Dôležité termíny pre deviatakov Kedy dieťa nie je zrelé pre školu? Ako prijať vysvedčenie Čo by mal ovládať budúci prvák Rady pre žiakov i rodičov Harmonogram Testovanie 9 - 2019

Okienko výchovného poradcu

Dôležité termíny pre deviatakov

 

november 2018: zber záujmu o stredné školy (možnosť nahlásiť zmenu strednej školy a odboru)

- február 2019 : zber záujmu (možnosť nahlásiť zmenu strednej školy a odboru)

- do 1.2.2019 zverejnenie kritérií prijatia na talentové odbory SŠ

- do 20.2.2019 odovzdanie prihlášok na SŠ - talentové odbory

- talentové skúšky 25.3.-12.4.2019 (presný termín určí riaditeľ SŠ)

- do 31.3. 2019 zverejnenie kritérií prijatia na ostatné odbory

- do 10.4. 2019 odovzdanie prihlášok -ostatné odbory SŠ aj osemročné gymnáziá

- marec 2018 vydávanie zápisných lístkov na SŠ ( každý žiak dostane len jeden   zápisný lístok)

TESTOVANIE 9-2019 sa uskutoční 3. apríl 2019 (náhradný termín 16.4. 2019)

- 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií):

1. termín: 13.5.2019

2. termín: 16.5.2019

- 2. kolo prijímacích skúšok: 18.6.2019 (ak žiak nebol úspešný v 1. kole)

Zákonný zástupca podáva 2 prihlášky na SŠ - talentové odbory( ak má záujem)  a 2 prihlášky na SŠ - ostatné odbory.

Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží prefotenú a overenú kópiu dokladu o účasti alebo umiestnení (diplom) odovzdá výchovnej poradkyni.

Katalóg stredných škôl na Slovensku 

www.stredneskoly.sk,

 http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/ako_na_ss.pdf

Katalóg je určený pre žiakov základných škôl a ich rodičov. Je rozdelený podľa typov stredných škôl. Základné kategórie sú:

gymnáziá

stredné odborné školy

konzervatóriá

Informácie o všetkých stredných školách na Slovensku, kritériách prijatia, počtoch hlásiacich sa a prijímaných žiakov, otváraných odboroch, kontaktné údaje a iné môžete nájsť na www stránke:http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Ďalšie dôležité a zaujímavé informácie súvisiace s voľbou povolania môžete získať na stránkach:

www.strednaskola.sk

www.povolania.sk

www.istp.sk

www.svetprace.sk

www.statpedu.sk

www.komposyt.sk

www.profsme.sk

www.potrebyovp.sk

www.dualnysystem.sk

www.sustavapovolani.sk

www.corobim.sk

www.riasec.sk

 

Mgr. Martina Karasová

Výchovná poradkyňa

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria