Finančný príspevok na nové pracovné miesta Projekt Živá učebňa biloógie Národný projekt VÚDPaP Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 - 10 rokov Elektronické testovanie Škola podporujúca zdravie CD Folklórneho súboru Mladosť: Všetkým pre radosť Vedomostné ostrovy Fenomény poznania Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  Projekt Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice Zriadenie a modernizácia odborných učební

Projekty

Finančný príspevok na nové pracovné miesta

                              

 

   

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 75 325,50 €, ktorý dofinancuje z vlastných príjmov sumou 3 964,50 €. Finančné prostriedky sú naviazané na vznik nových pracovných miest – špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistent žiaka.
 
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť  výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 
Projekt bude prebiehať od decembra 2017 do decembra 2020.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria