• Poďakovanie

     • Vyjadrujeme srdečné poďakovanie pánovi starostovi Petrovi Hlavatému za krásne publikácie o Dolnej Nitre, ktoré zaobstaral pre našu školu a našich žiakov. Žiaci sa z ilustrovaného Poznávacieho albumu dozvedia o zaujímavých miestach v Komjaticiach, ale aj o obciach v širokom okolí. 
      Ďakujeme! ❤️

     • Pokyny RŠ k organizácii vyučovacieho procesu a podmienkam výchovy a vzdelávania v základnej škole pre školský rok 2022/2023

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      už onedlho budeme s úsmevom na tvári spomínať na letné prázdninové zážitky. Leto končí, začínajú školské povinnosti.

      Škola a krásne vyzdobené triedy už čakajú, kedy žiaci opäť zasadnú do lavíc.

      V nasledujúcich riadkoch sa oboznámite s pokynmi k vyučovaciemu procesu.

      Tešíme sa na Vás!


      Pokyny RŠ k organizácii vyučovacieho procesu a podmienkam výchovy a vzdelávania v základnej škole pre školský rok 2022/2023

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice, vydáva tieto pokyny pre rodičov/zákonných zástupcov a žiakov školy v súlade so školským a prevádzkovým  poriadkom organizácie.

      1. Otvorenie školského roka bude 5.9.2021 v triedach, o 9:00 hod.

      Vstup do budovy bude umožnený žiakom od 8:45 hod. Žiaci 1.ročníka a ich rodičia zostanú pred budovou školy, triedne učiteľky Vás rodičov spoločne s deťmi odprevadia do tried a rodičom poskytnú ďalšie potrebné informácie.

      Minuloroční štvrtáci boli do 5. ročníka rozdelení do 2.tried. Podľa zoznamu na www stránke školy sa presunú do kmeňových tried. Ich triedy sú bývalá IV.A a IV.B.

      Minuloroční prváci boli do 2.ročníka rozdelení do 2 tried – sú to bývalé miestnosti tried I.A, I.B, pri vstupe do budovy ich budú čakať asistentky a odprevadia ich do nových tried, ak by mal niekto problém s orientáciou v budove.

      V tento deň nie je potrebné použiť na príchod čip, žiaci sa neprezúvajú.

      Stravovanie ako aj ŠKD nie sú v tento deň pre žiakov školy v prevádzke.

      Ukončenie prvého školského dňa predpokladáme o 10.00 hod.

      Pred vstupom do školy je potrebné vyplniť a odovzdať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti – v aplikácii EduPage . Rodičia prvákov a nových žiakov školy ho vyplnia v triedach ráno, alebo ho môžu priniesť vytlačené a vyplnené (vzor tlačiva https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf ).


      2. Prezenčné vyučovanie  s triednymi učiteľmi v triedach začne  6.9.2022.

      1.stupeň -  4 vyučovacie hodiny

      2.stupeň -  5 vyučovacích hodín

      V tento deň budú žiakom rozdané učebnice, dostanú rozvrh ako aj ďalšie pokyny.

      Vyučovanie podľa rozvrhu v plnom rozsahu  začne v stredu  7.9.2022.

      3. Školský klub detístravovanie v školskej jedálni začne pre žiakov ZŠ od 6.9.2022. Prihlásené deti do školského klubu 5.9.2022 dostanú od triednych učiteľov zápisný lístok - prosíme vyplniť a obratom poslať do školy. Do 9.9. prosíme zaplatiť aj poplatok za ŠKD vo výške 5 €.

      Žiaci dostanú 5.9.2022 zápisný lístok stravníka - tiež prosíme vyplniť a obratom poslať do školy. Šeky za stravné  prosíme vyplatiť do 16.9.2022.


      4. Ranná ŠKD od 6.30 do 7.45 hod bude prebiehať v priestoroch školskej jedálne od 6.9.2022. Dieťa prichádza do rannej ŠKD cez vchod od vrátnice.


      5. Príchod žiakov na vyučovanie je v čase od 7.30 do 7.55 hod a to nasledovne:

      vchod od parkoviska: 5.-9.ročník

      vchod pri vrátnici: 1.-4. ročník

      Zakazuje sa vstupovať do budovy vchodom pre MŠ!


      6. Čipové prívesky sa budú používať od 6.9.2022 . Prezuvky sú povinné od 6.9.2021.


      7. Rodičovské združenie sa uskutoční 8.9.2022 o 17.00 hod, po ukončení sa stretnú aj novozvolení triedni dôverníci v zborovni školy.


      8.  Odchod žiakov zo školy: ( prevzatie detí zo školy )

      neobedári, nedružinári –pred budovou školy pri vrátnici hneď po ukončení vyučovania

      obedári, nedružinári  -  pred budovou školy pri vrátnici po naobedovaní t.j. cca 15- 20 min po skončení vyučovania

      obedári, družinári – (podľa informácie rodiča na zápisnom lístku) pred budovou školy pri vrátnici


      9. Odchod dieťaťa z ŠKD vo vybranom čase nám oznámte písomne na Zápisnom lístku žiaka vyplnením tabuľky.


      10. Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu)

      Žiadame rodičov, aby ani naďalej svojvoľne nevstupovali do budovy školy. Nevyhnutné návštevy si dohodnite telefonicky s vedením školy, resp. triednym učiteľom.


      11. Povinnosti školy

      Podľa vývoja epidemiologickej situácie na škole budeme aktualizovať jednotlivé body v zmysle usmernení ÚVZ.

      Zoznamy žiakov jednotlivých tried, triednictvo ako aj rozvrhy hodín budú sprístupnené až k 1.9.2022 na web stránke školy, nakoľko je k tomuto dátumu nastavený program AsC agenda.


      Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť a tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Máme víkend - klip

     • 🎼Super pieseň v podaní našich šikovných žiačok Kristínky a Karinky… 
      Dievčatá, želáme vám ešte veľa speváckych úspechov. 😊👍🌸🦋