• Projekt Živá učebňa biloógie

    •  

                                                                           

     Dňa 7. 6. 2016 sa naša škola zúčastnila odovzdávania grantových šekov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.  Náš projekt „Živá učebňa biológie“ bol vybraný a schválený v grantovom programe Strecha pre Váš nápad 2016 - firma Bramac. Grantová komisia vybrala spomedzi 18 projektov 7 najlepších. Sme radi, že sa náš projekt páčil a získali sme grantový šek v hodnote 1 000 €. Našu školu zastupovali Mgr. Marta Gocníková, PaedDr. Katarína Hanesová a žiaci: Matej Gocník, Filip Kollár IX. B, Veronika Hanesová, Lívia Selická VII.A, Damián Laboš, Marek Kollár, Filip Púčik, Alexandra Vanková VI.B. Damián Laboš zarecitoval báseň o stavaní domu od Jána Smreka. V krajskom osvetovom stredisku okrem odovzdávania grantových šekov a podpisovania zmlúv bol pripravený aj program pre deti. Deti súťažili na 4 stanovištiach: kreslili domy, vytvárali si bylinkové vrecúška, objavovali čaro fyziky a strieľali z luku. Nakoniec bolo vyhodnotenie súťaží pre detí a z našich detí boli vylosovaní: Marek Kollár, Damián Laboš a Filip Kollár – blahoželáme. Vyhrali upomienkové darčeky od firmy BRAMAC.

     Živá učebňa biológie

     V rámci mimoškolskej krúžkovej činnosti, v spolupráci s deťmi, navrhneme a upravíme átrium školy na živú učebňu biológie. V átriu vysadíme bylinkový záhon. Rastliny označíme tabuľkami s rodovým a druhovým názvom a tiež zaradenie do čeľade. Žiaci sa naučia poznávať rastliny priamo v prírode a budú sa o ne aj starať. Rastliny využijú aj na prípravu bylinkových čajov. V spolupráci s rodičmi postavíme altánok, pripravíme záhony na vysadenie rastlín, vybudujeme chodníky, aby žiaci mohli živú učebňu biológie využívať aj na hodinách biológie a prírodovedy. Využijeme aj medzipredmetové vzťahy biológie so svetom práce a pracovným vyučovaním.

     Učenie bude pre žiakov zaujímavejšie a motivujúce. Získajú praktické zručnosti, ktoré budú využívať v bežnom živote a v príprave na budúce povolanie. V mimoškolskej činnosti (krúžková činnosť) si žiaci lepšie upevnia priateľské vzťahy a vytvoria si kladný vzťah ku škole. Naučia sa lepšie navzájom spolupracovať, komunikovať, trpezlivo počúvať a pracovať v tíme. Škola bude mať vytvorené krásne prostredie v ktorom sa budú lepšie cítiť žiaci, zamestnanci školy a rodičia.