Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Prestup žiaka do inej školy - postup

Ako postupovať pri prestupe žiaka do inej školy:

 

Tlačivá na vyplnenie nájdete tu:  oznamenie_o_prestupe.doc   a   ziadost_o_priajtie.doc

 

Prestup žiaka z jednej školy do druhej povoľuje riaditeľ školy, ktorej zákonný zástupca žiaka podal žiadosť a to vydaním rozhodnutia o prijatí.

Povinnosti zákonného zástupcu pri prestupe jeho dieťaťa:

- nájsť vhodnú školu pre svoje dieťa - zistiť, či ho môžu prijať (napr. v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa v danom obvode nachádza viacero škôl), žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku i v ZŚ mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa ZŚ, do ktorej sa hlási. 

- Vypísať žiadosť a podať ju (poštou alebo osobne, ak sa žiadosť podáva osobne, odporúčame potvrdiť jej prijatie odtlačením prezentačnej pečiatky školy),

- Zabezpečiť dochádzku svojho dieťaťa v kmeňovej škole do doby, kým riaditeľ školy, na ktorú jeho dieťa prestupuje, nevydá rozhodnutie o jeho prijatí.   Školský zákon stanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi, aby prihlásil dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbal o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona.

- V prípade, že škola, do ktorej žiak prestupuje, v zákonom stanovenej lehote, zaslala kópiu rozhodnutia o jeho prijatí riaditeľovi základnej školy, z ktorej prestupuje, zákonný zástupca žiaka odhlási dieťa zo stravovania v školskej jedálni.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria