Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady konanej dňa 1.12.2015

Prítomní:  13 žiakov

Neprítomní: Alexandra Šabová (ospravedlnená)

 

Program: 

 1. Oboznámenie s plnením plánu ŽSR – predseda ŽSR Matej Gocník
 2. Informácia o plánovaných podujatiach v našej škole na december – p. riaditeľka, Mgr. Gocníková
 3. Program na mesiac december
 4. Nový člen ŽSR
 5. Záver

 

Ad.1

Matej Gocník oboznámil prítomných s plnením plánu:

 • Úloha:  Vyhodnotenie deklarácie práv našich žiakov.   Úloha bola  splnená, všetky triedy vypracovali vlastné deklarácie práv. Tieto deklarácie sú vystavené na centrálnej nástenke pod názvom „Deklarácie práv žiakov“.

Ad. 2

P. riaditeľa Mgr. Gocníková informovala o pripravovaných podujatiach na mesiac december 2015:

 • Dňa 4.12.2015 v piatok sa uskutoční podujatie Mikulášska komjatická latka a Mikuláš bude chodiť po triedach a rozdávať sladkosti.
 • V pondelok dňa 7.12.2015 sa naša škola zúčastní slávnostnej omše za Ondreja Cabana
 • Na utorok dňa 8.12.2015 budú pripravené Vianočné tvorivé dielne.
 • Dňa 17.12.2015 končí termín  pre Komjatický dobrý skutok.

Ad. 3

Matej Gocník:  každá trieda pripraví darček s pozdravom na akciu „Komjatický dobrý skutok“.

Termín:  17.12.2015

 

Ad.4

Predseda ŽSR Matej  Gocník privítal nového člena ŽSR na 8.B triedu, ktorým sa stal žiak Juraj Kmeťo.

 

Ad. 5

Predseda ŽSR poďakoval prítomným za  účasť a ukončil rokovanie.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria