Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 17.5.2016

 

Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 17.5. 2016 o 18.00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :      

1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesenia

3./ Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2015
4./ Plán práce Rady školy na rok 2016

5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka

6./ Návrh zvýšenia poplatku ŠKD
7./Žiadosť o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií.
8./ Správa o hospodárení ZŠ za rok 2015

9./ Diskusia

10./ Záver 

 

K bodu Č.l

Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a zástupkyňu pre MŠ Behúlovú.  Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

 

K bodu Č.2.

Všetky body uznesenia boli splnené.

 

K bodu Č.3

Predseda RŠ  predložil prítomným výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2015.  Spýtal sa , či má niekto pripomienky. Všetci súhlasili s výročnou správou a tým predseda RŠ skonštatoval, že RŠ berie na vedomie výročnú správu bez pripomienok.

 

K bodu č.4

Plán práce RŠ na rok 2016 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Do diskusie sa nezapojili.

Uznesenie č. 17/05-1

Rada školy pri ZŠ s MŠ schvaľuje plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2016 tak ako bol predložený.

Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

 

K bodu Č. 5

Pani riaditeľa ZŠ Mgr. Marta Gocníková predložila návrh na počty prijímaných žiakov.

Zapísaných je 43 detí. Je obrovský záujem o družinu a stravovanie. V budúcom školskom roku musia byť pri takom veľkom počte otvorené 4 oddelenia ŠKD.

Ďalej dostala slovo pani zástupkyňa pre MŠ pani Behúlová, ktorá prítomných podrobne informovala o zapísaných deťoch do škôlky.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

P. Kalužáková: Dieťa dovŕši 3 roky a matka sa zamestná, bude dieťa prijaté?

P. riaditeľka: Ak je plný stav, tak nie.

P. Kalužáková: Nie je možné prekročiť počet detí v triede?

P.Repková: Určite sú predpisy, ktoré to nedovoľujú.

P.Behúlová: Koľko žiakov môže byť v triede je presne určené.

Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ schvaľuje návrh  prvých tried, 4 oddelení ŠKD  a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

 

K bodu č.6

Slovo dostala opäť pani riaditeľka , ktorá sumu navýšenia poplatku v ŠKD  konzultovala s pánom starostom. Obaja sa zhodli, že suma 10€ by mala pokryť náklady na pobyt v ŠKD.

Predseda RŠ: Otváram diskusiu: Bolo to prerokované na OÚ, urobil som nové všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bude prerokované na zastupiteľstve.

P.Kalužáková: Deti zamestnaných rodičov- nie je to veľa.

RŠ prerokovala zvýšenie poplatku a doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť tak, ako to bolo predložené pani riaditeľkou.

K bodu č.7

O navýšení originálnych kompetencií  informovala pani riaditeľka. Navýšenie je spojené s otvorením 4 oddelenia ŠKD. Vonkajšie úpravy sa dokážu vykryť z prostriedkov školy, ale navýšenie platu pre 3a 4 vychovávateľku je v kompetencii OÚ. Pani riaditeľka dávala návrh od septembra do decembra.

Predseda RŠ: Otváram diskusiu. Nikto sa neprihlásil.

RŠ prerokovala správu o navýšenie originálnych kompetencií a navrhuje obecnému zastupiteľstvu ju schváliť.

K bodu č.8

Správu o výsledkov hospodárenia za rok 2015 predložila pani riaditeľa ZŠ Mgr. Marta Gocníková,  kde informovala o obsahu správy. Vypracovali sa 2 projekty, kde bolo za 3900€ zakúpené veci k projektom.

Predseda RŠ: Vyzval prítomných k diskusii k predloženému rozpočtu ZŠ za rok 2015. Nikto sa neprihlásil

Uznesenie č. 17/05-2

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 17.5.2016 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2015 bez pripomienok.

Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

 

K bodu č. 9

Diskusia:

P.Kalužáková: Apelujem, aby sa do pracovného pomeru prijímali mladí a nie dôchodcovia. Kde nadobudnú mladí ľudia prax? Nechcem sa nikoho dotknúť, myslím to všeobecne.

P. riaditeľka: Som rada, že kvalifikovaní učitelia neodchádzajú do dôchodku. Nemáme nikoho a nikto nechce učiť napr. s aprobáciou matematika- fyzika.

K bodu č. 10

Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

 

 

 

 

V Komjaticiach dňa 17.5.2016                                                  Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                        Predseda Rady školy

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria