Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 30.3. 2015.

 

Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 30.3. 2015 o 18.00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :      

1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesenia.

3./ Správa o činnosti RŠ.
4./ Správa o hospodárení za rok 2014.

5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
6./ Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ O. Cabana na rok 2015.

7./ Schvaľovanie plánu práce Rady školy na rok 2015.
8./ Rôzne

9./ Záver


K bodu Č.l,

Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a pani M. Víglackú, ktorá nahradila pani Behúlovú. Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

 

K bodu Č.2.

Predseda RŠ prečítal uznesenie RŠ zo dňa 4.11.2014.  Všetky body uznesenia boli splnené.

 

K bodu Č.3.

Predseda RŠ  oznámil prítomným, že správa o činnosti RŠ za rok 2014 bola k nahliadnutiu a zaslaná s ostatným materiálom s pozvánkou členov RŠ.

Členovia RŠ berú na vedomie  Správu o činnosti za rok 2014 tak ako bola predložená predsedom RŠ.

 

K bodu Č.4

Správu o výsledkov hospodárenia za rok 2014 predložila pani riaditeľka ZŠ Mgr. Marta Gocníková.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Členovia RŠ sa do diskusie nezapojili.

Uznesenie č.30/03-1

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 21.3.2013 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2014 bez pripomienok a navrhuje obecnému zastupiteľstvu  schváliť  Správu o hospodárení za rok 2014 tak ako bola predložená pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

Hlasovanie : Za : 8                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

 

K bodu č.5

Pani riaditeľka, Mgr. Marta Gocníková,  predložila návrh na počet prijímaných žiakov. Zápis do prvého ročníka robili 3 učiteľky, detí zapísaných do 1. triedy je 39, to sú 2 triedy. 

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ prerokovala návrh 2 prvých tried a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

 

K bodu Č. 6

Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania . V ZŠ si učitelia robia 1.a 2. Atestáciu. Začali študovať aj učiteľky z MŠ

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

p. Gocník: Technická poznámka, zástupkyňou za MŠ je tam napísaná p. Vőrőšová. Od 1.1. 2015 je zástupkyňa p. Behúlová.

Predseda RŠ: Ďakujem.

RŠ berie na vedomie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.

 

K bodu č.7

Plán práce RŠ na rok 2015 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Sú pripomienky ku stretnutia? Bez pripomienok.

.Do diskusie sa členovia nezapojili.

Uznesenie č. 30/03-2

Rada školy pri ZŠ s MŠ prerokovala  a schválila plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2015 tak ako bol predložený.

Hlasovanie : Za : 8                             Proti :0                                        Zdržal sa :0

 

K bodu č.8

Rôzne:

p. riaditeľka: Informácia o personálnej výmene na úseku vedúcej jedálne od 1.4.2015.

Predseda RŠ : Správa MŠ bola prepracovaná, ale stále tam sú nedostatky. Treba prepracovať správu a oficiálne predložiť k nasledujúcemu stretnutiu RŠ.

p. Repková: Zlepšila sa komunikácia medzi rodičmi a učiteľkami škôlky, rodičia sú informovaní o akciách MŠ.

p. riaditeľka: Dostali sme sponzorský dar 30 stromčekov, ktoré sa zasadia v areáli detského ihriska. ŠZŠ si podala žiadosť o elokovanú triedu.

K bodu č.9

Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

 

 

 

 

V Komjaticiach dňa 30.3. 2015                                                 Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                        Predseda Rady školy

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria