivé sezónne aktivity v školskom klube

- zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom

- poskytovať individuálnu a odbornú pomoc žiakom so ŠVVP

- využiť a aplikovať nové smery vo vzdelávaní, inovatívne metódy a formy (učebné štýly) - vzdelávania v rámci krúžkovej činnosti

- široká škála mimoškolských aktivít v prospech rozvoja individuálnych schopností detí-angažovanie odborníkov z praxe v

krúžkovej činnosti

- skvalitniť vzdelávanie cudzích jazykov, rozvíjať jazykové kompetencie žiakov organizovaním kurzov s natural speaker lektormi

- Školský parlament - rozšírenie kompetencií

- Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 14/ nárast o 5 žiakov

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 42/ 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 46 / 25

Predĺžená PV (odklad) : 6 / 3

Prijatie mimo obvod : 0 / 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023 51 žiakov

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov010024851

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Typ strednej školyPočet žiakov/ dievčatá
Gymnáziá9/3
Umelecké školy0/0
Zdravotnícke školy3/3
Športové školy2/1
Poľnohospodárske, lesnícke2/2
Ekonomické, obchodné6/4
Pedagogické2/2
Technické, dopravné8/0
SOŠ ostatné16/8
Praktické školy0/0
Ber pokračovania na SOŠ0/0

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

V školskom roku 2022/2023 boli všetci žiaci prijatý na vybrané stredné školy.

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSJDEJETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINFMATMDL
I.A1,63    1  1    1,83 
I.B1,65       1    1,5 
II.A1,32    1  1,04    1,56 
II.B1,2    1  1    1,28 
III.A1,42       1   11,54 
III.B1,46    1  1   11,29 
IV.A1,57    1  1,21   11,64 
IV.B1,64    1  1,43   11,71 
V.A1,581,65  1,541 1,421,46   12,08 
V.B2,042,26  1,781 1,631,7   1,152,56 
VI.A2,091,82  211,822,051,09   12,32 
VI.B1,51,56  1,67 1,671,721,17   1,061,94 
VII.A1,321,59  1,511,731,51 1,41 1,051,73 
VII.B22,18  2,1412,141,771,27 1,91 1,092,14 
VIII.A1,461,83  1,6311,541,751 1,54 1,082,17 
VIII.B22,35  2,41 2,472,181 2,29 1,122,65 
IX.A1,331,57  1,911,91,71  1,71  2,29 
IX.B1,761,8  2,3612,242,08  2  2,56 

TriedaNBVNEJOBNOBVPCPPNVPVCPRIPDAPVORGMRVKRUJSJLSPR
I.A1,14        1,58   1,791
I.B1,13        1,43   1,551
II.A1,05        1,48   1,761,12
II.B1,05        1,28   1,681,12
III.A1,08     1 1,29    1,751
III.B1,04     1 1,54    1,541
IV.A1,15     1,07 1,57    2,211
IV.B1,17     1,07 1,64    2,071
V.A1,32            1,851,04
V.B1,42            2,261
VI.A1,06 1,09          2,271
VI.B1,17 1,11          1,891
VII.A1,131,181,09          1,451
VII.B1,561,731,36          2,231
VIII.A1,271,461,13          1,831
VIII.B1,241,761,47          2,471
IX.A1,282,051,24          1,861
IX.B1,552,21,28          2,441

TriedaSEETCHVTCKTHDTSVTEVTEVVLAVUMVYVZEMZMR
I.A    1    1  
I.B    1    1  
II.A    1    1,04  
II.B    1    1  
III.A    1  1,33 1  
III.B    1  1,17 1  
IV.A    1  1,64 1,07  
IV.B    1  2,07 1  
V.A   11    1  
V.B   11,15    1,19  
VI.A   11,05    1,27  
VI.B   1,061,06    1,28  
VII.A   11,09    1,05  
VII.B   11    1  
VIII.A   11    1  
VIII.B   11,19    1  
IX.A   11,14    1,43  
IX.B   11,12    1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A242130
I.B242221
II.A252500
II.B252500
III.A242400
III.B242400
IV.A141400
IV.B151501
V.A272431
V.B272610
VI.A222200
VI.B181800
VII.A222200
VII.B222200
VIII.A242400
VIII.B171700
IX.A222201
IX.B252500

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

v zmysle vyhlášky č.435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ paragraf 2 ods.5 písm a) informácia bude spracovaná v správe o hospodárení za roky 2022, 2023

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Aktovka6PaedDr. Lucia Repková
Bystrá hlavička14Mgr. Lucia Sabopálová
Čitateľsko-filmový SJL/ANJ7Mgr. Eliška Žáčiková
Dejepisný olympionici I.10Mgr. Miroslava Müllnerová
Dejepisný olympionici II.16Mgr. Miroslava Müllnerová
Detská joga22Mgr. Nóra Adamcová
Funny English22Mgr. Jana Letková
Hravá angličtina21Mgr. Zuzana Buranská
Knihomoľ107Mgr. Anita Cagáňová
Malí športovci21Mgr. Karina Lábská
Malí umelci22Mgr. Lenka Villemová
Mladý záchranár 32PaedDr. Katarína Hanesová
Päťka (T-5) MAT A26Mgr. Veronika Andočová
Päťka (T-5) MAT B27Mgr. Veronika Andočová
Príprava na T9 MAT A21Mgr. Mária Kéryová
Príprava na T9 MAT B25Mgr. Mária Kéryová
Príprava na T9 SJL A21PaedDr. Lucia Repková
Príprava na T9 SJL B25PaedDr. Lucia Repková
Šestka16Mgr. Veronika Andočová
Šikovníček22Mgr. Antónia Martinásková
Športové Amazonky9Mgr. Katarína Papierniková
Športový krúžok-mladší žiaci23Mgr. Filip Vaško
Športový krúžok-starší žiaci11Mgr. Filip Vaško
Tajomstvá histórie22Mgr. Miroslava Müllnerová
Turistický krúžok14Mgr. Mária Machatová
Tvorilky 17Ing. Martina Šilhavíková
Volejbal dievčatá 19Mgr. Veronika Garayová
Volejbal chlapci9Mgr. Martin Vanko

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

c ) spolupráca školy s rodičmi ( § 2 ods. 1 písm. c )

Rodičovské združenie - triedni dôverníci, pracovalo v tomto zložení :

1A Mária Černáková

1B Oľga Katanojová

2A Alena Buranská

2B Bc. Zuzana Ešeková

3.A Ing. Martina Kelemenová

3.B Mgr. Darina Tokárová

4.A Mgr. Zuzans Nováková

4.B Mgr. Jana Smoláriková

5.A Ľubica Klobučníková

5.B Lea Krajčovičová

6.A Ľubica Jančárová

6.B Juraj Uhrík

7 A Mgr. Merek Gocník - predseda ZRŠ

7 B Tatiana Kadlečíková

8.A Ľubica Soboňová

8.B Jana Bakošová

9 A Ing. Martina Piková

9.B Bc.Jana Čermanová

Podieľali sa na spolufinancovaní viacerých aktivít uskutočnených počas šk.roka.

Z príspevkov rodičov boli spolufinancované tieto aktivity:

- poistné pre žiakov na šk.rok

- darčekové balíčky pre žiakov na Mikuláša

- preplatenie dopravy súťaže a reprezentácia školy

- doprava plavecký výcvik

- odmeny na školské súťaže a olympiády

- príspevok na rozlúčkovú slávnosť 9.ročníky

- nákup kníh do školskej čitárne

- nákup lyžiarskej výstroje

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Gocníková

V Komjaticiach, 6.septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6.septembra 2023

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy: Rada školy berie na vedomie predkladanú správu.

Dňa: 14.11.2023

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa k predkladanej správe: Zriaďovateľ školy berie na vedomie a schvaľuje predkladanú správu.

Dňa: 15.11.2023 Peter Hlavatý, starosta obce