• Národný projekt VÚDPaP

    • Naša škola sa zapojila do Národného projektu VÚDPaP:  Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

     Benefity projektu pre základné školy:

     ZŠ bude zapojená do novej stratégie poradenského systému v SR zameranej na elimináciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí a perspektívnej uplatniteľnosti žiakov ZŠ na trhu práce.

     ZŠ bude IT zasieťovaná prostredníctvom dátového úložiska s 1300 zapojenými základnými školami v SR a 82 poradenskými zariadeniami SPPPaP a CŠPP, s ktorými bude zdieľať najaktuálnejšie informácie z poradenského procesu.

     ZŠ získa On-line prístup do dátového úložiska NP s prístupom k moderným diagnostickým nástrojom a metodikám zameraným na kariérové poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a najnovším informáciám z poradenského systému v SR.

     ZŠ budú mať prostredníctvom výchovných poradcov v spolupráci so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi zabezpečené systémové riešenie problematiky žiakov so ŠVVP, čo výrazne uľahčí a posilní kvalitu vzdelávacieho procesu v ZŠ.

     Aktivity národného projektu zvýšia odborné poradenské kompetencie výchovných poradcov prostredníctvom časovo nenáročných vzdelávacích aktivít realizovaných v popoludňajších hodinách v učebniach kontinuálneho vzdelávania MPC vo všetkých okresných mestách a prostredníctvom e-learningu. (predpoklad 5 dní / 4 h za 1 deň). Tí, ktorí nestihnú prezenčnú formu vzdelávania, môžu využiť služby e-learningu.

     Výchovní poradcovia dostanú ponuku na odbornú spoluprácu v NP honorovanú formou Dohody o vykonaní práce (inovovanie nových metodík, recenzné posudky, lektorské aktivity a pod...)

     ZŠ, kde majú záujem delegovať kompetencie výchovného poradcu pre účely NP na inú osobu než je menovaný výchovný poradca v ZŠ, môžu zapojiť aj iného pedagogického zamestnanca, ktorý má záujem realizovať aktivity NP vo svojej ZŠ.

     Všetky ďalšie aktivity NP sú určené pre záujemcov - činnosť v expertných skupinách, mobility, konferencie, semináre...

     Hlavná činnosť výchovného poradcu pre NP bude iba vo využívaní získaných diagnostických testov a metodík v odbornej činnosti so žiakmi so ŠVVP pre uľahčenie a modernizáciu edukačného procesu výchovného poradcu.

     ZŠ získa pre výchovného poradcu a svojich žiakov so ŠVVP zdarma prístupy k on-line diagnostickým testom a metodikám, ku ktorým budú zaškolení na krátkych inštruktážnych kurzoch.