Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa2.12. 2015.

 

Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa2.12. 2015 o 18.00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :      

1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesenia.

3./Prerokovanie a schvaľovanie rozpisu rozpočtu na rok 2016.
4./Prerokovanie zmenu organizačného poriadku.

5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
6./Prerokovanie Plánu kontiuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ.

7./Prerokovania a schvaľovanie Plánu kontiuálneho vzdelávania zamestnancov na rok 2016 na úseku MŠ.
8./ Rôzne

9./ Záver


K bodu Č.l,

Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a pani Alenu Patassyovú ako novú členku Rady školy pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjatiaich, ktorá nahradila pani Mgr. Karin Jaššovú PhD.

 

K bodu Č.2.

Predseda RŠ oboznámil členov rady s programom a po oboznámení bol program schválený.

 

K bodu Č.3.

Predseda RŠ  oznámil prítomným, že uznesenia, ktoré boli termínované boli splnené.  dnešnému dňu.

 

K bodu Č.4

Prerokovanie a schválenie rozpisu rozpočtu na rok 2016 predložila pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková, ktorá oboznámila členov s obsahom rozpisu rozpočtu na rok 2016.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Členovia RŠ sa do diskusie nezapojili.

 

Uznesenie č.2/12 -3

Rada školy  pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach na svojom zasadnutí dňa 2.12.2015v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila rozpis rozpočtu na rok 2016 bez pripomienok tak ako bola predložená pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

Hlasovanie : Za :9                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

 

K bodu č.5

Pani riaditeľka, Mgr. Marta Gocníková,  predložila návrh na   prerokovanie  zmenu organizačného poriadku  s úvodným slovom. Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

 

Uznesenie : 1/12-4

RŠ pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach prerokovala organizačnú zmenu bez pripomienok tak ako bola predložila pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

 

Hlasovanie : Za : 9                             Proti : 0                                  Zdržal sa: 0    

 

K bodu Č. 6

Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

Do diskusie sa nikto nezapojil.

Uznesenie : 1/12-5

RŠ pri ZŠ s MŠ O.Cabana  berie na vedomie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach tak ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou..

 

Hlasovanie : za : 9                              proti : 0                                   zdržal sa : 0

 

K bodu č.7

Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov  na rok 2016 na úseku MŠ. Predseda rady vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

 

.

..

Uznesenie č. 1/12-6

Rada školy pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach      prerokovala  a schválila plán  kontinuálneho vzdelávania zamestnancov  na rok 2016 na úseku MŠ.

Hlasovanie : Za : 9                             Proti :0                                        Zdržal sa :0

 

K bodu č.8

Rôzne:

Pani riaditeľka informovala o budúcich aktivitách školy.

Predseda  rady informoval o konferencii v Banskej Bystrici ohľad výzvy, rekonštrukcií materských škôl kde uviedol, že naša obec sa nemôže do uvedenej výzvy zapojiť vzhľadom k tomu, že MŠ bola zateplovaná z ROP.

K bodu č.9

Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

 

 

 

 

V Komjaticiach dňa1.12. 2015                                                  Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                        Predseda Rady školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria