Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ondreja Cabana,
Námestie A.Cabana 36, 941 06 Komjatice 
Adresa školyNámestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
Telefón+421 35 6591 219
E-mailadmin@zsockomjatice.edu.sk
WWW stránkazskomjatice.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Marta Gocníková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 398

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried23222222219
počet žiakov355544484750355331398
z toho ŠVVP 1 1 115110
z toho v ŠKD24393117     111

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSJDEJETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINFMATMDL
I.A               
I.B               
II.A             1,39 
II.B             1,06 
II.C             1,53 
III.A1,17            1,25 
III.B1,16            1,42 
IV.A1,42            1,58 
IV.B1,79            2,04 
V.A1,881,54  1,71  2,04     1,88 
V.B1,811,82  1,82  2,18     2,14 
VI.A1,811,55  1,29 1,681,48     1,71 
VI.B2,231,96  2,08 2,042,08     2,31 
VII.A1,691,94  1,65 2,111,89  1,83  2,44 
VII.B1,731,94  1,6 2,132  1,82  2,33 
VIII.A2,462,08  2 2,281,77  2,12  2,42 
VIII.B2,642,28  1,96 2,722,28  2,4  2,48 
IX.A2,51,88  1,75 2,251,56  2,13  2,31 
IX.B2,471,73  1,6 1,732  1,87  2,13 

TriedaNBVNEJOBNOBVPCPPNVPVCPRIPDAPVORGMRVKRUJSJLSPR
I.A              1
I.B              1
II.A             1,441
II.B             1,311
II.C             1,791
III.A             1,291
III.B             1,531
IV.A             1,581
IV.B             2,381
V.A             1,751
V.B             2,091
VI.A  1,23          1,571
VI.B  1,54          2,191
VII.A 1,941,33          2,121
VII.B 1,881,53          2,131
VIII.A 2,081,5          2,41
VIII.B 2,711,36          2,841
IX.A 2,191,38          2,381
IX.B 2,531,13          2,471

TriedaSEETCHVTCKTHDTSVTEVTEVVLAVUMVYVZEMZMR
I.A            
I.B            
II.A            
II.B            
II.C            
III.A            
III.B            
IV.A            
IV.B            
V.A            
V.B            
VI.A            
VI.B            
VII.A            
VII.B            
VIII.A            
VIII.B            
IX.A            
IX.B            

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A161600
I.B161600
II.A191900
II.B161600
II.C191900
III.A242400
III.B191900
IV.A242400
IV.B242400
V.A242400
V.B222110
VI.A232210
VI.B262510
VII.A181530
VII.B171430
VIII.A262420
VIII.B272700
IX.A161600
IX.B151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1667642,2567642,2500,00
I.B1685961,3683359,50261,86
II.A1948526,9448526,9400,00
II.B161610100,631610100,6300,00
II.C1972438,1172438,1100,00
III.A24115448,08115448,0800,00
III.B1990247,4790247,4700,00
IV.A24151963,29151963,2900,00
IV.B24174072,50174072,5000,00
V.A24155664,83155664,8300,00
V.B22181282,36181282,3600,00
VI.A23125957,23125957,2300,00
VI.B26170965,73167164,27381,46
VII.A18178098,89177998,8310,06
VII.B17147386,65143784,53362,12
VIII.A26247795,27244193,88361,38
VIII.B27193577,40183973,56963,84
IX.A16137986,19137986,1900,00
IX.B15148799,13148799,1300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku23222222219
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bibický krúžok 17 Mgr. Želmíra Andiová
Bystrá hlavička22 Mgr. Lucia Sabopálová
Časopis Aktovka7 Mgr. Lucia Repková
Dejepisní olympionici23 Mgr. Miroslava Müllnerová
DFS Mladosť26 Mgr. Marta Gocníková
Fenomény komunikácie12 Ing. Martina Šilhavíková
Fenomény kultúry19 Mgr. Lucia Repková
Fenomény prírody16 Mgr. Filip Vaško
Fenomény spoločnosti23 Mgr. Miroslava Müllnerová
Fenomény sveta čísel15 Mgr. Mária Kéryová
Fenomény sveta kníh24 Mgr. Anita Cagáňová
Fenomény umenia18 Mgr. Martina Gulášová
Fenomény vedy13 Mgr. Martina Karasová
Fenomény života10 PaedDr. Katarína Hanesová
Funny English21 Mgr. Jana Letková
Futbalové Amazonky11 Mgr. Katarína Papierniková
Hravá angličtina19 Mgr. Zuzana Buranská
KLUB 617 Mgr. Andrea Nerečová
Knihomoľ83 Mgr. Anita Cagáňová
Kynologický krúžok29 Mgr. Veronika Andočová
Malí umelci16 Mgr. Lenka Villemová
Matematický krúžok24 Mgr. Darina Barátová
Matematický krúžok T915 Mgr. Mária Kéryová
Matematický krúžok T916 Mgr. Mária Kéryová
Mažoretky29 Mgr. Mária Machatová
Mladý záchranár35 PaedDr. Katarína Hanesová
Osmička19 Mgr. Veronika Andočová
Stolný tenis8 Mgr. Martin Vanko
Šikovníček18 Mgr. Antónia Martinásková
Športový krúžok28 Mgr. Filip Vaško
Tanečný krúžok19 PaedDr. Vlasta Horičková
Testovanie 5 MAT22 Mgr. Veronika Andočová
Testovanie 5 SJL22 Mgr. Zuzana Buranská
Testovanie 5 SJL24 Mgr. Lucia Repková
Tvorilky I23 Ing. Martina Šilhavíková
Tvorilky II23 Ing. Martina Šilhavíková
V.A · Krúžok24 Mgr. Lucia Repková
Volejbal dievčatá28 Mgr. Veronika Garayová
Volejbal chlapci11 Mgr. Martin Vanko
Volejbalová prípravka17 Mgr. Martin Vanko
Vševedko18 Mgr. Darina Barátová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Marta Gocníková

V Komjaticiach, 1. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria