• Rokovací poriadok rady školy

    • Rokovací poriadok rady školy

      

     1. Ustanovujúce zasadnutie rady školy v školách a školských zariadeniach zabezpečuje ich zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.

      

     1. Novozvolená rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

      

     1. Predsedu a podpredsedu rady školy volia a odvolávajú členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

      

     1. V prípade, že rada školy vykonáva voľby predsedu a podpredsedu z akýchkoľvek dôvodov v párnom počte a výsledkom jej hlasovania je  rovnosť najvyššieho počtu hlasov pre dvoch kandidátov alebo žiadny kandidát nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy, vykoná sa druhé kolo volieb. Ak ani po druhom kole volieb žiaden kandidát nezíska väčšinu hlasov všetkých členov rady školy, odloží sa voľba na ďalšie zasadnutie, na ktorom sa postup opakuje. Do zvolenia riadneho predsedu rady školy poverí niektorého člena dočasným vedením rady s obmedzenými právomocami.   

      

     1. Predsedu a podpredsedu rady školy môže odvolať rada ak:

      

     a)    bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

      

     b)    sám o to požiada radu školy,

      

     c)    nekoná v súlade so štatútom rady školy alebo všeobecne platnými

            právnymi normami,

      

     1. nie je schopný zo zdravotných alebo iných dôvodov vykonávať túto funkciu  

            dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.

      

     1. Rada školy je uznášania schopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov (6 hlasov)

      

     1. Na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov členov rady školy (6 hlasov). O uzneseniach rady školy sa hlasuje na zasadnutiach.

      

     1. Rada školy  sa schádza najmenej 2 krát do roka na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia rady školy alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti predsedovi Rady školy.

      

     1. Zasadnutie rady školy zvoláva, pripravuje a riadi jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

      

     1. Predseda rady školy dohliada na plnenie uznesení a informuje radu školy na každom zasadnutí.

      

     1. Pozvánka s programom a súvisiacimi materiálmi musí byť doručená najneskôr 5 kalendárnych dní pred zasadnutím Rady školy.

      

     1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok, najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

      

     1. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály, v písomnej alebo elektronickej forme a v požadovanom množstve a termíne v súlade s rokovacím poriadkom, prípadne aj iné materiály, o ktoré rady školy požiada. 

      

     1. Zasadnutie rady školy je verejné ak rada školy dvojtretinovou väčšinou všetkých členov nerozhodne inak.

      

     1. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica v 3 rovnopisoch, ktorej súčasťou je uznesenie. Zápisnicu podpisuje predseda alebo podpredseda v neprítomnosti predsedu a člen rady školy v abecednom poradí.

      

     1. Jeden rovnopis sa zasiela zriaďovateľovi, jeden rovnopis riaditeľovi školy do 15 dní odo dňa zasadnutia Rady školy.

      

     1. Jeden rovnopis spravuje predseda ako pracovný materiál, odovzdá spolu s ostatnou agendou nástupcovi.

      

     1. Dokumentácia rady školy sa archivuje po dobu 10 rokov.