Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach dňa 10.12.2019

Miesto konania :  ZŠ dňa 10.12.2019 o 18.00 hod. 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :       
1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesenia
3./ Žiadosť o navýšenie rozpočtu na OK na obdobie 9-12.2019
4./ Návrh koncepcie rozvoja ZŠ 2020-2025
5./ Rozpočet 2020
6./  Rôzne
7./ Záver

K bodu Č.l
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Rady školy. Privítal pani riaditeľku Mgr.Martu Gocníkovú, ako aj všetkých členov RŠ.   Predložený program bol schválený.

K bodu Č.2.
Predseda  RŠ  uviedol, že ku dňu 10.12.2019  boli  všetky body uznesenia splnené.

K bodu Č.3  Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019

Predseda RŠ  vyzval  pani riaditeľku Mgr. Gocníkovú aby oboznámila členov rady o dôvodoch  žiadosti o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019 
. Predseda rady vyzval členov rady do diskusie.
Do diskusie sa členovia rady neprihlásili .
Uznesenie č.9/10/12/2019
Členovia RŠ pri ZŠ s MŠ  O. Cabana v Komjaticiach navrhujú  Obecnému zastupiteľstvu Obce Komjatice schváliť Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019 tak ako  bola  predložená pani riaditeľkou    Mgr .Martou Gocníkovou.


Hlasovanie za :   6                           Proti :    0                                     Zdržal sa :0

K bodu č.4 Návrh koncepcie rozvoja ZŠ  2020-2025

Pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková oboznámila členov rady s návrhom koncepcie rozvoja ZŠ 2020-2025
Predseda rady školy vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa členovia rady nezapojili.
Členovia rady školy  Návrh koncepcie rozvoja ZŠ 2020-2025 prerokovali  a berú na vedomie bez pripomienok.


K bodu č.5      Rozpočet 2020

Pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková oboznámila členov rady školy s rozpočtom ZŠ s MŠ O.Cabana na rok 2020.
Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa zapojila členka rady
 Mgr. Miriam Lorinczová, ktorá sa dotazovala ohľadne originálnych kompetencií. Po zodpovedaní sa ostatní členovia do diskusie nezapojili. 

Uznesenie č.10/10/12/2019

Rada školy pri ZŠ s MŠ  OP.Cabana v Komjaticiach navrhuje Obecnému zastupiteľstvu  Komjatice s chváliť rozpočet ZŠ s MŠ O. Cabana tak ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

Hlasovanie za : 6                               Proti : 0                           Zdržal sa : 0


K bodu č.6  Rôzne

.
Pani riaditeľka informovala členov rady o možnosti zapojiť sa do  projektu o separáciu odpadu v škole a tak naučiť deti separovať.
Uviedla, že požiada zriaďovateľa o dodanie kontajnerov na odpad aby  deti mohli   separovať odpad. Súčasne informovala členov rady, že kompostér už v škole majú , ktorý v plnom rozsahu využívajú.

K bodu č.7  Záver

Predseda rady  RŠ poďakoval  pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej, členom rady za účasť a konštruktívny prístup .


V Komjaticiach dňa 10.12.2019                                            Dr. Ľudovít Galbavý PhD
                                                                                                        Predseda Rady školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria