Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015

Zápisnica  zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa  7.10. 2014.

 

Miesto konania:  Zborovňa ZŠ, dňa 7.10.2015 o 18.00 hod.

Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

 

1./ Otvorenie

2./Kontrola uznesenia

3./ Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2014/2015.

4./ Školský vzdelávací program a výchovný program

5./ Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení.

6./ Informácia o rozmiestnení žiakov 9 ročníka

7./ Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

8./ Rôzne - zmena školského poriadku.

9./ Záver

 

K bodu č.1

Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal p. riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú a hosťa Ing.M.Repku. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

K bodu č.2

Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3

Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2014/2015. Vyzdvihla spoluprácu s materskou školou, kde nastali personálne aj priestorové zmeny. Úlohy v pedagogickej oblasti boli splnené všetky. V mimoškolskej činnosti spomenula spoluprácu s p. Vankom. Škola vypracovala projekt na florbal v spolupráci so ŠZŠ, robia sa projekty z cudzích jazykov. V spolupráci s občianskym združením „Platan“ chce škola obnoviť lyžiarsku výstroj. Do budúcna bude potrebných 3 oddelenia ŠKD, rekonštrukcia telocvične, učební.

Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2014/2015 tak, ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

K bodu č. 4

Slovo dostala opäť pani riaditeľka. Zmena sa týka 1. A 5. Ročníka, bol vypracovaný inovovaný ŠVP. Na škole pôsobí logopéd a psychológ.

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

Rada školy prerokovala školský vzdelávací program bez pripomienok.

K bodu č. 5

Informácie o materiálno-technickom zabezpečení podala pani riaditeľka. Zmeny veľké nenastali, pomenili sa triedni učitelia. Nové je testovanie piatakov, zápis žiakov do prvého ročníka bude v apríli.

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

RŠ berie na vedomie materiálno-technické zabezpečenie školy .

K bodu č. 6

Pani riaditeľka oznámila prítomným, že všetci žiaci sa umiestnili v školách na ktoré sa hlásili.Rozprávala o testovaní žiakov, kde naša škola získala výborný výsledok zo slovenského jazyka. Naša škola sa v rebríčku škôl umiestnila na 11. Mieste

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

RŠ berie na vedomie umiestnenie žiakov a vyhodnotenie školy .

 

K bodu č. 7

Pani riaditeľka vyzdvihla spoluprácu s materskou školou,

Pani Repková: Správa je vypracovaná podľa toho, čo robili.

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy bez pripomienok.

 

K bodu č. 8

Pani riaditeľka informovala o zmene v školskom poriadku školy, v dodatku č.3, ktorý sa týka povinnosti žiaka. V ňom sa vymedzuje povinnosť žiaka, kedy a akým spôsobom môže používať mobilný telefón, mp3..

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

RŠ prerokovala zmenu školského poriadku bez návrhov a pripomienok.

P. riaditeľka poďakovala za spoluprácu. Do budúcna bude škola potrebovať priestory na 3- 4 oddelenie ŠKD, pretože je vyšší počet detí. Kde nájsť priestory?

p. Piko: Možnosťou je dokončiť horné poschodie vedľajšej školy.

p. Kalužáková: Škola je stavaná na 9 ročníkov po 3 triedy. Prečo je priestorov málo?

p. riediteľka: Na prízemí je škôlka a niektoré učebne sú špecializované - jazyková, počítačová.

K bodu č. 9

Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ,  p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

 

V Komjaticiach 7.10.2015                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                              Predseda Rady školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria