• Zriadenie a modernizácia odborných učební

    •  

     Zriadenie a modernizácia odborných učební

     Obec Komjatice informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na implementáciu projektu „Zriadenie a modernizácia odborných učební“

     (Kód projektu: IROP-CLLD-Q765-512-008-001).

      

     Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov vytvorením lepších podmienok pre ich odborné vzdelávanie a následne pre kvalitnú životnú úroveň.

      

     Špecifické ciele projektu:

     • Príprava žiakov základnej školy na vzdelávanie na stredných školách a pre prax
     • Odstránenie bariéry medzi teoretickým a praktickým vzdelávaním
     • Vytvorenie kvalitne vybavených odborných učební

      

     Hlavná aktivita projektu, ktorou by chcela obec naplniť svoj cieľ: D1 Učebne základných škôl.

      

     Modernizácia vybavenia odborných učební na Základnej škole s materskou školou Ondreja Cabana, je tvorená troma hlavnými aktivitami zameranými na zriadenie, modernizáciu a technické vybavenie učební:

      

     • Vybudovanie odbornej učebne - kuchynky (Krajina remesiel – Vôňa domova)
     • Zriadenie odbornej učebne keramická a krajčírska dielňa (Krajina remesiel – Ateliér umenia)
     • Modernizácia odbornej učebne techniky ( Krajina remesiel – Remeslo má zlaté dno)

      

     Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom dodávkou vybavenia, zariadení a učebných pomôcok. Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami a zariadeniami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební.

      

     Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

      

     Miesto realizácie projektu: obec Komjatice, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj

      

     Celková výška oprávnených výdavkov:       21.514,18 € 

     Maximálna výška NFP:                                    19.362,76 €  

     Dátum začatia realizácie projektu:                    10/2021

     Dátum ukončenia realizácie projektu:              03/2022