Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach dňa 17.10.2019

 

Miesto konania :  ZŠ dňa 17.10.2019 o 18.00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :       

1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesenia

3./ Dodatok č.1 ku Školskému vzdelávaciemu programu Cesta za poznaním

4./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk.r.2018-2019

5./ Školský poriadok MŠ

6./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk.r.2018/2019

7./ Rôzne

8./ Diskusia

9./ Záver

 

K bodu Č.l

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Rady školy. Privítal pani riaditeľku Mgr.Martu Gocníkovú, pani  zástupkyňu  Ingridu Behúlovú ako aj všetkých členov RŠ.   Predložený program bol schválený.

 

K bodu Č.2.

Predseda  RŠ  uviedol, že ku dňu 17.10.2019  boli  všetky body uznesenia splnené.

 

 

 

K bodu Č.3

 

Predseda RŠ  vyzval  pani zástupkyňu  pani Ingrid Behúlovú aby oboznámila členov rady s Dodatkom č.1 ku Školskému vzdelávaciemu programu Cesta za poznaním. Predseda rady vyzval členov rady do diskusie.

Do diskusie sa členovia rady neprihlásili .

Doplnok č.1 bol prerokovaný bez pripomienok.

 

 

 

 

 

K bodu č.4

 

Pani zástupkyňa Ingrid Behúlová informovala a predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk. rok 2018/2019.

Predseda rady školy vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa členovia rady nezapojili.

Členovia rady školy  správu  prerokovali bez pripomienok.

 

 

K bodu č.5

 

Pani zástupkyňa Ingrid Behúlová predložila  na  prejednanie Školský poriadok Materskej školy.

Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Členovia rady sa do diskusie nezapojili.

Členovia rady školy  Školský poriadok MŠ  prerokovali bez pripomienok.

 

 

 

 

K bodu č.6

 

Pani riaditeľa Mgr. Marta Gocníková  predložila RŠ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk.rok 2018/2019

Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa členovia rady nezapojili.

Rada školy berie na vedomie uvedenú správu tak ako bola predložená bez pripomienok.

 

 

K bodu č.7

 

Pani riaditeľka  Mgr. Marta Gocníková informovala , že po dvoch rokoch ZŠ bola úspešná pri zapojení sa do projektu tzv. Počítačová učebňa a chemická učebňa kde je potrebná 5% spoluúčasť, ktorú zabezpečuje obec Komjatice.

Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Do Diskusie sa členovia rady nezapojili.

 

Predseda rady navrhol o spoluúčasti hlasovať.

 

 

Uznesenie n č. 8/17/10    

Členovia RŠ pri ZŠ s MŠ  O. Cabana v Komjaticiach odporúčajú Obecnému zastupiteľstvu Obce Komjatice schváliť 5% spoluúčasť na projekty predložené pani riaditeľkou    

Mgr .Martou Gocníkovou.

 

Hlasovanie za : 8                             Proti : 0                           Zdržal sa : 0

 

 

K bodu č.8

 

Predseda rady informoval členov rady , že končí pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej funkčné obdobie riaditeľky ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach a preto budú členovia voliť nového uchádzača na uvedenú funkciu. Požiadal členov o návrhy určenia času a hodiny voľby.

Spoločne sa dohodlo na termín 5.11.2019 o 14.00 hod.

Ostatní členovia sa do diskusie nezapojili.

 

 

K bodu č.9

 

Predseda rady  RŠ poďakoval  pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej, pani zástupkyni  Ingride Behúlovej,  členom rady za účasť a konštruktívny prístup .

 

 

 

 

V Komjaticiach dňa 17.10.2019                                         Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                        Predseda Rady školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria