Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Knižničný poriadok

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach

Námestie  A. Cabana 36, 941 06 Komajtice

 

Knižničný poriadok

 

Školská knižnica poskytuje služby:

1/ Zamestnancom

2/ Žiakom

 

Školská knižnica poskytuje čitateľom tieto služby:

1/ Výpožičku kníh

2/  Možnosť študovať a čítať knižné materiály v priestoroch knižnice vo vyhradenej dobe

 

Knižnicu ďalej  môžu využívať:

 • učitelia a žiaci v rámci vyučovania po dohode na účely vzdelávania v rámci vyučovacích hodín, príp. iných vzdelávacích aktivít
 • učitelia, ktorí v rámci mimočítankového a povinného čítania zapožičajú do tried knihy na tieto účely určené

 

Čitateľ školskej knižnice

 

 ČITATEĽSKÝ PREUKAZ                             

1/ Čitateľom knižnice sa stáva žiak, ktorý požiada o zaregistrovanie do knižnice, po súhlase zákonného zástupcu

( vyplnený  a podpísaný  Informovaný súhlas zákonným zástupcom žiaka do 15 rokov).

2/ Čitateľský preukaz je v škol. roku 2016/2017 bezplatný

3/ Čitateľský preukaz je neprenosný, platí iba pre držiteľa preukazu. Jeho požičanie je zakázané.

4/ Stratu čitateľského preukazu je potrebné nahlásiť v knižnici

5/ Bez čitateľského preukazu knižnica svoje služby neposkytuje 

6/ Čitateľský preukaz je platný v každom  školskom roku do 30. mája  (t.j.máj 2017)

    (týmto dátumom končí i výpožička kníh pre škol. rok 2016/2017)

 

OCHRANA MAJETKU KNIŽNICE A KNIŽNÉHO FONDU

Čitateľ vypožičaním knihy preberá zodpovednosť za túto knihu.

(Zodpovedá zákonný zástupca maloletého čitateľa)-  a je povinný:

1/ Chrániť knižničné dokumenty pred odcudzením, poškodením a znehodnotením

2/ Nahradiť škodu spôsobenú knižnici v plnom rozsahu (suma je vždy uvedená v knihe), príp. v sume zodpovedajúcej poškodeniu knihy

3/ Oznámiť knižnici poškodenie, príp. stratu vypožičanej knihy (dokumentu)

4/  Nahradiť stratu knihy rovnakým titulom, príp. uhradiť finančnú stratu, pričom výšku stanoví knižnica (nové knihy v plnej sume, staršie v zostatkovej)

 

 

KNIŽNICA MÁ PRÁVO

1/ Diferencovať výpožičky podľa veku používateľa

2/ Odmietnuť vydať žiakovi čitateľský preukaz napriek súhlasu rodiča

3/ Odmietnuť výpožičné služby na základe hrubého porušenia knižničného poriadku

 

ČITATEĽOVI JE PUBLIKÁCIA ZAPOŽIČANÁ

1/ Na dobu najviac 30 kalendárnych dní

2/ Čitateľ môže mať zapožičané najviac dve knihy súčasne

 

OMEŠKANIE VRÁTENIA ZAPOŽIČANEJ PUBLIKÁCIE

1/ Rodič bude o skutočnosti oboznámený formou oznamu (Upomienky) v žiackej knižke žiaka.

  Prvá, druhá upomienka- knižničná, tretia riaditeľská, po sebe nasledujúc v perióde 7 dní.

2/ Ak kniha nebude vrátená ani po riaditeľskej upomienke, čitateľ bude musieť knihu zaplatiť v plnej výške a bude z knižnice vylúčený.

 

SPRÁVANIE SA V KNIŽNICI

Čitateľ je povinný

1/ Predložiť platný čitateľský preukaz

2/ Odložiť si tašku a pod. na určené miesto (knižnica za prípadné straty cenných osobných predmetov nezodpovedá)

3/ Zachovávať ticho a poriadok

4/ Vypnúť mobilný telefón a zachovávať ticho v čitárni/ knižnici

5/ Rešpektovať zákaz konzumácie potravín a nápojov

6/ Chrániť majetok a zariadenie knižnice

7/ Dodržiavať hygienické zásady

 

Knižničný poriadok platí odo dňa 18.10.2016

 

                                        

 

 

 

Výpožičný čas Školskej knižnice pri ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach

 

Každý utorok  od 12: 40  do 13: 40 hod.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria