Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy

     Oslavám 40. výročia otvorenia novej základnej školy predchádzala niekoľkotýždňová príprava písomného i obrazového materiálu, projektov a programu. Samotná oslava sa konala v piatok 29. novembra 2013. V popoludňajších hodinách boli pozvaní naši bývalí zamestnanci, aby si prezreli školu ako vyzerá teraz, po rokoch odkedy ju opustili. Zmeny sú viditeľné, či už zvonku - po zateplení a novej fasáde, ako aj vnútri sú mnohé priestory zrekonštruuované a vybavené novou didaktickou technikou. Na chodbách školy boli umiestnené panely s výtvarnýmí prácami, projektmi, fotografiami a písomnými informáciami o histórii našej školy, ktoré vytvorili naši žiaci.

Po ukončení prehliadky školy sa hostia presunuli do kultúrneho domu, kde bol pripravený kultúrny program, ktorým sprevádzala Mgr. M.Derďaková. Oslavu slávnostne otvorila p. riaditeľka Mgr. Marta Gocníková a starosta obce p. Peter Hlavatý.

V programe vystúpili:

Dominika Dragúňová, IV.B trieda - Spomienky starej mamy na školu

Malí flautisti a P.Hayden - pieseň Po nábreží koník beží

Členovia krúžku Kultúrnik - scénky z diela Ondreja Cabana

Marcel Dragúň, hudobník a spevák, bývalý žiak našej školy

Žiaci V. ročníka - básnické pásmo Vysvedčenie.

Našim bývalým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za ich dlhoročnú prácu bolo odovzdané ocenenie, ktoré si prevzali z rúk p. riaditeľky Mgr. Marty Gocníkovej a starostu obce Petra Hlavatého.

Ocenenie prevzali:

Pedagogickí zamestnanci:                       Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Viera Cifrová                                        Mária Machatová    

Mgr. Marta Barátová                                    Helena Nosianová

Mgr. Cecília Letková                                    Mária Révayová

František Sopko                                          Helena Selická

Elena Sopková

PaedDr. Bohuslava Francelová

Mgr. Magdaléna Nováková

Oľga Kelešiová

Mgr. Emília Vrábelová

Mgr. Jozef Huček 

 

Po ukončení slávnostného programu si všetci prítomní zaspomínali na "staré časy".

Prostredie sály kultúrneho domu spríjemnili vernisážou svojich prác akademickí maliari a umelci, pochádzajúci z našej obce.

Stanislav Harangozó

Marta Horníková

Ján Kelemen

Marián Keleši

Ivica Markovičová

 

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave osláv podieľali.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria