Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014

Zápisnica

zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 16.9.2014.

 

Miesto konania:  Zborovňa ZŠ, dňa 16.9.2014 o 18.00 hod.

Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1./ Otvorenie

2./Kontrola uznesenia

3./ Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2013/2014.

4./Plán práce školy na školský rok 2014/2015.

5./ Školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2

6./Rôzne

7./ Záver

 

K bodu č.1

Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, a privítal riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú. Predseda RŠ predstavil Mgr. Luciu Repkovú, ktorá bola zvolená rodičmi za člena RŠ v materskej škôlke namiesto p. Richardson, ktorá odišla bývať do zahraničia. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

 

K bodu č.2

Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

 

K bodu č. 3

Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2013/2014. Poďakovala sa za pochopenie rodičov so situáciou na začiatku šk. roka, ktorá bola spojená z rekonštrukciou školy- stierkovanie chodieb, tried, náraďovne. Do budúcna by sa mala zrekonštruovať klubovňa, horné učebne, dobudovať prístrešky nad vchod ZŠ a jedálne. Rozprávala o testovaní žiakov, kde naša škola získala výborný výsledok z matematiky, zo slovenského jazyka dosiahli žiaci priemernú úroveň. Vo výchovnej oblasti sa škola zapája do rôznych projektov, spolupracuje s obecnou políciou, a rôznymi organizáciami.

Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2013/2014 tak, ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

 

K bodu č. 4

Dostala slovo p. riaditeľka. Informovala o pláne práce na šk. rok 2014/2015, zmena nastala v pedagogickom zložení. Pribudli noví kolegovia v škole aj v škôlke. Oboznámila prítomných o termínoch prázdnin, zápise žiakov do 1.ročníka, testovaní deviatakov. Prioritou na tento rok bude upevňovanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. P. riaditeľka oboznámila prítomných aj s prácou v krúžkoch, tento rok aj v materskej škôlke, kde bude výtvarný a tanečný krúžok. Naďalej sa bude poskytovať logopedická starostlivosť.

 

Predseda RŠ vyzval prítomných do diskusie.

p. Piko: Logopedickú starostlivosť doporučujem, môže  deťom pomôcť.

 

Rada školy berie na vedomie plán práce školy na šk.rok 2014/2015 tak, ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

 

K bodu č. 5

Slovo dostala opäť pani riaditeľka. V  Iscede 1 a 2 boli zmenené len údaje školy, charakter školy, pribudli sponzori, analýzy. Slabou stránkou je areál školy, počíta sa s opravou budovy vedľa škôlky.

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

 

RŠ berie na vedomie Isced 1 a 2 .

 

 K bodu č. 6

Predseda RŠ oboznámil prítomných, že sa chystá výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ, o všetkom bude členov RŠ informovať.

P. Piko: Do budúcnosti, ak sa vyskytne situácia ako teraz na začiatku školského roka, zabezpečiť aspoň jedáleň a školskú družinu pre deti.

P. riaditeľka: Beriem na vedomie, nerátali sme s tým, že sa to rekonštrukcia takto natiahne.

P. Galbavý: Sme vďační sponzorom, že sa rekonštrukcia uskutočnila od 13. 8. 2014. Z hygienických dôvodov sa to nedalo zabezpečiť. Ďakujeme rodičom, škole a všetkým, ktorí sa o to postarali.

 

K bodu č. 7

Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ,  p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

V Komjaticiach 16.9.2014                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                              Predseda Rady školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria