Výlet Činnosť klubu v novom školskom roku Predveľkonočné aktivity a školskom klube 2011 Čo robia deti v školskom klube (2010) O nás Otvorená hodina Maškarný ples

Školský klub detí

O nás

       Školský klub detí má 2 oddelenia
                           na I. poschodí
                                    a
           2 vychovávatelky:  Mária Chlústiková
                                     Mgr.Jana Melišková  
   

                      
Náklady:   5 eur /mesiac
Školský klub pracuje s deťmi v čase:  od  6.30  -  7.30 h
                                                              od  11.15 - 16.30 h
V súčasnosti navštevuje školský klub deti 46 žiakov našej školy.

  Režim dňa:

6.30 – 7.30       - ranná príslužba

11:15                 - pokračovanie

11:15-12:10      - odpočinková a rekreačná činnosť

12:10-12:30      - hygiena, obed

12:30-13.30      - záujmová činnosť

13:30-14:00      - príprava na vyučovanie

14:00-16:30      - rekreačná činnosť, odchod detí domovPráca detí v ŠKD prebieha podľa rámcového monotematického plánu, na ktorý nadväzujú mesačné plány.Cieľom ŠKD je :

 

·         Aktívne rozvíjať estetické vnímanie a cítenie detí

·         podporovať originalitu a sebarealizáciu detí

·         pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu medzi deťmi

·         viesť k dodržiavaniu čistoty a hygieny prostredia

·         zdokonaľovať motoriku rúk a osvojiť si pracovné návyky

·         rozvíjať kladný vzťah k rodine

·         vytvárať kladný vzťah k životnému prostrediu – využitie  odpadového materiálu

·         rozvíjať pohybové schopnosti, otužovanie, pobyt v prírode.

   
     

   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria