• Školský poriadok

    •  

     Školský poriadok platný od 1. 9. 2010


      

     Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.
     Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.
     Riaditeľka školy dňom 1. septembra 2010 vydáva tento školský poriadok, zároveň ruší pôvodný školský poriadok.
     Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný  riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 8,00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45. minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5, 10 minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

     Článok 1

     Práva žiaka

     Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

     (1) Žiak má právo na:


     a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
     b) bezplatné vzdelanie v základných školách
     c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto
     zákonom Čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky
     d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
     e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
     f) úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
     g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
     h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
     i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
     záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
     j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
     sexuálnemu násiliu
     k) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
     možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
     l) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
     m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24


      

     1. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     Článok 2

     I. Povinnosti žiaka

     Žiak je povinný:


     a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
     vzdelávania
     b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia
     c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý
     škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie
     d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
     bezplatne zapožičané
     e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento
     zákon neustanovuje inak
     f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
     ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
     g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia
     h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

     II. Príchod žiakov do školy

     1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7.45 hod., aby 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci po prezutí odprevadí zo školskej budovy, žiaka do ŠKD osobne odovzdá pani vychovávateľke v ŠKD.

     2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8,00 hod.

     3. Žiak si pred vstupom do budovy dôkladne očistí obuv, na určené miesto si odloží vrchný odev, prezuje sa a uloží si topánky.

     4. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejty, kolieskové korčule, topánky s kolieskami, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. Žiaci sa pohybujú krokom vo vhodnej obuvi.      

     III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

     1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.

     2. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V učebni určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

     3. Po prvom zazvonení na hodinu je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.

     4. V škole žiaci zdravia vyučujúcich a zamestnancov školy a iné osoby týmito pozdravmi: Dobré ráno, Dobrý deň, Dovidenia. Pozdrav žiaka musí byť zrozumiteľný a výrazný.

     5. Od žiaka sa očakáva pokojné, slušné správanie voči zamestnancom školy, ale aj iným cudzím osobám a voči ostatným žiakom.

     6. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.

     7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, ohlási sa zdvihnutím ruky.

     8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracujú doma a neodpisujú v škole.

     9. Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

     10. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.

     11. Manipulovať s oblokmi, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

     12. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.

     13. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty, drahé predmety a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.

     14. Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate u riaditeľky školy, ktorá vykoná ďalšie opatrenia.

     15. Manipulácia s mobilným telefónom, MP3 prehrávačom počas vyučovania a prestávok je zakázaná. Mobil musí byť vypnutý počas celého vyučovania. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho.

     16. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove prezúvky s tmavou podrážkou /zanechávajú čmuhy/, nebezpečnú obuv /topánky na vysokom podpätku/, kolieskové topánky.Žiakom sa zakazuje opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť,  používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, sadať na radiátory alebo zábradlie schodísk.

     17. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa ticho postavia a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa taktiež postavia. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania iných prác žiaci nevstávajú.

     18. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.

     19. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia, majú zakázané svojvoľne opustiť skupinu.

     20. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog: – vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešikanujú spolužiakov.
      V prípade podozrenia, situáciu v úzkej spolupráci s vedením školy riešia.
      Ak je niektorý žiak pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

     21. Žiakom sa prikazuje: – dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení na triednických hodinách – oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť – používať predpísané ochranné pracovné prostriedky.      

     IV. Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učebne

     1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Žiakom je dovolené krokom prejsť do inej triedy alebo na WC so súhlasom dozor konajúceho učiteľa.

     2. Žiak dbá počas prestávok o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolužiakov.

     3. Po druhej vyučovacej hodine žiaci odchádzajú na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia sa pohybujú po chodbách školy alebo v triede.

     4. Žiaci udržujú triedu, školu a jej okolie v čistote a v poriadku. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po triedach, za radiátory, na chodbách, toaletách, hádzať do WC mís, pisoárov, umývadiel, vyhadzovať z okien a podobne.

     5. Prechádzanie žiakov z triedy do triedy, do rôznych učební a telocvične, sa uskutočňuje pod dozorom vyučujúceho.

     6. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho v triede.      

     V. Odchod žiakov zo školy

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu.

     2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia svoju triedu. Na chodbe sa preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.

     3. Žiak je povinný po vyučovaní opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.

     4. V škole po vyučovaní ostávajú iba žiaci, ktorí čakajú na autobus pod dozorom pri vrátnici. Nepohybujú sa voľne po škole.

     5. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľky za žiaka.      

     VI. Správanie žiaka na verejnosti

     1. Od žiaka sa vyžaduje, aby svojím správaním na verejnosti umocňoval dobré meno školy a nijakým spôsobom ho nepoškodil.

     2. Vo večerných hodinách sa môžu žiaci vonku pohybovať iba v sprievode rodičov.

     3. Žiak nemá povolené zúčastňovať sa diskoték, alebo iných verejných zábavných akcií v nočných hodinách.

     VII. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora

     1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.

     2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie v závere školského roka uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.

     3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá okrem učebníc ANJ a NEJ a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok, alebo podľa dohody.

     4. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu školského nábytku /stoličky, stoly/ a ostatného inventáru triedy.

     5. Poškodenie majetku v správe školy, alebo súkromného majetku rieši triedny učiteľ s vedením školy a so zákonným zástupcom žiaka, ktorý je povinný škodu nahradiť.

     VIII. Starostlivosť o zovňajšok

     1. Žiak chodí do školy čisto, slušne a primerane veku oblečený a upravený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok.

     2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor. Všetci žiaci majú hygienické vrecúško, ktoré obsahuje: uterák, mydlo, potreby k použitiu WC, hygienické vreckovky.

     3. Každý žiak dbá o svoj zovňajšok, bez výstredností v úprave vlasov (neprefarbovať, bez melíru).
      Dievčatá: nelakovať nechty, nemaľovať tvár, mať primeranú dĺžku sukní a nohavíc, dĺžku pulóvrov a tričiek. Chlapci: slušne ostrihaní, bez zbytočných ozdôb (náušnice). Škola si vyhradzuje právo obmedzovať výstrednosti v oblečení a vo výzore žiakov.

     Článok 3

     Základné práva a povinnosti rodiča

     1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
      a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení
      poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade
      so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
      podľa tohto zákona
      b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom
      c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
      d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
      e) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
      f) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
      súhlase riaditeľa školy.


       

     2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
      a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
      plnenie školských povinností
      b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
      školským poriadkom
      c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby
      d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
      dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
      mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
      e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

     3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na
      plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

     4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo
      v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu ohlásiť príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

     5. Neprítomnosť žiaka pre chorobu, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, nahlasuje škole jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; V týchto prípadoch a vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

     6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

     7. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku školského zákona rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.      

     Článok 4

     Školská jedáleň

     I. Stravovanie v školskej jedálni

     1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky do dvanásteho dňa v mesiaci v cene stravnej jednotky.

     2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne a dozorkonajúci učiteľ.

     3. V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni, môže byť tento zo školskej jedálne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa.

     4. V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú.      

     Článok 5

     Povinnosti týždenníkov

     Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä: – pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby, na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásiť neprítomných, oznámiť po 10 minútach riaditeľovi školy alebo zástupkyni riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine, dbať, aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo, cez prestávku vetrať triedu, po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zatvoriť obloky, prekontrolovať uzáver vody, dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety. Za neplnenie si povinností týždenníka navrhuje triedny učiteľ sankcie.


      

     Článok 6

     Výchovné opatrenia

     1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ a štátneho vzdelávacieho programu /školský zákon/

     2. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

     3. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania učenie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo policajný zbor.

     4. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

     5. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. V základnej škole triedny učiteľ ukladá napomenutie od triedneho učiteľa z vlastnej iniciatívy a bez povinnosti ďalšieho prerokovania. Pokarhanie od triedneho učiteľa ukladá po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľa školy.

     6. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku , ktorú má počas vyučovania pripravenú na lavici.

     7. Žiak predloží ŽK na 1. vyučovacej hodine, ak žiak nepredloží ŽK bude: – napomenutý triednym učiteľom /3 - 6 krát/ – pokarhaný triednym učiteľom /7 – 10 krát/ – pokarhaný riaditeľom školy /11- 15 krát/ – zhoršená známka zo správania / 16 krát a viac/.

     8. Ak žiak nepredloží žiacku knižku z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.

     9. Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK- dopíše známky a poznámky podľa KZ, skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré s prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.

     10. Za neospravedlnené hodiny: 3 hodiny – pokarhanie od triedneho učiteľa, 4 – 9 hodín – pokarhanie od riaditeľa školy a predvolanie rodičov na pohovor, 10 – 20 hodín – dvojka zo správania, 21 – 30 hodín – trojka zo správania, 31 a viac – štvorka zo správania.
      Pri počte nad 15 neospr. hodín /v jednom mesiaci/ upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy príslušné štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu.

     11. Ospravedlnenia od rodičov môže žiak využiť 3 dni za školský rok.
      Ostatné hodiny musí ospravedlniť lekár, inak sú hodiny neospravedlnené.
      Za neskorý príchod na vyučovanie 3x – sa počíta 1 neospravedlnená hodina.
      Za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako neospravedlnená /môže byť ospravedlnená rodičmi, ak sa ešte nedosiahol počet troch dní ospravedlnených rodičom.

     12. Ak žiak na základe dlhodobej ospravedlnenej neprítomnosti na vyučovaní (120 hodín v jednom školskom polroku) nemá dostatočné podklady pre výsledné hodnotenie a klasifikáciu, vykonáva žiak komisionálnu skúšku z daného predmetu alebo predmetov.

     13. Zápisy v klasifikačnom zázname:
      za 1-3 zápisy napomenutie triednym učiteľom
      za 4-5 zápisov pokarhanie triednym učiteľom
      za 6-9 zápisov pokarhanie riaditeľom školy
      za 10-12 zápisov zhoršená známka zo správania 2. stupňa
      za 13-15 zápisov zhoršená známka zo správania 3. stupňa
      nad 16 zápisov zhoršená známka zo správania 4. stupňa.

     14. Okamžité riaditeľské pokarhanie, prípadne zníženú známku za správanie podľa závažnosti priestupku, dostane žiak za: – úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka, šikanovanie spolužiaka, vulgárne vyjadrovanie sa k spolužiakom, vyučujúcim, šikanovanie cez mobil a internet, šírenie hanebných a nedôstojných informácií o škole, spolužiakoch a pedagógoch, úmyselné poškodenie majetku školy, krádež vecí v škole, použitie mobilného telefónu a iných prehrávačov na účely, ktoré znevažujú osobu pedagóga – alebo iný dôvod určený pedagogickou radou.

     15. Odmeny: – Individuálna ústna pochvala učiteľom – Pochvala triednym učiteľom – Pochvala riaditeľom školy – Udelenie diplomu, vecnej odmeny /napr. za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech/

     16. Neklasifikované výchovné predmety: ak žiak počas školského roka nepracuje na hodinách, nie je aktívny, nenosí si pomôcky a telocvičný úbor, môže vyučujúci navrhnúť hodnotenie „neabsolvoval“.      

     Článok 7

     Vnútorný poriadok v učebni

     1. Žiaci prichádzajú do učebne organizovane podvedením učiteľa.
      2. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok.
      3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne.
      4. Žiakom sa zakazuje:
      a) manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho.
      b) dotýkať sa vystavených predmetov- suvenírov, kníh, násteniek atď.
      c) nosiť do PC – učebne vlastné CD, diskety, jedlá a nápoje, navštevovať zakázané stránky, četovať.
      d) žiak je povinný vziať si so sebou do učebne učebnicu, zošit, slovník a žiacku knižku.
      5. Pred odchodom z učebne učiteľ dbá o to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku.
      6. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.
      7. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho.
      8. Učiteľ je povinný učebňu opustiť ako posledný.
      9. Za učebňu a jej výzdobu je zodpovedný vyučujúci.      

     Článok 8

     Vnútorný poriadok pre telocvičňu

     1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, prípade na vopred určenom mieste v budove školy.

     2. Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.

     3. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci. Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.

     4. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičov do ŽK, písomným zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom, pokarhaním riaditeľom školy.

     5. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu TV.

     6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadne školské poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.

     7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú používať iné náradie , s ktorým nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.

     8. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.

     9. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.

     10. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

     11. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.

     12. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu.

     13. Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.

     14. Oslobodení žiaci z hodiny TV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.

     15. Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie /zápis v ŽK/ od príslušného lekára, prípadne rodiča, so zdôvodnením.

     16. Nenosenie si telocvičného úboru znamená, že telesnú výchovu žiak na vysvedčení neabsolvoval.

     Článok 9

     Vnútorný poriadok pre školskú jedáleň

     1. Do školskej jedálne prichádzajú žiaci hneď po ukončení vyučovania, zo ŠKD v sprievode vychovávateľky pokojne, disciplinovane a pri okienku pozdravia.

     2. Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si vopred umývajú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a zachovávajú ticho. Rešpektujú dozor konajúcich učiteľov.

     3. Žiaci po vstupe do jedálne si zoberú tanier, príbor. Pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia dozor konajúceho učiteľa, sadnú si a po nabratí polievky obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku.

     4. Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku, pozdraví a odchádza.

     5. Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať v jedálni tento školský poriadok, podľa rozhodnutia dozoru môžu byť z jedálne vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední.      

     Článok 10

     Vnútorný poriadok pre školský klub detí

     1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku určeného na 1 mesiac.

     2. Činnosť ŠKD: obed 12.15 – 13.00 h., pobyt vonku 13.30 – 15.00 h., príprava na vyučovanie 15.00 – 15.30 h., 15.30 – 16.30 h hry s hračkami, záujmová činnosť, odchod detí zo domov.

     3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.

     4. Žiakov do ŠKD prináša vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny a odovzdá vychovávateľke.

     5. Žiaka, ktorý navštevuje ŠKD, si na krúžok osobne prevezme vyučujúci daného krúžku a zahlási vychovávateľke.            

     Článok 12

     Záverečné ustanovenia

     1. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade a pracovných poradách.

     2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so „Školským poriadkom“ žiakov triedy /je potrebné viesť evidenciu s podpisom žiakov/, ako aj ich rodičov.

     3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2010, týmto dňom sa zároveň ruší predchádzajúci Školský poriadok.            

     V Komjaticiach dňa 1. septembra 2009


      

                                                                                                                                                      Jozefína Verešová
                                                                              štat. zástupkyňa riaditeľa školy