Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 28.11. 2016.

 

Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 28.11. 2016 o 18.00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program :      

1./ Otvorenie, schválenie programu.
2./ Kontrola uznesenia.

3./ Prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ na rok 2017.

4./ Prerokovania a schvaľovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na rok 2017 na úseku MŠ.
5./. Prerokovanie a schvaľovanie rozpisu rozpočtu na rok 2017.

6./ Rôzne
7./ Záver


K bodu Č.l.

Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ing. Michal Repka. Privítal členov RŠ a riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú s pani zástupkyňou Ingrid Behúlovou. Predseda RŠ dal hlasovať za program RŠ. Všetci členovia súhlasili s predloženým programom.

 

K bodu Č.2.

RŠ nemá termínovo viazané uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí.

 

K bodu Č.3.

Slovo dostala pani riaditeľka, ktorá oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

Do diskusie sa nikto nezapojil.

Uznesenie : 28/11-1

RŠ pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach prerokovala a schválila plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach na rok 2017, tak ako bol predložený. 

 

Hlasovanie : za : 10                              proti : 0                                   zdržal sa : 0

 

K bodu Č.4

Slovo dostala pani zástupkyňa, ktorá informovala členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov  na rok 2017 na úseku MŠ. Predseda rady vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

Uznesenie č. 28/11-2

Rada školy pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach prerokovala  a schválila plán  kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach na úseku MŠ na rok 2017 , tak ako bol predložený.

Hlasovanie : Za : 10                             Proti :0                             Zdržal sa :0

 

K bodu č.5

Rozpis rozpočtu na rok 2017 predložila pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková, ktorá oboznámila členov s obsahom rozpisu rozpočtu na rok 2017.

Pani riaditeľka upovedomila prítomným členom RŠ, že v MŠ potrebujú asistenta učiteľa pre jedno dieťa. Bola s požiadavkou za pánom starostom, ktorý ju zamietol. Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

p.Piko: Dostávali sme podrobnejší rozpočet, taký ako v roku 2013.

p.riaditeľka: So starostom sme sa dohodli na takejto skrátenej forme, ale nie je problém rozpísať ju podrobnejšie.

Uznesenie č.28/11 -3

Rada školy  pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila rozpis rozpočtu na rok 2017 s pripomienkou, tak ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

Hlasovanie : Za :10                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

 

K bodu č.6

Rôzne:

p. Gocník: Vrátim sa k rozpočtovej tabuľke. Aj návrh štátneho rozpočtu má len 4 riadky, až na záver roka je rozpísané podrobne jeho čerpanie. Dôležité je záverečné čerpanie.

p. Piko: Chcel som , aby sa aj noví členovia vedeli zorientovať v rozpočtovej tabuľke.

 

K bodu č.7

Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

 

 

V Komjaticiach dňa 28.11. 2016                                                        Ing. Michal Repka

                                                                                                        Predseda Rady školy

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria