Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Testovanie piatakov T5-2015

Informácie o testovaní

Termín testovania:    25.11.2015 (streda)

Testovanie je určené:   žiakom 5. ročníka ZŠ v SR

Ciele testovania: 

- získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na II. vzdelávací stupeň

- poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, čo  napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Testy administrujú:  Pedagogickí zamestnanci ZŚ bez aprobácie na testovaný predmet

Testované predmety:   matematika a slovenský jazyk a literatúra

Čas riešenia testov:  60 minút - matematika,  60 minút - slovenský jazyk         

Počet testovaných úloh:  30 úloh z matematiky a 30 úloh zo slovenského jazyka

Typy úloh:   

- Matematika: úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh) a úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je správna vždy len 1 úloha  (10 úloh)

- Slovenský jazyk: úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je správna vždy iba jedna úloha (20 úloh) a úlohy s krátkou odpoveďou (10 úloh)

Povolené pomôcky:  len modré pero

Termína spôsob zaslania výsledkov:  december 2015 - január 2016, elektronicky na Základnú školu

Harmonogram testovania:

- začiatok o 8:00 h

- ukončenie o 11:10 h

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria