• Knižničný poriadok

    • Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach

     Námestie  A. Cabana 36, 941 06 Komajtice

      

     Knižničný poriadok

      

     Školská knižnica poskytuje služby:

     1/ Zamestnancom

     2/ Žiakom

      

     Školská knižnica poskytuje čitateľom tieto služby:

     1/ Výpožičku kníh

     2/  Možnosť študovať a čítať knižné materiály v priestoroch knižnice vo vyhradenej dobe

      

     Knižnicu ďalej  môžu využívať:

     • učitelia a žiaci v rámci vyučovania po dohode na účely vzdelávania v rámci vyučovacích hodín, príp. iných vzdelávacích aktivít
     • učitelia, ktorí v rámci mimočítankového a povinného čítania zapožičajú do tried knihy na tieto účely určené

      

     Čitateľ školskej knižnice

      

      ČITATEĽSKÝ PREUKAZ                             

     1/ Čitateľom knižnice sa stáva žiak, ktorý požiada o zaregistrovanie do knižnice, po súhlase zákonného zástupcu

     ( vyplnený  a podpísaný  Informovaný súhlas zákonným zástupcom žiaka do 15 rokov).

     2/ Čitateľský preukaz je v škol. roku 2016/2017 bezplatný

     3/ Čitateľský preukaz je neprenosný, platí iba pre držiteľa preukazu. Jeho požičanie je zakázané.

     4/ Stratu čitateľského preukazu je potrebné nahlásiť v knižnici

     5/ Bez čitateľského preukazu knižnica svoje služby neposkytuje 

     6/ Čitateľský preukaz je platný v každom  školskom roku do 30. mája  (t.j.máj 2017)

         (týmto dátumom končí i výpožička kníh pre škol. rok 2016/2017)

      

     OCHRANA MAJETKU KNIŽNICE A KNIŽNÉHO FONDU

     Čitateľ vypožičaním knihy preberá zodpovednosť za túto knihu.

     (Zodpovedá zákonný zástupca maloletého čitateľa)-  a je povinný:

     1/ Chrániť knižničné dokumenty pred odcudzením, poškodením a znehodnotením

     2/ Nahradiť škodu spôsobenú knižnici v plnom rozsahu (suma je vždy uvedená v knihe), príp. v sume zodpovedajúcej poškodeniu knihy

     3/ Oznámiť knižnici poškodenie, príp. stratu vypožičanej knihy (dokumentu)

     4/  Nahradiť stratu knihy rovnakým titulom, príp. uhradiť finančnú stratu, pričom výšku stanoví knižnica (nové knihy v plnej sume, staršie v zostatkovej)

      

      

     KNIŽNICA MÁ PRÁVO

     1/ Diferencovať výpožičky podľa veku používateľa

     2/ Odmietnuť vydať žiakovi čitateľský preukaz napriek súhlasu rodiča

     3/ Odmietnuť výpožičné služby na základe hrubého porušenia knižničného poriadku

      

     ČITATEĽOVI JE PUBLIKÁCIA ZAPOŽIČANÁ

     1/ Na dobu najviac 30 kalendárnych dní

     2/ Čitateľ môže mať zapožičané najviac dve knihy súčasne

      

     OMEŠKANIE VRÁTENIA ZAPOŽIČANEJ PUBLIKÁCIE

     1/ Rodič bude o skutočnosti oboznámený formou oznamu (Upomienky) v žiackej knižke žiaka.

       Prvá, druhá upomienka- knižničná, tretia riaditeľská, po sebe nasledujúc v perióde 7 dní.

     2/ Ak kniha nebude vrátená ani po riaditeľskej upomienke, čitateľ bude musieť knihu zaplatiť v plnej výške a bude z knižnice vylúčený.

      

     SPRÁVANIE SA V KNIŽNICI

     Čitateľ je povinný

     1/ Predložiť platný čitateľský preukaz

     2/ Odložiť si tašku a pod. na určené miesto (knižnica za prípadné straty cenných osobných predmetov nezodpovedá)

     3/ Zachovávať ticho a poriadok

     4/ Vypnúť mobilný telefón a zachovávať ticho v čitárni/ knižnici

     5/ Rešpektovať zákaz konzumácie potravín a nápojov

     6/ Chrániť majetok a zariadenie knižnice

     7/ Dodržiavať hygienické zásady

      

     Knižničný poriadok platí odo dňa 18.10.2016

      

                                             

      

      

      

     Výpožičný čas Školskej knižnice pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach

      

     Každý utorok  od 12: 40  do 13: 40 hod.