Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017

                                Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 23. októbra 2017

 

Neprítomný: Jakub Mulinka, 5.B

Hostia: Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy, Mgr. Mária Kéryová, Mgr. Miroslava Mullnerová

Program:

1. Privítanie a oboznámenie s programom

2. Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka ŽŠR

3. Sľub člena ŽŠR

4. Tesco - žetónová súťaž

5. List vďaky pre starých ľudí

6. Komjatický dobrý skutok

7. Mikulášska latka

8. Valentínska pošta

9. Rôzne

 

K bodu 1

Predseda ŽŠR Marek Kollár, 8.B privítal prítomných a oboznámil ich s programom

K bodu 4

Aj tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže v zbieraní žetónov v Tescu s cieľom vyhrať projekt na vytvorenie oddychovej zóny - čitárne. Trieda, ktorá vyzbiera najviac žetónov, získa pre každého žiaka knihu so záložkou a možnosť ako prví pobudnúť v čitárni.

K bodu 2

Členovia ŽŠR si zvolili za predsedu opäť Mareka Kollára, žiaka 8. B triedy, za podpredsedníčku Kristínu Štepanayovú z 9. B a za tajomníčku bola zvolená Daniela Oláhová, 8.A trieda.

K bodu 3

Marek Kollár, predseda ŽŠR predniesol sľub a ostatní členovia sľub potvrdili.

K bodu 5

Žiaci by mali napísať list vďaky, kde napíšu prečo si vážia svojich starých rodičov a môžu k nemu nakresliť aj nejaký obrázok.

K bodu 6

Žiaci môžu priniesť veci, ktoré už nepotrebujú, ale druhým by sa zišli, napr. peračník, taška,...

K bodu 7

Žiaci sa môžu zúčastniť Mikulášskej latky, ktorú organizuje pani zástupkyňa Papierniková.

K bodu 8

Žiaci môžu posielať valentínske pozdravy svojím priateľom a učiteľom. Pozdravy treba vhadzovať do schránky vedľa klubovne.

K bodu 9

Fotenie: Pani učiteľka Repková odfotila členov ŽŠR, fotky sú umiestnené na nástenke.

 

V Komjaticiach, dňa 23.10.2017

Zapísala: Daniela Oláhová, 8.A

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria