Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 4.11.2014

 

Program:

1. Voľba ŽŠR

2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľky ŽŠR

3. Sľub členov ŽŠR

4. Návrh plánu práce ŽŠR na školský rok 2014/2015

5. Diskusia a rôzne

 

Ad 1

Mgr. Kéryová privítala všetkých členov ŽŠR, ktorých zvolili vo svojich triedach. Jednotliví členovia sa potom predstavili.

 

Ad 2

Na základe tajného hlasovania boli do funkcií zvolení nasledovní členovia:

     predseda ŽŠR - Matej Gocník, 8.B

     podpredseda ŽŠR - Radovan Stejskal, 9.A

     zapisovateľka ŽŠR - Alexandra Šabová, 8.A

 

Ad 3

Predseda ŽŠR - Matej Gocník vykonal sľub za všetkých členov ŽŠR.

 

Ad 4

ŽŠR vytvorila návrh plánu práce na školský rok  2014/2015 na základe podnetov jednotlivých členov.

 

Ad 5

- ŽŠR  má svoju nástenku, ktorú urobila p. učiteľka Mgr. Nadežda Behulová,  za čo jej ďakujeme!  Pravidelné informácie na   nástenku budú pripravovať zástupcovia 5. a 6. ročníka.

 

- Vyhlasujeme súťaž o najlepšiu nástenku v 2 kategóriách:

   "Rodina, priateľstvo, kamarátstvo"    -   žiaci 1. - 7. ročníka

   " Kyberšikana"  -  žiaci 8. - 9. ročníka

   Termín:   do konca mesiaca novembra 2014

 

- Ďalšie zasadnutie je plánované v termíne  2. - 9. decembra 2014.  Termín bude ešte upresnený.

 

     

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria