• Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov

    • Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov  - informácie o cieľoch experimentálneho overovania

     Funkcie Európskeho jazykového portfólia (EJP) sú nasledovné:

     - Funkcia informačná, ktorá prezentuje to, čo "majiteľ portfólia" dokáže v súvislosti s jazykmi. Zmyslom EJP je  doplniť vysvedčenia a diplomy, udeľované na základe oficiálneho skúšania, prezentovaním ďalších informácií o majiteľových  skúsenostiach a konkrétnym dôkazom o jeho výkonoch v cudzom jazyku. Táto funkcia vyplýva zo záujmu Rady Európy uľahčiť individuálnu mobilitu a zosúladiť regionálne a národné kvalifikácie s medzinárodne odsúhlasenými štandardami. Význam informačnej funkcie EJP rastie s počtom rokov vzdelávania v cudzom jazyku.  Rada Európy preto  zaviedla štandarný pas len pre dospelých.

     - Funkcia výchovno-vzdelávacia - EJP má smerovať k prijímaniu čoraz viac zodpovednosti za svoje vlastné učenie. Rada Európy má záujem  podporovať vývoj samostatnosti žiaka a presadzovať celoživotné vzdelávanie.

          Cieľom EJP je jpodporovať 4 kľúčové politické ciele Rady Európy:  zachovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, podporovanie jazykovej a kultúrnej tolerancie, podporovanie mnohojazyčnosti a výchovu k demokratickému občianstvu.

     Používanie EJP pomáha žiakom zhodnotiť to, čo sa už naučili, zamyslieť sa nad stratégiami učenia sa,  dokázať plánovať svoje ďalšie kroky v učení a tak zvyšovať svoju autonómiu.

     Príprava kvalitného modelu EJP pre deti vo veku 7 - 10 rokov, ako aj overovanie jeho pôsobenia na proces učenia sa a vyučovania cudzích jazykov bude predmetom experimentálneho overovania.

     Ciele experimentálneho overovania sú nasledovné:

     a) prípraviť slovenský model EJP pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov,

     b) vyškoliť učiteľov zúčastnených v experimente a pripraviť ich na prácu s portfóliom,

     c) zaviesť slovenský model EJP do vyučovacieho procesu na školách, ktoré sa zúčastnia experimentáleho overovania

     d) overiť, ako pôsobí práca s EJP na plánovanie, monitorovanie a hodnotenie vyučovacieho procesu na hodinách cudzieho jazyka z pohľadu učiteľov i z pohľadu žiakov I. stupňa

     e) upraviť experimentálnu verziu EJP pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov do finálnej podoby podľa výsledkov experimentálneho overovania,

     g) získať pre slovenský model verziu Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov registračnú doložku z Rady Európy.

     Projekt sa bude realizovať  v termíne od 1.11.2013 do 30.6.2013