Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ondreja Cabana,
  
Adresa školyNámestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
Telefón+421 35 6591 219
E-mailadmin@zsockomjatice.edu.sk
WWW stránkahttps://zskomjatice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Marta Gocníková0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ I.stupeň a ŠKDMgr. Martina Gulášová0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ II.stupeňMgr. Martina Karasová0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ MŠIngrid Behulová0903471567ms.komjatice@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
   
predsedaJUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.lgalbavy@komjatice.sk
pedagogickí zamestnanciBc. Jana Kmeťová za MŠ 
  Mgr. Antónia Martinásková 
   
ostatní zamestnanciBc. Zuzana Ešeková 
   
zástupcovia rodičovMgr. Marek Gocník 
 Alena Patassyová 
 Martina Vrábelová 
 Ing. Diana Granátová 
zástupca zriaďovateľaIng.Jozef Francel 
 Angela Kalužáková 
 Ing. Štefan Piko 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Komjatice
SídloNádražná 97/344
Telefón0356591213
E-mailstarosta@komjatice.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Poradné orgány riaditeľa školy

- Pedagogická rada školy

- Pracovná porada úsekov školy

- Metodické orgány- MZ, MZ triednych učiteľov, PK

- Rada školy

- Rodičovská rada školy

- Komisie - inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová

Poradné orgány a komieie majú kompetencie vymedzené v organizačnom poriadku školy a ich činnosť sa riadi podľa ich schválených plánov.

Pedagogická rada školy - zasadala v týchto termínoch: 30.08.2021, 25.11.2021, 25.01.2022, 21.04.2022, 21.06.2022, 26.08.2022

Prijaté uznesenia sú koncipované nasledovne:

Pedagogická rada berie na vedomie:

Pedagogická rada prijíma:

Pedagogická rada ukladá:

Pedagogická rada schvaľuje:

Termín: Zodpovední:

V školskom roku 2021/2022 pracovala Rada školy podľa schváleného plánu zasadnutí.

Tri stretnutia prebehli z dôvodu pandemických opatrení per rollam- 15.10.2021, 7.3.2022, 7.6.2022

Posledné stretnutie 18.05.2021 prebehlo prezenčne.

RŠ prerokovala, schválila, odporúčala na schválenie Obecnému zastupiteľstvu, resp. riaditeľke školy

1. pedagogicko- organizačné a materiálno- technické zabezpečenie šk.roka

2. návrhpočtu tried a počtu žiakov 1.ročníka

3.návrh počtu oddelení a počtu detí v ŠKD

4. návrh počtu tried a počtu detí v MŠ

5. školský poriadok MŠ

6. stravovanie a úhrada platieb v ZŠS

7.správa o výchovnovzdelávacej činnosti

8. návrh rozpisu rozpočtu 2022

9. správa o hospodárení za 2021

10. správa audítora za 2021

11. žiadosť o úpravu rozpočtu

12. žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na zvýšenie platových taríf zamestnancov OK

13. reevidovanie ŠkvP Cesta za poznaním

14. Správa o projektoch

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 389

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32232222119
počet žiakov514731544248444824389
z toho v ŠKD193213180000082
z toho v zahraničí1011000104
žiaci z UA1030010218

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3421
Znížený úväzok10
ZPS01
Na dohodu10

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov044
asistentov učiteľa044
    
spolu03434

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.ročINF2 hod
5. roč HUV2 hod
6. roč INF2 hod
6. ročHUV2 hod
6. ročTŠV2 hod
6. ročVYV1 hod
7. ročINF2 hod
7. ročVYV2 hod
7. ročTŠV2 hod
7. ročHUV2 hod
8. ročHUV2 hod
8. ročINF2 hod
8. ročTŠV2 hod
9. ročVYV1 hod

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Talentovaní žiaci všetkých ročníkov II. stupňa sa zapojili do súťaží vo vlastnej tvorbe i do umeleckého prednesu poézie a prózy. Zapojili sme sa do 37 súťaží, akcií, podujatí, exkurzií. Žiaci úspešne reprezentovali našu školu v rámci okresu, regiónu, Slovenska i medzinárodne. Stála pozornosť bola venovaná regionálnej výchove. V rámci hodín literárnej výchovy sa vyučujúci vo zvýšenej miere venovali autorom, ktorí sa v našom okrese narodili alebo tu žili. V rámci hodín SJL vypracovávali žiaci projekty o významných osobnostiach nášho regiónu, z dejín jazyka. V rámci vyučovania navštevovali žiaci obecnú i školskú knižnicu. Všetci žiaci II. stupňa absolvovali v rámci hodín literárnej výchovy informatívne hodiny v školskej knižnici. Žiaci mali možnosť navštevovať 5 záujmových útvarov pod vedením vyučujúcich SJL. Vyučujúci sa v rámci hodín SJL venovali rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov. Vyučovanie SJL prebiehalo aj v učebniach s PC, čím sa podporoval u žiakov rozvoj kompetencií v rámci IKT.

USKUTOČNENÉ SÚŤAŽE, OLYMPIÁDY, EXKURZIE, VÝLETY, AKCIE v šk. r. 2021/22

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

EXKURZIA: ORAVSKÉ MÚZEUM PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA V DOLNOM

KUBÍNE

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV - Ulička jazykov

ÚCTA NAD ZLATO

ÚCTA K STARŠÍM - VIDEO

OLYMPIÁDA ZO SJL

ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE

PROJEKTY O SPISOVATEĽOCH, BÁSNIKOCH A ICH DIELACH

OLYMPIÁDA V ANJ (školské kolo)

ŠALIANSKY MAŤKO

YPSILON - SLOVINA JE HRA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

OLYMPIÁDA V ANJ (okresné kolo - online)

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

MAREC - MESIAC KNIHY

KNIHA, KTORÚ PRÁVE ČÍTAM

EXKURZIA V OBECNEJ KNIŽNICI V KOMJATICIACH

MAREC MESIAC KNIHY

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

INŠPIRÁCIA

NOC S ANDERSENOM

DEŇ MATIEK - TVORBA ŽIAKOV

ROZHOVOR V RTVS S NAŠOU ŽIAČKOU.

ENGLISHSTAR

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

KRAJSKÉ KOLO - ŠALIANSKY MAŤKO

KVÍZ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

ČO OPRIADLI POVESTI...

MOTIVAČNÁ BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM

BESEDA S JOZEFOM BANÁŠOM (NIELEN) PRE DOSPELÝCH

ANGLICKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIEIN "Last Wish" (Posledné želanie)

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ,, Drotár" v Nitre v DAB

ŠKOLSKÝ ČASOPIS AKTOVKA

PIATACKÁ ANGLIČTINA

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: september 2021

Súťaž mladých autorov, MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA, organizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Ide o jednu z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby, kde sa prihlási viac ako sto autorov poviedok a ich texty hodnotia významní slovenskí literáti. Školské kolo prebiehalo koncom minulého šk. roka. Do vyšších kôl poputovali práce našich najšikovnejších žiakov.

Umiestnenie:

V kategórii žiakov 2. st ZŠ získala krásne 2. miesto - Rebeka Kuželová - s poviedkou Fír

Čestné uznanie: Tamara Vanková - s poviedkou Zajačí paprikáš, Mia Pizúrová - s poviedkou U Urbana, Matej Martiš - s poviedkou Problémy s vysvedčením

V našej škole vychovávame možných budúcich spisovateľov a mladých ľudí, ktorí využili možnosť sebarealizácie a prezentovali svoje nadanie a lásku k literatúre.

EXKURZIA: ORAVSKÉ MÚZEUM PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA V DOLNOM KUBÍNE

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: 1.10.2021 Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže MLADÝ SLOVENSKÝ AUTOR spojené s literárnou exkurziou na Orave

Dňa 1. 10. 2021 sme zavítali do Dolného Kubína. Navštívili sme literárnu expozíciu v Oravskom múzeu Pavla Országha Hviezdoslava, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých skutočností o jeho živote a diele. Počas tematickej prednášky nám pani sprievodkyňa priblížila aj ďalších literátov a dejateľov z Oravy. Popoludní sme boli súčasťou vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže MLADÝ SLOVENSKÝ AUTOR, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy a uspeli vynikajúco. Ich poviedky sa stali súčasťou zborníka. Žiaci si prebrali ocenenia a vecné ceny a zúčastnili sa na diskusii k ich tvorbe. Odprezentovali svoju poviedku a vypočuli si posudok a cenné rady od odborníkov - spisovateľov. V závere poskytli rozhovor pánovi redaktorovi z RTVS.

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská

Dátum: september 2021

R. Kuželová (7.A) reprezentovala školu v recitačnej súťaži Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV - Ulička jazykov

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková

K realizácii prispeli: členovia PK Jazyk a komunikácia

Dátum: 26. september 2021

Z iniciatívy Rady Európy sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra Európsky deň jazykov. Je to deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Pri tejto príležitosti sme v našej škole vytvorili „Uličku jazykov“, aby sme našim žiakom vysvetlili význam výučby a učenia sa jazykov. Touto formou prezentácie jazykov sme im chceli zdôrazniť, že okrem materinského jazyka je potrebné učiť sa aj iné jazyky. Znalosť viacerých cudzích jazykov by im mohlo v budúcnosti uľahčiť život. V našej uličke jazykov sme okrem slovenského jazyka venovali pozornosť jazykom, s ktorými sa stretávame v našej škole: český, anglický, nemecký a ruský, či ukrajinský. Vystavili sme rôzne učebné pomôcky, knihy, časopisy, hry a predmety, ktoré symbolizujú daný jazyk. Hravou formou sme im chceli ukázať, že učiť sa jazyky môže byť aj zábava. Pripravili sme rôzne pravopisné cvičenia, súťaže, kvízy, písanie mien v azbuke, hľadanie slov v českom jazyku. S týmito úlohami nám pomohli naši žiaci z druhého stupňa, ktorí prezentovali jednotlivé krajiny. Nezabudli sme ani na odmeny, a tak za každú správne vyriešenú úlohu, žiaci boli odmení sladkosťou. Žiaci boli nadšení, úlohy riešili s veľkou radosťou, boli zvedaví, kládli množstvo otázok a keď boli unavení, mohli si posedieť v našom malom kine, kde sme im premietali rozprávky v ruskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku. Naďalej budeme pokračovať touto cestou, lebo ovládanie jazykov nám pomáha otvárať brány k iným kultúram a spoločnostiam.

ÚCTA NAD ZLATO

Zodpovedné: vyučujúce SJL

Dátum: október 2021

Literárna súťaž pre mladých spisovateľov.

Cieľ: Vyjadriť starším, starým rodičom i iným seniorom v našom okolí úctu a svoju náklonnosť.

Aby vedeli, že vnukom na nich záleží a sú pre nich dôležití. Oživiť spomienky na lásku a životné skúsenosti, ktoré od starkých dostávame. Vlastná tvorba žiakov: poézia, próza. Žiaci využívajú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na hodinách SJL. Práce žiakov obsahujú ich osobné zážitky, pocity, empatiu, príbehy, spomienky. Žiaci si počas rozhovorov so starými rodičmi obohatili individuálnu slovnú zásobu - nárečové komjatické slová. Do súťaže zapojili pani učiteľky SJL žiakov všetkých tried. Umiestnení žiaci boli odmenení vecnou cenou.

Vyhodnotenie:

1. miesto Mia Pizúrová, 6. A

Rebeka Kuželová, 7. A

2. miesto Tamara Vanková, 6. A

3. miesto Peťka Halásová, 5. B

Ema Gocníková, 6. A

Čestné uznanie

Laura Szikorová, 5. A

Ema Bulková, 7. A

Matej Čerman, 8. B

ÚCTA K STARŠÍM - VIDEO

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Tvorba obsahu krátkeho videa, ktoré je prejavom vďaky žiakov pri príležitosti Mesiaca úcty k

starším. Recitácia žiačok - umelecký prejav žiačok. Zapojili sa žiačky - členky školského časopisu AKTOVKA. Video bolo umiestnené na FB stránku a webstránku ZŠ. Žiaci využívajú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na hodinách SJL.

ONDREJ CABAN V NAŠICH SPOMIENKACH

Zodpovedné: PaedDr. Lucia Repková, Ing. Martina Šilhavíková

Dátum: Október 2021

Pred blížiacimi sa sviatočnými dňami, Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, sme si uctili aj pamiatku zosnulého patróna našej školy Ondreja Cabana. Na komjatickom cintoríne sme pri jeho hrobe, spolu so žiačkami, zapálili sviečku a venovali sme mu modlitbu. K buste Ondreja Cabana položili žiaci spomienkovú kyticu a zapálili sviečku. Osobnosť Ondreja Cabana sme si so žiakmi pripomenuli v malej diskusii. Cieľom bolo pripomenúť žiakom osobnosť patróna našej školy, podporiť v nich hrdosť za svoju školu i obec.

OLYMPIÁDA ZO SJL

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: 12.10.2021

Školské kolo online Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry bolo určené pre žiakov 8. a 9. ročníka. Do súťaže sa zapojilo jedenásť ôsmakov z tried A aj B. Partiu tvorili žiaci: Tomáš Karas, Juraj Macko, Vladka Meňušová, Martinka Piková, Alžbetka Ulejová, Tadeáš Vanko, Nicolas Černák, Matej Čerman, Jakub Vilimek, Tomáš Frivaldský, Hanka Šimunková. Víťazom školského kola sa stal Tomáš Karas. Dobre si počínali aj žiaci Maťka Piková, Vladka Meňušová a Jurko Macko. Do obvodného kola nepostúpil nikto.

ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: dlhodobý projekt

Žiaci tried 6. A, 6. B čítajú na pokračovanie počas posledných minút vyučovacej hodiny knihu Naša mama je bosorka od Gabriely Futtovej. Žiaci tried 8.A a 8.B čítajú na pokračovanie knihu Chlapec v pásikavom pyžame. Cieľom je oboznámenie žiakov s mimočítankovou literatúrou. Prispieť k zlepšeniu čítania, podporiť fantáziu žiakov a ich záujem o mimočítankovú literatúru.

PROJEKTY O SPISOVATEĽOCH, BÁSNIKOCH A ICH DIELACH

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: dlhodobý projekt

Žiaci tried 6. A, 6. B, 8.A a 8.B vypracovávajú projekty o spisovateľoch, básnikoch, textároch a ich dielach, rozbor diela, ukážky. Projekty prezentujú počas vyučovacích hodín LIT. Forma - písomná alebo PowerPoint. Cieľom je viesť žiakov k aktívnemu využívaniu školskej alebo obecnej knižnice ako odborného, študijného, informačného a čitateľského centra. Žiaci sa učia pracovať aj s odbornou literatúrou - slovníky spisovateľov, Panoráma slov. literatúry, Dejiny literatúry atď. a zistené informácie využiť vo svojom projekte. Zdokonaľujú sa v prezentovaní svojich projektov.

OLYMPIÁDA V ANJ (školské kolo)

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková (predsedníčka komisie)

Skúšajúce: Mgr. Veronika Andočová, Mgr. Zuzana Buranská

Dátum: 24.11.2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice - Jazykové učebne

Termín: 24.11.2021 - 5.a 6. vyučovacia hodina

Členovia komisie:

Predseda: Ing. Martina Šilhavíková

Prisediaci: Mgr. Buranská, Mgr. Andočová

Zoznam žiakov:

Kategória 1A : Nina Hozlárová 6.A, Matej Martiš 6.A, Ivan Kolmykov 6.B, Lea Bartová 7.A,

Rebeka Kuželová 7.A

Kategória 1B: Illia Kolmykov 8.A, Olha Chernysh 9.A, Lenka Dragúňové 9.A, Ivana Pálová 9.A

Vyhodnotenie školského kola

Kategória 1A -

1. miesto Rebeka Kuželová 7.A (pripravovala Mgr. Buranská)

2. miesto Lea Bartová 7.A (pripravovala Mgr. Buranská)

3. miesto Matej Martiš 6.A (pripravovala Ing. Šilhavíková)

Kategória 1B -

1. miesto Lenka Dragúňová 9.A (pripravovala Ing. Šilhavíková)

2.miesto Ivana Pálová 9.A (pripravovala Ing. Šilhavíková)

3. miesto Illia Oleksandrovyč Kolmykov (pripravovala Ing. Šilhavíková)

Do okresného kola postupujú v kategórii 1A Rebeka Kuželová a v kategórii 1B Lenka Dragúňová.

Poznámka: Nakoľko trieda 7.A bola v karanténe, tak žiačky Rebeka Kuželová a Lea Bartová

absolvovali písomnú aj ústnu časť olympiády online - prostredníctvom platformy ZOOM.

ŠALIANSKY MAŤKO

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/vyučujúce SJL

Dátum: december 2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice - Tančiareň

Súťaž v prednese slovenskej povesti - ŠALIANSKY MAŤKO. Zúčastnilo sa jej 7 žiačok z druhého stupňa. Odborná porota, v ktorej sme mohli privítať aj vysokoškolského pedagóga Jána Gallika, našu pani riaditeľku, pani zástupkyňu i pani učiteľky slovenského jazyka, bola príjemne prekvapená výkonom našich žiačok. Prednesy zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala veľký problém určiť poradie víťazov. Prednes, gestikulácia a mimika účastníkov sa vysoko približovala výkonom hercov z divadla... Víťazky postupujú do vyššieho kola, ktorého dátum konania sa neustále mení.

Vyhodnotenie:

II. KATEGÓRIA

1. miesto Kristínka Galliková, 5.B (pripravovala pani uč. Behulová)

2. miesto Tatianka Vanková, 5.B (pripravovala pani uč. Behulová)

III. KATEGÓRIA

1. miesto Peťka Fridrichová, 6.B (pripravovala pani uč. Repková)

2. miesto Melisska Molovová, 6.B (pripravovala pani uč. Repková)

3. miesto Rebeka Kuželová, 7.A (pripravovala pani uč. Buranská)

Alenka Patassyová, 6.B (pripravovala pani uč. Repková)

Čestné uznanie: Simonka Bakošová, 7.A (pripravovala pani uč. Buranská)Ypsilon - slovina je hra

YPSILON - SLOVINA JE HRA

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/vyučujúce SJL

Dátum: december 2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice - jedáleň

V piatok 10.12.2021 absolvovalo hravo spracované úlohy zo slovenského jazyka a literatúry 20

žiakov z tried 6.A, 6.B, 8.A a 8.B. Snažíme sa aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. V tejto hre súťažila naša škola a naši žiaci po prvýkrát.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Zodpovedná: Nadežda Behulová/vyučujúce SJL

Dátum: január 2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice - Tančiareň

Súťaž v prednese poézie a prózy - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Zúčastnilo sa v nej 13 žiačok a 1 žiak z druhého stupňa. Odborná porota, v ktorej sme mohli privítať našu pani riaditeľku, pani zástupkyne i pani učiteľky slovenského jazyka, bola príjemne prekvapená výkonom našich detí. Dokonca tvrdili, že texty im “boli šité na mieru”. A tie ich veru aj pobavili a vyčarili im úsmev na tvári. Prednesy zúčastnených detí boli tak vysoko profesionálne, že porota mala opäť veľký problém určiť poradie víťazov. Víťazi budú našu školu reprezentovať vo vyššom kole súťaže, ktorého dátum ešte nie je určený.

Vyhodnotenie

II. KATEGÓRIA - próza

1. miesto Melissa Molovová, 6.B (pripravovala pani uč. Repková)

2. miesto Mia Pizúrová, 6.A (pripravovala pani uč. Repková)

3. miesto Alena Patassyová, 6.B (pripravovala pani uč. Repková)

3. miesto Kristína Galliková, 5.B (pripravovala pani uč. Behulová) Čestné uznanie: Tatiana

Vanková, 5.B (pripravovala pani uč Behulová) Dorota Kúsek, 6.A (pripravovala pani uč. Repková)

Lara Bihariová, 6.B (pripravovala pani uč. Repková)

III. KATEGÓRIA - próza

1. miesto Rebeka Kuželová, 7.A (pripravovala pani uč. Buranská)

2. miesto Nicolas Černák, 8.A (pripravovala pani uč. Repková)

3. miesto Hanka Šimunková, 8.B (pripravovala pani uč. Repková)

3. miesto Kristína Palová, 9.A (pripravovala pani uč. Behulová)

III. KATEGÓRIA - poézia

1. miesto Lenka Dragúňová, 9.A (pripravovala pani uč. Behulová)

2. miesto Dajana Počarovská, 8.B (pripravovala pani uč. Repková)

3. miesto Michaela Maďarová, 9.A (pripravovala pani uč. Behulová)

OLYMPIÁDA V ANJ (okresné kolo - online)

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková

Dátum: 13.1.2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komajtice - Jazykové učebne

Spôsob a miesto konania: Vzhľadom na situáciu sa okresné kolo konalo online - jazyková učebna

Kategória 1A : Rebeka Kuželová - úspešný riešiteľ, nepostuje do krajského kola

Kategória 1B: Lenka Dragúňová - neúspešný riešiteľ

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková/vyučujúce SJL

Dátum: február 2022 - školské kolo

Celoslovenská - postupová súťaž Cieľom súťaže je povzbudiť žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Súťaž je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR. Práce ocenených žiakov putovali do celoslovenského kola.

Ocenení žiaci:

1. Rebeka Kuželová, 7.A

2. Samuel Gajdošík, 8.A

3. Oliver Alexander Ptáček, 6. A a Alex Obranec, 5. B

VYHODNOTENIE YPSILON - SLOVINA JE HRA

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice

VYHODNOTENIE/škola ho obdržala v závere februára 2022

Účasť: 20 žiakov z tried 6.A, 6.B, 8.A a 8.B.

Výsledky: 18 žiakov získalo “zlatú medailu”/úspech nad 80%.

Traja dosiahli 100%. Dvanásti dosiahli od 90% do 99%. Žiaci dostali diplom a malý spomienkový darček, vyučujúca žiakov motivovala jednotkou zo SJL.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

Zodpovedné: vyučujúce SJL

Dátum: február 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy

21. február je celosvetovým „Medzinárodným dňom materinského jazyka.“

Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli význam a hodnotu materinského jazyka ako nástroja nášho kultúrneho dedičstva. Pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ zrealizovali rôzne aktivity venované nášmu materinskému jazyku. Pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Buranskej žiaci v triedach 7.A a 7.B si v rámci Medzinárodného dňa materinského jazyka povedali o vývine slovenského jazyka, zopakovali si vedomosti, zistili niečo nové. Porovnávali Bernolákovu a Štúrovu slovenčinu. Nakoniec si žiaci formou kvízu overili, čo si pamätajú. Víťazné skupiny boli odmenené 1 za aktivitu. Pani učiteľka Mgr. Behulová spoločne so žiakmi z tried 5.A a 5.B zhotovili triedne nástenné noviny, spoločne diskutovali na tému: Prínos Konštantína a Metoda (r. 863.), obdivovali triednu výstavku slovenských výrobkov a v závere hodiny zhotovili krásne výtvarné práce na témy: Moja rodná reč a Krásy Slovenska. V 9.A triede žiaci diskutovali o vývine slovenského jazyka a zároveň obdivovali triedne nástenné noviny.

Triedy 6.A, 6.B, 8.A a 8.B si pod vedením pani učiteľky PaedDr. Repkovej v úvode vypočuli

informácie o histórii vzniku Medzinárodného dňa materinského jazyka. Potom sa zahĺbili do slov a tónov nádhernej piesne Korene od skupiny Iconito, ktorá je oslavou našej národnej hrdosti, materinskej reči, prírodných krás, folklóru, je vyjadrením lásky, viery, pokory a vďačnosti Slovákov. Nasledovala krátka prednáška o vývine slovenského jazyka od praslovančiny až po súčasný spisovný jazyk, na ktorú nadväzoval kvíz o najdôležitejších míľnikoch a osobnostiach vo vývine našej reči. Najšikovnejší žiaci získali, samozrejme, jednotky. Príjemným oživením boli dievčatá a pani učiteľka odeté v krojoch.

MAREC - MESIAC KNIHY

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková

Dátum: február 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy

(Krúžok ANJ)

Na krúžku anglického jazyka sa žiaci zamerali v marci na čítanie. V našej knižnici si vybrali

zaujímavé knihy: „ Grandmother’s Magic Hope Chest - Mythical Castles of Slovakia“ - Z

babičkinej truhlice - Tajomstvá slovenských hradov. Sú to povesti o našich hradoch a zámkoch,

ktoré sú písané dvojjazyčne (slovensko/anglicky). Čítaním jednotlivých povestí, si obohacujeme slovnú zásobu v anglickom jazyku, a tiež sa dozvieme aj zaujímavosti z našej histórie. Ďalšou je povesť „Girls‘ Castle“ - Dievčenský hrad. Príbeh bol zaujímavý a pútavý a priblížil nám Banskú Štiavnicu.

KNIHA, KTORÚ PRÁVE ČÍTAM

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: marec 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy

Cieľom bolo pripomenúť si Mateja Hrebendu, význam kníh, význam čítania. Na hodinách literatúry sa žiaci inšpirovali navzájom, diskutovali o knihách, ktoré práve čítajú. Inšpiratívne predstavovanie kníh prebiehalo so šiestakmi i s ôsmakmi. Žiaci predstavovali a odporúčali knihy, ktoré práve čítajú. Zaujali spolužiakov i p. učiteľku.

Oboznamovali nás s témou a hlavnou myšlienkou knihy, postavami. Sprostredkúvali svoje pocity a myšlienky, ktoré v nich prečítané “riadky” zanechali. Hovorili o svete fantázie, hodnotili prežívanie postáv, spájali fikciu s realitou. Porovnávali film a knihu.

Niektorí si vybrali knihy s vtipnými príbehmi. Vyučujúca žiakov motivovala jednotkou zo SJL.

EXKURZIA V OBECNEJ KNIŽNICI V KOMJATICIACH

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: marec 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - OBECNÁ KNIŽNICA

Žiaci sa v obecnej knižnici dozvedeli množstvo informácií o knihách, čitateľoch, možnostiach byť členom. Deti počúvali, diskutovali s pani knihovníčkou, pýtali sa.

OKRESNÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: 25.3. 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - ZŠ na Bernolákovej ulici v Šuranoch.

Petra Fridrichová zo 6.B obsadila 1. miesto (pripravovala PaedDr. Lucia Repková) a postúpila do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať v Nitre. Vyučujúca žiačku motivovala jednotkou zo SJL.

MAREC MESIAC KNIHY

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská

Dátum: marec 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy

So žiakmi 7.A a 7.B triedy sme v rámci marca, mesiaca kníh venovali jednu hodinu práve knihám. Žiaci si mali priniesť knihu, ktorá sa im páči, ktorú čítali alebo momentálne čítajú a porozprávali spolužiakom o svojej knihe. Prečo sa im páči, čím je výnimočná, zaujímavá, či by ju odporučili spolužiakom a prečo. V závere žiaci skúšali charakterizovať dobrú knihu, aké vlastnosti má, podľa nich, dobrá kniha.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská/PaedDr. Lucia Repková

Dátum: 30. a 31. marec 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - NZ

V regionálnom osvetovom centre v Nových Zámkoch sa v dňoch 30. 3. a 31. 3. 2022 konali okresné kolá postupovej sútaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Melissa Molovová - 2. miesto v II. kategórii v prednese prózy (pripravovala PaedDr. Lucia

Repková, vyučujúca žiačku motivovala jednotkou zo SJL.)

Rebeka Kuželová získala 3. miesto v III. kategórii prednesu prózy (pripravovala Mgr. Zuzana

Buranská).

INŠPIRÁCIA

Zodpovedná: súťaž pripravila: PaedDr. Lucia Repková/zodpovedné vyučujúce SJL

Dátum: marec 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice

2. ročník čitateľskej súťaže INŠPIRÁCIA prebiehajúcej na 2. stupni v MARCI - MESIACI KNIHY spočíval v prečítaní knihy, inšpirovaní spolužiakov a odprezentovaní informácií o knihe v triede na hodine SJL. Cieľom bolo oboznámiť spolužiakov s novými knihami, s titulmi, ktoré čítajú spolužiaci. Zúčastnení žiaci odovzdali vyplnený kupón, ktorý bol zaradený do žrebovania o vecnú cenu - knihu. Vyžrebovanou sa stala Alena Patassyová zo 6.B.

NOC S ANDERSENOM

Zodpovedná: súťaž pripravila: PaedDr. Lucia Repková/Ing. Martina Šilhavíková

Dátum: 1. apríl 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - Tančiareň

Rozprávkar Hans Christian Andersen prišiel a ďeťom zo 6. A porozprával o sebe, o rodičoch, o detstve, o školských časoch, spomenul tvorbu, rodné mesto a odpovedal na všetky zvedavé otázky pani učiteľky i detí. Nechýbalo ani čítanie rozprávok od tohto velikána. Deti čítali deťom. Po besede s Andersenom nás čakal vedomostný kvíz zložený z otázok o autorovi, o prečítaných rozprávkach i zaujímavostiach. Poslednými aktivitami boli hry. Všetky družstvá si počínali výborne. Žiaci boli motivovaní jednotkou zo SJL.

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO

Zodpovedná za organizáciu: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: 29. apríl 2022 - celoslovenské kolo

Miesto konania: Dom Matice slovenskej v Nitre

Celoslovenská - postupová súťaž

Cieľom súťaže je povzbudiť žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Súťaž je

príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v

spoločnosti a významné historické medzníky. Pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne

povedomie. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Dňa 29. apríla 2022 sme sa zúčastnili na vyhodnotení celoslovenskej literárnej súťaže

SVÄTOPLUKOVO KRÁĽOVSTVO OŽÍVA. Súťaže sa zúčastnilo 269 žiakov zo 100 škôl z celého Slovenska. Boli ocenení tí najlepší z 13. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže registrovanej na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Dome Matice slovenskej v Nitre za účasti predsedu Matice slovenskej pána JUDr. Mariána Gešpera a iných významných hostí, ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli vynikajúcu prácu žiakov, podporu a záujem pedagógov a rodičov a ocenili ich úsilie a čas, ktoré venujú deťom. Vyhodnotenie bolo spojené s kultúrnym programom, vernisážou, pohostením a prehliadkou Nitrianskeho hradu.

Výsledky:

Oliver Alexander Ptáček zo 6.B sa v kategórii poézia umiestnil na 1. mieste (žiak p. uč. Repkovej, vyučujúca žiaka motivovala jednotkou zo SJL).

Rebeka Kuželová zo 7.A sa v kategórii próza umiestnila na 2. mieste (žiačka p. uč. Buranskej)

S Rebekou sme obdivovali aj krásy Nitrianskeho hradu. Zavítali sme do Diecézneho múzea, do

katedrálnej veže i do Katedrály sv. Emeráma.

DEŇ MATIEK - TVORBA ŽIAKOV

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: máj 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy

Cieľom aktivity bolo, aby myšlienky žiakov patrili mamičkám, rozvoj kreativity a precvičenie

vedomostí z LIT. Šiestaci a ôsmaci vkladali svoje pocity, zážitky a dojmy do veršov a tvorili básne. Vytvorili krásne básne plné lásky, nehy a vďačnosti. Vyučujúca žiakov motivovala jednotkou zo SJL.

ROZHOVOR V RTVS S NAŠOU ŽIAČKOU

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: apríl 2022

Miesto konania: Slovenský rozhlas

Rozhovor s našou žiačkou Rebekou Kuželovou, žiačkou VII.A triedy, o jej tvorbe a víťazstve v súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva odznel v slovenskom rozhlase. Vďaka patrí pani redaktorke Jane Obrancovej. Rozhovor bol umiestnený na FB a web našej školy.

ENGLISHSTAR

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková /nábor žiakov: všetky vyučujúce ANJ

Dátum: 5.5.2022

Miesto konania: triedy

39 žiakov prvého a druhého stupňa otestovalo svoje vedomosti v medzinárodnej súťaži

“ENGLISHSTAR”. Testovanie prebehlo písomnou formou. Cieľ súťaže: zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Zbaviť žiakov negatívnych pocitov z ANJ.

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice

Školské kolo - máj-jún 2022/ Vyhodnotenie šk. kola sa bude konať v septembri 2022

Ide o jednu z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby, kde sa prihlasuje viac ako 100 autorov poviedok a ich texty hodnotia významní slovenskí literáti. Cieľom súťaže je rozvoj tvorivosti, používania poznatkov z literatúry, samostatnosti, kritického myslenia a prezentácia školy a žiakov vo vyšších súťažiach.

VYHODNOTENIE celoslovenského kola bude sprístupnené v 10/ 2022

Účasť: žiaci z tried VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B

8 prác PaedDr. Repková, 2 práce Mgr. Buranská

Súťažné práce boli odoslané dňa 30.6.2022.

KRAJSKÉ KOLO - ŠALIANSKY MAŤKO

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: 16.máj 2022

Miesto konania: Nitra

Petra Fridrichová zo 6.B reprezentovala celý novozámocký okres v 3. kat. v krajskom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Výber povesti Ako babka Degešanka podpálila Komjatice zodpovedal nášmu regiónu, krojom Peťka reprezentovala našu obec a jej prednes, takisto, mnohých zaujal. Neumiestnila sa. Nazbierala nové skúsenosti, spoznala nových ľudí i novú porotu.

KVÍZ ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Buranská

Dátum: máj 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - Tančiareň

13. mája sa medzi triedami šiestych a siedmych ročníkov konala súťaž Kvíz zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si zmerali sily nielen vo svojich vedomostiach, ale aj v šikovnosti, zručnosti a rýchlosti, akou plnili zábavné zadania. Spájali, dopĺňali, vyhľadávali, skladali puzzle, lúštili krížovky, dokonca vytvorili krátke, no milé básničky.

V "súboji" tried si prvé miesto vybojovali žiačky 7.A triedy, druhé miesto s rovnakým počtom

bodov obsadili žiaci 7.B a 6.B triedy a na treťom mieste skončili žiaci 6.A triedy.

ČO OPRIADLI POVESTI…

Zodpovedná: Mgr. Nadežda Behulová

Dátum: máj 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy 5.A a 5.B

Lit. súťaže sa zúčastnili naši najmladší žiaci z 2. st. Záhadný a možno tajomný názov, ktorý ich

inšpiroval k vlastnej lit. tvorbe. Tejto úlohy sa všetci zhostili s veľkou chuťou a elánom. Navštívili školskú a obecnú knižnicu, hľadali, bádali a tvorili.

Odborná porota mala naozaj neľahkú úlohu vyhodnotiť tie najlepšie práce. Najviac hlasov získali povesti, ktorých autorkami sú Petra Halásová a Lucia Karasová. Boli naozaj najlepšie, a to svojím zaujímavým obsahom a vtipnou štylizáciou. Víťazky boli odmenené krásnou knihou.

MOTIVAČNÁ BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM

Zodpovedná: Mgr. Miroslava Mullnerová

Dátum: máj 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - dejepisné múzeum

24. mája 2022 nás v škole opäť potešil svojou návštevou jeden z najúspešnejších a najprekladanejších spisovateľov súčasnosti Jozef Banáš. Beseda so žiakmi 6. - 9. ročníka sa opäť konala v históriou dýchajúcich priestoroch dejepisného múzea, keďže jej ústrednou témou boli historické romány Jozefa Banáša, vďaka ktorým sa dokonca dostal na stránky najnovšej učebnice literatúry. Tentokrát sme hovorili o geniálnom podnikateľovi Tomášovi Baťovi, ktorému je venovaný posledný motivačný román. Pri jeho inšpiratívnom životnom príbehu sme sa zamerali na hodnoty, ktoré sú predpokladom úspešného a šťastného života. Jozef Banáš mladým ľuďom prízvukoval, že žiaden sen nie je nereálny, pokiaľ má človek vôľu, pevné odhodlanie, disciplínu a odvahu si za ním ísť. Tomáš Baťa hovorieval: "Nenechaj si veštiť z dlane budúcnosť, radšej si vyhrň rukávy a pusti sa do práce."

BESEDA S JOZEFOM BANÁŠOM (NIELEN) PRE DOSPELÝCH

Zodpovedná: Mgr. Miroslava Mullnerová

Dátum: máj 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - TANČIAEŇ

Beseda s Jozefom Banášom (nielen) pre dospelých

24. mája 2022 sa vo večerných hodinách konala beseda s Jožkom Banášom určená pre širokú

verejnosť. V priestoroch školskej Tančiarne sme besedovali predovšetkým o jeho tvorbe a hodnotách s ňou spojenými. Z každého slova Jozefa Banáša bolo zrejmé, že je to scestovaný, všestranne vzdelaný človek, ktorý má obrovský všeobecný prehľad. Dlhé roky pracoval ako ekonóm vo vrcholovom manažmente, pôsobil v politike, diplomacii, ovláda 5 svetových jazykov a posledné roky sa venuje takmer výlučne realizácii svojho životného sna - písaniu. Na konte má 17 kníh, patrí medzi najúspešnejších a najprekladanejších slovenských autorov súčasnosti, je držiteľom mnohých domácich aj medzinárodných ocenení. Beseda sa niesla vo veľmi pozitívnom duchu, v znamení hodnôt, ktoré sú kľúčové pre spokojný a naplnený život človeka. Žijeme v náročných časoch, ale najmä počas nich človek potrebuje príval pozitívnej energie a motivácie, ktorá môže vzísť aj zo životných osudov inšpiratívnych ľudí, akými bol nepochybne Tomáš Baťa. Jeho životná filozofia a prístup k svojmu okoliu sú príkladom, že ak človek po niečom veľmi túži, má víziu, sen a pevnú vôľu, nič nie je nemožné. Hoci bol Baťa bohatým podnikateľom, peniaze preňho nikdy neboli kľúčové. Svoj úspech meral spokojnosťou ľudí okolo seba - zamestnancov, zákazníkov a širokej komunity. Otázka správne nastavených hodnôt, či už v živote konkrétneho človeka alebo celej spoločnosti, je kľúčom k úspechu, pokroku a spokojnosti. Ťažké časy naopak predstavujú krízu hodnôt, ktorá je v súčasnosti všadeprítomná.

Jozef sa však s nami po výdatnej dvojhodinovej besede lúčil so slovami: "Nebojte sa, nakoniec sa všetko na dobré obráti. A ak nie, tak to nie je koniec!"

ANGLICKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIEIN "Last Wish" (Posledné želanie)

Zodpovedná: Ing. Martina Šilhavíková, Mgr. Zuzana Buranská

Dátum: 9. jún 2022

Miesto konania: NZ

Žiaci 6.A a 7.B navštívili anglické divadelné predstavenie "Last Wish" (Posledné želanie) v Nových Zámkoch. Predstavenie v angličtine sa žiakom páčilo, slovná zásoba bola primeraná a jazykový prejav hercov zrozumiteľný. Po predstavení si pochutili na chutnom obede.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ,, Drotár" v Nitre v DAB

Zodpovedná: Mgr. Želmíra Andiová

Dátum: 17. jún 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - NR

ŠKOLSKÝ ČASOPIS AKTOVKA

Zodpovedná: PaedDr. Lucia Repková

Dátum: jún 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - web/FB

Nové elektronické číslo nášho školského časopisu AKTOVKA v rozsahu 60 strán bolo publikované na https://zskomjatice.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=4 ako: Aktovka_21_22_WEB.pdf

PIATACKÁ ANGLIČTINA

Zodpovedná: MGR. Veronika Andočová

Dátum: 4. jún 2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - triedy

Projekt o oblečení je naše spoločné dielo. Cieľom je obohacovanie slovnenej zásoby.

Šaliansky Maťko 1.stupeň

Zodpovedná: Mgr. Anita Cagáňová

Dátum: 14.12.2021

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - školská knižnica a čitáreň

7 víťazov triednych kôl sa stretlo v knižnici školy a pred 3 člennou porotou predniesli krásne slovenské povesti. 1. miesto získala Olívia Gilányiová 4.B, 2. miesto získal Marco Novák 3.A a 3. miesto obsadila Karin Gáliková 2.A

Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň

Zodpovedná: Mgr. Anita Cagáňová

Dátum: 27.01.2022

Miesto konania: ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice - školská knižnica a čitáreň

Súťažilo sa v dvoch kategóriách- Poézia a Próza

Súťaže sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried. Z 9 súťažiacich obsadili v kategórii Poézia priečky víťazov a ocenených : 1. miesto 2.A Karin Gáliková, 2.miesto 4.B Olívia Gilányiová, 3.miesto 4.C Jakub Schusnix

Kategória Próza: : 1. miesto 2.B Lenka Dragúňová, 2.miesto 2.A Terézia Vanková, 3.miesto 3.B Sára Jaššová

Úspechy naši žiaci dosiahli aj v matematických súťažiach a súťažiach zameraných na IKT zručnosti. Dôlhodobo sme úspešními riešiteľmi a účastníkmi aj olympiád v prírodovedných predmetoch.

Vyhodnotenie školského kola 43. ročníka Pytagoriády - úspešní riešitelia

P3:

Oliver Škrabák III.B

Marko Novák III.A

Sára Jaššová III.B

Tomáš Gacsal III.B

P4:

Daniel Klobučník IV.A

Marek Brundza IV.A

Jakub Garbier IV.B

Mária Piková IV.A

Terézia Ľudmila Frivaldská IV.A

P5:

Peter Jaššo V.B

Natália Dragúňová V.A

Michal Bálint V.B

Viktor Vrabec V.A

Juliana Labošová V.A

Dominik Ulej V.A

Patrik Valašek V.A

P6:

Nina Hozlárová VI.A

Matúš Uher VI.A

Nina Čermanová VI.A

Karin Nemešová VI.A

Ivan Oleksandrovyč Kolmykov VI.B

Tamara Vanková VI.A

Alena Patassyová VI.B

Štefan Piko VI.B

Petra Fridrichová VI.B

P7:

Lea Bartová VII.A

Patrik Slobodník VII.B

Nataša Hralová VII.A

Rebeka Matejková VII.B

P8:

Tomáš Karas VIII.A

Vyhodnotenie okresného kola 43. ročníka Pytagoriády

P3:

74. miesto - Sára Jaššová III.B

110. miesto - Oliver Škrabál III.B

152. miesto - Marko Novák III.A

167. miesto - Tomáš Gacsal III.B

P4:

44. miesto - Daniel Klobučník IV.A, úspešný riešiteľ

52. miesto - Terézia Ľudmila Frivaldská IV.A, úspešná riešiteľka

68. miesto - Jakub Garbier IV.B, úspešný riešiteľ

121. miesto - Marek Brundza IV.A

140. miesto - Mária Piková IV.A

P5:

27. miesto - Michal Bálint V.B

35. miesto - Natália Dragúňová V.A

54. miesto - Dominik Ulej V.A

70. miesto - Peter Jaššo V.B

76. miesto - Juliana Labošová V.A

77. miesto - Viktor Vrabec V.A

P6:

8. miesto - Ivan Olexandrovyč Kolmykov VI.B, úspešný riešiteľ

20. miesto - Štefan Piko VI.B, úspešný riešiteľ

21. miesto - Matúš Uher VI.A, úspešný riešiteľ

75. miesto - Tamara Vanková VI.A

86. miesto - Karon Nemešová VI.A

87. miesto - Nina Hozlárová VI.A

89. miesto - Alena Patassyová VI.B

93. miesto - Nina Čermanová VI.A

99. miesto - Petra Fridrichová VI.B

P7:

23. miesto - Nataša Hralová VII.A

55. miesto - Rebeka Matejková VII.B

71. miesto - Lea Bartová VII.A

82. miesto - Patrik Slobodník VII.B

P8:

24. miesto - Tomáš Karas VIII.A

Vyhodnotenie okresného kola 71. ročníka Matematickej olympiády

Kategória Z5:

1. miesto - Natália Dragúňová V.A, úspešná riešiteľka

16. miesto - Petra Halásová V.B, úspešná riešiteľka

25. miesto - Tatiana Vanková V.B, úspešná riešiteľka

Kategória Z7:

3. miesto - Rebeka Kuželová VII.A, úspešná riešiteľka

29. miesto - Rebeka Matejková VII.B

Kategória Z9:

12. miesto - Lenka Révayová IX.A

14. miesto - Michaela Maďarová IX.A

Školské kolo súťaže iBobor

Bobrík

Celkové poradie na Slovensku Poradie na škole Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok

1.-875. 1. Michal Bálint 5. B 96 bodov, 96,56 percentil

1.-875. 2. Natália Dragúňová 5. A 96 bodov, 96,56 percentil

1.-875. 3. Petra Halásová 5. B 96 bodov, 96,56 percentil

1181.-2123. 4 Jakub Garbier 4. B 88 bodov, 91,65 percentil

2158.-2963. 5 Tomáš Kriško 4. B 84 bodov, 88,34 percentil

2988,-3610 6 Miroslava Lehoťáková 5. A 80 bodov, 85,79 percentil

3664,-4525 7 Radovan Benc 4. B 76 bodov, 82,19 percentil

4587,-5456 8 Peter Jaššo 5. B 72 bodov, 78,53 percentil

Benjamín

Celkové poradie na Slovensku Poradie na škole Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok

690.-879. 1. Andrej Zajiček 7. B 68 bodov, 96,25 percentil

4094.-4639. 2. Nataša Hralová 7. A 54,67 bodov, 80,2 percentil

5146.-5458. 3. Ivan Oleksandrovyč Kolmykov 6. B 52 bodov, 76,71 percentil

5146.-5458. 4 Štefan Piko 6. B 52 bodov, 76,71 percentil

5534.-5603. 5 Jozef Bálint 7. A 51 bodov, 76,09 percentil

5604.-6139. 6 Patrik Slobodník 7. B 50,67 bodov, 73,8 percentil

5604.-6139. 7 Emma Lilly Bóriková 6. A 50,67 bodov, 73,8 percentil

Kadet

Celkové poradie na Slovensku Poradie na škole Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok

428.-568. 1. Tomáš Karas 8. A 66,67 bodov, 96,6 percentil

Domáce kolo Chemická olympiáda Dátum: 5. 2. 2022

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 1. miesto Hana Dragúňová IX. A 40 úspešný riešiteľ D 100,00%

2. 2. miesto Barbora Mikulcová IX. A 40 úspešný riešiteľ D 100,00%

Školské kolo Chemická olympiáda Dátum: 11. 2. 2022

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 1. miesto Hana Hanesová IX. A 32 úspešný riešiteľ D 80,00%

2. 2. miesto Barbora Mikulcová IX. A 21,5 úspešný riešiteľ D 53,75%

Okresné kolo Chemická olympiáda Dátum: 25. 3. 2022 Nové Zámky

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 26. miesto Hana Hanesová IX. A 44 úspešný riešiteľ D 44,00%

2. 31. miesto Barbora Mikulcová IX. A 32,5 riešiteľ D 32,50%

Školské kolo Biologická olympiáda Dátum: 18. 2. 2022 online

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 1. miesto Rebeka Kuželová VII. A 100 úspešný riešiteľ E-ZOO 100,00%

2. 2. miesto Rebeka Matejková VII. B 95 úspešný riešiteľ E-ZOO 95,00%

1. 1. miesto Hana Dragúňová IX. A 99 úspešný riešiteľ E-BOT 99,00%

2. 2. miesto Barbora Mikulcová IX. A 88 úspešný riešiteľ E-BOT 88,00%

Okresné kolo Biologická olympiáda Dátum: 31. 3. 2022 online

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 1. miesto Rebeka Kuželová VII. A 121 úspešný riešiteľ E-ZOO 96,80%

2. 11. miesto Rebeka Matejková VII. B 90 úspešný riešiteľ E-ZOO 72,00%

1. 5. miesto Hana Dragúňová IX. A 59,4 riešiteľ E-BOT 47,52%

2. 6. miesto Barbora Mikulcová IX. A 59,4 riešiteľ E-BOT 47,52%

Krajské kolo Biologická olympiáda Dátum: 17. 5. 2022 online

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 1. miesto Rebeka Kuželová VII. A 228 úspešný riešiteľ E-ZOO 91,20%

Školské kolo Geografickácká olympiáda Dátum: 24. 11. 2021 online

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 1. miesto Viktória Verešová V. B 89 úspešný riešiteľ 5. ročník 89%

2. 2. miesto Natália Dragúňová V. A 84 úspešný riešiteľ 5. ročník 84%

3. 3. miesto Dominik Ulej V. A 84 úspešný riešiteľ 5. ročník 84%

4. 4. miesto Miroslava Lehoťáková V. A 77 úspešný riešiteľ 5. ročník 77%

5. 5. miesto Dávid Jančár V. A 74 úspešný riešiteľ 5. ročník 74%

1. 1. miesto Jozef Bálint VII A 92 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 92%

2. 2. miesto Adam Nemeš VII. B 85 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 85%

3. 3. miesto Miroslav Šímo VII A 75 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 75%

4. 4. miesto Alena Patasyová VI. B 73 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 73%

5. 5. miesto Rebeka Matejková VII. B 73 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 73%

6. 6. miesto Karin Nemešová VI. A 70 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 70%

7. 7. miesto Štefan Piko VI. B 63 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 63%

1. 1. miesto Lenka Révayová IX. A 85 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 85%

2. 2. miesto Sára Bartová IX. A 85 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 85%

3. 3. miesto Jakub Vilímek VIII. B 84 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 84%

Okresné kolo Geografickácká olympiáda Dátum: 17. 2. 2022 online

P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %

1. 5. miesto Viktória Verešová V. B 93 úspešný riešiteľ 5. ročník 93%

2. 24. miesto Dominik Ulej V. A 77 úspešný riešiteľ 5. ročník 77%

3. 32. miesto Natália Dragúňová V. A 73 úspešný riešiteľ 5. ročník 73%

1. 8. miesto Jozef Bálint VII. A 93 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 93%

2. 32. miesto Miroslav Šimo VII. A 86 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 86%

3. 48. miesto Adam Nemeš VII. B 80 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 80%

1. 4. miesto Sára Bartová IX. A 91 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 91%

2. 7. miesto Jakub Vilímek VIII B 90 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 90%

3. 9. miesto Lenka Révayová IX. A 88 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 88%

Zapojili sme sa aj do mnohých športových súťaží, v ktorých sa nám darilo. Športové talenty vyhľadávajú vyučujúci počas hodín telesnej a športovej výchovy a rozvíjajú ich v mimoškolskej krúžkovej činnosti.

Súťaž Kolo Umiestnenie Dátum súťaže Tréner

Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ-McDonald´s Cup Okresné kolo-základné kolo 1. miesto 22.4.2022 Mgr. Katarína Papierniková

Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ-McDonald´s Cup Okresné kolo-finále 4. miesto 6.5.2022 Mgr. Katarína Papierniková

Malý futbal mladších žiačok ZŠ Okresné kolo 3. miesto v I. kole 4.5.2022 Mgr. Katarína Papierniková

Vybíjaná žiačok ZŠ Okresné kolo-základné kolo 1. miesto 28.4.2022 Mgr. Katarína Papierniková

Vybíjaná žiačok ZŠ Okresné kolo-semifinále 2. miesto 5.5.2022 Mgr. Katarína Papierniková

Vybíjaná žiačok ZŠ Okresné kolo-finále 4. miesto 11.5.2022 Mgr. Katarína Papierniková

Malý futbal mladších žiakov ZŠ Okresné kolo-základné kolo 2. miesto 5.5.2022 Mgr. Martin Vanko

Florbal POHÁR-st. žiakov Okresné kolo 2. miesto v skupine 11.5.2022 Mgr. Martin Vanko

MIDIcoolvolley (4-kový volejbal) chlapci Krajské kolo 4. miesto 11.5.2022 Mgr. Martin Vanko

MIDIcoolvolley (4-kový volejbal) dievčatá Okresné kolo 2. miesto 27.4.2022 Mgr. Martin Vanko Mgr. Veronika Garayová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

02.09.2021 Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

27.09. Medzinárodný deň jazykov- Ulička jazykov - prezentácia tried

28.09. Odber krvi

01.10. Mladá poviedka Dolný kubín - exkurzia a vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

13.10. Ustanovujúce zasadnutie ŽŠR

14.10. Psychologická intervenia 8.A - klímna triedy

15.10. Diagnostika profesijná orientácia žiakoc CPPP a P

10/2021 Hovorme o jedle- súťaž

26.-27.10 Didaktické hry, Účelové cvičenia

03.11. Prezentácia SOŠ stavebná Nitra- duálne vzdelávanie

08.-.12.11 Celoškolská súťaž iBOBOR

24.11. Geografická olympiáda- školské kolo

24.11. Anglická olympiáda -školské kolo

6.12. Mikuláš na škole

8.12. Pytagoriáda 3.-5.ročník

9.12. Pytagoriáda 6.-8.ročník

9.12 Dejepisná olympiáda - školské kolo

10.12. Celoslovenká súťaž v slovenskom jazyku Ypsilon

10.12. Šaliansky Maťko - súťaž v umeleckom prednese pre 2.stupeň

14.12. Šaliansky Maťko - súťaž v umeleckom prednese pre 1.stupeň

13.01.2022 Anglický jazyk - okresné kolo

26.01. M,atematická olympiáda - okresné kolo

27.01. Hviezdoslavov kubín - školské kolo

01.02. Psychologická intervenia 6.A - klímna triedy

03.02. Exkurzia Duálne vzdelávie - online pre 9.ročník

09.02. Dejepisná olympiáda - online okresné kolo

11.02. Chemická olympiáda- školské kolo

17.02. Geografická olympiáda online - okresné kolo

18.02. Biologická olympiáda online- školské kolo

23.02. Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo Šurany

25.02. Karneval v škole

22.03. Dejepisná olympiáda - krajské kolo

25.03. Šaliansky Maťko - obvodné kolo Šurany

25.03. Chemická olympiáda-okresné kolo Nové Zámky

29.03. Pytagoriáda 3.-5.ročník okresné kolo

30.03. Pytagoriáda 6.-8.ročník okresné kolo

30.03. Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo Nové Zámky 4.-6.ročník

30.03. Návšteva predškolákov v 1.ročníkoch

31.03. Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo Nové Zámky 7.-9.ročník

31.03. Biologická olympiáda online -okresné kolo

31.03. Návšteva predškolákov v 1.ročníkoch

01.04. Noc s Andersenom - 6.A

04-06/2022 Zápis do 1.ročníka

06.04. Testovanie T9

12.04. Matematická olympiáda online- okresné kolo

12.-13.04. Didaktické hry, Účelové cvičenia

20.04. Vedieť viac ! - vzdelávanie v rámci projektu SEEDs n.o.

21.04. Florbal - športová súťaž Šurany obvodné kolo

22.04. Mc Donalds - základné kolo minifutbal žiakov a žiačok

27.04. MIDICOOL Volley - okresné kolo dievčatá Šurany

28.04. Deň narcisov

28.04. Vybíjaná žiačky - okresné kolo Nové Zámky

29.04. Svätoplukovo kráľovstvo ožíva- vyhodnotenie celoslovesnkej literárnej súťaže Nitra, exkurzia hrad nitra

03.05. Medzinárodné testovanie ICCS 8.ročník

03.05. Biologická olympiáda - krajské kolo

05.05. English Star- medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

05.05. Vybíjaná žiačok ZŠ- okresné kolo Šurany

05.05. Futbal - mladší žiaci - okresné kolo

06.05. Mc Donalds - okresné kolo minifutbal žiakov a žiačok Šurany

11.05. PISA - medzinárodné testovanie 15- ročných

11.05. Vybíjaná žiačik - okresné kolo

11.05. Florbal - starší žiaci okresné kolo

11.05. MIDICOOL Volley - chlapci krajské kolo Levice

12.05. Chemická olympiáda - krajské kolo

13.05. Lazy Day - aktivita žiackej školskej rady

13.05. Olympiáda tried 7. ročníkov v slovenskom jazyku a literatúre

16.05. Šaliansky Maťko - krajské kolo Nitra

16.05. MIDICOOL Volley - krajské kolo dievčatá Levice

17.05. Biologická olympiáda - krajské kolo Nitra

18.05. Testovanie T5

23.05. Exkurzia múzeum holokaustu Sereď - 9.ročník

24.05. Deň s Jozefom Banášom

30.05. Svet bez drog - prednáška pre 7.,8. ročník

31.05. Odber krvi

31.05. Exkurzia 1.B- Pizzéria Včielka

01.06. Športový deň detí

03.06. Rrybársky Deň detí

6.-10.06 Plavecký výcvik 3.ročník Mojmírovce

07.06. Exkurzia miniZOO Bojná - 2.ročník

09.06. Exkurzia Bratislava- Devín 4.ročník

09.06. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Nové Zámky 6. ,7. ročník

10.-12.06. Výherný výlet - COOP Jednota - Bločkový had - 8.A Repište

10.06. Noc v škole 6.B

14.06. Dejepisný kvíz - medzitriedna súťaž 6.ročníkov

16.06. Exkurzia Archív Nové Zámky - dejepisní olympionici

17.06. Rozlúčková slávnosť 9.ročníkov

17.06. Divadelné predstavenie Nitra 8.B

22.06. Exkurzia Nitra- Zobor 7.ročník

24.06. Rozprávkové bojnice- exkurzia 5.ročník

24.06. Beh olympijského dňa - celoškolská medzitriedna súťaž

30.06. Slávnostné ukončenie školského roka spojené s oceňovaním najúspešnejších žiakov

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

j ) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená / § 2 ods. 1 písm. 1)

Dlhodobé

- Škola podporujúca zdravie

- Zdravá škola / enviromentálna výchova, primárna prevencia

- Regionálna výchova

- Deň otvorených dverí na ZŠ /prezentácia SOŠ, a všetkých druhov stredných škôl pre 9. roč./ - nerealizovalo sa z dôvodu COVID 19

- Zbieram baterky

- Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- Planéta vedomostí

- Virtuálna knižnica

- Finančná a matematická gramotnosť

- DIGI škola MŠ - interaktívne vybavenie

- DIGI škola ZŠ - interaktívne vybavenie

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- TAMI - mliečna chuť Tatier - školský mliečny program- propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku

- Vedomostné ostrovy

- Ovocie do škôl

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva www.digiskola.sk

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - národný projrkt

- Projekt DIELNE - nepilotná škola www.zsodborne.sk- kontinuálne vzdelávanie ped.zamestnancov pre fyziku, techniku, biológiu a chémiu

- Národný projekt VÚDPaP - komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- Systém elektronického testovania- eTEST

- TAKTIK - interaktívne zošity

Strednodobé

Projekt Cesta za poznaním kontinuálne prešiel do 2.fázy Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II (NP POP II)

Trvanie projektu do: 31.08.2022

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese a k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za týmto účelom výzva podporuje vytvorenie nových pracovných miest pre pozície: pedagogický asistent, inkluzívny tím - špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský psychológ, asistent učiteľa.

V rámci projektu sa na škole vytvoril inkluzívny tím: 4 Asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP, ktorí spolupracujú s externým školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom. Poskytujú odbornú poradenskú činnosť a intervencie žiakom, rodičom a pedagógom, podieľajú sa na tvorbe individuálnych študijných plánov pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, priamo koordinujú činnosti asistentov učiteľa.

Projekt Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Oblasť intervencie: 051 Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 11/2019

Trvanie projektu: 09/2021

Z dôvodu COVID19 sa požiadalo a bolo schválené predĺženie projektu do 09/2021.

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební. Projekt je zameraný na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. V rámci projektu sa zakúpi vybavenie odborných učební v základnej škole - učebňa BIO/CHE a učebňa IKT s notebookmi.

Zrealizovali sme VO na vybavenie učební- vybavili sme nábytkom BIO/CHE učebne a IKT

Zrealizovali sme VO didaktické pomôcky - vybavili sme IKT a BIO/CHE didaktickou a počítačovou technikou.

Projekt Fenomény poznania

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 09/2019

Trvanie projektu: 24 mesiacov ( do 08/2021)

Z dôvodu COVID19 sa požiadalo o predĺženie projektu do 06/2022.

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

Hlavné aktivity projektu sú zamerané na realizáciu mimoškolskej činnosti, nákup vybavenia, vzdelávanie zamestnancov a koordináciu projektu. Za týmto účelom projekt podporuje mimoškolskú vzdelávaciu činnosť a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Škola sa zameriava na realizáciu krúžkov- mimoškolskej činnosti na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu žiakov. Činnosti a vzdelávanie sa bude uskutočňovať inovatívnym prístupom, každá oblasť má v projekte stanovené merateľné ukazovatele a výstupy. V rámci projektu bude prebiehať činnosť v 9 vzdelávacích okruhoch- krúžkoch : Fenomény sveta čísiel, Fenomény umenia, Fenomény komunikácie, Fenomény sveta kníh, Fenomény vedy, Fenomény kultúry, Fenomény prírody, Fenomény spoločnosti, Fenomény života.

Výstupmi a ukazovateľmi boli : školská súťaž v stavaní programovateľných Lego stavebníc, výstava žiackych prác, vytvorenie partnerstva s inou školou, čitateľské denníky, Olympiáda slov, Hľadá sa Nobel!- deň projektov, divadelné predstavenie, vlastný časopis v printovej a elektronickej forme, Bádateľ na obzore ! - otvorené hodiny pre verejnosť, Beseda - Kritické myslenie vs. Médiá, prednáška a dotazník na tému - Moja rola a miesto v spoločnosti ako aj vzdelávanie 20 pedagógov - podpora a rozvoj kľúčových kompetencií, rozvoj kreativity a myslenia, čitateľské stratégie a tvorivá dramatizácia, zážitkové učenie a bádateľské vyučovanie v rozsahu 40 hodín.

Z dôvodu COVID 19 sme nezrealizovali mimoškolskú činnosť v plnej časovej dotácii a prezenčné vzdelávanie učiteľov.VO vybavenie ( interaktívne tabule a notebooky ) sú už reálne na škole, VO na knihy sme opakovali 3x neúspešne. Požadované knihy sme zakúpili zo zdrojov OZ Aliancia Platan.

Projekt NP PRIM II - Projekt inklúzie v materských školách

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I., II.

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa: MŠVVaŠ SR

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 10/2018 (I.fáza)

Kontinuálny prechod do 2.fázy od 11/2020

Trvanie projektu: do 31.10.2020 (I.fáza), do 31.10.2022 (II.fáza)

Cieľ projektu a oblasť intervencie: NP PRIM je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov je realizovaný komplexne za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie.

Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní a je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít:

1) Vytvorenie inkluzívneho tímu v MŠ- asistent učiteľa pre deti s MRK - 2 plné úväzky, koordinátor inkluzívneho vzdelávania KIV- 1 úväzok

2) Odborný zamestnanec- sociálny pedagóg- 1 plný úväzok , nová pozícia pracovníka v MŠ, ktorý bude realizovať špeciálne aktivity na urýchlenie vývoja detí z MRK podľa ich špecifických potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, AsU),

3) Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy zavádzajú nové metódy a prístupy. V NP PRIM je ich podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávania, spoluprácou s regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie .

4) Cielená podpora práce s rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou - nepedagogický zamestnanec- rodičovský asistent 1 plný úväzok

5) Odborné poradenstvo a konzultácie zabezpečované prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

V školskom roku 2021/2022 sme realizovali projekty:

1. Projekt Cedron- Nitrava - Zriadenie as modernizácia odborných učební- pod názvom Krajina remesiel (podaný 03/2021) požadovaná dotácia 19 362,76 €, spolufinancovanie 2 151,42 €- vybudovanie 3 odborných učební - kuchynky, keramickej a krajčírskej dielne a modernizácia učebne techniky

- dodávka vybavenia, zariadenia a učebných pomôcok

2. Moderná škola- dotácia MŠVVaŠ SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (podaný 05/2021). Cieľom bolo vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Požiadali sme o dotáciu na vytvorenie centrálnych zón na veľkých chodbách a vo vstupnej časti priestoru, vytvorenie zón na chodbách- odkladacie priestory, prezentačné vitríny, voľnočasové sedenia, v rámci revitalizácie tried sme žiadali o vybavenie moderným netradičným kombinovateľných nábytkom pre 3 triedy, v rámci tried sa vytvorili aj oddychové zóny. Prostredie chodieb sme zatraktívnili tzv. náučnými grafickými nálepkami- matematické vzorce, uhly, fyzikálne a chemické názvoslovie, násobilka, anglický jazyk. Na chodby sme umiestnili sedenia s hrami- šach, dáma, domino a doplnili čitárne o nové knihy a časopisy.

Schválená dotácia vo výške 30 000,- €. Realizácia projektu9/2021.

3. Rozvojový projekt Enviroprojekt 2021

Žiadosť podaná 06/2021, schválená v plnej výške 2000,- €

Prioritná téma 4: Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v našej obci a rozvoj prírodného turizmu v našej komunite

Cieľ: Konkrétnym cieľom projektu je založenie školského ovocného sadu s pôvodnými slovenskými odrodami.

Cieľom pre rok 2021 bol výber vhodných sadeníc stromov podľa následného umiestnenie na pozemku, zabezpečenie kvalitných sadením u certifikovaných predajcov, ich nákup a vysadenie.

Cieľom pre ďalšie roky je pravidelná starostlivosť o stromy s výrazným podielom bio pestovateľského a ochranárskeho prístupu. Vytvorením zdravého sadu chceme zvýšiť záujem nielen o pestovanie ale predovšetkým o konzumáciu ovocia medzi deťmi a žiakmi.

Krátkodobé

- iBOBOR

- Deň narcisov - Liga proti rakovine

- ÚPSVaR SR- OP Ľudské zdroje - Absolventská prax

- UKF NR- Pedagogická prax študentov

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Inšpekčná činnosť nebola vykonaná .

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

l ) Údaje o priestoroch a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm.1 )

Školské zariadenie disponuje vlastnými priestormi, ktoré sú nadštandardne vybavené.

Rozsiahly športový areál je pre všetky druhy športu, je v ňom vybudované multifunkčné viacúčelové ihrisko s umelou trávou a FIT park.

Betónová plocha prešla rekonštrukciou povrchu 08/2021, jej asfaltový povrch vyhovuje športom ako florbal, hokejbal alebo basketbal. V šk.roku 2022/2023 bude inhisko vybavené aj čiarami na tieto športy a príslušenstvom- bránky, koše.

Priestorové aj materiálne podmienky sa každoročne zlepšujú, priebežne sa dopĺňa nábytok a vybavenie kabinetnými zbierkami a dopĺňa sa knižničný fond.

Postupne sa buduje aj školský detský areál pre MŠ a ŠKD. Na školskom dvore pribudli ďalšie multifunkčné zostavy a budujú sa oddychové kútiky.

Dobudovali sme a vybavili potrebným nábytkom a zariadením aj Ateliér umenia pre tvorivú mimoškolskú činnosť.

Zriadili sme ďaľšiu multifunkčnú učebňu vybavenú IKT a moderným školským nábytkom. využíva sa na tzv. delených hodinách- predovšetkým jazykov.Po celkovej rekonštrukcii je aj učebňa Techniky, zrepasovali sme svojpomocne dielenské stoly, zakúpili sme odkladacie skrine na vybavenie.

V kabinete TEV sme nainštalovali nové funkčné priestory na uskladnenie pomôcok, kabinetná zbierka bola obohatená o nové cvičebné stroje.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

SWOT analýza

Silné stránky školy

- stabilný a kvalifikovaný pedagogický zbor s dobrými medziľudskými vzťahmi

- flexibilita a lojálnosť pedagogického zboru

- vnútorná motivácia k sebarozvoju a vzdelávaniu

- ochota nepedagogických zamestnancov

- kvalitná spolupráca všetkých úsekov

- úzka spolupráca MŠ a ZŠ pri príprave predškolákov

- inkluzívny tím- špeciálny pedagóg, školský psychológ, logopéd, pedagogický asistenti v MŠ a ZŠ, rodičovský asistent, sociálny

pedagóg

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadaných žiakov

- umiestnenie a účasť žiakov v súťažiach a olympiádach

- pestrý výber veľkého počtu záujmových krúžkov

- primeraný počet žiakov v triedach a oddeleniach ŠKD

- rekonštrukcia a vybavenosť priestorov ZŠ a MŠ- rozvojové projekty

- vybavenie výpočtovou technikou

- vybavenie modernými didaktickými pomôckami

- kvalitná žiacka knižnica a čitáreň

- vlastné dopravné ihrisko

- multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, FIT Park

- oddychová zóna (vonkajší altán)

- dobrá poloha školy a bezpečný vonkajší areál s osvetlením a kamerovým systémom

- úspešná realizácia projektov (iROP,ESF, EU)

- dobrá informovanosť (web, fb stránka, školský časopis Aktovka, školský informačný systém pre rodičov EduPage, vysielanie v

obecnej televízii)

- aktívna činnosť ŽŠR (žiacká školská rada)

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy, združením rodičov a organizáciami v obci

- dlhoročná tradícia Školského plesu a Vianočných tvorivých dielní

- dobrovoľnícka činnosť pedagógov a žiakoiv- odber krvi, zbierky, ...

- elektronizácia pedagogickej dokumentácie

Slabé stránky školy

- opotrebovaná podlaha na 1.poschodí budovy školy

- chýba správca IKT

- prevažujúce klasické spôsoby vyučovania

- čiastočná elektronizácia dokumentácie zariadenia školského stravovania

- nedostatočná separácia odpadu

Príležitosti

- výmena pedagogických skúseností, podpora profesijného rozvoja

- rekonštrukcia atletického areálu s trávnatým futbalovým ihriskom

- oprava 3.poschodia budovy Školská ul. - vytvorenie priestorov pre ŠKD, CVČ

- OZ Aliancia Platan- spolupráca a získavanie finančných prostriedkov

- revitalizácia školského dvora (výsadba, lavičky)

- reagovanie na výzvy - vypracovanie projektov na získanie mimo normatívnych finančných prostriedkov

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadaných žiakov

- inovácia vyučovania cudzích jazykov

- eliminovanie výchovných problémov užšou spoluprácou s terénnymi zamestnancami obce, využitím externých podporných

inštitúcií

Ohrozenie, Riziká

- kapacita školy - priestory pre nové triedy ZŠ a ŠKD, MŠ

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku a energie, nedostatok finančných prostriedkov na bežnú údržbu budovy a opravy

- nepriaznivá ekonomická a sociálna situácia v niektorých rodinách

- nárast počtu detí s poruchami učenia a správania sa voči počtu pedagogických asistentov

- odchod výborných žiakov z 5. ročníka na gymnáziá

- pokles pohybovo nadaných detí v bežnej populácii

- neochota rodičov slabých a problémových žiakov o spoluprácu

- prenášanie zodpovednosti za vedomosti žiaka len na školu a učiteľa

- benevolentná výchova v rodinách - neváženie si hodnôt, strata slušnosti a úcty vo vzťahoch

- plnenie povinnej školskej dochádzky- benevolencia lekárov pri ospravedlňovaní, akceptácia ospravedlnenia rodičom

- nepostačujúca spolupráca z CPPPaP- proces reštrukturizácie odborných poradní - ich nedostatok a malá kapacita

- nedostatok kvalifikovaných adeptov na pozície učiteľ MAT a prírodovedných predmetov

- zaťaženosť učiteľov byrokraciou

- nekoncepčnosť častých legislatívnych zmien s finančným dopadom

Priority rozvoja školy

Oblasť ekonomická a materiálno- technická

- skvalitňovanie jednotlivých pracovísk - prioritne zariadenie školského stravovania- rekonštrukcia priestorov kuchyne

- získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov

- zníženie energetických nákladov - rekonštrukcia osvetlenia v telocvični, modernizácia vykurovacieho systému

- riešiť potrebu priestorov pre nové triedy (nárast počtu žiakov - demograficky silné ročníky), nové priestory MŠ

- dobudovať školský areál - detské ihrisko, priestor okolo školy (lavičky, výsadba),

- príprava projektu na rekonštrukciu atletického areálu (tartanový povrch, doskočisko, guliarsky výsek)

Oblasť prezentácie a spolupráce s partnermi

- motivovanie zamestnancov vlastným príkladom k angažovanosti a zapájaniu sa do spoločensko-kultúrneho života obce a

regiónu

- vedomé budovanie imidžu školy - organizovanie aktivít pre verejnosť (DOD, Otvorené hodiny, Projektové vyučovanie)

- iniciácia väčšej zainteresovanosti rodičov - rodič ako spolutvorca diania, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne spolupráce rodiny a

školy - neformálne stretnutia a konzultácie, vytvorenie portfólia úloh

- získanie partnerov spolupodieľajúcich sa na rozvoji a prezentácii školy

- dobročinnosť a humánne skutky ( Vianoce pre našich kamarátov- projekt so ŠZŠ)

- nominácia najúspešnejších absolventov 9.ročníkov na udelenie ocenenia RŠ - Čestný žiak školy ( galéria žiakov školy)

- transparentná, kvalitná a zmysluplná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom, radou školy, rodičovskou radou - iniciácia

spoločných pracovných aj neformálnych stretnutí

- Projekt Partnerská škola - užšia spolupráca so strednými školami v regióne, medzinárodné partnerstvo so ZŠ v zahraničí

- zachovávanie tradícií - podpora činnosti DFS Mladosť- prvky regionálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese

- školský časopis Aktovka- mediálni partneri

Oblasť riadenia a ľudských zdrojov

- trvalé zlepšovanie kvality a efektívnosti vlastných činností - autoevalvácia, vzdelávanie ako nástroj rozvoja, rozvoj osobnej

zodpovednosti

- vedenie a motivácia, tvorivá sloboda - prostredie podporujúce iniciatívnych zamestnancov

- zvýšenie participácie metodických orgánov školy ( predmetové komisie, metodické združenie ) na riadení a rozhodovaní (

definovanie problémových oblastí, návrhy postupov zlepšenia)

- permanentné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti- vedomé budovanie kariérneho postupu

- vyškolenie učiteľov na tvorbu a realizáciu projektov a na získavanie sponzorov

- zabezpečiť pedagógom kontinuálne vzdelávanie v oblasti mediácie a rozvoja komunikačných zručností

- starať sa o zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov (využitie financií zo sociálneho fondu)

- riadiť školu demokraticky s rešpektovaním názorov partnerov, dbať na spravodlivosť a dôslednosť pri rozhodovaní (

profesionalita na každej úrovni ), presadzovať nové metódy a postupy

- skvalitnenie práce skompletizovaním informačného systému školy

Oblasť výchovy a vzdelávania

- pokračovanie v dobre osvedčených postupoch a procesoch - integrácia žiakov, výchovné poradenstvo, inkluzívny tím

- v materskej škole naďalej ponúkať kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa

- tvorivé sezónne aktivity v školskom klube

- zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom

- poskytovať individuálnu a odbornú pomoc žiakom so ŠVVP

- využiť a aplikovať nové smery vo vzdelávaní, inovatívne metódy a formy (učebné štýly) - vzdelávania v rámci krúžkovej činnosti

- široká škála mimoškolských aktivít v prospech rozvoja individuálnych schopností detí-angažovanie odborníkov z praxe v

krúžkovej činnosti

- skvalitniť vzdelávanie cudzích jazykov, rozvíjať jazykové kompetencie žiakov organizovaním kurzov s natural speaker lektormi

- Žiacka školská rada - rozšírenie kompetencií

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 9

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 52/ 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 52/ 22

Predĺžená PV (odklad) : 8 / 2

Prijatie mimo obvod : 0/ 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022 24 žiakov

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000002424

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Typ strednej školyPočet žiakov/ dievčatá
Gymnáziá5/5
Umelecké školy0/0
Zdravotnícke školy4/4
Športové školy0/0
Poľnohospodárske, lesnícke1/1
Ekonomické, obchodné1/1
Pedagogické1/1
Technické, dopravné5/0
SOŠ ostatné7/3
Praktické školy0/0
Ber pokračovania na SOŠ0/0

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

Gymnáziá4/4
Umelecké0/0
Zdravotnícke 4/4
Športové0/0
Poľnohospodárske, lesnícke1/1
Ekonomické, obchodné1/1
Pedagogické1/1
Terchnické, dopravné5/0
SOŠ ostatné7/3
Praktické0/0

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEINFMATNBVNEJOBNPVCPDA
I.A1  1  1,06  1,061    
I.B1,94  1  1,18  21,07    
I.C1,44  1  1  1,441    
II.A1,57     1  1,611,22    
II.B1,25  1  1  1,291,13    
III.A1,53  1  1 11,731  11,47
III.B1,29  1  1,07 1,071,861  11,64
IV.A1,5     1 11,561,06  11,5
IV.B1,88     1 12,061,06  11,44
IV.C2,11  1  1 11,951,25  1,111,89
V.A21,771,51 1,771,18 12,051,17    
V.B1,391,441,28  1,391,28 11,781,11    
VI.A1,431,521,711,521,651 11,781,13 1,04  
VI.B2,131,74211,872,041,22 1,0921,22 1,04  
VII.A21,921,9212,211,831,171,671,082,171,191,921,29  
VII.B2,352,32,5 2,52,11,552,051,152,851,252,451,35  
VIII.A1,641,551,951,42,091,731,51,821,272,181,471,771,36  
VIII.B1,921,842,412,361,961,242,121,162,41,522,121,68  
IX.A1,671,331,6711,921,42 1,79 2,291,111,921,04  

TriedaPVOSJLSPRTHDTSVVLAVYV
I.A11,181 1 1
I.B1,822,061 1 1
I.C1,191,441 1 1
II.A1,571,831 1 1
II.B11,541 1 1
III.A 1,931 11,61
III.B 2,291 11,431
IV.A 1,561 11,721
IV.B 2,061 11,811
IV.C 2,211 12,161,26
V.A 1,9511,091 1,18
V.B 1,9411,061,06 1,17
VI.A 1,83111,09 1
VI.B 2,3111,04 1,3
VII.A 1,961,041,131,08 1,17
VII.B 2,61,151,151,45 1,3
VIII.A 1,951,361,231,27 1,59
VIII.B 2,241,081,161,08 1,52
IX.A 2,08111 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A171700
I.B181441
I.C161510
II.A232120
II.B242400
III.A151500
III.B151501
IV.A191901
IV.B161600
IV.C191810
V.A232201
V.B181800
VI.A232300
VI.B232300
VII.A242400
VII.B202000
VIII.A232301
VIII.B252500
IX.A242400

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

v zmysle vyhlášky č.435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ paragraf 2 ods.5 písm a) informácia bude spracovaná v správe o hospodárení za roky 2021, 2022

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Bystrá hlavička14Mgr. Lucia Sabopálová
Časopis Aktovka FK12PaedDr. Lucia Repková
Dejepisný olympionici4Mgr. Miroslava Müllnerová
   
Funny English16Mgr. Jana Letková
Futbalové Amazonky13Mgr. Katarína Papierniková
Hravá angličtina11Mgr. Zuzana Buranská
Hravá matematika20Mgr. Mária Kéryová
Hravá slovenčina T-5 A23Mgr. Nadežda Gallová
Hravá slovenčina T-5 B18Mgr. Nadežda Gallová
Hravá slovenčina T-920Mgr. Nadežda Gallová
Knihomoľ60Mgr. Anita Cagáňová
Knihomoľ FK23Mgr. Anita Cagáňová
Konverzácia ANJ13Ing. Martina Šilhavíková
Kynologický krúžok8Mgr. Veronika Andočová
Malí športovci17Mgr. Karina Lábská
Malí umelci24Mgr. Lenka Villemová
Matematický krúžok T9 FSČ24Mgr. Mária Kéryová
Mladý záchranár FŽ30PaedDr. Katarína Hanesová
Päťka (T-5A)22Mgr. Veronika Andočová
Päťka (T-5B)18Mgr. Veronika Andočová
Spevavá angličtina17Mgr. Nóra Adamcová
Šikovníček16Mgr. Antónia Martinásková
Športové hry - volejbal16Mgr. Martin Vanko
Športový krúžok - florbal 23Mgr. Filip Vaško
Tajomstvá histórie I.8Mgr. Miroslava Müllnerová
Tajomstvá histórie II.21Mgr. Miroslava Müllnerová
Turistický krúžok13Mgr. Mária Machatová
Tvorilky FJ23Ing. Martina Šilhavíková
Volejbal dievčatá 16Mgr. Veronika Garayová
Volejbal dievčatá 1.skupina9Mgr. Veronika Garayová
Volejbal dievčatá 2.skupina18Mgr. Veronika Garayová
Vševedko17Mgr. Darina Barátová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

c ) spolupráca školy s rodičmi ( § 2 ods. 1 písm. c )

Rodičovské združenie - triedni dôverníci, pracovalo v tomto zložení :

1A Alena Buranská

1B Zuzana Ešeková

2A Martina Kelemenová

2B Darina Tokárová

3.A Andrea Lakatošová

3.B Jana Smoláriková

4.A Lucia Oboráková

4.B Lea Krajčovičová

4.C Marcela Majerčíková

5.A Ľubica Jančárová

5.B Juraj Uhrík

6.A Merek Gocník - predseda ZRŠ

6.B Tatiana Kadlečíková

7 A Ľubica Soboňová

7 B Michal Repka

8.A Martina Piková

8.B Jana Čermanová

9 A Lenka Bartová

9.B Mária Hrašková

Podieľali sa na spolufinancovaní viacerých aktivít uskutočnených počas šk.roka.

Z príspevkov rodičov boli spolufinancované tieto aktivity:

- poistné pre žiakov na šk.rok

- darčekové balíčky pre žiakov na Mikuláša

- preplatenie dopravy súťaže a reprezentácia školy

- doprava plavecký výcvik

- odmeny na školské súťaže a olympiády

- príspevok na rozlúčkovú slávnosť 9.ročníky

- rekonštrukcia priestorov školy - stavebné práce, maľovanie

- obšerstvenie na besedu s Jozefom Banášom

- nákup kníh do školskej čitárne

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Gocníková

V Komjaticiach, 24. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.augusta 2022

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy: Rada školy berie na vedomie predkladanú správu.

Dňa: 18.10.2022

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa k predkladanej správe: Zriaďovateľ školy berie na vedomie a schvaľuje predkladanú správu.

Dňa: 20.10.2022 Peter Hlavatý, starosta obce

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria