Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Cabana

 

 

Dátum a miesto konania: 13.január 2012, zborovňa ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

 

Priebeh volieb do rady školy:

- na návrh Mgr. Mareka Gocníka  sa hlasovaním ( 10 hlasov za) zmenil spôsob voľby z tajnej na verejnú

- Mgr. Karin Jaššová, PhD. a Mgr. Mária Machatová navrhli za predsedu p. Dr. Ľudovíta Galbavého, PhD., ktorý s kandidatúrou súhlasil

- ďalšie návrhy neboli alebo s nimi daný kandidát nesúhlasil

 

- Výsledky hlasovania:  za predložený návrh 9 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa hlasovania 1

- Volebná komisia potvrdila zvolenie za predsedu Rady školy p. Dr.Ľudovíta Galbavého, PhD.

 

Volebná komisia: Mgr. Karin Jaššová, PhD. – predseda volebnej komisie

                             Ing. Štefan Piko – člen volebnej komisie

 

Výsledky volieb do rady školy:

 

Za pedagogických zamestnancov školy:

1. Mgr. Mária Machatová

2. Ingrid Behulová

 

Za ostatných zamestnancov školy:

1. Darina Uhrová

 

Za rodičov žiakov školy:

1. Ing. Diana Granátová

2. Lenka Richardson

3. Mgr. Karin Jaššová, PhD.

4. Mgr. Marek Gocník

 

Delegovaní členovia za obec:

1. Ing. Július Jahnátek

2. Dr.Ľudovít Galbavý, PhD.

3. Ing. Štefan Piko

4. Angela Kalužáková

 

 

Meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy: Dr. Ľudovít Galbavý, PhD.

 

 

   

 

Prílohy: Zápisnica zo zasadnutia RZ zo dňa 16.1.2012 ( 4 listy)

             Výpis z uznesenia Pedagogickej rady zo dňa 23.1.2012 s prezenčnou listinou (príloha

             obálka s hlasovacími lístkami)

             Oznámenie o výsledkoch volieb na pedagogickej rade MŠ a mimoriadnom RZ zo dňa

             25.1.2012

             Zápisnica z volieb nepedagogických zamestnancov zo dňa 18.1.2012 (9 listov)        

             Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: Mgr .Marta Gocníková, riaditeľka školy

Zápisnicu overil: Dr.Ľudovít Galbavý, PhD., predseda rady školy

V Komjaticiach,  dňa 15.februára 2012

 

 

Za zriaďovateľa:  Peter Hlavatý, starosta obce

V Komjaticiach, dňa 16. februára 2012

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria