• Archív zápisníc

    • Zápisnica

     z ustanovujúceho zasadnutia

     Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Cabana

      

      

     Dátum a miesto konania: 13.január 2012, zborovňa ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

      

     Priebeh volieb do rady školy:

     - na návrh Mgr. Mareka Gocníka  sa hlasovaním ( 10 hlasov za) zmenil spôsob voľby z tajnej na verejnú

     - Mgr. Karin Jaššová, PhD. a Mgr. Mária Machatová navrhli za predsedu p. Dr. Ľudovíta Galbavého, PhD., ktorý s kandidatúrou súhlasil

     - ďalšie návrhy neboli alebo s nimi daný kandidát nesúhlasil

      

     - Výsledky hlasovania:  za predložený návrh 9 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 1

     - Volebná komisia potvrdila zvolenie za predsedu Rady školy p. Dr.Ľudovíta Galbavého, PhD.

      

     Volebná komisia: Mgr. Karin Jaššová, PhD. – predseda volebnej komisie

                                  Ing. Štefan Piko – člen volebnej komisie

      

     Výsledky volieb do rady školy:

      

     Za pedagogických zamestnancov školy:

     1. Mgr. Mária Machatová

     2. Ingrid Behulová

      

     Za ostatných zamestnancov školy:

     1. Darina Uhrová

      

     Za rodičov žiakov školy:

     1. Ing. Diana Granátová

     2. Lenka Richardson

     3. Mgr. Karin Jaššová, PhD.

     4. Mgr. Marek Gocník

      

     Delegovaní členovia za obec:

     1. Ing. Július Jahnátek

     2. Dr.Ľudovít Galbavý, PhD.

     3. Ing. Štefan Piko

     4. Angela Kalužáková

      

      

     Meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.

      

      

        

      

     Prílohy: Zápisnica zo zasadnutia RZ zo dňa 16.1.2012 ( 4 listy)

                  Výpis z uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 23.1.2012 s prezenčnou listinou (príloha

                  obálka s hlasovacími lístkami)

                  Oznámenie o výsledkoch volieb na pedagogickej rade MŠ a mimoriadnom RZ zo dňa

                  25.1.2012

                  Zápisnica z volieb nepedagogických zamestnancov zo dňa 18.1.2012 (9 listov)        

                  Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia

      

      

      

     Zápisnicu vyhotovil: Mgr .Marta Gocníková, riaditeľka školy

     Zápisnicu overil: Dr.Ľudovít Galbavý, PhD., predseda rady školy

     V Komjaticiach,  dňa 15.februára 2012

      

      

     Za zriaďovateľa:  Peter Hlavatý, starosta obce

     V Komjaticiach, dňa 16. februára 2012

      

     __________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica

     zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 10.9.2013.

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ dňa 10.9.2013 o 18.00 hod.

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

      

     Program:

     1./ Zahájenie.

     2./Kontrola uznesenia.

     3./ Zmena školského poriadku.

     4./ Vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2012/2013.

     5./ Plán práce školy na rok 2013/2014.

     6./ Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách.

     7./ Školský vzdelávací program a výchovný program –reevidovanie.

     8./ Záver

      

     K bodu č.1

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal starostu obce p. Hlavatého a riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú. Slovo dostal pán starosta, ktorý oznámil ostatným členom RŠ, že na plenárnom zasadnutí obecného zastupiteľstva došlo k zmene. P. Jahnátek sa vzdal členstva v RŠ a nahradil ho p. J.Francel. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

      

     K bodu č.2

     Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, pripomienky k správe o hospodárení za školský rok 2012 boli prerokované na obecnom zastupiteľstve. Všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

      

     K bodu č. 3

     Pani riaditeľka oboznámila prítomných o zmenách v školskom poriadku, ktoré nastali len v organizácii školského roka. Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

      

     Uznesenie č. 10/09-4

     Rada školy schvaľuje  zmeny v školskom poriadku ta ako boli predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie: Za 9                        Proti :0                                   Zdržal sa : 0

      

     K bodu č. 4

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2012/2013. Rozprávala o testovaní žiakov, účasťou v rôznych športových súťažiach. Vo výchovnej oblasti sa škola zapája do rôznych projektov, spolupracuje s Obecnou políciou, colníkmi. Vo výchovnom poradenstve bola prerušená spolupráca s psychologičkou, prišla nová logopédka. Ukončil sa projekt MVP. Škola sa zapája do súťaží, projektov, E-twinning- M. Derďaková, je zameraný na spoluprácu so zahraničnými školami. Škola získala 350€ na výtvarný krúžok G. Gacsalovej, 2180 € a 1175 € za projekty z MŠ vypracované M.Machatovou. P. riaditeľka oboznámila prítomných aj s prácou v krúžkoch.

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Poprosil p. riaditeľku, že v budúcnosti stačí posielať len vyhodnotenie práce školy a nie plány všetkých učiteľov a koordinátorov. Do diskusie sa nikto nezapojil.

      

     Uznesenie č.10/09-5

     Rada školy schvaľuje vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2012/2013 tak ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie: Za 9                                 Proti :0                                      Zdržal sa : 0

      

     K bodu č. 5

     Dostala slovo p. riaditeľka. Informovala o pláne práce na šk. rok 2013/2014, zmena nastala v 4. roč., kde triednictvo oboch tried má Mgr. D.Barátová. P. riaditeľka sa s ňou o tom predtým rozprávala, či si p. uč. trúfa na triednictvo v oboch triedach. Zmena je aj vo výchovnom poradenstve, Mgr. Schwarzovú, ktorá išla do dôchodku vystriedala Mgr. Karasová. Škola sa v tomto roku bude zapájať do projektov knižníc, nórske fjordy..  

     Predseda RŠ vyzval prítomných do diskusie. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

      

     Uznesenie 10/09-6

     Rada školy schvaľuje plán práce školy na šk.rok 2013/2014 tak ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie: Za 9                        Proti :0                                   Zdržal sa : 0

      

     K bodu č. 6

     Informácie o rozmiestnení deviatakov  podala pani riaditeľka. Všetci deviataci sa dostali na stredné školy , gymnáziá, odborné učilištia.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie údaje o rozmiestnení deviatakov.

      

     K bodu č. 7

     Pani riaditeľka, oznámila, že Školský vzdelávací program ZŠ Isced 1, Isced 2 a MŠ ISCED 0 bol schválený  na pedagogickej rade ZŠ, nenastali tam žiadne zmeny. Prepracoval sa len program ŠKD.

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ schvaľuje berie na vedomie reevidovanie ŠkVP.

      

     K bodu č. 8

     Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ, p. starostovi a p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

     V Komjaticiach 10.9.2013                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                     Predseda Rady školy

      

      

     ______________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica

     Zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 26.11.2013.

      

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ dňa 26.11.2013 o 18.00 hod.

      

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

      

     Program:

     1.  Otvorenie

     2.  Kontrola uznesenia

     3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,  jej výsledkoch a podmienkach

     4.  Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkov a podmienkach MŠ za rok 2012/2013

     5.  Návrh na rozpočet rok 2014

     6.  Rôzne

     7.  Záver

      

     K bodu č.1

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal starostu obce p. Hlavatého, riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú a prednostu OÚ p. Šveca. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

      

     K bodu č.2

     K dnešnému dňu neboli žiadne nesplnené uznesenia.

      

     K bodu č. 3

     Pani riaditeľka oboznámila prítomných so správou o výchovno vzdelávacej činnosti školy. Podala podrobné informácie o prospechu, správaní žiakov, monitore, testovaní, prváckych triedach, kontinuálnom vzdelávaní na 1 a 2. atestačnú skúšku.  Poinformovala o dlhodobých a krátkodobých projektoch, elektronickom testovaní, voľnočasových aktivitách školy, spolupráci so špeciálnym pedagógom.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     RŠ berie na vedomie správu o výchovno vzdelávacej činnosti školy.

      

     K bodu č. 4

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá informovala o správe  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za rok 2012/2013.

     Predseda RŠ otvoril diskusiu:

     Starosta p. Hlavatý sa spýtal:  2500€ sú cestovné náklady, školné na vzdelávanie?

     Riaditeľka Mgr. Gocníková odpovedala : 2500€ je na vyplácanie kreditných príplatkov, keď učiteľky získajú kredity.

     Predseda RŠ : RŠ schvaľuje len tie štúdiá, ktoré sú v správe o vých. vzdel. činnosti MŠ napísané.

      

     Uznesenie 26/11-7

     Predseda RŠ:  RŠ schvaľuje správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za rok 2012/2013.

     Hlasovanie: Za 7                       Proti :0                                   Zdržal sa : 0

      

     K bodu č. 5

     Slovo dostala opäť p. riaditeľka, ktorá predložila návrh rozpočtu na rok 2014. V spolupráci s OÚ bola vypočítaná jeho predbežná výška, kde je odhad pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. V rozpočte sa rátalo s kred. príplatkami. Pre MŠ 2 sa vypočítali finančné prostriedky pre učiteľku a upratovačku. Energie boli prerátané na základe mesačných platieb. Na ostatné sumy, ako prevádzkové náklady , financie pre MŠ 2 bol spravený odhad. Vlastné príjmy vyzbierané z ŠKD a MŠ sa použijú na vybavenie areálu MŠ, vymaľovanie a osvetlenie ŠKD.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     Starosta , p. Hlavatý, vysvetlil návrh na rozpočet, ktorý sa odvíja od počtu žiakov a chodu školy. Vlastné príjmy bude obec škole vracať, obec môže disponovať s čiastkou 42000 €, ktoré sú účelovo viazané prostriedky. Škola bude mesačne dostávať 19 500 €.

     Predseda RŠ : Sú nejaké otázky?

     p. Kalužáková: Ako sa dospelo k sume energií? Každý rok hovorím, že úžitková plocha celej ZŠ sa nemôže porovnávať s plochou ŠJ, ŠKD a MŠ.

     Starosta Hlavatý : Smernica sa vypočítala na percentá. MŠ 2 sa tam nesmie rátať. Pomer bol určený pred 2 rokmi.

     p. Kalužáková: Nedodržuje sa.

     Starosta Hlavatý : Na konci roka sa to ľahko zistí. Je to na percentá rozložené, 60% škola, 40% originálne kompetencie. MŠ 2 má vlastné merače.

     p. Piko : RŠ by mala dostať kompletný rozpočet, rozdelený do jednotlivých položiek ako je to v účtovníctve.

     Starosta Hlavatý : Tento rozpočet zjednodušený rozpísať?

     p. Kalužáková: Predkladať rozpočet, kde bude viacej položiek a nie len 6.

     Starosta Hlavatý :Čo tam chcete mať?

     p. Piko : Dáva sa nejaký rozpočet na KŠÚ?

     Riaditeľka Gocníková : Áno, tri položky.

     p. Piko : Raz ročne dostať rozpočet kompletný.

     p. Kalužáková: Porovnajte čerpanie z r. 2012 a teraz, je tam rozdiel 10000 €.

     Predseda RŠ : My sa musíme vyjadriť k prerokovaní rozpočtu, či s pripomienkami, alebo bez nich.

     Starosta Hlavatý : Škola dostane určené financie a keď bude chcieť viac, musí p. riaditeľka požiadať OÚ a vydokladovať na čo boli použité.

     p. Kalužáková: Tak prečo sa minie menej energie na ZŠ ako v MŠ? Ako je to plánované?

     Starosta Hlavatý : Na percentá.

     Predseda RŠ : Starosta predkladá rozpočet, kontrolór obce môže skontrolovať, nemalo by sa opakovať to, čo v minulosti.

     Starosta Hlavatý : Naša je celá škola, obec disponuje so 42000 €, ktoré sa môžu použiť na havarijné stavy.

      

     Uznesenie 26/11-8

     RŠ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2014 bez pripomienok.

     Hlasovanie: Za 7                       Proti :0                                   Zdržal sa : 0

      

      

     K bodu č. 6

     Pani riaditeľka pozvala prítomných členov RŠ na oslavy 40. výročia založenia školy, kde sa budú oceňovať niektorí bývalí učitelia a prevádzkoví pracovníci.

      

     K bodu č. 7

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

     V Komjaticiach dňa 26.11. 2013                                      Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                    Predseda Rady školy

      

     ________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 4.3.2014

      

     Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 4.3.2014 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program :      

     1./ Otvorenie
     2./ Úprava rozpočtu na rok 2014.

     3./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
     4./  Správa o hospodárení za rok 2013.

     5./ Prerokovanie smernice rozúčtovania finančných prostriedkov na rok 2014.
     6./ Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2013.
     7./ Schvaľovanie plánu práce Rady školy za rok 2014.
     8./ Diskusia
     9./Záver

      

     K bodu Č.l

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a zástupkyňu pre MŠ J. Verešovú.   Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

      

     K bodu Č.2.

     Slovo dostala riaditeľka ZŠ, ktorá informovala prítomných o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2014.

     Predseda RŠ p. Galbavý:  RŠ berie na vedomie žiadosť o úprave rozpočtu na rok 2014, ktoré bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

      

     K bodu Č.3

      

     Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Marta Gocníková predložila návrh na počty prijímaných žiakov.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     P. Kalužáková: Je lepšie , keď je počet detí v prvej triede nižší.

     Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ prerokovala návrh 3 prvých tried a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

      

     K bodu č.4

     Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2013 predložila pani riaditeľa ZŠ Mgr. Marta Gocníková,  kde informovala o obsahu správy.

     P. Kalužáková: Približuje sa to k smernici o čerpaní rozpočtu. Som spokojná s rozpísaním čerpania rozpočtu.

      

     Uznesenie č. 4/03-1

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 4.3.2014 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2013 bez pripomienok.

     Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu Č. 5

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka, ktorá podrobne oboznámila o smernici rozúčtovania finančných prostriedkov na rok 2014.

     Pani zástupkyňa pre MŠ predniesla návrh, aby si rodičia platili logopedickú starostlivosť. Doteraz je hradená z financií školy. Platenými službami logopéda by možno donútili rodičov starať sa o rečový prejav ich detí.

     P. Kalužáková: Bojím sa, že keď si to budú musieť rodičia platiť, nebudú tam vôbec chodiť.

     P. Behúlová: Rodičia nezavolajú ani logopédovi, aby si dohodli termín. Nie sú to zbytočne vyhodené peniaze zo školy ?

     P.Piko a p. Kalužáková: Nemal by si logopéd vytvoriť lepší systém kedy pracovať s deťmi?

     Pani riaditeľka: Logopedická starostlivosť je nákladná, nie je možné platiť logopédovi 100€ na deň. V minulosti neboli problémy s logopedičkou, je nárast detí so zlými rečovými prejavmi  a nie sú logopédi.

     Predseda RŠ : Sú nejaké otázky k smernici? Smernica bola prerokovaná a RŠ navrhuje schváliť smernicu ako bola predložená riaditeľkou školy Mgr. Gocníkovou a odporúča ju na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

     Uznesenie č.4/03-2

     Hlasovanie : Za : 8                             Proti: O                                             Zdržal sa : O

      

     K bodu č.6

     Predseda RŠ  predložil prítomným výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2013.  Spýtal sa , či má niekto pripomienky. Všetci súhlasili s výročnou správou a tým predseda RŠ skonštatoval, že RŠ berie na vedomie výročnú správu bez pripomienok.

     K bodu č.7

     Plán práce RŠ na rok 2014 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Do diskusie sa nezapojili.

     Uznesenie č. 4/03-3

     Rada školy pri ZŠ s MŠ schvaľuje plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2014 tak ako bol predložený.

     Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu č.8

     Predseda RŠ vyzval prítomných do diskusii.

     Predseda RŠ.´: Zo strany rodičov sú ohlasy, že deti dostávajú veľa úloh na prázdniny a musia sa učiť každý deň. Nie sú prázdniny určené na oddych ?

     P. Granátová: Aj my máme ten istý problém, cez prázdniny nie sme stále doma a učenie je na každý deň.

     P. Machatová: Pani učiteľkám predostriem pripomienky rodičov.

      

     K bodu č.9

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

      

      

     V Komjaticiach dňa 4.3.2014                                         Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                           Predseda Rady školy

      

      

     ______________________________________________________________________________

     Zápisnica

     zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 16.9.2014.

      

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ, dňa 16.9.2014 o 18.00 hod.

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program:

     1./ Otvorenie

     2./Kontrola uznesenia

     3./ Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2013/2014.

     4./Plán práce školy na školský rok 2014/2015.

     5./ Školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2

     6./Rôzne

     7./ Záver

      

     K bodu č.1

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, a privítal riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú. Predseda RŠ predstavil Mgr. Luciu Repkovú, ktorá bola zvolená rodičmi za člena RŠ v materskej škôlke namiesto p. Richardson, ktorá odišla bývať do zahraničia. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

      

     K bodu č.2

     Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

      

     K bodu č. 3

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2013/2014. Poďakovala sa za pochopenie rodičov so situáciou na začiatku šk. roka, ktorá bola spojená z rekonštrukciou školy- stierkovanie chodieb, tried, náraďovne. Do budúcna by sa mala zrekonštruovať klubovňa, horné učebne, dobudovať prístrešky nad vchod ZŠ a jedálne. Rozprávala o testovaní žiakov, kde naša škola získala výborný výsledok z matematiky, zo slovenského jazyka dosiahli žiaci priemernú úroveň. Vo výchovnej oblasti sa škola zapája do rôznych projektov, spolupracuje s obecnou políciou, a rôznymi organizáciami.

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2013/2014 tak, ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

      

     K bodu č. 4

     Dostala slovo p. riaditeľka. Informovala o pláne práce na šk. rok 2014/2015, zmena nastala v pedagogickom zložení. Pribudli noví kolegovia v škole aj v škôlke. Oboznámila prítomných o termínoch prázdnin, zápise žiakov do 1.ročníka, testovaní deviatakov. Prioritou na tento rok bude upevňovanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. P. riaditeľka oboznámila prítomných aj s prácou v krúžkoch, tento rok aj v materskej škôlke, kde bude výtvarný a tanečný krúžok. Naďalej sa bude poskytovať logopedická starostlivosť.

      

     Predseda RŠ vyzval prítomných do diskusie.

     p. Piko: Logopedickú starostlivosť doporučujem, môže  deťom pomôcť.

      

     Rada školy berie na vedomie plán práce školy na šk.rok 2014/2015 tak, ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

      

     K bodu č. 5

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka. V  Iscede 1 a 2 boli zmenené len údaje školy, charakter školy, pribudli sponzori, analýzy. Slabou stránkou je areál školy, počíta sa s opravou budovy vedľa škôlky.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

      

     RŠ berie na vedomie Isced 1 a 2 .

      

      K bodu č. 6

     Predseda RŠ oboznámil prítomných, že sa chystá výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ, o všetkom bude členov RŠ informovať.

     P. Piko: Do budúcnosti, ak sa vyskytne situácia ako teraz na začiatku školského roka, zabezpečiť aspoň jedáleň a školskú družinu pre deti.

     P. riaditeľka: Beriem na vedomie, nerátali sme s tým, že sa to rekonštrukcia takto natiahne.

     P. Galbavý: Sme vďační sponzorom, že sa rekonštrukcia uskutočnila od 13. 8. 2014. Z hygienických dôvodov sa to nedalo zabezpečiť. Ďakujeme rodičom, škole a všetkým, ktorí sa o to postarali.

      

     K bodu č. 7

     Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ,  p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

     V Komjaticiach 16.9.2014                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                   Predseda Rady školy

      

     _____________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 30.3. 2015.

      

     Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 30.3. 2015 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program :      

     1./ Otvorenie
     2./ Kontrola uznesenia.

     3./ Správa o činnosti RŠ.
     4./ Správa o hospodárení za rok 2014.

     5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
     6./ Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ O. Cabana na rok 2015.

     7./ Schvaľovanie plánu práce Rady školy na rok 2015.
     8./ Rôzne

     9./ Záver


     K bodu Č.l,

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a pani M. Víglackú, ktorá nahradila pani Behúlovú. Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

      

     K bodu Č.2.

     Predseda RŠ prečítal uznesenie RŠ zo dňa 4.11.2014.  Všetky body uznesenia boli splnené.

      

     K bodu Č.3.

     Predseda RŠ  oznámil prítomným, že správa o činnosti RŠ za rok 2014 bola k nahliadnutiu a zaslaná s ostatným materiálom s pozvánkou členov RŠ.

     Členovia RŠ berú na vedomie  Správu o činnosti za rok 2014 tak ako bola predložená predsedom RŠ.

      

     K bodu Č.4

     Správu o výsledkov hospodárenia za rok 2014 predložila pani riaditeľka ZŠ Mgr. Marta Gocníková.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Členovia RŠ sa do diskusie nezapojili.

     Uznesenie č.30/03-1

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 21.3.2013 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2014 bez pripomienok a navrhuje obecnému zastupiteľstvu  schváliť  Správu o hospodárení za rok 2014 tak ako bola predložená pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie : Za : 8                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

      

     K bodu č.5

     Pani riaditeľka, Mgr. Marta Gocníková,  predložila návrh na počet prijímaných žiakov. Zápis do prvého ročníka robili 3 učiteľky, detí zapísaných do 1. triedy je 39, to sú 2 triedy. 

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

     Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ prerokovala návrh 2 prvých tried a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

      

     K bodu Č. 6

     Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania . V ZŠ si učitelia robia 1.a 2. Atestáciu. Začali študovať aj učiteľky z MŠ

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     p. Gocník: Technická poznámka, zástupkyňou za MŠ je tam napísaná p. Vőrőšová. Od 1.1. 2015 je zástupkyňa p. Behúlová.

     Predseda RŠ: Ďakujem.

     RŠ berie na vedomie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.

      

     K bodu č.7

     Plán práce RŠ na rok 2015 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Sú pripomienky ku stretnutia? Bez pripomienok.

     .Do diskusie sa členovia nezapojili.

     Uznesenie č. 30/03-2

     Rada školy pri ZŠ s MŠ prerokovala  a schválila plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2015 tak ako bol predložený.

     Hlasovanie : Za : 8                             Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu č.8

     Rôzne:

     p. riaditeľka: Informácia o personálnej výmene na úseku vedúcej jedálne od 1.4.2015.

     Predseda RŠ : Správa MŠ bola prepracovaná, ale stále tam sú nedostatky. Treba prepracovať správu a oficiálne predložiť k nasledujúcemu stretnutiu RŠ.

     p. Repková: Zlepšila sa komunikácia medzi rodičmi a učiteľkami škôlky, rodičia sú informovaní o akciách MŠ.

     p. riaditeľka: Dostali sme sponzorský dar 30 stromčekov, ktoré sa zasadia v areáli detského ihriska. ŠZŠ si podala žiadosť o elokovanú triedu.

     K bodu č.9

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

      

      

     V Komjaticiach dňa 30.3. 2015                                                 Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                             Predseda Rady školy

      

     ____________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 30.3. 2015.

      

     Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 30.3. 2015 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program :      

     1./ Otvorenie
     2./ Kontrola uznesenia.

     3./ Správa o činnosti RŠ.
     4./ Správa o hospodárení za rok 2014.

     5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
     6./ Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ O. Cabana na rok 2015.

     7./ Schvaľovanie plánu práce Rady školy na rok 2015.
     8./ Rôzne

     9./ Záver


     K bodu Č.l,

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a pani M. Víglackú, ktorá nahradila pani Behúlovú. Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

      

     K bodu Č.2.

     Predseda RŠ prečítal uznesenie RŠ zo dňa 4.11.2014.  Všetky body uznesenia boli splnené.

      

     K bodu Č.3.

     Predseda RŠ  oznámil prítomným, že správa o činnosti RŠ za rok 2014 bola k nahliadnutiu a zaslaná s ostatným materiálom s pozvánkou členov RŠ.

     Členovia RŠ berú na vedomie  Správu o činnosti za rok 2014 tak ako bola predložená predsedom RŠ.

      

     K bodu Č.4

     Správu o výsledkov hospodárenia za rok 2014 predložila pani riaditeľka ZŠ Mgr. Marta Gocníková.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Členovia RŠ sa do diskusie nezapojili.

     Uznesenie č.30/03-1

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 21.3.2013 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2014 bez pripomienok a navrhuje obecnému zastupiteľstvu  schváliť  Správu o hospodárení za rok 2014 tak ako bola predložená pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie : Za : 8                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

      

     K bodu č.5

     Pani riaditeľka, Mgr. Marta Gocníková,  predložila návrh na počet prijímaných žiakov. Zápis do prvého ročníka robili 3 učiteľky, detí zapísaných do 1. triedy je 39, to sú 2 triedy. 

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

     Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ prerokovala návrh 2 prvých tried a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

      

     K bodu Č. 6

     Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania . V ZŠ si učitelia robia 1.a 2. Atestáciu. Začali študovať aj učiteľky z MŠ

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     p. Gocník: Technická poznámka, zástupkyňou za MŠ je tam napísaná p. Vőrőšová. Od 1.1. 2015 je zástupkyňa p. Behúlová.

     Predseda RŠ: Ďakujem.

     RŠ berie na vedomie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.

      

     K bodu č.7

     Plán práce RŠ na rok 2015 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Sú pripomienky ku stretnutia? Bez pripomienok.

     .Do diskusie sa členovia nezapojili.

     Uznesenie č. 30/03-2

     Rada školy pri ZŠ s MŠ prerokovala  a schválila plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2015 tak ako bol predložený.

     Hlasovanie : Za : 8                             Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu č.8

     Rôzne:

     p. riaditeľka: Informácia o personálnej výmene na úseku vedúcej jedálne od 1.4.2015.

     Predseda RŠ : Správa MŠ bola prepracovaná, ale stále tam sú nedostatky. Treba prepracovať správu a oficiálne predložiť k nasledujúcemu stretnutiu RŠ.

     p. Repková: Zlepšila sa komunikácia medzi rodičmi a učiteľkami škôlky, rodičia sú informovaní o akciách MŠ.

     p. riaditeľka: Dostali sme sponzorský dar 30 stromčekov, ktoré sa zasadia v areáli detského ihriska. ŠZŠ si podala žiadosť o elokovanú triedu.

     K bodu č.9

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

      

      

     V Komjaticiach dňa 30.3. 2015                                                 Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                             Predseda Rady školy

      

     ______________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica  zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa  7.10. 2014.

      

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ, dňa 7.10.2015 o 18.00 hod.

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program:

      

     1./ Otvorenie

     2./Kontrola uznesenia

     3./ Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2014/2015.

     4./ Školský vzdelávací program a výchovný program

     5./ Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení.

     6./ Informácia o rozmiestnení žiakov 9 ročníka

     7./ Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

     8./ Rôzne - zmena školského poriadku.

     9./ Záver

      

     K bodu č.1

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal p. riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú a hosťa Ing.M.Repku. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

     K bodu č.2

     Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

     K bodu č. 3

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2014/2015. Vyzdvihla spoluprácu s materskou školou, kde nastali personálne aj priestorové zmeny. Úlohy v pedagogickej oblasti boli splnené všetky. V mimoškolskej činnosti spomenula spoluprácu s p. Vankom. Škola vypracovala projekt na florbal v spolupráci so ŠZŠ, robia sa projekty z cudzích jazykov. V spolupráci s občianskym združením „Platan“ chce škola obnoviť lyžiarsku výstroj. Do budúcna bude potrebných 3 oddelenia ŠKD, rekonštrukcia telocvične, učební.

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2014/2015 tak, ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

     K bodu č. 4

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka. Zmena sa týka 1. A 5. Ročníka, bol vypracovaný inovovaný ŠVP. Na škole pôsobí logopéd a psychológ.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     Rada školy prerokovala školský vzdelávací program bez pripomienok.

     K bodu č. 5

     Informácie o materiálno-technickom zabezpečení podala pani riaditeľka. Zmeny veľké nenastali, pomenili sa triedni učitelia. Nové je testovanie piatakov, zápis žiakov do prvého ročníka bude v apríli.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie materiálno-technické zabezpečenie školy .

     K bodu č. 6

     Pani riaditeľka oznámila prítomným, že všetci žiaci sa umiestnili v školách na ktoré sa hlásili.Rozprávala o testovaní žiakov, kde naša škola získala výborný výsledok zo slovenského jazyka. Naša škola sa v rebríčku škôl umiestnila na 11. Mieste

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie umiestnenie žiakov a vyhodnotenie školy .

      

     K bodu č. 7

     Pani riaditeľka vyzdvihla spoluprácu s materskou školou,

     Pani Repková: Správa je vypracovaná podľa toho, čo robili.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy bez pripomienok.

      

     K bodu č. 8

     Pani riaditeľka informovala o zmene v školskom poriadku školy, v dodatku č.3, ktorý sa týka povinnosti žiaka. V ňom sa vymedzuje povinnosť žiaka, kedy a akým spôsobom môže používať mobilný telefón, mp3..

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ prerokovala zmenu školského poriadku bez návrhov a pripomienok.

     P. riaditeľka poďakovala za spoluprácu. Do budúcna bude škola potrebovať priestory na 3- 4 oddelenie ŠKD, pretože je vyšší počet detí. Kde nájsť priestory?

     p. Piko: Možnosťou je dokončiť horné poschodie vedľajšej školy.

     p. Kalužáková: Škola je stavaná na 9 ročníkov po 3 triedy. Prečo je priestorov málo?

     p. riediteľka: Na prízemí je škôlka a niektoré učebne sú špecializované - jazyková, počítačová.

     K bodu č. 9

     Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ,  p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

     V Komjaticiach 7.10.2015                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                   Predseda Rady školy

      

     __________________________________________________________________________________

     Zápisnica  zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa  7.10. 2014.

      

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ, dňa 7.10.2015 o 18.00 hod.

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program:

      

     1./ Otvorenie

     2./Kontrola uznesenia

     3./ Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2014/2015.

     4./ Školský vzdelávací program a výchovný program

     5./ Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení.

     6./ Informácia o rozmiestnení žiakov 9 ročníka

     7./ Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

     8./ Rôzne - zmena školského poriadku.

     9./ Záver

      

     K bodu č.1

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal p. riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú a hosťa Ing.M.Repku. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

     K bodu č.2

     Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

     K bodu č. 3

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2014/2015. Vyzdvihla spoluprácu s materskou školou, kde nastali personálne aj priestorové zmeny. Úlohy v pedagogickej oblasti boli splnené všetky. V mimoškolskej činnosti spomenula spoluprácu s p. Vankom. Škola vypracovala projekt na florbal v spolupráci so ŠZŠ, robia sa projekty z cudzích jazykov. V spolupráci s občianskym združením „Platan“ chce škola obnoviť lyžiarsku výstroj. Do budúcna bude potrebných 3 oddelenia ŠKD, rekonštrukcia telocvične, učební.

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2014/2015 tak, ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

     K bodu č. 4

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka. Zmena sa týka 1. A 5. Ročníka, bol vypracovaný inovovaný ŠVP. Na škole pôsobí logopéd a psychológ.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     Rada školy prerokovala školský vzdelávací program bez pripomienok.

     K bodu č. 5

     Informácie o materiálno-technickom zabezpečení podala pani riaditeľka. Zmeny veľké nenastali, pomenili sa triedni učitelia. Nové je testovanie piatakov, zápis žiakov do prvého ročníka bude v apríli.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie materiálno-technické zabezpečenie školy .

     K bodu č. 6

     Pani riaditeľka oznámila prítomným, že všetci žiaci sa umiestnili v školách na ktoré sa hlásili.Rozprávala o testovaní žiakov, kde naša škola získala výborný výsledok zo slovenského jazyka. Naša škola sa v rebríčku škôl umiestnila na 11. Mieste

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie umiestnenie žiakov a vyhodnotenie školy .

      

     K bodu č. 7

     Pani riaditeľka vyzdvihla spoluprácu s materskou školou,

     Pani Repková: Správa je vypracovaná podľa toho, čo robili.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy bez pripomienok.

      

     K bodu č. 8

     Pani riaditeľka informovala o zmene v školskom poriadku školy, v dodatku č.3, ktorý sa týka povinnosti žiaka. V ňom sa vymedzuje povinnosť žiaka, kedy a akým spôsobom môže používať mobilný telefón, mp3..

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ prerokovala zmenu školského poriadku bez návrhov a pripomienok.

     P. riaditeľka poďakovala za spoluprácu. Do budúcna bude škola potrebovať priestory na 3- 4 oddelenie ŠKD, pretože je vyšší počet detí. Kde nájsť priestory?

     p. Piko: Možnosťou je dokončiť horné poschodie vedľajšej školy.

     p. Kalužáková: Škola je stavaná na 9 ročníkov po 3 triedy. Prečo je priestorov málo?

     p. riediteľka: Na prízemí je škôlka a niektoré učebne sú špecializované - jazyková, počítačová.

     K bodu č. 9

     Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ,  p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

     V Komjaticiach 7.10.2015                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                   Predseda Rady školy

     _________________________________________________________________________________________

     Zápisnica  zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa  7.10. 2014.

      

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ, dňa 7.10.2015 o 18.00 hod.

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program:

      

     1./ Otvorenie

     2./Kontrola uznesenia

     3./ Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2014/2015.

     4./ Školský vzdelávací program a výchovný program

     5./ Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  zabezpečení.

     6./ Informácia o rozmiestnení žiakov 9 ročníka

     7./ Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

     8./ Rôzne - zmena školského poriadku.

     9./ Záver

      

     K bodu č.1

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal p. riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú a hosťa Ing.M.Repku. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

     K bodu č.2

     Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

     K bodu č. 3

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2014/2015. Vyzdvihla spoluprácu s materskou školou, kde nastali personálne aj priestorové zmeny. Úlohy v pedagogickej oblasti boli splnené všetky. V mimoškolskej činnosti spomenula spoluprácu s p. Vankom. Škola vypracovala projekt na florbal v spolupráci so ŠZŠ, robia sa projekty z cudzích jazykov. V spolupráci s občianskym združením „Platan“ chce škola obnoviť lyžiarsku výstroj. Do budúcna bude potrebných 3 oddelenia ŠKD, rekonštrukcia telocvične, učební.

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Rada školy berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2014/2015 tak, ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

     K bodu č. 4

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka. Zmena sa týka 1. A 5. Ročníka, bol vypracovaný inovovaný ŠVP. Na škole pôsobí logopéd a psychológ.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     Rada školy prerokovala školský vzdelávací program bez pripomienok.

     K bodu č. 5

     Informácie o materiálno-technickom zabezpečení podala pani riaditeľka. Zmeny veľké nenastali, pomenili sa triedni učitelia. Nové je testovanie piatakov, zápis žiakov do prvého ročníka bude v apríli.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie materiálno-technické zabezpečenie školy .

     K bodu č. 6

     Pani riaditeľka oznámila prítomným, že všetci žiaci sa umiestnili v školách na ktoré sa hlásili.Rozprávala o testovaní žiakov, kde naša škola získala výborný výsledok zo slovenského jazyka. Naša škola sa v rebríčku škôl umiestnila na 11. Mieste

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ berie na vedomie umiestnenie žiakov a vyhodnotenie školy .

      

     K bodu č. 7

     Pani riaditeľka vyzdvihla spoluprácu s materskou školou,

     Pani Repková: Správa je vypracovaná podľa toho, čo robili.

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy bez pripomienok.

      

     K bodu č. 8

     Pani riaditeľka informovala o zmene v školskom poriadku školy, v dodatku č.3, ktorý sa týka povinnosti žiaka. V ňom sa vymedzuje povinnosť žiaka, kedy a akým spôsobom môže používať mobilný telefón, mp3..

     Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ prerokovala zmenu školského poriadku bez návrhov a pripomienok.

     P. riaditeľka poďakovala za spoluprácu. Do budúcna bude škola potrebovať priestory na 3- 4 oddelenie ŠKD, pretože je vyšší počet detí. Kde nájsť priestory?

     p. Piko: Možnosťou je dokončiť horné poschodie vedľajšej školy.

     p. Kalužáková: Škola je stavaná na 9 ročníkov po 3 triedy. Prečo je priestorov málo?

     p. riediteľka: Na prízemí je škôlka a niektoré učebne sú špecializované - jazyková, počítačová.

     K bodu č. 9

     Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ,  p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

     V Komjaticiach 7.10.2015                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                   Predseda Rady školy

      

     ____________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa2.12. 2015.

      

     Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa2.12. 2015 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program :      

     1./ Otvorenie
     2./ Kontrola uznesenia.

     3./Prerokovanie a schvaľovanie rozpisu rozpočtu na rok 2016.
     4./Prerokovanie zmenu organizačného poriadku.

     5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
     6./Prerokovanie Plánu kontiuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ.

     7./Prerokovania a schvaľovanie Plánu kontiuálneho vzdelávania zamestnancov na rok 2016 na úseku MŠ.
     8./ Rôzne

     9./ Záver


     K bodu Č.l,

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a pani Alenu Patassyovú ako novú členku Rady školy pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjatiaich, ktorá nahradila pani Mgr. Karin Jaššovú PhD.

      

     K bodu Č.2.

     Predseda RŠ oboznámil členov rady s programom a po oboznámení bol program schválený.

      

     K bodu Č.3.

     Predseda RŠ  oznámil prítomným, že uznesenia, ktoré boli termínované boli splnené.  dnešnému dňu.

      

     K bodu Č.4

     Prerokovanie a schválenie rozpisu rozpočtu na rok 2016 predložila pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková, ktorá oboznámila členov s obsahom rozpisu rozpočtu na rok 2016.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Členovia RŠ sa do diskusie nezapojili.

      

     Uznesenie č.2/12 -3

     Rada školy  pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach na svojom zasadnutí dňa 2.12.2015v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila rozpis rozpočtu na rok 2016 bez pripomienok tak ako bola predložená pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie : Za :9                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

      

     K bodu č.5

     Pani riaditeľka, Mgr. Marta Gocníková,  predložila návrh na   prerokovanie  zmenu organizačného poriadku  s úvodným slovom. Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

      

     Uznesenie : 1/12-4

     RŠ pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach prerokovala organizačnú zmenu bez pripomienok tak ako bola predložila pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

      

     Hlasovanie : Za : 9                             Proti : 0                                  Zdržal sa: 0    

      

     K bodu Č. 6

     Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Uznesenie : 1/12-5

     RŠ pri ZŠ s MŠ O.Cabana  berie na vedomie kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach tak ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou..

      

     Hlasovanie : za : 9                              proti : 0                                   zdržal sa : 0

      

     K bodu č.7

     Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov  na rok 2016 na úseku MŠ. Predseda rady vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

      

     .

     ..

     Uznesenie č. 1/12-6

     Rada školy pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach      prerokovala  a schválila plán  kontinuálneho vzdelávania zamestnancov  na rok 2016 na úseku MŠ.

     Hlasovanie : Za : 9                             Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu č.8

     Rôzne:

     Pani riaditeľka informovala o budúcich aktivitách školy.

     Predseda  rady informoval o konferencii v Banskej Bystrici ohľad výzvy, rekonštrukcií materských škôl kde uviedol, že naša obec sa nemôže do uvedenej výzvy zapojiť vzhľadom k tomu, že MŠ bola zateplovaná z ROP.

     K bodu č.9

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

      

      

     V Komjaticiach dňa1.12. 2015                                                  Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                             Predseda Rady školy

      

     ___________________________________________________________________________________

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 17.5.2016

      

     Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 17.5. 2016 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program :      

     1./ Otvorenie
     2./ Kontrola plnenia uznesenia

     3./ Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2015
     4./ Plán práce Rady školy na rok 2016

     5./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka

     6./ Návrh zvýšenia poplatku ŠKD
     7./Žiadosť o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií.
     8./ Správa o hospodárení ZŠ za rok 2015

     9./ Diskusia

     10./ Záver 

      

     K bodu Č.l

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a zástupkyňu pre MŠ Behúlovú.  Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

      

     K bodu Č.2.

     Všetky body uznesenia boli splnené.

      

     K bodu Č.3

     Predseda RŠ  predložil prítomným výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2015.  Spýtal sa , či má niekto pripomienky. Všetci súhlasili s výročnou správou a tým predseda RŠ skonštatoval, že RŠ berie na vedomie výročnú správu bez pripomienok.

      

     K bodu č.4

     Plán práce RŠ na rok 2016 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Do diskusie sa nezapojili.

     Uznesenie č. 17/05-1

     Rada školy pri ZŠ s MŠ schvaľuje plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2016 tak ako bol predložený.

     Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu Č. 5

     Pani riaditeľa ZŠ Mgr. Marta Gocníková predložila návrh na počty prijímaných žiakov.

     Zapísaných je 43 detí. Je obrovský záujem o družinu a stravovanie. V budúcom školskom roku musia byť pri takom veľkom počte otvorené 4 oddelenia ŠKD.

     Ďalej dostala slovo pani zástupkyňa pre MŠ pani Behúlová, ktorá prítomných podrobne informovala o zapísaných deťoch do škôlky.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     P. Kalužáková: Dieťa dovŕši 3 roky a matka sa zamestná, bude dieťa prijaté?

     P. riaditeľka: Ak je plný stav, tak nie.

     P. Kalužáková: Nie je možné prekročiť počet detí v triede?

     P.Repková: Určite sú predpisy, ktoré to nedovoľujú.

     P.Behúlová: Koľko žiakov môže byť v triede je presne určené.

     Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ schvaľuje návrh  prvých tried, 4 oddelení ŠKD  a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

      

     K bodu č.6

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka , ktorá sumu navýšenia poplatku v ŠKD  konzultovala s pánom starostom. Obaja sa zhodli, že suma 10€ by mala pokryť náklady na pobyt v ŠKD.

     Predseda RŠ: Otváram diskusiu: Bolo to prerokované na OÚ, urobil som nové všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bude prerokované na zastupiteľstve.

     P.Kalužáková: Deti zamestnaných rodičov- nie je to veľa.

     RŠ prerokovala zvýšenie poplatku a doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť tak, ako to bolo predložené pani riaditeľkou.

     K bodu č.7

     O navýšení originálnych kompetencií  informovala pani riaditeľka. Navýšenie je spojené s otvorením 4 oddelenia ŠKD. Vonkajšie úpravy sa dokážu vykryť z prostriedkov školy, ale navýšenie platu pre 3a 4 vychovávateľku je v kompetencii OÚ. Pani riaditeľka dávala návrh od septembra do decembra.

     Predseda RŠ: Otváram diskusiu. Nikto sa neprihlásil.

     RŠ prerokovala správu o navýšenie originálnych kompetencií a navrhuje obecnému zastupiteľstvu ju schváliť.

     K bodu č.8

     Správu o výsledkov hospodárenia za rok 2015 predložila pani riaditeľa ZŠ Mgr. Marta Gocníková,  kde informovala o obsahu správy. Vypracovali sa 2 projekty, kde bolo za 3900€ zakúpené veci k projektom.

     Predseda RŠ: Vyzval prítomných k diskusii k predloženému rozpočtu ZŠ za rok 2015. Nikto sa neprihlásil

     Uznesenie č. 17/05-2

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 17.5.2016 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2015 bez pripomienok.

     Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

      

     K bodu č. 9

     Diskusia:

     P.Kalužáková: Apelujem, aby sa do pracovného pomeru prijímali mladí a nie dôchodcovia. Kde nadobudnú mladí ľudia prax? Nechcem sa nikoho dotknúť, myslím to všeobecne.

     P. riaditeľka: Som rada, že kvalifikovaní učitelia neodchádzajú do dôchodku. Nemáme nikoho a nikto nechce učiť napr. s aprobáciou matematika- fyzika.

     K bodu č. 10

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

      

      

     V Komjaticiach dňa 17.5.2016                                                  Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                             Predseda Rady školy

      

     _________________________________________________________________

     Zápisnica

      

     Zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 13.10.2016.

      

      

     Miesto konania:  Zborovňa ZŠ dňa 13.10.2016 o 18.00 hod.

      

     Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

      

     Program:

     1./ Otvorenie a schválenie programu.
     2./ Voľba predsedu rady školy pri ZŠ s MŠ O. Cabana Komjatice.
     3./ Kontrola plnenia uznesenia.
     4./ Zmena školského poriadku v  šk. r. 2016-2017.
     5./ Školský učebný plán pre inovovaný ŠkVP pre 1 a 2 ročník.
     6./ Školský učebný plán pre inovovaný ŠkVP pre 5 a 6 ročník.
     7./ Pedagogické-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
     8./ Rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov končiacich ZŠ na ďalšie obdobie.
     9./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015-2016.
     10./ Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na obdobie r. 2016-2017.
     11./ Prevádzkový poriadok MŠ.
     12./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r.2015-2016.
     13./ Školský poriadok MŠ.
     14./ Školský vzdelávací program - Cesta za poznaním v MŠ.
     15./ Rôzne.
     16./ Záver.

      

     K bodu č.1

      

     Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal starostu obce p. Hlavatého a riaditeľku ZŠ Mgr. M. Gocníkovú a pani zástupkyňu Behúlovú. Tiež privítal nových zástupcov RŠ p. Kmeťovú, p. Repka, p. Ešekovú. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

      

     K bodu č.2

      

     Súčasnému predsedovi RŠ skončilo volebné obdobie, a tak vyzval členov RŠ k voľbe nového predsedu. Za volebnú komisiu boli zvolení členovia RŠ: p. Gocník, p. Francel, p. Piko.

     Hlasovanie: Za: 10                        Proti :0                                   Zdržal sa : 0

     p. Galbavý: Sú návrhy na kandidátov predsedu RŠ?

     p. Francel: p. Repka

     p. Granátová: p. Gocník

     p. Gocník: Ďakujem za prejavenú dôveru, ale kandidatúru neprijímam.

     p. Galbavý: P. Repka, prijímaš kandidatúru?

     p. Repka: Áno

     p. Galbavý: Budeme verejne hlasovať. Sú iné návrhy? Žiadne. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby sa stal p. Repka predsedom RŠ v Komjaticiach?

     Hlasovanie: Za: 9                      Proti :0                                   Zdržal sa : 1

     p. Galbavý: Blahoželám p. Repkovi a prajem RŠ, aby prosperovala tak dobre ako doteraz. Odovzdávam slovo novému predsedovi, aby viedol schôdzu.

     p. starosta: Poďakoval doterajším členom a zaželal veľa úspechov.

     p. riaditeľka: Poďakovala p. Galbavému za jeho činorodé pôsobenie v RŠ.

      

     K bodu č.3

      

     Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ. Termínované úlohy neboli, všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

      

     K bodu č. 4

      

     Pani riaditeľka oboznámila prítomných o zmenách v školskom poriadku v šk. roku 2016/2017.  Zmena nastala v jednej vete, v ktorej sú obsiahnuté základné informácie.

     Predseda RŠ: RŠ prerokovala zmeny v školskom poriadku.

      

     K bodu č. 5,6

      

     Slovo dostala opäť pani riaditeľka. RŠ musí prerokovať hodinovú dotáciu pre druhákov (25 h.) a  šiestakov (26 h.).

     Predseda RŠ: Je potrebné schváliť inovovaný program. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

      

     Uznesenie č.: 13/10-1

      

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala hodinovú dotáciu pre ŠkVP Isced 1 a 2  pre druhákov a šiestakov bez pripomienok.

      

     Hlasovanie: Za: 10                                Proti: 0                                      Zdržal sa: 0

      

     K bodu č. 7

      

     Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ o pedagogickom a materiálno technickom zabezpečení školy. Zmeny nastali v pozícii pre zástupkyňu 1. stupňa. Stala sa ňou p. Gulášová, triednictvo má prvý raz p. u. Mullnerová. Nové posily sú v ŠKD, nová p. vychovávateľka je p. Slošárová a náboženskú výchovu učí len p. katechétka a p. Vícen. Učebne sú materiálne zabezpečené, detí v škole je 365, počet tried zostáva. Čaká nás testovanie piatakov, 3-7. 4. Zápis do prvého ročníka, 8.-13. 11. lyžiarsky kurz, ktorý je financovaný MŠ, tretiaci pôjdu na plavecký.

      

      

      

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     p. Francel: p.u. Barátová je triednou pre dve triedy?

     p. riaditeľka: Áno.

      

     Predseda RŠ: RŠ prerokovala materiálno technické a pedagogické zabezpečenie školy.

      

     K bodu č. 8

      

     Informácie o rozmiestnení deviatakov podala pani riaditeľka. Všetci deviataci sa dostali na stredné školy, gymnáziá, odborné učilištia. Stúpa počet detí, ktoré sa hlásia na gymnázia. Máme dobré odozvy z gymnázia v Šuranoch.

      

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nezapojili.

     Predseda RŠ: Ďakujem,  RŠ berie na vedomie údaje o rozmiestnení deviatakov.

      

     K bodu č. 9

      

     Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M. Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila so správou o výchovnej činnosti za rok 2015/2016. Učitelia sú kvalifikovaní, problém je len v hľadaní učiteľa s aprobáciou matematika. Rozprávala o testovaní žiakov, monitore, účasťou v rôznych súťažiach. Do popredia sa dostáva dejepisná olympiáda, darí sa aj biblickej olympiáde. Minulý rok sme mali v škole štátnu školskú inšpekciu k ľudským právam, prerobili sa triedy, doplnilo sa vybavenie IKT technikou, spolupracovala škola s logopédom, špeciálnym pedagógom. V škole nie sú deti zo soc. znevýhodneného prostredia, pokračujú voľnočasové aktivity.

      

     Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     RŠ berie na vedomie túto správu.

                                                                                         

     K bodu č. 10

      

     Slovo dostala p. zástupkyňa I. Behúlová. Konštatovala, že je vysoký záujem o MŠ, učiteľky sú kvalifikované. Nedostatky sú v premiestňovaní medzi školami a slabá vybavenosť školského dvora.

     Predseda RŠ: Vyzval prítomných do diskusie. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

     RŠ prerokovala správu o MŠ.

      

     K bodu č. 11

      

     O prevádzkovom poriadku oboznámila členov RŠ p. Behúlová.

     Menil sa pre vedľajšiu budovu a pomenovali sme jednotlivé oddelenia a chodby.

     p. riaditeľka: Poslali sme to na hygienu, kde to musia schváliť.

     Predseda RŠ: RŠ berie na vedomie prevádzkový poriadok MŠ.

      

      

      

     K bodu č. 12

      

     Slovo dostala p. Behúlová, ktorá prítomných podrobne informovala o správe o výchovnej vzdelávacej činnosti MŠ za obdobie 2015/2016.

     Predseda RŠ: Ďakujem, sú nejaké otázky?

     p. Repková: Chcem pochváliť spoluprácu s MŠ.

     Predseda RŠ: Konštatujem, že správa o výchovnej-vzdelávacej činnosti MŠ za obdobie 2015/2016 bola prerokovaná.

      

     K bodu č. 13

      

     P. Behúlová informovala o vypracovaní nového školského poriadku pre MŠ, kde sa zamerali na podmienky prijatia detí do MŠ. MŠ je pre deti od 3-6 rokov, záleží od kapacity možností.

      

     Predseda RŠ: Vyzval do diskusie. Nikto sa nezapojil.

     RŠ prerokovala školský poriadok MŠ.

      

     K bodu č. 14

      

     Slovo mala opäť p. Behúlová. V školskom vzdelávacom programe – Cesta za poznaním, sa v MŠ pracuje podľa inovovaného ŠVP. Zmenili sa vzdelávacie oblasti, namiesto 4 je ich 7.

      

     Predseda RŠ: Vyzval do diskusie. Nikto sa nezapojil.

     Konštatujem, že inovovaný ŠVP bol prerokovaný a RŠ ho odporúča schváliť zriaďovateľom.

      

     K bodu č. 15

      

     Rôzne:

     • Smernica rozúčtovania elektriny a plynu. Od 1.11.2016 sa začne rozúčtovavať podľa tejto smernice. Školu čaká revízia školského ihriska.

     Predseda RŠ: Vyzval do diskusie. Nikto sa nezapojil.

      

     Uznesenie č.: 13/10-2

      

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala Návrh zmeny internej smernice č. 3/2014 - RŠ k prepočtu spotreby médií, služieb a miezd pre jednotlivé organizačné zložky školy, tak ako bola predložila pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

      

     Hlasovanie: Za: 10                                 Proti :0                                      Zdržal sa : 0

      

      

     • iadosť o finančné prostriedky a rozpočtové opatrenia. Slovo dostala pani riaditeľka.

     p. starosta: Štát schválil navýšenie miezd učiteľom, ale neposlal peniaze obciam ani škole.

      

      

      

     Uznesenie č.: 13/10-3

      

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala žiadosť o rozpočtové opatrenie, ktoré prerokovala a schválila bez pripomienok, tak ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou a navrhuje obecnému zastupiteľstvu ju schváliť.

      

     Hlasovanie: Za: 10                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 0

      

     • Hlasovanie za určenie zapisovateľa.

     Predseda RŠ navrhol za zapisovateľa p. Machatovú.

      

     Uznesenie č.: 13/10-4

      

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala návrh predsedu na zapisovateľa RŠ a za zapisovateľa RŠ zvolila p. Machatovú.

      

     Hlasovanie: Za: 9                                 Proti: 0                                      Zdržal sa: 1

      

     • Voľba zástupcu RŠ.

     Predseda RŠ: Navrhujem p. Francela.

     p. Francel: prijímam.

      

     Uznesenie č.: 13/10-5

      

     Rada školy na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 prerokovala návrh predsedu na podpredsedu RŠ a za podpredsedu RŠ zvolila p. Francela.

      

     Hlasovanie: Za: 9                                 Proti: 0                                      Zdržal sa : 1

      

     K bodu č. 16

      

     Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ, p. starostovi a p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ, poďakoval sa za prejavenú dôveru a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

      

      

     V Komjaticiach 13.10.2016                                                    Ing. Michal Repka

                                                                                                   Predseda Rady školy

      

     _________________________________________________________________________________

     Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 28.11. 2016.

      

     Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 28.11. 2016 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.

     Program :      

     1./ Otvorenie, schválenie programu.
     2./ Kontrola uznesenia.

     3./ Prerokovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ na rok 2017.

     4./ Prerokovania a schvaľovanie Plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na rok 2017 na úseku MŠ.
     5./. Prerokovanie a schvaľovanie rozpisu rozpočtu na rok 2017.

     6./ Rôzne
     7./ Záver


     K bodu Č.l.

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ing. Michal Repka. Privítal členov RŠ a riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú s pani zástupkyňou Ingrid Behúlovou. Predseda RŠ dal hlasovať za program RŠ. Všetci členovia súhlasili s predloženým programom.

      

     K bodu Č.2.

     RŠ nemá termínovo viazané uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí.

      

     K bodu Č.3.

     Slovo dostala pani riaditeľka, ktorá oboznámila členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ.

     Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Uznesenie : 28/11-1

     RŠ pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach prerokovala a schválila plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach na rok 2017, tak ako bol predložený. 

      

     Hlasovanie : za : 10                              proti : 0                                   zdržal sa : 0

      

     K bodu Č.4

     Slovo dostala pani zástupkyňa, ktorá informovala členov RŠ s plánom kontinuálneho vzdelávania zamestnancov  na rok 2017 na úseku MŠ. Predseda rady vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

     Uznesenie č. 28/11-2

     Rada školy pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach prerokovala  a schválila plán  kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach na úseku MŠ na rok 2017 , tak ako bol predložený.

     Hlasovanie : Za : 10                             Proti :0                             Zdržal sa :0

      

     K bodu č.5

     Rozpis rozpočtu na rok 2017 predložila pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková, ktorá oboznámila členov s obsahom rozpisu rozpočtu na rok 2017.

     Pani riaditeľka upovedomila prítomným členom RŠ, že v MŠ potrebujú asistenta učiteľa pre jedno dieťa. Bola s požiadavkou za pánom starostom, ktorý ju zamietol. Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

     p.Piko: Dostávali sme podrobnejší rozpočet, taký ako v roku 2013.

     p.riaditeľka: So starostom sme sa dohodli na takejto skrátenej forme, ale nie je problém rozpísať ju podrobnejšie.

     Uznesenie č.28/11 -3

     Rada školy  pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala a schválila rozpis rozpočtu na rok 2017 s pripomienkou, tak ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie : Za :10                           Proti: 0                               Zdržal sa : 0

      

     K bodu č.6

     Rôzne:

     p. Gocník: Vrátim sa k rozpočtovej tabuľke. Aj návrh štátneho rozpočtu má len 4 riadky, až na záver roka je rozpísané podrobne jeho čerpanie. Dôležité je záverečné čerpanie.

     p. Piko: Chcel som , aby sa aj noví členovia vedeli zorientovať v rozpočtovej tabuľke.

      

     K bodu č.7

     Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

      

      

      

     V Komjaticiach dňa 28.11. 2016                                                        Ing. Michal Repka

                                                                                                             Predseda Rady školy

     ___________________________________________________________________________________

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach dňa 17.10.2019

      

     Miesto konania :  ZŠ dňa 17.10.2019 o 18.00 hod.

     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

     Program :       

     1./ Otvorenie
     2./ Kontrola uznesenia

     3./ Dodatok č.1 ku Školskému vzdelávaciemu programu Cesta za poznaním

     4./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk.r.2018-2019

     5./ Školský poriadok MŠ

     6./ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk.r.2018/2019

     7./ Rôzne

     8./ Diskusia

     9./ Záver

      

     K bodu Č.l

     Zasadnutie otvoril a viedol predseda Rady školy. Privítal pani riaditeľku Mgr.Martu Gocníkovú, pani  zástupkyňu  Ingridu Behúlovú ako aj všetkých členov RŠ.   Predložený program bol schválený.

      

     K bodu Č.2.

     Predseda  RŠ  uviedol, že ku dňu 17.10.2019  boli  všetky body uznesenia splnené.

      

      

      

     K bodu Č.3

      

     Predseda RŠ  vyzval  pani zástupkyňu  pani Ingrid Behúlovú aby oboznámila členov rady s Dodatkom č.1 ku Školskému vzdelávaciemu programu Cesta za poznaním. Predseda rady vyzval členov rady do diskusie.

     Do diskusie sa členovia rady neprihlásili .

     Doplnok č.1 bol prerokovaný bez pripomienok.

      

      

      

      

      

     K bodu č.4

      

     Pani zástupkyňa Ingrid Behúlová informovala a predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk. rok 2018/2019.

     Predseda rady školy vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa členovia rady nezapojili.

     Členovia rady školy  správu  prerokovali bez pripomienok.

      

      

     K bodu č.5

      

     Pani zástupkyňa Ingrid Behúlová predložila  na  prejednanie Školský poriadok Materskej školy.

     Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Členovia rady sa do diskusie nezapojili.

     Členovia rady školy  Školský poriadok MŠ  prerokovali bez pripomienok.

      

      

      

      

     K bodu č.6

      

     Pani riaditeľa Mgr. Marta Gocníková  predložila RŠ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach za šk.rok 2018/2019

     Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa členovia rady nezapojili.

     Rada školy berie na vedomie uvedenú správu tak ako bola predložená bez pripomienok.

      

      

     K bodu č.7

      

     Pani riaditeľka  Mgr. Marta Gocníková informovala , že po dvoch rokoch ZŠ bola úspešná pri zapojení sa do projektu tzv. Počítačová učebňa a chemická učebňa kde je potrebná 5% spoluúčasť, ktorú zabezpečuje obec Komjatice.

     Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Do Diskusie sa členovia rady nezapojili.

      

     Predseda rady navrhol o spoluúčasti hlasovať.

      

      

     Uznesenie n č. 8/17/10    

     Členovia RŠ pri ZŠ s MŠ  O. Cabana v Komjaticiach odporúčajú Obecnému zastupiteľstvu Obce Komjatice schváliť 5% spoluúčasť na projekty predložené pani riaditeľkou    

     Mgr .Martou Gocníkovou.

      

     Hlasovanie za : 8                             Proti : 0                           Zdržal sa : 0

      

      

     K bodu č.8

      

     Predseda rady informoval členov rady , že končí pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej funkčné obdobie riaditeľky ZŠ s MŠ O. Cabana v Komjaticiach a preto budú členovia voliť nového uchádzača na uvedenú funkciu. Požiadal členov o návrhy určenia času a hodiny voľby.

     Spoločne sa dohodlo na termín 5.11.2019 o 14.00 hod.

     Ostatní členovia sa do diskusie nezapojili.

      

      

     K bodu č.9

      

     Predseda rady  RŠ poďakoval  pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej, pani zástupkyni  Ingride Behúlovej,  členom rady za účasť a konštruktívny prístup .

      

      

      

      

     V Komjaticiach dňa 17.10.2019                                         Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                             Predseda Rady školy

      

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ O.Cabana v Komjaticiach dňa 10.12.2019

     Miesto konania :  ZŠ dňa 10.12.2019 o 18.00 hod. 
     Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
     Program :       
     1./ Otvorenie
2./ Kontrola uznesenia
     3./ Žiadosť o navýšenie rozpočtu na OK na obdobie 9-12.2019
     4./ Návrh koncepcie rozvoja ZŠ 2020-2025
     5./ Rozpočet 2020
     6./  Rôzne
     7./ Záver

     K bodu Č.l
     Zasadnutie otvoril a viedol predseda Rady školy. Privítal pani riaditeľku Mgr.Martu Gocníkovú, ako aj všetkých členov RŠ.   Predložený program bol schválený.

     K bodu Č.2.
     Predseda  RŠ  uviedol, že ku dňu 10.12.2019  boli  všetky body uznesenia splnené.

     K bodu Č.3  Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019

     Predseda RŠ  vyzval  pani riaditeľku Mgr. Gocníkovú aby oboznámila členov rady o dôvodoch  žiadosti o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019 
     . Predseda rady vyzval členov rady do diskusie.
     Do diskusie sa členovia rady neprihlásili .
     Uznesenie č.9/10/12/2019
     Členovia RŠ pri ZŠ s MŠ  O. Cabana v Komjaticiach navrhujú  Obecnému zastupiteľstvu Obce Komjatice schváliť Žiadosť o navýšenie rozpočtu OK na obdobie 9-12/2019 tak ako  bola  predložená pani riaditeľkou    Mgr .Martou Gocníkovou.


     Hlasovanie za :   6                           Proti :    0                                     Zdržal sa :0

     K bodu č.4 Návrh koncepcie rozvoja ZŠ  2020-2025

     Pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková oboznámila členov rady s návrhom koncepcie rozvoja ZŠ 2020-2025
     Predseda rady školy vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa členovia rady nezapojili.
     Členovia rady školy  Návrh koncepcie rozvoja ZŠ 2020-2025 prerokovali  a berú na vedomie bez pripomienok.


     K bodu č.5      Rozpočet 2020

     Pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková oboznámila členov rady školy s rozpočtom ZŠ s MŠ O.Cabana na rok 2020.
     Predseda RŠ vyzval členov rady do diskusie. Do diskusie sa zapojila členka rady
      Mgr. Miriam Lorinczová, ktorá sa dotazovala ohľadne originálnych kompetencií. Po zodpovedaní sa ostatní členovia do diskusie nezapojili. 

     Uznesenie č.10/10/12/2019

     Rada školy pri ZŠ s MŠ  OP.Cabana v Komjaticiach navrhuje Obecnému zastupiteľstvu  Komjatice s chváliť rozpočet ZŠ s MŠ O. Cabana tak ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

     Hlasovanie za : 6                               Proti : 0                           Zdržal sa : 0


     K bodu č.6  Rôzne

     .
     Pani riaditeľka informovala členov rady o možnosti zapojiť sa do  projektu o separáciu odpadu v škole a tak naučiť deti separovať.
     Uviedla, že požiada zriaďovateľa o dodanie kontajnerov na odpad aby  deti mohli   separovať odpad. Súčasne informovala členov rady, že kompostér už v škole majú , ktorý v plnom rozsahu využívajú.

     K bodu č.7  Záver

     Predseda rady  RŠ poďakoval  pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej, členom rady za účasť a konštruktívny prístup .


     V Komjaticiach dňa 10.12.2019                                            Dr. Ľudovít Galbavý PhD
                                                                                                             Predseda Rady školy