Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  
Adresa školyNámestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
Telefón+421 35 6591 219
E-mailadmin@zsockomjatice.edu.sk
WWW stránkazskomjatice.edupage.org
ZriaďovateľObec Komjatice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Marta Gocníková
ZRŠ pre MŠIngrid Behulová
ZRŠ pre ročníky 1. - 4. a ŠKDMgr. Martina Gulášová
ZRŠ pre ročníky 5. - 9.Mgr. Martina Karasová

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
  
predsedaIng. Michal Repka/JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD.
pedagogickí zamestnanciMonika Viglacká za MŠ
 Mgr. Mária Machatová za ZŠ/ Mgr. Antónia Martinásková
  
ostatní zamestnanciBc. Zuzana Ešeková
  
zástupcovia rodičovMgr. Marek Gocník
 Alena Patassyová
 Martina Vrábelová
 Ing. Diana Granátová
zástupca zriaďovateľaIng.Jozef Francel
 Mgr. Miriam Lorinczová
 Ing. Štefan Piko

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre 1. - 4. roč.Mgr. Duišan Martiš, Mgr. Mária MachatováI.stupeň
Pk prírodovedných predmetov Mgr. Veronika Andočová MAT, FYZ, INF
PK jazyk a komunikáciaMgr. Andrea NerečováSJL, ANJ, NEJ
PK umenie a kultúraMgr. Miroslava MüllnerováDEJ, OBV, NAV, HUV, VYV, ETV
PK zdravie a pohybMgr. Vanko MartinTEV, TSV
PK človek a prírodaPaedDr. Hanesová KatarínaGEG, CHE, BIO, THD
Výchovné poradenstvo Mgr. Martina Karasová 
MZ Triednych učiteľovMgr.Martina Karasová 
Žiacka školská radaMarek Kollár 
Rodičovské združenieMgr. Marek Gocník 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 398

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32222222219
počet žiakov564748414836533336398
z toho ŠVVP 1   251110
z toho v ŠKD36353117     119

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 1/0  4/340/1844/21

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 5.roč bilingGym 4.ročSOŠSpolu
prihlásení1/03/310/730/1144/21
prijatí1/03/310/730/1144/21
% úspešnosti100100100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCVSJDEJETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINFMATMDL
I.A1,05       1    1,21 
I.B1,12       1    1,06 
I.C1,11    1  1    1,21 
II.A1,2    1  1    1,36 
II.B1,19       1,24    1,52 
III.A1,26    1  1,13   1,171,3 
III.B1,63    1  1   1,211,96 
IV.A1,53    1  1   1,321,74 
IV.B2,09       1   1,092,14 
V.A1,771,27  1,411 1,641   1,091,77 
V.B1,961,56  1,521 1,881,16   1,642,4 
VI.A2,122,18  2,2412,292,241   1,472,35 
VI.B22,17  2,0612,222,111,28   1,442,28 
VII.A2,52,23  2,3812,622,351,15 2,08 1,352,46 
VII.B2,122,2  1,812,42,441,04 1,92 1,282,4 
VIII.A1,561,69  1,94 1,811,381,25 1,88 12,13 
VIII.B1,942  1,94 2,181,881,41 2,18 1,122,24 
IX.A1,942  2 1,882,06  1,94  2,06 
IX.B1,831,84  1,84 1,951,42  1,89  2,21 

TriedaNBVNEJOBNOBVPCPPNVPVCPRIPDAPVORGMRVKRUJSJLSPR
I.A1        1   1,161
I.B1        1   1,181
I.C1        1,16   1,321
II.A1,14        1,08   1,361
II.B1,19        1,19   1,621
III.A1,05     1 1,17    1,391
III.B1     1 1,58    1,961
IV.A1     1 1,16    1,681
IV.B1,18     1 1,82    2,051
V.A1,15            1,861,05
V.B1,23            2,041,08
VI.A1,31 1,76          2,351
VI.B1,33 1,67          2,221,17
VII.A1,592,421,96          2,621,08
VII.B1,652,171,08          2,481,04
VIII.A1,251,691          2,061
VIII.B1,412,121,35          2,351
IX.A1,292,181          2,181
IX.B11,941          1,841

TriedaSEETCHVTCKTHDTSVTEVTEVVLAVUMVYVZEMZMR
I.A    1    1  
I.B    1    1  
I.C    1    1  
II.A    1    1  
II.B    1    1  
III.A    1  1,3 1  
III.B    1  1,83 1  
IV.A    1  1,11 1  
IV.B    1,05  1,91 1,05  
V.A   11    1  
V.B   1,041,12    1  
VI.A   1,121    1,47  
VI.B   1,221,31    1,11  
VII.A   11,04    1  
VII.B   11,32    1,04  
VIII.A   11    1  
VIII.B   1,121,29    1,29  
IX.A    1,29       
IX.B    1       

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A202000
I.B171700
I.C191900
II.A252500
II.B222101
III.A232300
III.B242400
IV.A191900
IV.B222200
V.A232300
V.B252500
VI.A171700
VI.B181710
VII.A262510
VII.B272700
VIII.A161600
VIII.B171700
IX.A171700
IX.B191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A2072238,0072238,0000,00
I.B172061121,242061121,2400,00
I.C19148578,16148578,1600,00
II.A25169567,80169567,8000,00
II.B22167679,81167679,8100,00
III.A23176276,61176276,6100,00
III.B24199883,25199883,2500,00
IV.A19143875,68143875,6800,00
IV.B22198890,36198890,3600,00
V.A23164274,64164174,5910,05
V.B25206682,64206682,6400,00
VI.A172232131,292222130,71100,59
VI.B182030112,781920106,671106,11
VII.A263396130,623375129,81210,81
VII.B272656106,242655106,2010,04
VIII.A16131982,44131982,4400,00
VIII.B172085122,652085122,6500,00
IX.A17139181,82139181,8200,00
IX.B191933101,741933101,7400,00

Výsledky externých meraní

TestovanieÚspešnosť v % 2017/2018Iný údaj o úspešnosti 2017/2018Úspešnosť v % 2018/2019Iný údaj o úspešnosti 2018/2019
T9 MAT48,5-7,465,6+2,5
T9 SJL60,3-2,757,1-5,2
     
T5 MAT55,9-8,856,9-2,4
T5 SJL58,1-4,755,7-2,7

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
ISCED 1xxxx      
ISCED 2    xxxxx 
iŠkVPxxxxxxxx  
ŠkVP        x 

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
iŠkVP1.ročANJ, MAT 1 hod
 2..ročANJ2.hod
 2..ročMAT1 hod
 3. ročMAT1 hod
 3. ročSJL1 hod
 5.roč MAT, VYV, TSV1 hod
 6.ročMAT, BIO, DEJ, GEO1 hod
 7.roč SJL, MAT1 hod
    
iŠkVP4.ročSJL, MAT2 hod
 4.ročVYV1 hod
 8.ročCHE, BIO, DEJ, GEG, MAT1 hod
    
ŠkVP9.ročSJL, FYZ, BIO, DEJ1 hod
 9.ročMAT2 hod

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovanýchŠtudenti v zahraničí
Prvého ročníka34611
Bežných tried16332102

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP30193019
Znížený úväzok4040
ZPS0202
Na dohodu0000
Odborní zamestnanci2010
Materská dovolenka1010

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02929
vychovávateľov055
asistentov učiteľa011
    
spolu03535

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.ročTSV3 hod
5., 7., roč HUV4 hod
6.-9.ročOBN8 hod
7.roč, 5.BVYV4 hod
4.,5.,6.,8. roč IFV8 hod

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška01
štúdium školského manažmentu11
aktualizačné10
adaptačné10
inovačné10

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažePočet žiakovOkresné koloKrajské koloCeloslovenské kolo
Matematická olympiáda114. miesto Hanesová Hana 7.A, 5..miesto Marek Kollár 9.B  
Chemická olympiáda33 ÚR 1.,6.,19..m M.Kollár, L.Leckéši, D.Barta1 Marek Kollár 18 m 
Biblická olympiáda - dekanátne kolo3/družstvo5.miesto Piková M, Ulejová A., Révayová L.  
Vybíjaná ml.žiačky11/družstvo3.miesto  
Hviezdoslavov Kubín33. m Francelová N., Uhrovská M.  
Atletika starších žiakov10družstvo 2.miesto, výška 3.m Hayden P., diaľka3 m Martin Peregrín  
Atletika staršie žiačky10družstvo 6.miesto, 2.m skok do výšky Hanesová H.  
JEDNOTA COOP“ malý futbal dievčatá103. miesto vo finále  
JEDNOTA COOP“ malý futbal chlapci102.miesto v skupine  
Pytagoriáda P3, P45neúspešní riešitelia  
Pytagoriáda P83neúspešní riešitelia  
Pytagoriáda P53neúspešní riešitelia  
Pytagoriáda P7218.m Hanesová H.  
Pytagoriáda P63neúspešní riešitelia  
Futbal chlapci Dôvera Cup103.miesto  
Olympiáda DEJ8 3x1m Kollár M,Hanesová H,Francelová N., 3x2m Dragúňová D, Frištyiková L., 6m Krajčovičová N., 9.m Maďarová M., 15. Trstenovičová K.2x1 m Kollár M, Hanesová H, 2x2m Dragúňová D. Fryštiková L.4m Kollár Marek
Olympiáda GEG 91m, 2m, 2x3m, 6m, 9m, 10m fryštiková L., Vilímek J., Ulej M., Hanesová H., Kuťka L., Dragúňová D.., Kollár M3 13 Ulej M., 16 m Fryštiková L., 187m Hanesová H. 
Červený kríž 1 družstvo /54. miesto Hanesová H., Fryštiková L., Čerman M., Valašeková V., Bihariová J.9.miesto 
Civilná obrana416. miesto Ulej M., Kuťka L., Hanesová H., Mikulcová B.  
Cezpoľný beh chlapci3 členné družstvoneumiestnili sa  
Cezpoľný beh dievčatá5 členné družstvo2.miesto  
iBobor 4., 5. ročník378 úspešných riešiteľov  
iBobor 6., 7. ročník276 úspešných riešiteľov  
iBobor 8., 9. ročník218 úspešných riešiteľov  
Olympiáda NEJ12.miesto Denis Húsz1 úspešný riešiteľ 
Komunikácia v ANJ13.miesto Nerečová Tamara  
Slávik Slovenska201. miesto Uhrovská M., 1.miesto Trstenovič M., 1.miesto Trstenovičová K.18m trstenovičová K. 
Floorbal10neumiestnili sa  
Futsal83 .miesto v skupine  
Súťaž školských časopisov153.miesto   
Mini COOL volleybal63.miesto  
Šaliansky Maťko18Černák N., Novák V., Bihariová K.1 Bihariová K. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

3.9. Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

5.-8.9. Sústredenie DFS Mladosť

11.9. Rodičovské združenie, Stretnutie triednych dôverníkov, Rada školy

25.9. Daruj krv, zachrániš život I.!

26.9. Exkurzia Atlantis Levice - I. stupeň

28.9. LingvaFest-jazykový festival Bratislava II. stupeň

29.9. Oberačkové slávnosti Nové Zámky - 24. ročník - vystúpenie DFS Mladosť

1.10. Začiatok záujmovej činnosti na škole

2.10. Filmové predstavenie - IV.B

3.10. Cezpoľný beh

6.10. Deň úcty k starším - vystúpenie žiakov školy

8.-11.10. Testovanie žiakov 1. ročníkov z TEV

10.10. FirstLegoLeague - SAP Labs Slovakia - interaktívne vyučovanie VI. A, V.A

10.10, Online koncert Indícia - III.B, V.B

15.-19.10. Aktivity projektu HOVORME O JEDLE

16.10. 1. zasadnutie Žiackej školskej rady

22.10. Výchovný koncert-téma: hudba-2.,3. ročníky

24.10. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

25.10. Prehliadka folklórnych súborov - KD Komjatice

26.10. Účelové cvičenie, didakrické hry

26.10. Protidrogová prevencia a trestná zodpovednosť - 8.,9.ročník

26.10. Príbeh hudby- online koncertná sieň-vzdelávací projekt

Symfonický orchster SR-Bratisl. chlapčenský zbor

29.10. Účelové cvičenie, didaktické hry

30.10. Mimoriadny štátny sviatok - 100. výročie prijatia

Deklarácie slovenského národa

31.10.-02.11. JESENNÉ PRÁZDNINY

7.11. Vybíjaná dievčatá - Šurany

7.11. DOD SOŠ Šurany- exkurzia pre žiakov 9.ročníkov

8.11. EuroGames-OA Šurany, workshop

12.11. Veda na dosah - interaktívna výstava, 7.,9. roč.

13.11. Floorball Šurany - chlapci

14.11. Rodičovské združenie

15.11. Workshop školských časopisov

16.11. Múzeum holokaustu Sereď

21.11. TESTOVANIE T5 NÚCEM celoslovenské testovanie žiakov 5.roč.

21.11. Riaditeľské voľno pre žiakov 1.-4. roč a 6.-9. roč.

22.11. Tajomstvá histórie - dejepisná prednáška 3.-8. roč.

23.11. Náboj Junior - vedomostná súťaž, Šurany

24.11. Benefičný ples motorkárov - podpora FS Mladosť

27.11. Hodnotiacia štvrťročná pedagogická rada

4.12. Adventná Viedeň - výlet Viedeň a okolie

5.12. Školské kolo Geografickej olympiády

6.12. Mikuláš v škole a domove dôchodcov

6.12. Mikulášska Komjatická latka

7.12. Slávnostná akadémia Ondrej Caban

8.12. Venček

11.12. DOD-prezentácie stredných škôl

11.12. Vianočné tvorivé dielne

12.12. Pytagoriáda 3.- 5.ročník- školské kolo

12.12. Školské kolo Dejepisnej olympiády

13.12. Pytagoriáda 6.-8. ročník- školské kolo

13.12. Výchovný koncert 2.stupeň

14.12. Prednáška o drogovej závislosti

17.12. Školské kolo Šaliansky Maťko

19.12. Školská vianočná akadémia- kultúrne predstavenie žiakov školy

21.12. Vianočná besiedka v triedach a jasličková slávnosť

27.12.-7.1. Vianočné prázdniny

6.-11.1. Lyžiarsky výcvik

11.1. Zasadnutie ŽŠR

15.1. Šaliansky Maťko - okresné kolo

16.1. Olympiáda v ANJ - okresné kolo

17.1. Olympiáda v NEJ - okresné kolo

22.1. ZRPŠ

24.1. Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

25.1. Exkurzia štátny archív NZ

26.1. XVIII. Školský ples

28.1. Pedagogická rada

29.1 Daruj krv, zachrániš život II!

30.1. Olympiáda v MAT - okresné kolo

31.1. Ukončenie I. polroku

1.2. Polročné prázdniny

5.2. Hands Up!

5.2. Otvorená hodina MAT 7.B

7.2. Geografická olympiáda - okresné kolo

7.2. Tématická inšpekcia 9. roč.

8.2. Olympiáda z CHE - školské kolo

11.2. Prezentácia SOŠ Stavebná Nitra

14.2. Valentínska pošta

14.2. Olympiáda v NEJ- krajské kolo

21.2. Renesancia - vzdelávacie podujatie

21.2. Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

22.2. Exkurzia EnergoLand Mochovce

22.2. Fašiangový karneval

25.2.-1.3. Jarné prázdniny

2.3. Fašiangové slávnosti

4.3. Prednáška - Dunajská delta 4.-8. roč,

11.-15.3. Kurz anglického jazyka - nativ speaker

21.3. Olympiáda DEJ - krajské kolo

21.3. Biblická olympiáda - dekanátne kolo

22.3. Olympiáda CHE - okresné kolo

22.3. Vybíjaná žiačky - okresné kolo

22.3. Noc s Andersenom

26.3. Matematická pytagoriáda 3.-5. roč.

27.3. Matematická pytagoriáda 6.-.8. roč.

27.3. Hlavolamy - projekt 3.-4. roč.

27.3. Čitateľská olympiáda

28.3. Oslobodenie obce - slávnostné zhromaždenie

1.4. Rodičovské združenie

3.4. Testovanie 9-2019

4.4. Predškoláci v ZŠ

4.4. Divadelný festival v ANJ

8.4. Vybíjaná dievčatá

8.4.-10.4. Zápis do 1. ročníka

8.4.-12.4. Plavecký výcvik

9.4. Malý futbal dievčatá

9.4. Slávik Slovenska - školské kolo

9.4. Matematická olympiáda - okresné kolo

11.4. Deň narcisov

11.4. Geografick olympiáda - krajské kolo

11.4. Tesco- vyhodnotenie súťaže

11.4. Futbal chlapci

13.4. Upracme si Komjatice- brigáda obce

16.4. McDonald Cup - 1. stupeň

17.4. Zneužívanie moci - výchovný koncert

18.4-23.4. Veľkonočné prázdniny

24.4. Pedagogická rada

24.4. Čas premien - dievčatá 7. ročník

25.4. Súťaž v CO - okresné kolo

25.4. Malý futbal

26.4. Didaktické hry, Účelové cvičenie I. časť

26.4.-28.4. Školenie Červený kríž - 33 hod

29.4. Exkurzia Synagóga Šurany - 7. ročník

29.4. Malý futbal - chlapci

30.4. Volejbal - chlapci Púchov

30.4. Malý futbal - dievčatá

2.5. Slávnostná sv. omša Ondrej Caban 10:00

2.5.-4.5. Celoslovenské kolo DEJ olympiády

3.5. Didaktické hry, Účelové cvičenie II. časť

6.5.-10.5. Zber papiera

7.5. Deň matiek v ZŠ

7.5. Futbal staršie žiačky - finále Jednota Cup

7.5. Noc v škole s Tvorilkami

9.5. Deň matiek v MŠ 16:00 KD

9.5. Slávik Slovenska - okresné kolo NZ

10.5. McDonald - futbal

13.5.-16.5. Prijímacie pohovory 9. roč.

17.5. Mlydý záchranár - súťaž NZ

17.5. Chemická olympiáda

19.5. I. sv. prijímianie

20.5.-22.5. Zpis do MŠ

21.5. Atletika - dievčatá

22.5. Atletika - chlapci

23.5. Fotenie žiakov školy

25.5. Voľby do EP

27.5. Deň matiek v MŠ

28.5. Daruj krv, zachrániš život!

28.5. InLingua - otvorené hodiny

29.5. Vyhodnotenie šk. časopisov - Trnava

30.5. DFS Mladosť a V.B - výlet Malkia Park

31.5. Deň detí v ZŠ

3.6. InLingua - ukážková hodina pre MŠ

5.6. Výlet ZOO Bojná - 1.ročníky

6.6. InLingua - ukážková hodina pre ZŠ

6.-8.6. Výlet Vysoké Tatry - V.A, 8. ročníky

13.6. Beh olympijského dňa

14.6. Rozlúčková slávnosť žiakov 9. ročníka

17.6. Rodičovské združenie

17.-21.6 Škola v prírode - Dedinky - Mlynky 4. ročníky

18.6. Bábkové divadlo v Nitre so ŠOK-om

20.6. Rozlúčka s predškolákmi

20.6. Výlet Hrad Hrušov - 7. ročníky

24.6. Pedagogická rada

26.6. Rozlúčka deviatakov so školou

28.6. Slávnostn ukončenie školského roka

1.7.-31.8. Letné prázdniny

1.9. Štátny sviatok - Deň Ústavy SR

2.9. Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020

o 9:00 hod v Kultúrnom dome Komjatice

sezónne a priebežné aktivity :

1. Zber starého papiera

2. Otvorené vyučovacie hodiny

3. Varenie Hodkového guláša

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

j ) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená / § 2 ods. 1 písm. 1)

Dlhodobé

- Modernizácia vzdelávacieho procesu

- Škola podporujúca zdravie

- Infovek, Infovek 2

- Zdravá škola / enviromentálna výchova, primárna prevencia/

- Otvorená škola v oblasti športu

- Regionálna výchova - Vianočné tvorivé dielne

- Deň projektov

- Deň otvorených dverí na ZŠ /prezentácia SOŠ, a všetkých druhov stredných škôl pre 9. roč./

- Zbieram baterky

- Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- Planéta vedomostí

- Virtuálna knižnica

- Finančná a matematická gramotnosť

- DIGI škola MŠ - interaktívne vybavenie

- DIGI škola ZŠ - interaktívne vybavenie

- Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- TAMI - mliečna chuť Tatier - školský mliečny program- propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku

- Digipedia - Planéta vedomností - vzdelávací portál

- Vedomostné ostrovy

- Ovocie do škôl

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva www.digiskola.sk

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - národný projrkt

- Projekt DIELNE - nepilotná škola www.zsodborne.sk- kontinuálne vzdelávanie ped.zamestnancov pre fyziku, techniku, biológiu a chémiu

- Národný projekt VÚDPaP - komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

- Projekt ŠPÚ - Európske jazykové portfólio

- e-Goverment

- Aktivizujúce metódy vo výchove - kontinuálne vzdelávanie zamestnancov

- Systém elektronického testovania- eTEST

- TAKTIK - interaktívne zošity

Projekt NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“ alebo „SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje

NP PRIM je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov je realizovaný komplexne za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Realizácia projektu na škole:

Začatie projektu : 10/2018

Trvanie projektu: do 31.10.2020

Vytvorenie inkluzívneho tímu v MŠ- asistent učiteľa pre deti s MRK - 2 plné úväzky, koordinátor inkluzívneho vzdelávania KIV- 1 úväzok

Projekt Cesta za poznaním

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita:

1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Fond: Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“ alebo „SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje

Výzva sa zameriava na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či k zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za týmto účelom výzva podporuje vytvorenie nových pracovných miest pre pozície: pedagogický asistent, inkluzívny tím - špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský psychológ, asistent učiteľa.

Realizácia projektu na škole:

Vytvorenie inkluzívneho tímu: školský špeciálny pedagóg 0,5 úväzku, školský psychológ 0,5 úväzku, asistent učiteľa 1 úväzok

Začatie projektu : 8. január 2018

Trvanie projektu: 36 mesiacov ( do 12/2020)

Celkové oprávnené výdavky projektu 79 290,00 € (ESF), z toho spolufinancovanie 3 964,50 €

Cieľ: Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov, Odborná podpora vzdelávania žiakov so ŠVVP.

Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu. Podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému a základnému vzdelávaniu vrátane formálnych a neformálnych spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy.

Krátkodobé

- Vy rozhodujete, my pomáhame! Projekt podpory projektovb TESCO - Tvorilky

- NSK - Podpora športu

- NSK - Podpora kultúry

- Nadácia Volkswagen Slovakia - Vedomostný ostrov

- PERFEkt - Poviedková súťaž

- iBOBOR

- Na bicykli do školy

- AIESEC -EDUCATE Slovakia - anglickkí lektori na škole

- Deň mnarcisov - Liga proti rakovine

- ÚPSVaR SR- OP Ľudské zdroje - Absolventská prax

- UKF NR- Pedagogická prax študentov

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

iInšpekčná činnosť bola vykonaná na úseku protipožiarnej kontroly dňa 11.04.2019 zástupcami Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch.

Výsledky komplexnej protipožiarnej kontroly na úseku zabezpečenia ochrany pred požiarmi - neboli zistené žiadne nedostatky, na úseku organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi - neboli zistené žiadne nedostatky, požadované doklady boli predložené v priebehu kontoly.

iInšpekčná činnosť bola vykonaná na pedagogickom úseku dňa 31.01.2019 štátnou školskou inšpekciou, Školské inšpekčné centrum Nitra.

Predmetom inšpekcie bola úrovň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 9.ročníka. Testovania sa zúčastnilo 15 náhodne vybraných žiakoiv z celkového počtu 36.

Výsledky inšpekčnej činnosti:

Úroveň jednotlivých oblastí: 1. Človek a zdravie 56.67 %

2. Človek a pohyb 56,67 %

3. Energia okolo nás 43,33 %

4. Globálne problémy, klimatické zmeny 40 %

5. Človek a technológie 53,33 %

Záver inšpekčnej činnosti: Dosiahnutá úroveň žiakov je 48,89 %. Národný priemer bol 50,6 %. (-1,71 %), dosiahnutý priemer v kraji 48,90 % (-0,01 %).

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

l ) Údaje o priestoroch a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm.1 )

Školské zariadenie disponuje vlastnými priestormi, ktoré sú nadštandardne vybavené. V tomto školskom roku sme zrekonštruovali priestory 2 ŠKD. Odborná učebňa anglického jazyka bola vybavená novým nábytkom a obohatená o kabinetné zbierky.

Rozsiahly športový areál je pre všetky druhy športu, je v ňom vybudované multifunkčné viacúčelové ihrisko s umelou trávou, je po komplexnej rekonštrukcii, doplnené ochrannými sieťami.Na rekonštrukciu sme získali projekt zo SFZ. Dovybavili sme aj FIT park, finančné prostriedky sme získali z grantového programu.

Priestorové aj materiálne podmienky sa výrazne zlepšili, priebežne sa dopĺňa nábytok a vybavenie kabinetnými zbierkami a dopĺňa sa knižničný fond. Rekonštrukciou prešli aj priestory zborovne a kancelárií vedenia.

Postupne sa buduje aj školský detský areál pre MŠ a ŠKD. Na školskom dvore pribudla ďalšia multifunkčná zostava a budujú sa oddychové kútiky.Dobudovala sa a vybavila IKT technikou aj Tančiareň pre činnosť krúžku Mažoretky Platan a DFS Mladosť. Získali sme tak multifunkčný priestor, ktorý využívajú aj učitelia ako prednáškovú, reprezentačnú a školiacu miestnosť.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§2 ods. 1 písm. m)

1) Dotácia zo ŠR na žiakov za:

§ September - december 2018 219 685,00 €

§ Január - august 2019 476 689,00 €

§ Spolu: 696 374,00 €

Normatívne finančné prostriedky pridelené zo ŠR boli vyčerpané na mzdy, odvody, tovary a služby.

Do pôsobnosti originálnych kompetencií patrí MŠ, ŠJ a ŠKD, kde dotácia obce

pre originálne kompetencie bola za:

§ September - december 2018 135 000,00 €

§ navýšenie rozpočtu 16 213,00 € ( nové triedy v MŠ, dotácia na činnosť šp.klubov)

§ Január - august 2019 311 424,00 €

§ dotácia na činnosť šp.klubov 2.časť, spolufinancovanie projektu V ZŠ úspešnejší (inkluzívny tím) 5 097,50 €

§ Spolu: 467 734,50 €

Finančné prostriedky pre originálne kompetencie boli vyčerpané na mzdy,odvody, tovary a služby pre MŠ, ŠKD a ŠJ.

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov predstavuje za celý školský rok:

§ pre MŠ 9 250 €

§ pre ŠKD 5 585 €

Uvedené prostriedky boli v zmysle zákona na rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti a voľnočasových aktivít žiakov.

§ Réžia na stravnom 16 474,50 €

§ Iné príjmy (preplatky soc.poist, zdravotné poisť, plyn, nájom ihrisko, nájom byt, úroky) 12 793,88 €

Všetky tieto prostriedky boli transferom prevedené na obec a späť.

3) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy za:

§ September - december 2018 4 742,00 €

§ Január - august 2019 7 430,00 €

§ Spolu: 12 172,00 €

boli vyčerpané na zabezpečenie činnosti záujmových útvarov.

4) Žiakom z Rastislavíc bolo vyplatené tzv. dopravné vo výške 3 992,50 €

5) MŠ boli pridelené z kapitoly MŠVVaŠ SR na predprimárne vzdelávanie finančné prostriedky za:

§ September - december 2018 2 190,00 €

§ Január - august 2019 4 380,00 €

§ Spolu: 6 570,00 €

Tieto prostriedky boli použité na fin. ohodnotenie učiteliek v predškolských triedach, na kúpu učebných pomôcok, kníh, časopisov, didaktických hier, a výtvarného materiálu.

6) Finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok na učebnice ANJ vo výške 1 485 € boli všetky vyčerpané. Poskytnutý príspevok na učebnice prvouky vo výške 185 € boli vyčerpané v sume 178,20 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 6,80 € sme vrátili prostredníctvom OÚ odboru školstva na MŠVVaŠ SR.

8) Finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok na lyžiarky výcvik vo výške 7 350 € boli vyčerpané vo výške 5 249 € pre 35 žiakov. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 101 € sme vrátili

prostredníctvom OÚ odboru školstva na MŠVVaŠ SR.

9) Finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok na Školu v prírode vo výške 4 100 € boli vyčerpané vo výške 3 400 € pre 34 žiakov štvrtého ročníka. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 700 €

boli vrátené prostredníctvom OÚ odboru školstva na MŠVVaŠ SR.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Pokračovali sme v modernizácii priestorov školy, dopĺňali sme vybavenie multimediálnych učební. Učitelia využívajú informačné technológie vo vyučovacom procese.

Svoje zručnosti prezentujú na otvorených hodinách. Vyučovanie anglického jazyka je na našej škole odborné, odborne sa vyučuje aj nemecký jazyk. V rámci medzinárodných výmenných pobytov sme mali lektorované vyučovanie anglického jazyka v rozsahu 30 vyučovacích hodín.

Škola sa zapojila do vyučovania regionálnej výchovy, v rámci čoho zorganizovala akciu " Vianočné tvorivé dielne", školu reprezentovali na rôznych akciách a podujatiach tanečný súbor Mažoretky Platan. Pod záštitou školy pracuje DFS Mladosť.

Na škole pracovali rôzne záujmové útvary z rôznych oblastí. Talentovaní žiaci úspešne reprezentovali školu na predmetových olympiádach , kultúrnych a športových podujatiach.

Najvýraznejšie úspechy dosiahli športovci a recitátori, prírodovedci a dejepisári.

Výchovná poradkyňa zorganizovala pre žiakov 9. ročníkov "Deň otvorených dverí" pre SOŠ,

Dlhoročne úspešne spolupracujeme s organizáciami v obci ako sú zväz rybárov , ČK, PPD Komjatice.

Na škole úspešne pracuje aj Žiacka školská rada. V tomto šk.roku redakčná rada opäť vydáva školský časopis. získali sme aj tento rok regionálne ocenenie časopisu Aktovka- 3.miesto.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

SWOT - analýza

SILNÉ STRÁNKY - strenghts SLABÉ STRÁNKKY - weaknesses

- vysoká odbornosť pedagogických - nedostatočné ohodnotenie pedagogických

zamestnancov zamestnancov

- individuálna integrácia žiakov so ŠVVP - neatraktívnosť učiteľského povolania

a osobitný prístup k žiakom zo sociálne - neatraktívny vonkajší areál - športovisko s bežeckým oválom

znevýhodneného prostredia

- zapájanie sa do projektov

- účasť na medzinárodných testovaniach a meraniach

- úspešnosť v predmetových olympiádach a športových súťažiach

-široká ponuka mimoškolskej činnosti

- športové a kultúrne podujatia

- prístup k internetu

- spolupráca s inštitúciami v regióne

- dostatok odborných učební a vlastný športový areál

- bezplatná logopedická a psychologická starostlivosť poskytovaná žiakom

- služby Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva zdarma pre rodičov a žiakov školy

- Asistent učiteľa

PRÍEIŽITOSTI- opportunities RIZIKÁ - threats

- dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

- dobré podmienky pre zavádzanie informačno- - zastaralé rozvody - voda , elektrina

komunikačných technológii - nedostatok kvalifikovaných učiteľov prírodovedných predmetov

- vytváranie podmienok na výchovné pôsobenie

koordinátora primárnej prevencie drogových

závislostí a iných sociálno-patologických javov,

koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- ďalšie vzdelávanie učiteľov

- otvorené hodiny na vyučovaní

- dni otvorených dverí na škole

- spolupráca s rodičmi a spoločenskými

organizáciami v obci

NáVRHY A OPATRENIA :

1. Zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjaním tvorivosti, komunikatívnosti a samostatnosti žiakov, využívaním dialogických a heruistických metód práce, uplatňovaním aktivizujúcich foriem, uplatňovaním vonkajšej a vnútornej diferenciácie, vedením žiakov k empatii a asertivite, vlastným príkladom .

2. Naďalej venovať pozornosť talentovaným žiakom, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

a deťom so špeciálno-vzdelávacími potrebami. Posilňovať kompetencie výchovnej poradkyne

a spolupracovať s Ped.-Psych.Poradňou.

3. Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov a rozvíjať tvorivé vyučovanie

4. Postupne dobudovať multimediálne učebne a špecializované učebne

5. Zapájať sa do rôznych projektov z oblasti výchovy a vzdelávania

6. Zapájať sa do projektov na zlepšenie a rozvoj materiálno-technickej základne školy

7. Budovať pozitívny imidž školy :

- dosahovaním dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov

- úspešným absovovaním prijímacich skúšok a následním prijatím žiakov na školy

- prezentáciou školy na predmetových olympiádach a iných súťažiach

- prezentáciou školy na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach

- propagáciou školy v médiach

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Názov školyPočet žiakov 2017/2018Počet žiakov 2018/2019
Gymnázium8/610/7
Zdravotnícke školy4/43/3
Ekonomické, obchodné SOŠ0/05/3
Pedagogické školy2/20
Technické, dopravné SOŠ11/36/0
Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ1/01/0
SOŠ ostatné12/515/5
Umelecké školy1/10
Všetci žiaci spolu39/2140/18

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Na škole aj tento školský rok pracovali:

Mgr. Adriana Gábrišová , Mgr. Nikoleta Ultisová, Mgr.Adriana Tomová zo Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva so sídlom 943054 Svodín, Hlavná 1117/1.

Poskytovali samostatnú odbornú činnosť zahŕňujúcu špeciálnopedagogickú, psychoterapeutickú individuálne orientovanú starostlivosť o mládež so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, spojenú so špeciálnopedagogickou diagnostikou a s výchovným poradenstvom v nádväznosti na výchovno - vzdelávací proces.

Spolupracovali a odborne pomáhali pri vedení pedagogickej dokumentácie: príprava individuálneho vzdelávaciehoho plánu atď.

Vykonávali momoškolskú vzdelávaciu činnosť pre žiakov a učiteľov.

Poskytovali aj samostatnú odbornú činnosť zahŕňajúcu: psychodiagnostiku, psychoterapiu a poradenstvo pre žiakov a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj samostatnú odbornú činnosť zahŕňajúcu logopedickú diagnostiku a terapiu.

Škola v rámci projektu získala aj asistenta učiteľa pre žiakov so ŠVVP.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Biblický krúžokMgr. Želmíra Andiová
BystruškaMgr. Janka Slošárová
Folklórny súbor MLADOSŤIng. Martina Kelemenová
Funny EnglishMgr. Jana Letková
Futbalové Amazonky Mgr. Katarína Papierniková
KnihomoľMgr. Anita Cagáňová
Anglický krúžokmgr. Andrea Nerečová
Kynologický krúžokMgr. Veronika Andočová
Malí umelciMgr. Lenka Villemová
Matematický krúžok s PCMgr. Mária Kéryová
MažoretkyMgr. Mária Machatová
PrírodovednýMgr. Filip Vaško
Mladý záchranárPaedDr. Katarína Hanesová
SedmičkAMgr. Veronika Andočová
Nemčina hrou I.Mgr. Lenka Villemová
Pohybové hryMgr. Dušan Martiš
ŠikovníčekMgr. Antónia Martinásková
Športový krúžokMgr. Filip Vaško
Tajomstvo histórieMgr. Miroslava Müllnerová
VolejbalMgr. Martin Vanko
VševedkoMgr. Darina Barátová
Programovanie so SchrachomMgr. Silvia Tomšíková
Hravý telocvikMgr. Martin Vanko
ŠOK Mgr. Lucia Repková
AKTOVKA- šk.časopis Mgr. Lucia Repková
Tajomstvá histórieMgr. Miroslava Mullnerová
TvorilkyIng. Martina Šilhavíková
VojejbalIng. Juraj Cagáň
Volejbalový krúžok dievčatáMgr. Veronika Garayová
Z každého rožku troškuMgr. Mária Machatová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

c ) spolupráca školy s rodičmi ( § 2 ods. 1 písm. c )

Rodičovské združenie - triedni dôverníci, pracovalo v tomto zložení :

1.A Lucia Oboráková

1.B Lea Krajčovičová

1.C Marcela Majerčíková

2.A Ľubica Jančárová

2.B Juraj Uhrík

3.A Merek Gocník

3.B Štefan Piko

4.A Lucia Bálintová

4.B Hana Nemešová

5 A Miriama Lörinczová

5.B Jana Čermanová

6.A Lenka Bartová

6.B Mária Hrašková

7 A Klára Labošová

7.B Lenka Nosianová

8 A Jana Micháliková

8.B Katarína Trstenovičová

8.A Jana Čermanová

8 B Mária Dragúňová

Rada rodičov sa pod vedením predsedu Mgr.Mareka Gocníka schádzala 4 krát ročne a riešila problematiku ZRPŠ a nadväzovala úzku spoluprácu s vedením ZŠ.

Podieľali sa na spolufinancovaní viacerých aktivít uskutočnených počas šk.roka ako aj na organizácii školského plesu.

Z príspevkov rodičov boli spolufinancované tieto aktivity:

- cestovné výdavky žiakov na športové súťaže a predmetové olympiády

- náklady na poby tzdravotníka na LVVK

- darčekové balíčky pre žiakov na Mikuláša

- poistné pre žiakov na šk.rok

- príspevok pre triedy 9.roč na rozlúčkovú slávnosť

- čestná vstupenka na ples

- cena do tomboly na plese

- cestovné náhrady- autobus na Plavecký výcvik, LVVK, Školu v prírode

- šišky na Fašiangový karneval

- nákup kníh pre najúspešnejších žiakov školy

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola spolupracuje pri organizovaní svojej činnosti a podujatí so všetkými organizáciami

v obci ako sú : Zväz rybárov, Volejbalový klub, Černený kríž, Zväz protifašistických bojovníkov, Farský úrad, PPD Komjatice., Obecná knižnica. V spolupráci s mini sme zorganizovali rybárske preteky a opekačku z príležotosti MDD, Deň narcisov, 4 krát ročne odber krvi, oslavy oslobodenia obce a výročia Ondreja Cabana.

Mimoškolskú činnosť viedol aj jeden externý vedúci- Volejbal chlapci- p. Ing.Juraj Cagáň

V rámci spolupráce s obcou na úrovni kultúrnej a spoločenskej boli škole bezplatne prenajímané priestory kultúrneho domu na organizáciu školských výchovných koncertov a podujatí.

Záver

Vypracovala: Mgr. Marta Gocníková

V Komjaticiach, 3. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.október 2019

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy: Rada školy berie na vedomie predkladanú správu.

Dňa: 15. október 2019

Schválenie zriaďovateľom školy

Vyjadrenie zriaďovateľa k predkladanej správe: Zriaďovateľ školy berie na vedomie a schvaľuje predkladanú správu.

Dňa: 07.november 2019 Peter Hlavatý, starosta obce

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria