• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

    • Národné projekty :          Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.   

     Cieľovou skupinou národného projektu sú všetky školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy) a deti/žiaci, ktoré/ktorí tieto školy navštevujú.

     Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

     Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

     Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

     Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

     Obdobie realizácie: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022

     Ciele:

     • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
     • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
     • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     Personálne zabezpečenie inklúzie:

     Pedagogickí a odborní zamestnanci:

     • pedagogickí asistenti alebo asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením 
     • sociálni pedagógovia
     • školskí špeciálni pedagógovia
     • školskí psychológovia 

     Všetci prijatí zamestnanci musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     Projekt prebieha od 01.01.2021.

     V ZŠ s MŠ Ondreja Cabana V Komjaticiach budú pôsobiť 4 asistenti učiteľa pre žiakov ZŠ.

      

     NP POP: https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

     NP POP II : https://mpc-edu.sk/sk/pop2

     MPC:  https://mpc-edu.sk