Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016

Zápisnica zo zasadnutie ŽŠR konanej dňa 16.11.2016

 

Na stretnutí nebolo prítomných 5 členov ŽSR

Hostia: Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy

Mgr. Mária Kéryová a Mgr. Miroslava Mullnerová - poradkyne

 

Program:

1. Privítanie a oboznámenie s programom

2. Turistický sprievodca Komjatíc

3. Komjatický dobrý skutok

4. Rôzne

 

Ad.1

Podpredseda ŽŠR Marek Kollár zo 7.B privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

 

Ad.2

V tomto roku oslavuje naša obec 760. výročie svojho založenia. ŽŠR k tomuto výročiu vyhlasuje súťaž pre žiakov našej školy:

3. ročník - návrh erbu

4. ročník - návrh známky

5.- 9. ročník - návrh turistického sprievodcu Komjatíc

Návrhy treba odovzdať najneskôr do 5.12.2016.

Z každej triedy sa vyberú najkrajšie návrhy. Tieto návrhy budú materiálom nástenky k danému výročiu našej obce. Najkrajšie práce budú ohodnotené vecnou a sladkou odmenou.

 

Ad.3

Komjatický dobrý skutok - každá trieda pripraví 2 balíčky darčekov. Darčeky môžu žiaci a žiačky nosiť od 7.12.2016  triednym učiteľom

Ad.4

Rôzne:  Pani učiteľka Mullnerová nám priniesla ukážku fotografií svojej triedy.

 

Na záver podpredseda ŽŠR poďakoval prítomným z účasť.

 

V Komjaticiach dňa 16.11.2016

Zapísala Daniela Olahová, 7.A trieda

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria