Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

 

Prítomní: 15

Neprítomní: Tomáš Kriško (IV.B), Karolína Ivanová (VIII.A) – prítomní boli ich zástupcovia

Hostia:

Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy

Mgr. Martina Karasová, zástupkyňa školy

Mgr. Veronika Andočová

 

Program:

 1. Privítanie a oboznámenie s programom
 2. Úlohy ŽŠR
 3. Predstavenie členov ŽŠR
 4. Voľba výboru ŽŠR
 5. Sľub člena ŽŠR
 6. Návrh plánu práce ŽŠR na školský rok 2021/2022
 7. Diskusia a rôzne
 8. Fotografovanie členov ŽŠR
 9. Záver

 

K bodu 1

Mgr. Veronika Andočová privítala hostí, pani riaditeľku Mgr. Martu Gocníkovú, pani zástupkyňu Mgr. Martinu Karasovú a všetkých členov ŽŠR. Zároveň ich oboznámila s programom zasadnutia.

 

K bodu 2

Mgr. Veronika Andočová predstavila zúčastneným základné úlohy ŽŠR.

 

K bodu 3

Predstavili sa členovia ŽŠR na školský rok 2021/2022:

3. ročník: Dominika Hábova (III.A), Olivia Verešová (III.B)

4. ročník: Olivia Oboráková (IV.A), Tomáš Kriško (IV.B), Kristína Kuzmická (IV.C)

5. ročník: Nicolas Lapšanský (V.A), Peter Jaššo (V.B)

6. ročník: Mia Pizúrová (VI.A), Alena Patassyová (VI.B)

7. ročník: Rebeka Kuželová (VII.A), Rebeka Matejková (VII.B)

8. ročník: Karolína Ivanová (VIII.A), Matej Čerman (VIII.B)

9. ročník: Nina Francelová, Anna Mária Hrašková (IX.A)

 

K bodu 4

Členovia ZŠR si zvolili za predsedníčku Ninu Francelovú (IX.A), za podpredsedníčku Miu Pizúrovú (VI.A), za tajomníčku a zapisovateľku bola zvolená Rebeka Kuželová (VII.A).

 

K bodu 5

Nina Francelová, predsedníčka ŽŠR predniesla sľub a ostatní členovia sľub potvrdili slovami „Tak sľubujem“.

  

K bodu 6

Členovia ŽŠR prerokovali plán práce na školský rok 2021/2022:

Október:

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? – triedne kolektívy naplnia škatuľu pre seniorov z Domu pre seniorov Zlatý vek v Komjaticiach, termín: do 28.10.2021.

 

November:

Farebný týždeň – každý deň v týždni od 8.11. do 12.11 2021 sa žiaci oblečú do inej farby podľa zadania. Akcia prebehne formou súťaže. Pravidlá budú zverejnené na plagáte. Víťazné triedy budú ocenené vecnými cenami.

 

December:

1. Zbierka pre nadáciu „Pod krídlami Dominiky“

2. Zbierka pre útulok „Zatúlané labky“ Šurany

 

Február:

Valentínska pošta – žiaci môžu posielať valentínske pozdravy svojim spolužiakom a učiteľom. Pozdravy treba vhadzovať do schránky vedľa Tančiarne.

 

K bodu 7

V rámci diskusie navrhli členovia ŽŠR ďalšie zaujímavé akcie, ktoré by radi zorganizovali počas školského roka 2021/2022. Návrhy schváli a odobrí vedenie školy.

1. Maskot školy – návrhy na maskota školy by mohli žiaci hádzať do schránky ŽŠR v intervale jedného mesiaca. Mohol by to byť aj vhodný námet na hodiny výtvarnej výchovy. Víťazný návrh vyberú členovia ŽŠR. Zobrazený by mohol byť na web-stránke školy, príp. by sme dali vyhotoviť maskota a vystavili ho
vo vestibule školy.

 

2. Karneval pre 2. stupeň – konal by sa v deň karnevalu 1. stupňa len v rámci triedy.

 

3. Školský rozhlas – zástupca školskej rady by počas veľkej prestávky hlásil novinky zo školy, dôležité oznamy a zagratuloval by meninovým oslávencom.

 

4. Súťaž o najčistejšiu triedu – počas jedného týždňa si triedu budú upratovať žiaci. Pani upratovačky zhodnotia stav v triede a zapíšu počet bodov do tabuľky. Na konci týždňa vyhlási ŽŠR víťaznú triedu, ktorá bude ocenená.

 

5. Najkrajšia vianočná výzdoba – súťaž pre triedy v období pred vianočnými sviatkami.

 

6. Deň Zeme – 21.04.2022 – upratovanie okolia školy, Malý park, Veľký park, futbalové ihrisko

 

7. Nádoby na triedený odpad na chodbách

 

8. Vianočný punč – na Mikuláša uvaria vybraní členovia ŽŠR punč, za kúpu ktorého prispejú žiaci ľubovoľnou sumou. Vyzbieraná suma poputuje Domu seniorov Zlatý vek v Komjaticiach.

 

K bodu 8

PaedDr. Lucia Repková vyhotovila fotografie členov ŽŠR, ktoré budú vystavené na nástenke vedľa Tančiarne.

 

K bodu 9

Na záver sa Mgr. Veronika Andočová poďakovala členom ŽŠŘ za účasť. Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí podľa potreby.

 

V Komjaticiach dňa 13.10.2021

Zapísala: Rebeka Kuželová, VII. A

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria