Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013

                                                                          Zápisnica

Zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 26.11.2013.

 

Miesto konania:  Zborovňa ZŠ dňa 26.11.2013 o 18.00 hod.

 

Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Kontrola uznesenia

3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,  jej výsledkoch a podmienkach

4.  Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkov a podmienkach MŠ za rok 2012/2013

5.  Návrh na rozpočet rok 2014

6.  Rôzne

7.  Záver

 

K bodu č.1

Zasadnutie otvoril predseda RŠ Dr. Ľudovít Galbavý PhD, privítal starostu obce p. Hlavatého, riaditeľku ZŠ Mgr. M.Gocníkovú a prednostu OÚ p. Šveca. Následne predseda RŠ predložil program, ktorý bol schválený členmi RŠ.

 

K bodu č.2

K dnešnému dňu neboli žiadne nesplnené uznesenia.

 

K bodu č. 3

Pani riaditeľka oboznámila prítomných so správou o výchovno vzdelávacej činnosti školy. Podala podrobné informácie o prospechu, správaní žiakov, monitore, testovaní, prváckych triedach, kontinuálnom vzdelávaní na 1 a 2. atestačnú skúšku.  Poinformovala o dlhodobých a krátkodobých projektoch, elektronickom testovaní, voľnočasových aktivitách školy, spolupráci so špeciálnym pedagógom.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie. Do diskusie sa nikto nezapojil.

RŠ berie na vedomie správu o výchovno vzdelávacej činnosti školy.

 

K bodu č. 4

Slovo dostala pani riaditeľka Mgr. M.Gocníková, ktorá informovala o správe  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za rok 2012/2013.

Predseda RŠ otvoril diskusiu:

Starosta p. Hlavatý sa spýtal:  2500€ sú cestovné náklady, školné na vzdelávanie?

Riaditeľka Mgr. Gocníková odpovedala : 2500€ je na vyplácanie kreditných príplatkov, keď učiteľky získajú kredity.

Predseda RŠ : RŠ schvaľuje len tie štúdiá, ktoré sú v správe o vých. vzdel. činnosti MŠ napísané.

 

Uznesenie 26/11-7

Predseda RŠ:  RŠ schvaľuje správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za rok 2012/2013.

Hlasovanie: Za 7                       Proti :0                                   Zdržal sa : 0

 

K bodu č. 5

Slovo dostala opäť p. riaditeľka, ktorá predložila návrh rozpočtu na rok 2014. V spolupráci s OÚ bola vypočítaná jeho predbežná výška, kde je odhad pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. V rozpočte sa rátalo s kred. príplatkami. Pre MŠ 2 sa vypočítali finančné prostriedky pre učiteľku a upratovačku. Energie boli prerátané na základe mesačných platieb. Na ostatné sumy, ako prevádzkové náklady , financie pre MŠ 2 bol spravený odhad. Vlastné príjmy vyzbierané z ŠKD a MŠ sa použijú na vybavenie areálu MŠ, vymaľovanie a osvetlenie ŠKD.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

Starosta , p. Hlavatý, vysvetlil návrh na rozpočet, ktorý sa odvíja od počtu žiakov a chodu školy. Vlastné príjmy bude obec škole vracať, obec môže disponovať s čiastkou 42000 €, ktoré sú účelovo viazané prostriedky. Škola bude mesačne dostávať 19 500 €.

Predseda RŠ : Sú nejaké otázky?

p. Kalužáková: Ako sa dospelo k sume energií? Každý rok hovorím, že úžitková plocha celej ZŠ sa nemôže porovnávať s plochou ŠJ, ŠKD a MŠ.

Starosta Hlavatý : Smernica sa vypočítala na percentá. MŠ 2 sa tam nesmie rátať. Pomer bol určený pred 2 rokmi.

p. Kalužáková: Nedodržuje sa.

Starosta Hlavatý : Na konci roka sa to ľahko zistí. Je to na percentá rozložené, 60% škola, 40% originálne kompetencie. MŠ 2 má vlastné merače.

p. Piko : RŠ by mala dostať kompletný rozpočet, rozdelený do jednotlivých položiek ako je to v účtovníctve.

Starosta Hlavatý : Tento rozpočet zjednodušený rozpísať?

p. Kalužáková: Predkladať rozpočet, kde bude viacej položiek a nie len 6.

Starosta Hlavatý :Čo tam chcete mať?

p. Piko : Dáva sa nejaký rozpočet na KŠÚ?

Riaditeľka Gocníková : Áno, tri položky.

p. Piko : Raz ročne dostať rozpočet kompletný.

p. Kalužáková: Porovnajte čerpanie z r. 2012 a teraz, je tam rozdiel 10000 €.

Predseda RŠ : My sa musíme vyjadriť k prerokovaní rozpočtu, či s pripomienkami, alebo bez nich.

Starosta Hlavatý : Škola dostane určené financie a keď bude chcieť viac, musí p. riaditeľka požiadať OÚ a vydokladovať na čo boli použité.

p. Kalužáková: Tak prečo sa minie menej energie na ZŠ ako v MŠ? Ako je to plánované?

Starosta Hlavatý : Na percentá.

Predseda RŠ : Starosta predkladá rozpočet, kontrolór obce môže skontrolovať, nemalo by sa opakovať to, čo v minulosti.

Starosta Hlavatý : Naša je celá škola, obec disponuje so 42000 €, ktoré sa môžu použiť na havarijné stavy.

 

Uznesenie 26/11-8

RŠ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2014 bez pripomienok.

Hlasovanie: Za 7                       Proti :0                                   Zdržal sa : 0

 

 

K bodu č. 6

Pani riaditeľka pozvala prítomných členov RŠ na oslavy 40. výročia založenia školy, kde sa budú oceňovať niektorí bývalí učitelia a prevádzkoví pracovníci.

 

K bodu č. 7

Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

V Komjaticiach dňa 26.11. 2013                                      Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                               Predseda Rady školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria