Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Štatút ŽSR

Štatút žiackej školskej rady pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

 

 

Preambula

 

My, žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami, usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami – žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Žiackej školskej rady našej školy, zloženej z našich zástupcov – spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jej prácu a jeho uznesenia.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 

1. Žiacka školská rada pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

2. Adresa školy: Nám. A.Cabana 36, 941 06 Komjatice

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada je volený orgán zložený zo zástupcov žiakov školy vždy na jeden rok a jeho členmi sú volení zástupcovia podľa počtu tried od 3. do 9. ročníka.

2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Členovia rady vykonávajú svoj mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia, a predkladajú návrhy svoje a svojich voličov.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 

1. Žiacka školská rada(ďalej ŽŠR) presadzuje a chráni záujmy žiakov.

2.ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3.ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje žiacke návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4.ŽŠR usmerňuje nevhodné správanie a je príkladom pre ostatných žiakov školy.

5.ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6.ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

7. ŽSR vylepšuje vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

8. ŽSR navrhuje záujmové akcie školy a pomáha pri ich organizovaní.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 

1. Žiacka školská rada má 14 žiackych  členov volených z 3. – 9. ročníka a 2 pedagogických

pedagogických pracovníkov

2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu a tajomníka tajným hlasovaním.

6. Z každej voľby sa robí zápisnica.

7. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením školskej dochádzky alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú novozvolení žiaci.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

1. Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 

1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

 

 

Článok VII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

 

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 4.11.2014 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

V Komjaticiach 4.11.2014                                                

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria