• Dôležité termíny pre deviatakov

    • Vážení rodičia, prihlášky na stredné školy budete podávať elektronicky cez edupage najneskôr do 15.3.2024 nakoľko ich musíme skontrolovať a overiť.

     Súčasťou prihlášky musí byť povinná príloha Vyhlásenie zákonných zástupcov – podpisy prihlášky vložené ako príloha.

     20.3.2024  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ –    Testovanie 9

     25.3. - 19.4.2024 Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

     1. kolo:

     26.4. – 30.4.2024    1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy ( 2. fáza)

     2.5. –  3.5.2024     1. termín prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií)

     6.5. – 7.5.2024    2. termín prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií)

     9.5. – 13.5.2024   2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy ( 2. fáza)

     2. kolo:

     18.6. – 19.6.2024   2. kolo prijímacích skúšok

     Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží prefotenú a overenú kópiu dokladu o účasti alebo umiestnení (diplom) po overení vedením školy priloží ako prílohu v elektronickej prihláške.

     Na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/ sú  zverejnené  dokumenty:

     -  termíny konania prijímacích skúšok a termíny zverejňovania zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 

     -   profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2024/2025 

     -   zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2024/2025 

                                                                                    Mgr. Martina Karasová, ZRŠ