Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016

Zápisnica z 1. zasadnutia Žiackej školskej rady

konanej dňa 12.10.2016

 

Prítomní:  12

Neprítomní: Daniela Oláhová a Peter Cviklovič

 

Program:

 1. Privítanie
 2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľky ŽSR
 3. Sľub členov ŽSR
 4. Návrh plánu práce ŽSR na školský rok 2016/2017
 5. Diskusia a rôzne
 6. Záver

 

K bodu 1

Predsedkyňa ŽSR Kristína Štepanayová privítala prítomných členov ŽSR a oboznámila ich s programom.

 

K bodu 2

Členovia ŽSR si zvolili  predsedkyňu hlasovaním. Stala sa ňou  Kristína Štepanayová, žiačka 8.B triedy. Podpredsedom ŽSR sa stal Marek Kollár zo 7.B triedy a do funkcie zapisovateľky bola zvolená Daniela Olahová, žiačka 7.A triedy.

 

K bodu 3

Predsedkyňa ŽSR prečítala sľub a členovia  ŽSR ho potvrdili. Novými členmi sa stali zástupcovia tretích ročníkov, a to Tomáš Karas z 3.A triedy a Matej Čerman z 3.B triedy.

 

K bodu 4

Predsedkyňa ŽSR prečítala štatút ŽSR.

Návrh plánu práce ŽSR je nasledovný:

 1. Mikuláš, december 2016
 2. Komjatická latka, december 2016
 3. Komjatický dobrý skutok, pomoc chudobným deťom formou zbierky hračiek alebo iných vecí, december 2016
 4. Výročie 1. Písomnej zmienky o obci, súťaž: nápad na erb, plagát, Sprievodca Komjatíc.
 5. Valentínska pošta, február 2017
 6. Mesiac knihy, marec 2017
 7. Športové súťaže, máj – jún 2017

 

K bodu 5

Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom budú pripravovať plánované podujatia. Stretnutia sa budú konať vždy v prvú stredu v mesiaci o 13:45, podľa potreby.

 

V Komjaticiach, dňa 20.10.2016

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria