Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Plán práce na rok 2012

Plán práce na rok 2012

 

I. zasadnutie - január/február 2012

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Voľba predsedu RŠ

4. Ustanovujúce zasadnutie

5. Výročná správa o činnosti RŠ

6. Rôzne

7. Uznesenie a záver

 

II. zasadnutie - marec/apríl 2012

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2011

4. Návrhy na počty prijímaných žiakov

5. Voľba podpredsedu RŠ

6. Rôzne

7. Uznesenie a záver

 

III. Zasadnutie - august 2012

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Vyhodnotenie plánu práce školy

4. Školský vzdelávací program a výchovný program - reevidovanie

5. Návrh na úpravy v učebných plánoch v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch

6. Informácia o pedagogicko-organizačno a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku

7. Informácie výchovného poradcu o rozmiestnení žiakov 9. ročníka

8. Rôzne

9. Uznesenie a záver

 

IV. zasadnutie - október/november 2012

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach

4. Návrh na rozpočet 2012

5. Rôzne

6. Uznesenie a záver

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria