Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 10.12.2019 Zápisnica z výberového konania na obsadenie riaditeľa školy Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady 17.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 28.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 17.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia RŠ zo dňa 2.12.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 7.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŠR dňa 30.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 16.9.2014 Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 26.11.2013 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.9.2013 Plán práce na rok 2012 Rokovací poriadok rady školy Členovia Školskej rady Zápisnica zo zasadnutia Rady školy

Rada školy

Zápisnica zo zasadnutia dňa 4.3.2014

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach dňa 4.3.2014

 

Miesto konania : Zborovňa ZŠ dňa 4.3.2014 o 18.00 hod.

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :      

1./ Otvorenie
2./ Úprava rozpočtu na rok 2014.

3./ Návrh počtu žiakov a tried  do prvého ročníka.
4./  Správa o hospodárení za rok 2013.

5./ Prerokovanie smernice rozúčtovania finančných prostriedkov na rok 2014.
6./ Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2013.
7./ Schvaľovanie plánu práce Rady školy za rok 2014.
8./ Diskusia
9./Záver

 

K bodu Č.l

Zasadnutie otvoril a viedol predseda RŠ Ľudovít Galbavý. Privítal riaditeľku ZŠ Mgr. Martu Gocníkovú a zástupkyňu pre MŠ J. Verešovú.   Predložený program bol schválený všetkými členmi RŠ.

 

K bodu Č.2.

Slovo dostala riaditeľka ZŠ, ktorá informovala prítomných o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2014.

Predseda RŠ p. Galbavý:  RŠ berie na vedomie žiadosť o úprave rozpočtu na rok 2014, ktoré bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

 

K bodu Č.3

 

Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Marta Gocníková predložila návrh na počty prijímaných žiakov.

Predseda RŠ vyzval členov do diskusie.

P. Kalužáková: Je lepšie , keď je počet detí v prvej triede nižší.

Predseda RŠ p. Galbavý: RŠ prerokovala návrh 3 prvých tried a odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh počtu tried.

 

K bodu č.4

Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2013 predložila pani riaditeľa ZŠ Mgr. Marta Gocníková,  kde informovala o obsahu správy.

P. Kalužáková: Približuje sa to k smernici o čerpaní rozpočtu. Som spokojná s rozpísaním čerpania rozpočtu.

 

Uznesenie č. 4/03-1

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 4.3.2014 v zmysle § 5 ods.7 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovala Správu o hospodárení za rok 2013 bez pripomienok.

Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

 

K bodu Č. 5

Slovo dostala opäť pani riaditeľka, ktorá podrobne oboznámila o smernici rozúčtovania finančných prostriedkov na rok 2014.

Pani zástupkyňa pre MŠ predniesla návrh, aby si rodičia platili logopedickú starostlivosť. Doteraz je hradená z financií školy. Platenými službami logopéda by možno donútili rodičov starať sa o rečový prejav ich detí.

P. Kalužáková: Bojím sa, že keď si to budú musieť rodičia platiť, nebudú tam vôbec chodiť.

P. Behúlová: Rodičia nezavolajú ani logopédovi, aby si dohodli termín. Nie sú to zbytočne vyhodené peniaze zo školy ?

P.Piko a p. Kalužáková: Nemal by si logopéd vytvoriť lepší systém kedy pracovať s deťmi?

Pani riaditeľka: Logopedická starostlivosť je nákladná, nie je možné platiť logopédovi 100€ na deň. V minulosti neboli problémy s logopedičkou, je nárast detí so zlými rečovými prejavmi  a nie sú logopédi.

Predseda RŠ : Sú nejaké otázky k smernici? Smernica bola prerokovaná a RŠ navrhuje schváliť smernicu ako bola predložená riaditeľkou školy Mgr. Gocníkovou a odporúča ju na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Uznesenie č.4/03-2

Hlasovanie : Za : 8                             Proti: O                                             Zdržal sa : O

 

K bodu č.6

Predseda RŠ  predložil prítomným výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2013.  Spýtal sa , či má niekto pripomienky. Všetci súhlasili s výročnou správou a tým predseda RŠ skonštatoval, že RŠ berie na vedomie výročnú správu bez pripomienok.

K bodu č.7

Plán práce RŠ na rok 2014 predložil predseda RŠ a súčasne vyzval členov aby sa zapojili do diskusie s návrhmi a podnetmi. Do diskusie sa nezapojili.

Uznesenie č. 4/03-3

Rada školy pri ZŠ s MŠ schvaľuje plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ na rok 2014 tak ako bol predložený.

Hlasovanie : Za 8                               Proti :0                                        Zdržal sa :0

 

K bodu č.8

Predseda RŠ vyzval prítomných do diskusii.

Predseda RŠ.´: Zo strany rodičov sú ohlasy, že deti dostávajú veľa úloh na prázdniny a musia sa učiť každý deň. Nie sú prázdniny určené na oddych ?

P. Granátová: Aj my máme ten istý problém, cez prázdniny nie sme stále doma a učenie je na každý deň.

P. Machatová: Pani učiteľkám predostriem pripomienky rodičov.

 

K bodu č.9

Na záver predseda RŠ poďakoval členom rady za aktívny a konštruktívny prístup počas zasadnutia RŠ a ukončil zasadnutie rady.

 

 

 

 

 

V Komjaticiach dňa 4.3.2014                                         Dr.Ľudovít Galbavý PhD

                                                                                      Predseda Rady školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria