Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016

Zápisnica

 

Zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 13.10.2016.

 

 

Miesto konania:  Zborovňa ZŠ dňa 13.10.2016 o 18.00 hod.

 

Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

1./ Otvorenie a schválenie programu.
2./ Voľba predsedu rady školy pri ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice.
3./ Kontrola plnenia uznesenia.
4./ Zmena školského poriadku v  šk. r. 2016-2017.
5./ Školský učebný plán pre inovovaný ŠkVP pre 1 a 2 ročník.
6./ Školský učebný plán pre inovovaný ŠkVP pre 5 a 6 ročník.
7./ Pedagogické-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
8./ Rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov končiacich ZŠ na ďalšie obdobie.
9./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015-2016.
10./ Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na obdobie r. 2016-2017.
11./ Prevádzkový poriadok MŠ.
12./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r.2015-2016.
13./ Školský poriadok MŠ.
14./ Školský vzdelávací program - Cesta za poznaním v MŠ.
15./ Rôzne.
16./ Záver.

 

K bodu č.1

 

Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal starostu obce p. Hlavatého a riaditeľku ZŠ Mgr. M. Gocníkovú a pani zástupkyňu Behúlovú. Tiež privítal nových zástupcov RŠ p. Kmeťovú, p. Repka, p. Ešekovú. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

 

K bodu č.2

 

Súčasnému predsedovi RŠ skončilo volebné obdobie, a tak vyzval členov RŠ k voľbe nového predsedu. Za volebnú komisiu boli zvolení členovia RŠ: p. Gocník, p. Francel, p. Piko.

Hlasovanie: Za: 10                        Proti :0                                   Zdržal sa : 0

p. Galbavý: Sú návrhy na kandidátov predsedu RŠ?

p. Francel: p. Repka

p. Granátová: p. Gocník

p. Gocník: Ďakujem za prejavenú dôveru, ale kandidatúru neprijímam.

p. Galbavý: P. Repka, prijímaš kandidatúru?

p. Repka: Áno

p. Galbavý: Budeme verejne hlasovať. Sú iné návrhy? Žiadne. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby sa stal p. Repka predsedom RŠ v Komjaticiach?

Hlasovanie: Za: 9                      Proti :0                                   Zdržal sa : 1

p. Galbavý: Blahoželám p. Repkovi a prajem RŠ, aby prosperovala tak dobre ako doteraz. Odovzdávam slovo novému predsedovi, aby viedol schôdzu.

p. starosta: Poďakoval doterajším členom a zaželal veľa úspechov.

p. riaditeľka: Poďakovala p. Galbavému za jeho činorodé pôsobenie v RŠ.

 

K bodu č.3

 

Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ. Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

 

K bodu č. 4

 

Pani riaditeľka oboznámila prítomných o zmenách v školskom poriadku v šk. roku 2016/2017.  Zmena nastala v jednej vete, v ktorej sú obsiahnuté základné informácie.

Predseda RŠ: RŠ prerokovala zmeny v školskom poriadku.

 

K bodu č. 5,6

 

Slovo dostala opäť pani riaditeľka. RŠ musí prerokovať hodinovú dotáciu pre druhákov (25 h.) a  šiestakov (26 h.).

Predseda RŠ: Je potrebné schváliť inovovaný program. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

 

Uznesenie č.: 13/10-1

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala hodinovú dotáciu pre ŠkVP Isced 1 a 2  pre druhákov a šiestakov bez pripomienok.

 

Hlasovanie: Za: 10                                Proti: 0                                      Zdržal sa: 0

 

K bodu č. 7

 

Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ o pedagogickom a materiálno technickom zabezpečení školy. Zmeny nastali v pozícii pre zástupkyňu 1. stupňa. Stala sa ňou p. Gulášová, triednictvo má prvý raz p. u. Mullnerová. Nové posily sú v ŠKD, nová p. vychovávateľka je p. Slošárová a náboženskú výchovu učí len p. katechétka a p. Vícen. Učebne sú materiálne zabezpečené, detí v škole je 365, počet tried zostáva. Čaká nás testovanie piatakov, 3-7. 4. Zápis do prvého ročníka, 8.-13. 11. lyžiarsky kurz, ktorý je financovaný MŠ, tretiaci pôjdu na plavecký.

 

 

 

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

p. Francel: p.u. Barátová je triednou pre dve triedy?

p. riaditeľka: Áno.

 

Predseda RŠ: RŠ prerokovala materiálno technické a pedagogické zabezpečenie školy.

 

K bodu č. 8

 

Informácie o rozmiestnení deviatakov podala pani riaditeľka. Všetci deviataci sa dostali na stredné školy, gymnáziá, odborné učilištia. Stúpa počet detí, ktoré sa hlásia na gymnázia. Máme dobré odozvy z gymnázia v Šuranoch.

 

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

Predseda RŠ: Ďakujem,  RŠ berie na vedomie údaje o rozmiestnení deviatakov.

 

K bodu č. 9

 

Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M. Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila so správou o výchovnej činnosti za rok 2015/2016. Učitelia sú kvalifikovaní, problém je len v hľadaní učiteľa s aprobáciou matematika. Rozprávala o testovaní žiakov, monitore, účasťou v rôznych súťažiach. Do popredia sa dostáva dejepisná olympiáda, darí sa aj biblickej olympiáde. Minulý rok sme mali v škole štátnu školskú inšpekciu k ľudským právam, prerobili sa triedy, doplnilo sa vybavenie IKT technikou, spolupracovala škola s logopédom, špeciálnym pedagógom. V škole nie sú deti zo soc. znevýhodneného prostredia, pokračujú voľnočasové aktivity.

 

Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

RŠ berie na vedomie túto správu.

                                                                                    

K bodu č. 10

 

Slovo dostala p. zástupkyňa I. Behúlová. Konštatovala, že je vysoký záujem o MŠ, učiteľky sú kvalifikované. Nedostatky sú v premiestňovaní medzi školami a slabá vybavenosť školského dvora.

Predseda RŠ: Vyzval prítomných do diskusie. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

RŠ prerokovala správu o MŠ.

 

K bodu č. 11

 

O prevádzkovom poriadku oboznámila členov RŠ p. Behúlová.

Menil sa pre vedľajšiu budovu a pomenovali sme jednotlivé oddelenia a chodby.

p. riaditeľka: Poslali sme to na hygienu, kde to musia schváliť.

Predseda RŠ: RŠ berie na vedomie prevádzkový poriadok MŠ.

 

 

 

K bodu č. 12

 

Slovo dostala p. Behúlová, ktorá prítomných podrobne informovala o správe o výchovnej vzdelávacej činnosti MŠ za obdobie 2015/2016.

Predseda RŠ: Ďakujem, sú nejaké otázky?

p. Repková: Chcem pochváliť spoluprácu s MŠ.

Predseda RŠ: Konštatujem, že správa o výchovnej-vzdelávacej činnosti MŠ za obdobie 2015/2016 bola prerokovaná.

 

K bodu č. 13

 

P. Behúlová informovala o vypracovaní nového školského poriadku pre MŠ, kde sa zamerali na podmienky prijatia detí do MŠ. MŠ je pre deti od 3-6 rokov, záleží od kapacity možností.

 

Predseda RŠ: Vyzval do diskusie. Nikto sa nezapojil.

RŠ prerokovala školský poriadok MŠ.

 

K bodu č. 14

 

Slovo mala opäť p. Behúlová. V školskom vzdelávacom programe – Cesta za poznaním, sa v MŠ pracuje podľa inovovaného ŠVP. Zmenili sa vzdelávacie oblasti, namiesto 4 je ich 7.

 

Predseda RŠ: Vyzval do diskusie. Nikto sa nezapojil.

Konštatujem, že inovovaný ŠVP bol prerokovaný a RŠ ho odporúča schváliť zriaďovateľom.

 

K bodu č. 15

 

Rôzne:

 • Smernica rozúčtovania elektriny a plynu. Od 1.11.2016 sa začne rozúčtovavať podľa tejto smernice. Školu čaká revízia školského ihriska.

Predseda RŠ: Vyzval do diskusie. Nikto sa nezapojil.

 

Uznesenie č.: 13/10-2

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala Návrh zmeny internej smernice č. 3/2014 - RŠ k prepočtu spotreby médií, služieb a miezd pre jednotlivé organizačné zložky školy, tak ako bola predložila pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

 

Hlasovanie: Za: 10                                 Proti :0                                      Zdržal sa : 0

 

 

 • iadosť o finančné prostriedky a rozpočtové opatrenia. Slovo dostala pani riaditeľka.

p. starosta: Štát schválil navýšenie miezd učiteľom, ale neposlal peniaze obciam ani škole.

 

 

 

Uznesenie č.: 13/10-3

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala žiadosť o rozpočtové opatrenie, ktoré prerokovala a schválila bez pripomienok, tak ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou a navrhuje obecnému zastupiteľstvu ju schváliť.

 

Hlasovanie: Za: 10                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0

 

 • Hlasovanie za určenie zapisovateľa.

Predseda RŠ navrhol za zapisovateľa p. Machatovú.

 

Uznesenie č.: 13/10-4

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala návrh predsedu na zapisovateľa RŠ a za zapisovateľa RŠ zvolila p. Machatovú.

 

Hlasovanie: Za: 9                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 1

 

 • Voľba zástupcu RŠ.

Predseda RŠ: Navrhujem p. Francela.

p. Francel: prijímam.

 

Uznesenie č.: 13/10-5

 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala návrh predsedu na podpredsedu RŠ a za podpredsedu RŠ zvolila p. Francela.

 

Hlasovanie: Za: 9                                 Proti: 0                                      Zdržal sa : 1

 

K bodu č. 16

 

Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ, p. starostovi a p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ, poďakoval sa za prejavenú dôveru a ukončil zasadnutie rady.

 

 

 

 

 

V Komjaticiach 13.10.2016                                                    Ing. Michal Repka

                                                                                              Predseda Rady školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria