Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013

                                                                    Zápisnica

zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 10.9.2013.

Miesto konania:  Zborovňa ZŠ dňa 10.9.2013 o 18.00 hod.

Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

1./ Zahájenie.

2./Kontrola uznesenia.

3./ Zmena školského poriadku.

4./ Vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2012/2013.

5./ Plán práce školy na rok 2013/2014.

6./ Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách.

7./ Školský vzdelávací program a výchovný program –reevidovanie.

8./ Záver

 

K bodu č.1

Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal starostu obce p. Hlavatého a riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú. Slovo dostal pán starosta, ktorý oznámil ostatným členom RŠ, že na plenárnom zasadnutí obecného zastupiteľstva došlo k zmene. P. Jahnátek sa vzdal členstva v RŠ a nahradil ho p. J.Francel. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

 

K bodu č.2

Predseda RŠ prečítal uznesenie z predchádzajúcej RŠ.  Termínované úlohy neboli, pripomienky k správe o hospodárení za školský rok 2012 boli prerokované na obecnom zastupiteľstve. Všetky ostatné body uznesenia boli splnené.

 

K bodu č. 3

Pani riaditeľka oboznámila prítomných o zmenách v školskom poriadku, ktoré nastali len v organizácii školského roka. Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

 

Uznesenie č. 10/09-4

Rada školy schvaľuje  zmeny v školskom poriadku ta ako boli predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

Hlasovanie: Za 9                        Proti :0                                   Zdržal sa : 0

 

K bodu č. 4

Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá prítomných členov RŠ oboznámila s vyhodnotením plánom práce školy za rok 2012/2013. Rozprávala o testovaní žiakov, účasťou v rôznych športových súťažiach. Vo výchovnej oblasti sa škola zapája do rôznych projektov, spolupracuje s Obecnou políciou, colníkmi. Vo výchovnom poradenstve bola prerušená spolupráca s psychologičkou, prišla nová logopédka. Ukončil sa projekt MVP. Škola sa zapája do súťaží, projektov, E-twinning- M. Derďaková, je zameraný na spoluprácu so zahraničnými školami. Škola získala 350€ na výtvarný krúžok G. Gacsalovej, 2180 € a 1175 € za projekty z MŠ vypracované M.Machatovou. P. riaditeľka oboznámila prítomných aj s prácou v krúžkoch.

Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Poprosil p. riaditeľku, že v budúcnosti stačí posielať len vyhodnotenie práce školy a nie plány všetkých učiteľov a koordinátorov. Do diskusie sa nikto nezapojil.

 

Uznesenie č.10/09-5

Rada školy schvaľuje vyhodnotenie plánu práce školy za rok 2012/2013 tak ako bolo predložené pani riaditeľkou Mgr.Martou Gocníkovou.

Hlasovanie: Za 9                                 Proti :0                                      Zdržal sa : 0

 

K bodu č. 5

Dostala slovo p. riaditeľka. Informovala o pláne práce na šk. rok 2013/2014, zmena nastala v 4. roč., kde triednictvo oboch tried má Mgr. D.Barátová. P. riaditeľka sa s ňou o tom predtým rozprávala, či si p. uč. trúfa na triednictvo v oboch triedach. Zmena je aj vo výchovnom poradenstve, Mgr. Schwarzovú, ktorá išla do dôchodku vystriedala Mgr. Karasová. Škola sa v tomto roku bude zapájať do projektov knižníc, nórske fjordy..  

Predseda RŠ vyzval prítomných do diskusie. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

 

Uznesenie 10/09-6

Rada školy schvaľuje plán práce školy na šk.rok 2013/2014 tak ako bol predložený pani riaditeľkou Mgr. Martou Gocníkovou.

Hlasovanie: Za 9                        Proti :0                                   Zdržal sa : 0

 

K bodu č. 6

Informácie o rozmiestnení deviatakov  podala pani riaditeľka. Všetci deviataci sa dostali na stredné školy , gymnáziá, odborné učilištia.

Predseda RŠ vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

RŠ berie na vedomie údaje o rozmiestnení deviatakov.

 

K bodu č. 7

Pani riaditeľka, oznámila, že Školský vzdelávací program ZŠ Isced 1, Isced 2 a MŠ ISCED 0 bol schválený  na pedagogickej rade ZŠ, nenastali tam žiadne zmeny. Prepracoval sa len program ŠKD.

Predseda RŠ poďakoval p. riaditeľke a vyzval k diskusii. Nikto sa neprihlásil.

RŠ schvaľuje berie na vedomie reevidovanie ŠkVP.

 

K bodu č. 8

Predseda RŠ na záver poďakoval prítomným členom RŠ, p. starostovi a p. riaditeľke za účasť a za konštruktívny prístup k schvaľovaniu a rokovaniu RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

V Komjaticiach 10.9.2013                                                    Dr. Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                                Predseda Rady školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria