Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Námestie A.Cabana 36, 941 06 Komjatice
  
Adresa školyNámestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
Telefón+421 35 6591 219
E-mailadmin@zsockomjatice.edu.sk
WWW stránkazskomjatice.edupage.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Marta Gocníková0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ I.stupeň a ŠKDMgr. Martina Gulášová0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ II.stupeňMgr. Martina Karasová0356591219zskomjatice@azet.sk
ZRŠ MŠIngrid Behulová0903471567ms.komjatice@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
  
predsedaJUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
pedagogickí zamestnanciBc. Jana Kmeťová za MŠ
  Mgr. Antónia Martinásková
  
ostatní zamestnanciBc. Zuzana Ešeková
  
zástupcovia rodičovMgr. Marek Gocník
 Alena Patassyová
 Martina Vrábelová
 Ing. Diana Granátová
zástupca zriaďovateľaIng.Jozef Francel
 Angela Kalužáková
 Ing. Štefan Piko

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Komjatice
SídloNádražná 97/344
Telefón0356591213
E-mailstarosta@komjatice.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Poradné orgány riaditeľa školy

- Pedagogická rada školy

- Pracovná porada úsekov školy

- Metodické orgány- MZ, MZ triednych učiteľov, PK

- Rada školy

- Rodičovská rada školy

- Komisie - inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová

Poradné orgány a komieie majú kompetencie vymedzené v organizačnom poriadku školy a ich činnosť sa riadi podľa ich schválených plánov.

Pedagogická rada školy - zasadala v týchto termínoch: 28.08.2020, 23.11.2020, 26.01.2021,26.04.2021, 22.06.2021

Prijaté uznesenia sú koncipované nasledovne:

Pedagogická rada berie na vedomie:

Pedagogická rada prijíma:

Pedagogická rada ukladá:

Pedagogická rada schvaľuje:

Termín: Zodpovední:

V školskom roku 2020/2021 pracovala Rada školy podľa schváleného plánu zasadnutí.

Tri stretnutia prebehli z dôvodu pandemických opatrení per rollam- 8.9.2020,7.12.2020 a 23.2.2021.

Posledné stretnutie 18.05.2021 prebehlo prezenčne.

Prijaté uznesenia:

Miesto konania : ZŠ s MŠ Komjatice dňa 18.5.2021

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program :

1./ Otvorenie

2./ Kontrola uznesenia

3./ Prejednanie správy nezávislého audítora zo dňa 22.12.2020

4./ Prejednanie správy nezávislého audítora zo dňa 4.5.2021

5./ Čerpanie rozpočtu za rok 2020

6./ Správa o hospodárení za rok 2020

7./ Rôzne

8./ Diskusia

9./ Záver

Uznesenie č.11/18/05/2021

Rada školy pri ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach schvaľuje čerpanie rozpočtu za rok 2020 tak ako ho predložila pani riaditeľa Mgr. Marta Gocníková.

Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0

Uznesenie č.12/18/05/2021

Rada školy pri ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2020 tak ako ho predložila pani riaditeľa Mgr. Marta Gocníková.

Za : 6 Proti : 0 Zdržal sa : 0

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 411

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32322222220
počet žiakov533255444844503352411
z toho v ŠKD33213218     104

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3419
Znížený úväzok30
ZPS02
Na dohodu00

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov134
asistentov učiteľa044
    
spolu13334

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.ročVYV2 hod
5. roč TEV3 hod
6. ročHUV2 hod
7. ročHUV2 hod
8. ročHUV2 hod
3.,4.,5.,6.,7.,8. roč IFV13 hod

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledkové listiny súťaže iBobor - úspešní riešitelia

Bobrík

Celkové poradie Poradie na škole Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok

1. - 1320. 1. Štefan Piko 5. B 96 bodov, 100. percentil

2476. - 3205. 2. Petra Fridrichová 5. B 84 bodov, 83. percentil

3790. - 4448. 3. Kristína Trubinská 5. B 76 bodov, 75. percentil

Benjamín

Celkové poradie Poradie na škole Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok

346. - 374. 1. Tomáš Karas 7. A 70,67 bodov, 97. percentil

640. - 707. 2. Jana Miková 6. B 66,68 bodov, 94. percentil

934. - 1042. 3. Adam Cviklovič 7. B 62,68 bodov, 91. percentil

1493. - 1674. 4. Jozef Bálint 6. A 57,35 bodov, 86. percentil

1493. - 1674. 5. Nataša Hralová 6. A 57,35 bodov, 86. percentil

1945. - 2032. 6. Rebeka Kuželová 6. A 54,69 bodov, 81. percentil

2616. - 2810. 7. Adam Nemeš 6. B 50,69 bodov, 75. percentil

Kadet

Celkové poradie Poradie na škole Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok

1133. - 1390. 1. Lenka Révayová 8. A 61,35 bodov, 87. percentil

1406. - 1642. 2. Lukáš Kuťka 8. A 60,02 bodov, 83. percentil

Výsledkové listiny súťaže Pytagoriáda

Pytagoriáda P3

Daniel Klobučník 3A 18 bodov

Olívia Oboráková 3A 17 bodov

Diana Repková 3A 14 bodov

Pytagoriáda P4

Peter Jaššo 4B 24 bodov

Natália Dragúňová 4A 21 bodov

Patrik Valašek 4A 19 bodov

Tatiana Vanková 4B 17 bodov

Pytagoriáda P5

Petra Fridrichová 5B 19 bodov

Kristína Trubinská 5B 17 bodov

Mia Pizúrová 5A 16 bodov

Nina Hozlárová 5A 13 bodov

Oliver Ptáček 5B 13 bodov

Pytagoriáda P6

Rebeka Kuželová 6A 17 bodov

Jozef Bálint 6A 14 bodov

Nataša Hralová 6A 14 bodov

Rebeka Matejková 6B 10 bodov

Pytagoriáda P7

Jakub Vilímek 7B 13 bodov

Pytagoriáda P8

Lukáš Kuťka 8A 13 bodov


Názov súťažePočet žiakovTermín
Pytagoriáda P3 školské kolo10 úspešných riešiteľov9.12.2020
Pytagoriáda P4 školské kolo6 úspešných riešiteľov9.12.2020
Pytagoriáda P5 školské kolo7 úspešných riešiteľov9.12.2020
Pytagoriáda P6 školské kolo7 úspešných riešiteľov10.12.2020
Pytagoriáda P7 školské kolo6 úspešných riešiteľov10.12.2020
Pytagoriáda P8 školské kolo1 úspešný riešiteľ10.12.2020
Pytagoriáda P3 okresné kolo3 úspešní riešitelia27.1.2021
Pytagoriáda P4 okresné kolo4 úspešní riešitelia27.1.2021
Pytagoriáda P5 okresné kolo5 úspešných riešiteľov27.1.2021
Pytagoriáda P6 okresné kolo4 úspešní riešitelia31.3.2021
Pytagoriáda P7 okresné kolo1 úspešný riešiteľ31.3.2021
Pytagoriáda P8 okresné kolo1 úspešný riešiteľ31.3.2021
Matematická olympiáda okresné kolo7 úspešných riešiteľov27.1.2021
iBobor 5.ročník Bobrík3 úspešní riešitelia13.11.2020
iBobor 6., 7..ročník Benjamín7 úspešných riešiteľov11.11.2020
iBobor 8.ročník Kadet 2 úspešní riešitelia16.11.2020
Olympiáda ANJ okresné kolo4.miesto Tamara Nerečová 9A15.1.2021
Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo2 Rebeka Kužeľová 6A,Nina Francelová 8A12.4.2021
Hviezdoslavov Kubín okresné koloOlívia Gilányiová25.6.2021
Chemická olympiáda domáce kolo 2 Hana Hanesová 9A, Radovan Tóth 9B5.2.2021
Chemická olympiáda školské kolo 1. miesto Hana Hanesová 9A 36b/40b12.2.2021
Chemická olympiáda okresné kolo 2.miesto Hana Hanesová 9A 70b/80b12.3.2021
Chemická olympiáda krajské kolo 3.miesto Hana Hanesová 9A 77b/80b22.4.2021
Geografická olympiáda okresné kolo9 úspešných riešiteľov, 2.miesto Jakub Vilímek 7B, 5.miesto Tamara Vanková 5A5.2.2021
Geografická olympiáda krajské kolo 14.miesto Jakub Vilímek 7B 16.4.2021
Biologická olympiáda školské kolo 2 Miroslav Šimo 6A, Rebeka Kuželová 6A9.3.2021
Biologická olympiáda okresné kolo2. miesto Rebeka Kuželová 89,5b/110b8.4.2021
Biologická olympiáda krajské kolo6.miesto Rebeka Kuželová 174,5 b18.5.2021
Dejepisná olympiáda okresné kolo 1.miesto Hana Hanesová 9A, 6.miesto Jakub Vilímek 7B11.2.2021
Dejepisná olympiáda krajské kolo 2.miesto Hana Hanesová 9A 22.3.2021
Biblická olympiáda dekanátne kolo1.miesto Martina Piková 7A, Alžbeta Ulejová 7A, Štefan Piko 5B10.3.2021
Biblická olympiáda diecézne kolo2.miesto Martina Piková, Alžbeta Ulejová, Štefan Piko23.4.2021

Súťaže v školskom roku 2020/2021
                                                                               
Školské kolo Chemická olympiáda Dátum: 12. 2. 2021   dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1. 1. miesto Hana  Hanesová IX. A 36 úspešný riešiteľ D 90,00%
Okresné kolo Chemická olympiáda  Dátum: 12. 3. 2021   dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1. 2. miesto Hana  Hanesová IX. A 70 úspešný riešiteľ D 87,50%
                 
 
Krajské kolo Chemická olympiáda Dátum: 22. 4. 2021 dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1.  3. miesto Hana  Hanesová IX. A 77,5 úspešný riešiteľ D 96,88
Školské kolo Biologická olympiáda Dátum: 9. 3. 2021   dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1. 1. miesto Rebeka  Kuželová VI. A 65 úspešný riešiteľ E-ZOO 65,00%
 Okresné kolo Biologická olympiáda Dátum: 8. 4. 2021   dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1. 2. miesto Rebeka  Kuželová VI. A 89,5 úspešný riešiteľ E-ZOO 89,50%
Krajské kolo Biologická olympiáda Dátum: 18. 5. 2021 dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1.  6. miesto Rebeka  Kuželová VI. A 174,5 úspešný riešiteľ E-ZOO 87,3%
Školské kolo Geografickácká olympiáda Dátum: 9. - 11. 12. 2020   Komjatice
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1. 1. miesto Matej Martiš V. A 89,5 úspešný riešiteľ 5. ročník 90%
2. 2. miesto Tamara Vanková V. A 84 úspešný riešiteľ 5. ročník 84%
3.  3. miesto Štefan  Piko V. B 76,5 úspešný riešiteľ 5. ročník 77%
4. 4. miesto Alena  Patasyová V. B 75 úspešný riešiteľ 5. ročník 75%
1. 1. miesto Jakub Vilímek VII B 91 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 91%
2. 2. miesto Alžbeta  Ulejová VII. A 81 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 81%
3.  3. miesto Adam Nemeš VI. B 78 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 78%
4. 4. miesto  Martina Piková VII. A 70 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 70%
5. 5. miesto Rebeka Kuželová VI. A 67 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 67%
6. 6. miesto Jozef Bálint VI. A 63 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 63%
1. 1. miesto Lukáš Kuťka VIII.A 92 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 92%
2. 2. miesto Sára  Bartová VIII.A 84 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 84%
3.  3. miesto Lenka  Révayová VIII.A 82 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 82%
Okresné kolo Geografickácká olympiáda Dátum: 5. 2. 2021   dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1. 5. miesto Tamara Vanková V. A 78 úspešný riešiteľ 5. ročník 78%
2. 21. miesto Matej  Martiš V. A 60 úspešný riešiteľ 5. ročník 60%
3.  26. miesto Štefan  Piko V. B 57 riešiteľ 5. ročník 57%
1. 2. miesto Jakub Vilímek VII B 84 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 84%
2. 11. miesto Alžbeta  Ulejová VII. A 76 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 76%
3.  24. miesto Adam Nemeš VI. B 68 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 68%
1. 12. miesto Lenka  Révayová  VIII.A 78 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 78%
2. 14. miesto Lukáš Kuťka VIII.A 78 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 78%
3.  20. miesto Sára  Bartová VIII.A 74 úspešný riešiteľ 8. a 9. ročník 74%
                 
Krajské kolo Geografickácká olympiáda Dátum: 16. 4. 2021 dištančná forma
P. č. Umiestnenie Meno Priezvisko Trieda Body Úspešnosť Kategória Úspešnosť v %
1.  14. miesto Jakub Vilímek VII B 85 úspešný riešiteľ 6 a 7. ročník 85,0%

Aktivity a prezentácia na verejnosti

2.9. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

11.9.a 14.9. Didaktické hry, Účelové cvičenia

21.9. do 2.10. Do školy na bicykli

22.9. Exkurzia Štefánik- Košariská a Bradlo

10/2020 Hovorme o jedle- súťaž

6.12. Mikuláš na škole

23.2. Čas premien - online prednáška 7.ročník dievčatá

25.2. Pravda o drogách - online prednáška pre 9.ročníky

03/2021 Upratovanie s maxom- dobrovoľnícka výzva na ochranu prírody

4.3. online Konferencia zdravia juniorov 3 - pri príležitosti svetového dňa obezity

9.3. Pravda o drogách - online prednáška pre 7.ročníky

04-06/2021 Bločkový had- súťaž

05/2021 Deň matiek - online vystúpenie 1.stupňa

05/2021 Včielkine medonosné kvety - výtvarná súťaž

05/2021 Vojaci očami detí- výtvarná súťaž

1.6. Via Historica - divadelné predstavenie 2.stupeň

16.6. Prevencia sociálno- patologických javov- prednáška s políciou

23.6. Výlet Nitra 2A, 2B

24.6. Exkurzia PPD Komjatice 3.ročníky

28.6. Výlet Nitra 1C

28.6. putovná výstava generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik spojená s výstavou

06/2021 online dotazník o kyberšikane 5A, 7A

06/2021 online dotazník Vplyv lockdownu a dištančného vzdelávania na duševné zdravie detí a adolescentov

12.ročník EKOSTOPA

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

j ) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená / § 2 ods. 1 písm. 1)

Dlhodobé

- Škola podporujúca zdravie

- Infovek, Infovek 2

- Zdravá škola / enviromentálna výchova, primárna prevencia/

- Regionálna výchova

- Deň otvorených dverí na ZŠ /prezentácia SOŠ, a všetkých druhov stredných škôl pre 9. roč./

- Zbieram baterky

- Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- Planéta vedomostí

- Virtuálna knižnica

- Finančná a matematická gramotnosť

- DIGI škola MŠ - interaktívne vybavenie

- DIGI škola ZŠ - interaktívne vybavenie

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- TAMI - mliečna chuť Tatier - školský mliečny program- propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku

- Vedomostné ostrovy

- Ovocie do škôl

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva www.digiskola.sk

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - národný projrkt

- Projekt DIELNE - nepilotná škola www.zsodborne.sk- kontinuálne vzdelávanie ped.zamestnancov pre fyziku, techniku, biológiu a chémiu

- Národný projekt VÚDPaP - komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- Systém elektronického testovania- eTEST

- TAKTIK - interaktívne zošity

Strednodobé

Projekt Cesta za poznaním kontinuálne prešiel do 2.fázy Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II (NP POP II)

Trvanie projektu do: 31.08.2022

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese a k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za týmto účelom výzva podporuje vytvorenie nových pracovných miest pre pozície: pedagogický asistent, inkluzívny tím - špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský psychológ, asistent učiteľa.

V rámci projektu sa na škole vytvoril inkluzívny tím: 4 Asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVV, ktorí spolupracujú s externým školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom. Poskytujú odbornú poradenskú činnosť a intervencie žiakom, rodičom a pedagógom, podieľajú sa na tvorbe individuálnych študijných plánov pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, priamo koordinujú činnosti asistentov učiteľa.

Projekt Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:

2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Oblasť intervencie: 051 Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 11/2019

Trvanie projektu: 09/2021

Z dôvodu COVID19 sa požiadalo a bolo schválené predĺženie projektu do 09/2021.

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební. Projekt je zameraný na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. V rámci projektu sa zakúpi vybavenie odborných učební v základnej škole - učebňa BIO/CHE a učebňa IKT s notebookmi.

Projekt z dôvodu Covid 19 stále trvá. Zrealizovali sme VO na vybavenie učební, momentálne je vybavenie nábytkom BIO/CHE učebne a IKT už zrealizované, čakáme na vyhodnotenie VO didaktické pomôcky. VO IKT je po schválení, sme v štádiu podpisu zmluvy a nákupu pomôcok.

Projekt Fenomény poznania

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 09/2019

Trvanie projektu: 24 mesiacov ( do 08/2021)

Z dôvodu COVID19 sa požiadalo o predĺženie projektu do 06/2022.

Cieľ projektu a oblasť intervencie: Projekt sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

Hlavné aktivity projektu sú zamerané na realizáciu mimoškolskej činnosti, nákup vybavenia, vzdelávanie zamestnancov a koordináciu projektu. Za týmto účelom projekt podporuje mimoškolskú vzdelávaciu činnosť a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Škola sa zameriava na realizáciu krúžkov- mimoškolskej činnosti na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu žiakov. Činnosti a vzdelávanie sa bude uskutočňovať inovatívnym prístupom, každá oblasť má v projekte stanovené merateľné ukazovatele a výstupy. V rámci projektu bude prebiehať činnosť v 9 vzdelávacích okruhoch- krúžkoch : Fenomény sveta čísiel, Fenomény umenia, Fenomény komunikácie, Fenomény sveta kníh, Fenomény vedy, Fenomény kultúry, Fenomény prírody, Fenomény spoločnosti, Fenomény života.

Výstupmi a ukazovateľmi budú : školská súťaž v stavaní programovateľných Lego stavebníc, výstava žiackych prác, vytvorenie partnerstva s inou školou, čitateľské denníky, Olympiáda slov, Hľadá sa Nobel!- deň projektov, divadelné predstavenie, vlastný časopis v printovej a elektronickej forme, Bádateľ na obzore ! - otvorené hodiny pre verejnosť, Beseda - Kritické myslenie vs. Médiá, prednáška a dotazník na tému - Moja rola a miesto v spoločnosti ako aj vzdelávanie 20 pedagógov - podpora a rozvoj kľúčových kompetencií, rozvoj kreativity a myslenia, čitateľské stratégie a tvorivá dramatizácia, zážitkové učenie a bádateľské vyučovanie v rozsahu 40 hodín.

Z dôvodu COVID 19 sme nezrealizovali mimoškolskú činnosť v plnej časovej dotácii a prezenčné vzdelávanie učiteľov, momentálne riešime VO knihy. VO vybavenie ( interaktívne tabule a notebooky ) sú už reálne na škole.

Projekt NP PRIM II - Projekt inklúzie v materských školách

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I., II.

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa: MŠVVaŠ SR

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 10/2018 (I.fáza)

Kontinuálny prechod do 2.fázy od 11/2020

Trvanie projektu: do 31.10.2020 (I.fáza), do 31.10.2022 (II.fáza)

Cieľ projektu a oblasť intervencie: NP PRIM je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov je realizovaný komplexne za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie.

Projekt je zameraný na systematickú podporu účasti detí z prostredia MRK na predprimárnom vzdelávaní a je realizovaný prostredníctvom viacerých aktivít:

1) Vytvorenie inkluzívneho tímu v MŠ- asistent učiteľa pre deti s MRK - 2 plné úväzky, koordinátor inkluzívneho vzdelávania KIV- 1 úväzok

2) Odborný zamestnanec- sociálny pedagóg- 1 plný úväzok , nová pozícia pracovníka v MŠ, ktorý bude realizovať špeciálne aktivity na urýchlenie vývoja detí z MRK podľa ich špecifických potrieb. Základným nástrojom sú odborné vyšetrenia (depistáž), aplikovanie stimulačných programov a celková spolupráca s pedagogickými zamestnancami MŠ (učiteľky, AsU),

3) Vytvorenie inkluzívnych tímov, zložených so zamestnancov MŠ, ktoré zabezpečia udržateľné podmienky pre integráciu a inklúziu detí z MRK do MŠ. Inkluzívne tímy zavádzajú nové metódy a prístupy. V NP PRIM je ich podpora zabezpečená prostredníctvom vzdelávania, spoluprácou s regionálnymi koordinátormi, expertmi na inkluzívne predprimárne vzdelávanie .

4) Cielená podpora práce s rodinou (s rodičmi a deťmi, ktoré ešte nechodia do MŠ), prostredníctvom koordinátorov práce s rodinou - nepedagogický zamestnanec- rodičovský asistent 1 plný úväzok

5) Odborné poradenstvo a konzultácie zabezpečované prostredníctvom expertov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

V školskom roku 2020/2021sme podali žiadosti na projekty:

1. Projekt Cedron- Nitrava - Zriadenie as modernizácia odborných učební- pod názvom Krajina remesiel (podaný 03/2021) požadovaná dotácia 19 362,76 €, spolufinancovanie 2 151,42 €- vybudovanie 3 odborných učební - kuchynky, keramickej a krajčírskej dielne, a modernizácia učebne techniky

- dodávka vybavenia, zariadenia a učebných pomôcok

Projekt je po schválení a kontrole na Cedron Nitrava v schvaľovacom procese na MIRR SR.

2. Moderná škola- dotácia MŠVVaŠ SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (podaný 05/2021). Cieľom je vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Požiadali sme o dotáciu na vytvorenie centrálnych zón na veľkých chodbách a vo vstupnej časti priestoru, vytvorenie zón na chodbách- odkladacie priestory, prezentačné vitríny, voľnočasové sedenia, v rámci revitalizácie tried sme žiadali o vybavenie moderným netradičným kombinovateľných nábytkom pre 3 triedy, v rámci tried sa vytvoria aj oddychové zóny. Prostredie chodieb chceme zatraktívniť tzv. náučnými grafickými nálepkami- matematické vzorce, uhly, fyzikálne a chemické názvoslovie, násobilka, anglický jazyk. Na chodby chceme inštalovať sedenia s hrami- šach, dáma, domino a doplniť čitárne o nové knihy a časopisy.

Schválená dotácia vo výške 30 000,- €. Momentálne ukončujeme VO a podpisujeme zmluvy s dodávateľmi. Realizácia projektu je 09/2021.

3. Rozvojový projekt Enviroprojekt 2021

Žiadosť podaná 06/2021, schválená v plnej výške 2000,- €

Prioritná téma 4: Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v našej obci a rozvoj prírodného turizmu v našej komunite

Cieľ: Konkrétnym cieľom projektu je založenie školského ovocného sadu s pôvodnými slovenskými odrodami.

Cieľom pre rok 2021 je výber vhodných sadeníc stromov podľa následného umiestnenie na pozemku, zabezpečenie kvalitných sadením u certifikovaných predajcov, ich nákup a vysadenie.

Cieľom pre ďalšie roky je pravidelná starostlivosť o stromy s výrazným podielom bio pestovateľského a ochranárskeho prístupu. Vytvorením zdravého sadu chceme zvýšiť záujem nielen o pestovanie ale predovšetkým o konzumáciu ovocia medzi deťmi a žiakmi.

Krátkodobé

- iBOBOR

- Na bicykli do školy

- Deň narcisov - Liga proti rakovine

- ÚPSVaR SR- OP Ľudské zdroje - Absolventská prax

- UKF NR- Pedagogická prax študentov

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Inšpekčná činnosť nebola vykonaná .

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

l ) Údaje o priestoroch a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm.1 )

Školské zariadenie disponuje vlastnými priestormi, ktoré sú nadštandardne vybavené.

Rozsiahly športový areál je pre všetky druhy športu, je v ňom vybudované multifunkčné viacúčelové ihrisko s umelou trávou a FIT park.

Betónová plocha prešla rekonštrukciou povrchu 08/2021, jej asfaltový povrch vyhovuje športom ako florbal, hokejbal alebo basketbal. V šk.roku 2021/2022 bude inhisko vybavené aj čiarami na tieto športy a príslušenstvom- bránky, koše.

Priestorové aj materiálne podmienky sa každoročne zlepšujú, priebežne sa dopĺňa nábytok a vybavenie kabinetnými zbierkami a dopĺňa sa knižničný fond. Boli zakúpené šatňové skrinky na individuálne odkladanie osobných vecí.

Zmodernizovali sme aj vybavenie školskej jedálne novým inventárom - jedálenské stoly a stoličky.

Postupne sa buduje aj školský detský areál pre MŠ a ŠKD. Na školskom dvore pribudli ďalšie multifunkčné zostavy a budujú sa oddychové kútiky.

Dobudovali sme a vybavili potrebným nábytkom a zariadením aj Ateliér umenia pre tvorivú mimoškolskú činnosť.

Zriadili sme ďaľšiu multifunkčnú učebňu vybavenú IKT a moderným školským nábytkom. využíva sa na tzv. delených hodinách- predovšetkým jazykov.Po celkovej rekonštrukcii je aj učebňa Techniky, zrepasovali sme svojpomocne dielenské stoly, zakúpili sme odkladacie skrine na vybavenie.

V kabinete TEV sme nainštalovali nové funkčné priestory na uskladnenie pomôcok, kabinetná zbierka bola obohatená o nové cvičebné stroje.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

SWOT analýza

Silné stránky školy

- stabilný a kvalifikovaný pedagogický zbor s dobrými medziľudskými vzťahmi

- flexibilita a lojálnosť pedagogického zboru

- vnútorná motivácia k sebarozvoju a vzdelávaniu

- ochota nepedagogických zamestnancov

- kvalitná spolupráca všetkých úsekov

- úzka spolupráca MŠ a ZŠ pri príprave predškolákov

- inkluzívny tím- špeciálny pedagóg, školský psychológ, logopéd, pedagogický asistenti v MŠ a ZŠ, rodičovský asistent, sociálny

pedagóg

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadaných žiakov

- umiestnenie a účasť žiakov v súťažiach a olympiádach

- pestrý výber veľkého počtu záujmových krúžkov

- primeraný počet žiakov v triedach a oddeleniach ŠKD

- rekonštrukcia a vybavenosť priestorov ZŠ a MŠ

- vybavenie výpočtovou technikou

- vybavenie modernými didaktickými pomôckami

- kvalitná žiacka knižnica a čitáreň

- vlastné dopravné ihrisko

- multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, FIT Park

- oddychová zóna (vonkajší altán)

- dobrá poloha školy a bezpečný vonkajší areál s osvetlením a kamerovým systémom

- úspešná realizácia projektov (iROP,ESF, EU)

- dobrá informovanosť (web, fb stránka, školský časopis Aktovka, vysielanie v obecnej televízii)

- aktívna činnosť ŽŠR (žiacká školská rada)

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy, združením rodičov a organizáciami v obci

- dlhoročná tradícia Školského plesu a Vianočných tvorivých dielní

Slabé stránky školy

- opotrebovaná podlaha na prízemí budovy

- chýba správca IKT

- prevažujúce klasické spôsoby vyučovania

- čiastočná elektronizácia pedagogickej dokumentácie

- nedostatočná separácia odpadu

Príležitosti

- výmena pedagogických skúseností, podpora profesijného rozvoja

- rekonštrukcia atletického areálu s trávnatým futbalovým ihriskom

- oprava 3.poschodia budovy Školská ul. - vytvorenie priestorov pre ŠKD, CVČ

- OZ Aliancia Platan- spolupráca a získavanie finančných prostriedkov

- revitalizácia školského dvora (výsadba, lavičky)

- reagovanie na výzvy - vypracovanie projektov na získanie mimo normatívnych finančných prostriedkov

- starostlivosť o deti so ŠVVP a nadaných žiakov

- inovácia vyučovania cudzích jazykov

- eliminovanie výchovných problémov užšou spoluprácou s terénnymi zamestnancami obce, využitím externých podporných

inštitúcií

Ohrozenie, Riziká

- kapacita školy - priestory pre nové triedy ZŠ a ŠKD, MŠ

- zvyšovanie výdavkov na prevádzku a energie, nedostatok finančných prostriedkov na bežnú údržbu budovy a opravy

- nepriaznivá ekonomická a sociálna situácia v niektorých rodinách

- nárast počtu detí s poruchami učenia a správania sa voči počtu pedagogických asistentov

- odchod výborných žiakov z 5. ročníka na gymnáziá

- pokles pohybovo nadaných detí v bežnej populácii

- neochota rodičov slabých a problémových žiakov o spoluprácu

- prenášanie zodpovednosti za vedomosti žiaka len na školu a učiteľa

- benevolentná výchova v rodinách - neváženie si hodnôt, strata slušnosti a úcty vo vzťahoch

- plnenie povinnej školskej dochádzky- benevolencia lekárov pri ospravedlňovaní, akceptácia ospravedlnenia rodičom

- nepostačujúca spolupráca z CPPPaP

- nedostatok kvalifikovaných adeptov na pozície učiteľ MAT a prírodovedných predmetov

- zaťaženosť učiteľov byrokraciou

- nekoncepčnosť častých legislatívnych zmien s finančným dopadom

Priority rozvoja školy

Oblasť ekonomická a materiálno- technická

- skvalitňovanie jednotlivých pracovísk - prioritne zariadenie školského stravovania

- kmeňová trieda = viacúčelová odborná učebňa pre I.stupeň

- získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov

- zníženie energetických nákladov - rekonštrukcia osvetlenia v telocvični, modernizácia vykurovacieho systému

- riešiť potrebu priestorov pre nové triedy (nárast počtu žiakov - demograficky silné ročníky), nové priestory MŠ

- dobudovať školský areál - detské ihrisko, priestor okolo školy (lavičky, výsadba),

- príprava projektu na rekonštrukciu atletického areálu (tartanový povrch, doskočisko, guliarsky výsek)

Oblasť prezentácie a spolupráce s partnermi

- motivovanie zamestnancov vlastným príkladom k angažovanosti a zapájaniu sa do spoločensko-kultúrneho života obce a

regiónu

- vedomé budovanie imidžu školy - organizovanie aktivít pre verejnosť (DOD, Otvorené hodiny, Projektové vyučovanie)

- iniciácia väčšej zainteresovanosti rodičov - rodič ako spolutvorca diania, zvyšovanie kvalitatívnej úrovne spolupráce rodiny a

školy - neformálne stretnutia a konzultácie, vytvorenie portfólia úloh

- získanie partnerov spolupodieľajúcich sa na rozvoji a prezentácii školy

- dobročinnosť a humánne skutky ( Vianoce pre našich kamarátov- projekt so ŠZŠ)

- nominácia najúspešnejších absolventov 9.ročníkov na udelenie ocenenia RŠ - Čestný žiak školy ( galéria žiakov školy)

- transparentná, kvalitná a zmysluplná spolupráca vedenia školy so zriaďovateľom, radou školy, rodičovskou radou - iniciácia

spoločných pracovných aj neformálnych stretnutí

- Projekt Partnerská škola - užšia spolupráca so strednými školami v regióne, medzinárodné partnerstvo so ZŠ v zahraničí

- zachovávanie tradícií - podpora činnosti DFS Mladosť- prvky regionálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese

- školský časopis Aktovka- mediálni partneri

Oblasť riadenia a ľudských zdrojov

- trvalé zlepšovanie kvality a efektívnosti vlastných činností - autoevalvácia, vzdelávanie ako nástroj rozvoja, rozvoj osobnej

zodpovednosti

- vedenie a motivácia, tvorivá sloboda - prostredie podporujúce iniciatívnych zamestnancov

- zvýšenie participácie metodických orgánov školy ( predmetové komisie, metodické združenie ) na riadení a rozhodovaní (

definovanie problémových oblastí, návrhy postupov zlepšenia)

- permanentné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti- vedomé budovanie kariérneho postupu

- vyškolenie učiteľov na tvorbu a realizáciu projektov a na získavanie sponzorov

- zabezpečiť pedagógom kontinuálne vzdelávanie v oblasti mediácie a rozvoja komunikačných zručností

- starať sa o zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov (využitie financií zo sociálneho fondu)

- riadiť školu demokraticky s rešpektovaním názorov partnerov, dbať na spravodlivosť a dôslednosť pri rozhodovaní (

profesionalita na každej úrovni ), presadzovať nové metódy a postupy

- skvalitnenie práce skompletizovaním informačného systému školy

Oblasť výchovy a vzdelávania

- pokračovanie v dobre osvedčených postupoch a procesoch - integrácia žiakov, výchovné poradenstvo, inkluzívny tím

- v materskej škole naďalej ponúkať kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa

- tvorivé sezónne aktivity v školskom klube

- zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom

- poskytovať individuálnu a odbornú pomoc žiakom so ŠVVP

- využiť a aplikovať nové smery vo vzdelávaní, inovatívne metódy a formy (učebné štýly) - vzdelávania v rámci krúžkovej činnosti

- široká škála mimoškolských aktivít v prospech rozvoja individuálnych schopností detí-angažovanie odborníkov z praxe v

krúžkovej činnosti

- skvalitniť vzdelávanie cudzích jazykov, rozvíjať jazykové kompetencie žiakov organizovaním kurzov s natural speaker lektormi

- Žiacka školská rada - rozšírenie kompetencií

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 10

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 66/ 37

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 56/ 32

Odklad PŠD : 6 / 2

Prijatie mimo obvod : 4/3

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000155157

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Typ strednej školy Počet žiakov/ dievčatá
Gymnáziá 12/10
Umelecké školy 2/2
Zdravotnícke školy 2/1
Športové školy 0/0
Poľnohospodárske, lesnícke 2/2
Ekonomické, obchodné 5/2
Pedagogické 4/3
Technické, dopravné 26/1
SOŠ ostatné 53/29
Praktické školy 0/0
Ber pokračovania na SOŠ 1/0

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

Gymnáziá6/4
Umelecké1/1
Zdravotnícke 2/1
Športové0/0
Poľnohospodárske, lesnícke1/1
Ekonomické, obchodné2/1
Pedagogické2/2
Terchnické, dopravné16/1
SOŠ ostatné24/14
Praktické0/0

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSJDEJETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINFMATMDL
I.A               
I.B               
I.C               
II.A1,56            1,81 
II.B1,57    1       1,86 
III.A1,22            1,44 
III.B1,41            2 
III.C1,58    1       1,79 
IV.A1,57    1       1,65 
IV.B1,35            1,7 
V.A1,391,57  1,571 1,26    1,171,52 
V.B21,96  1,481 1,52    1,281,84 
VI.A1,961,96  1,9612,31,91    1,32,39 
VI.B2,292,43  2,24 2,572,19    1,482,81 
VII.A21,91  1,5712,171,87  1,78 1,352,22 
VII.B2,462,04  2,1212,52,12  2,35 1,652,5 
VIII.A2,242,12  2,3512,592,06  2,35 1,532,47 
VIII.B2,22  2,3312,62,2  2,4 1,872,73 
IX.A2,622,04  2,5412,462  2,19  2,77 
IX.B2,52,21  2,4612,582,04  2,21  2,58 

TriedaNBVNEJOBNOBVPCPPNVPVCPRIPDAPVORGMRVKRUJSJLSPR
I.A              1
I.B              1
I.C              1
II.A1,19        1,25   1,751
II.B1,38        1,5   21
III.A1       1,28    1,561
III.B1,12       1,41    1,941
III.C1,07       1,58    1,841
IV.A1,11       1,48    1,71
IV.B1,15       1,25    1,651
V.A1,18            1,391
V.B1,35            1,841
VI.A1,13 1,48          2,041
VI.B1,52 2,05          2,521
VII.A1,2621,52          1,961
VII.B1,572,691,88          2,541,08
VIII.A1,732,311,82          2,291,06
VIII.B1,672,21,73          2,41,4
IX.A1,52,421,92          2,691
IX.B1,832,781,79          2,751

TriedaSEETCHVTCKTHDTSVTEVTEVVLAVUMVYVZEMZMR
I.A            
I.B            
I.C            
II.A         1  
II.B            
III.A       1,28    
III.B       1,71    
III.C       1,68    
IV.A       1,78    
IV.B       1,4    
V.A   1,04     1,09  
V.B   1     1  
VI.A   1,13     1,17  
VI.B   1,24     1,24  
VII.A   1,17     1,13  
VII.B   1,46     1,46  
VIII.A   1,35     1,65  
VIII.B   1,53     1,33  
IX.A   1,23     1,27  
IX.B   1,21     1,42  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A191630
I.B181710
I.C161510
II.A161600
II.B161510
III.A191900
III.B171700
III.C191900
IV.A242301
IV.B201910
V.A232210
V.B252500
VI.A232210
VI.B212010
VII.A242310
VII.B262420
VIII.A171520
VIII.B151230
IX.A262600
IX.B252500

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie


 Dotácia zo ŠR na žiakov za:

 September - december 2020                  275 037,00 €

 Január - august  2021                            550 169,00 €

 Spolu:                                                  825 206,00 €

Normatívne finančné prostriedky pridelené zo ŠR boli vyčerpané na mzdy, odvody, tovary a služby.

Z dôvodu pandémie COVID 19 nám boli poskytnuté finančné prostriedky na protipandemické opatrenia vo výške 2 000 €, ktoré boli použité na kúpu dezinfekčných prostriedkov a dávkovačov na dezinfekčné prostriedky. Finančné prostriedky na dištančné vzdelávanie vo výške 4 000 € sme použili na kúpu tabletov. 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov predstavuje za celý školský rok:

pre MŠ                                          8 780,00 €

pre ŠKD                                         3 685,00 €

Uvedené prostriedky boli v zmysle zákona na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti a voľnočasových aktivít žiakov.

3) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy za:

September - december          2020           5 134,00 €

Január - august                      2021           7 700,00 €

Spolu:                                                 12 172,00 €

boli vyčerpané na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov.

4) Žiakom z Rastislavíc bolo vyplatené tzv. dopravné vo výške  1 439,50 €.

5) MŠ boli pridelené z kapitoly MŠVVaŠ SR na predprimárne vzdelávanie finančné prostriedky za:

September – december           2020          3 120,00 €

Január - august                        2021          6 238,00 €

Spolu:                                                        9 358,00 €

Tieto prostriedky boli použité na kúpu učebných a didaktických pomôcok, výtvarného materiálu, kníh a notebookov.

6) Finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok na učebnice vo výške 10 184,00 € boli všetky vyčerpané na kúpu učebníc pre I. a II. stupeň.

7) Finančné prostriedky prijaté na odchodné zo ŠR za:

Január - august                       2021           2 804,00 €

boli vyplatené 2 zamestnancom odchádzajúcim do starobného dôchodku.

8) Pre MŠ boli pridelené finančné prostriedky na  Projekt Múdre hranie 2021 vo výške 1 000 €, ktoré boli použité na kúpu učebných pomôcok.

9) Na Projekt Čítame radi boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 800 €, ktoré boli použité na kúpu kníh do knižnice.

 

10) Príspevok na špecifiká – digitalizácia 2021 bol poskytnutý vo výške 2 000 € a vyčerpaný na kúpu tabletov a klávesníc k tabletom.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Z dôvodu epidemiologických opatrení sa mimoškolská krúžková činnosť na základe usmernenia MŠVVaŠ SR neuskutočnila.

Názov záujmového krúžkuVedúci
Bibický krúžok Mgr. Želmíra Andiová
BIO-GEO olympioniciMgr. Filip Vaško
Bystrá hlavičkaMgr. Lucia Sabopálová
Časopis Aktovka PaedDr. Lucia Repková
Dejepisní olympioniciMgr. Miroslava Müllnerová
DevinAMgr. Veronika Andočová
DFS MladosťMgr. Marta Gocníková
Funny EnglishMgr. Jana Letková
Futbalové amazonkyMgr. Katarína Papierniková
Hravá angličtinaMgr. Zuzana Buranská
Hravá matematika T5Mgr. Mária Kéryová
Klub 7Mgr. Andrea Nerečová
KnihomoľMgr. Anita Cagáňová
Kynologický krúžokMgr. Veronika Andočová
Malí športovciMgr. Karina Lábská
Malí umelciMgr. Lenka Villemová
Matematický krúžok T9Mgr. Mária Kéryová
Mladý záchranárPaedDr. Katarína Hanesová
Pohybové hryMgr. Martin Vanko
ŠikovníčekMgr. Antónia Martinásková
Športový krúžokMgr. Filip Vaško
Tajomstvá histórieMgr. Miroslava Müllnerová
Tanečný krúžokPaedDr. Vlasta Horičková
Testovanie 5 SJLPaedDr. Lucia Repková
Testovanie 9 SJLPaedDr. Lucia Repková
TvorilkyIng. Martina Šilhavíková
Tvorilky FJIng. Martina Šilhavíková
Volejbal dievčatáMgr. Veronika Garayová
Volejbalová prípravkaMgr. Martin Vanko
VševedkoMgr. Darina Barátová
z Každého rožku troškuMgr. Mária Machatová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

c ) spolupráca školy s rodičmi ( § 2 ods. 1 písm. c )

Rodičovské združenie - triedni dôverníci, pracovalo v tomto zložení :

1A Martina Kelemenová

1B Darina Tokárová

2.A Andrea Lakatošová

2.B Jana Smoláriková

3.A Lucia Oboráková

3.B Lea Krajčovičová

3.C Marcela Majerčíková

4.A Ľubica Jančárová

4.B Juraj Uhrík

5.A Merek Gocník - predseda ZRŠ

5.B Tatiana Kadlečíková

6 A Ľubica Soboňová

6 B Michal Repka

7.A Martina Piková

7.B Jana Čermanová

8 A Lenka Bartová

8.B Mária Hrašková

9 A Klára Labošová

9.B Lenka Nosianová

Podieľali sa na spolufinancovaní viacerých aktivít uskutočnených počas šk.roka.

Z príspevkov rodičov boli spolufinancované tieto aktivity:

- poistné pre žiakov na šk.rok

- darčekové balíčky pre žiakov na Mikuláša

- Vianočný punč

- preplatenie dopravy školská exkurzia Košariská

- výstavba novej učebne- priestor pre Krajina remesiel- sadrokartón, plávajúca podlaha, stavebné upravy

- Historické hry pre deti - Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica

- obšerstvenie na besedu o M.R.Štefánikovi

- darčeky k zápisu prvákov

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Gocníková

V Komjaticiach, 25. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.augusta 2021

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy: Rada školy berie na vedomie predkladanú správu.

Dňa:

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa k predkladanej správe: Zriaďovateľ školy berie na vedomie a schvaľuje predkladanú správu.

Dňa: Peter Hlavatý, starosta obce

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria