• Archív (zápisnice 2014-2022)

    •  

     •  
     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 4.11.2014

       

      Program:

      1. Voľba ŽŠR

      2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľky ŽŠR

      3. Sľub členov ŽŠR

      4. Návrh plánu práce ŽŠR na školský rok 2014/2015

      5. Diskusia a rôzne

       

      Ad 1

      Mgr. Kéryová privítala všetkých členov ŽŠR, ktorých zvolili vo svojich triedach. Jednotliví členovia sa potom predstavili.

       

      Ad 2

      Na základe tajného hlasovania boli do funkcií zvolení nasledovní členovia:

           predseda ŽŠR - Matej Gocník, 8.B

           podpredseda ŽŠR - Radovan Stejskal, 9.A

           zapisovateľka ŽŠR - Alexandra Šabová, 8.A

       

      Ad 3

      Predseda ŽŠR - Matej Gocník vykonal sľub za všetkých členov ŽŠR.

       

      Ad 4

      ŽŠR vytvorila návrh plánu práce na školský rok  2014/2015 na základe podnetov jednotlivých členov.

       

      Ad 5

      - ŽŠR  má svoju nástenku, ktorú urobila p. učiteľka Mgr. Nadežda Behulová,  za čo jej ďakujeme!  Pravidelné informácie na   nástenku budú pripravovať zástupcovia 5. a 6. ročníka.

       

      - Vyhlasujeme súťaž o najlepšiu nástenku v 2 kategóriách:

         "Rodina, priateľstvo, kamarátstvo"    -   žiaci 1. - 7. ročníka

         " Kyberšikana"  -  žiaci 8. - 9. ročníka

         Termín:   do konca mesiaca novembra 2014

       

      - Ďalšie zasadnutie je plánované v termíne  2. - 9. decembra 2014.  Termín bude ešte upresnený.

      

     •  
     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, konaného dňa 27.1.2015

      Prítomní:  11 členov

      Chýbajúci: Kristína Štepanayová, 6.A, Samuel Dragúň, 7.B, Peter Cviklovič, 7.A, Roman Kamenický, 3.A

       

      Program: 

      1. Zbierka hračiek pre deti

      2. Súťaž násteniek (Kyberšikana, Rodina a priateľstvo)

      3. Valentínska pošta

      4. Mesiac čistoty

      5. Školské Olympijské hry

       

      Ad.1

      Členovia sa dohodli, že oznámia triednym učiteľom informácie o zbierke hračiek a knižiek a žiaci budú nosiť tieto veci do školy.

       

      Ad.2

      Členovia sa dohodli, že triedy, ktoré nemajú nástenku, ju urobia vo februári, ostatné nástenky, ktoré sú hotové už teraz, budú vyhodnotené.

       

      Ad.3

      Členovia sa dohodli, že Valentínsku poštu bude triediť stanovený výbor školskej rady s pomocou pani učiteľky Karasovej.

       

      Ad.4

      Členovia sa dohodli, že v máji bude akcia čistota v triedach. 

       

      Ad.5

      V mesiaci júni budeme v našej škole organizovať Olympijské hry.  Dohodli sme sa na nasledovných súťažiach: beh, hod kriketkou, švihadlo a beh vo vreci.

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 10.2.2015

       

      Prítomní:  výbor žiackej školskej rady - členovia

       

      Program: 

      1. Prezretie fotografií násteniek

      2. Hodnotenie súťaže o najlepšiu nástenku na vyhlásené témy

       

       Ad. 1

      Členovia výboru si prezreli fotografie a hodnotili úroveň a kvalitu jednotlivých násteniek

       

      Ad. 2

      Členovia sa dohodli na nasledovnom hodnoteni:

      1. stupeň:  1. miesto 3.B

                       2. miesto 2.A

                       3. miesto 3.A

      2. stupeň:  1. miesto 6.A

                       2. miesto 8.B

                       3. miesto 5.A

     •  

       

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015

      Prítomní:  13 členov

      Ospravedlnení:  Kristína Štepanayová, Samuel Dragúň

      Program: 

      1. Školské Olympijské hry

      2. Zdravá výživa na škole

      3. Marec - mesiac kníh

      4. Súťaž o najčistejšiu triedu

      5. Rôzne

       

      Ad.1

      Členovia sa dohodli, že disciplíny Skok vo vreci a  Bludisko budú zrušené a nahradia ich: beh, skok cez švihadlo, hod kruhom na kužeľ, vedenie lopty pomedzi kužele, hod na basketbalový kôš.

      Ad.2

      Akcia "Zdravá výživa na škole" bude odložená na budúci rok.

      Ad.3

      Podujatie "Marec - mesiac kníh" bolo zrušené, uskutočnilo sa len v 8. ročníku.

      Víťazi: 8.A  1. Lukáš Petráš

                        2. Alexandra Šabová

                        3. Dominika Slobodníková

                 8.B  1. Matej Gocník

                        2. Patrícia Kanásová

                        3. Miroslav Polkoráb

       

      Ad.4.  

      Súťaž o najčistejšiu triedu sa bude konať v termíne od 18 - 29. mája 2015.Dvojčlenná komisia bude hodnotiť triedy+ prezúvanie.  Návrh plagátu urobí Radovan Stejskal. Osobitne bude hodnotený 1. a 2. stupeň.

      Ad. 5

      Žiacká školská rada bude pomáhať pri organizácii MDD.

       

      Zapísala:  Alexandra Šabová

     •  
     • Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015

     • Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 19. októbra 2015

      Prítomní: 11

      Neprítomní: Samuel Dragúň a Peter Cviklovič

      Program: 

      - Privítanie členov ŽSR

      - Voľba predsedu ŽSR

      - Sľub členov ŽSR, noví členovia

      - Štatút ŽSR

      - Návrh plánu práce ŽSR

      - Rôzne

      - Záver

      Ad 1 

      Predseda ŽSR Matej Gocník privítal členov ŽSR.

      Ad 2  

      Členovia ŽSR si zvolili predsedu hlasovaním. Stal sa ním opäť Matej Gocník, žiak 9.A triedy. Podpredsedníčkou ŽSR sa stala Kristína Štepanayová a vo funkcii zapisovateľa pokračuje Alexandra Šabová.

      Ad 3

      Predseda ŽSR prečítal sľub členov ŽSR a členovia ŽSR ho potvrdili. Novými členmi sa stali zástupcovia tretích ročníkov, a to Jakub Mulinka z 3. B a Sára Bartová z 3. A

      Ad 4

      Predseda ŽSR prečítal štatút ŽSR.

      Ad 5

      Návrh plánu práce ŽSR je nasledovný:

      1. Komjatický dobrý skutok - pomoc chudobným deťom formou zbierky hračiek alebo iných vecí.

      2. Mikuláš v škole - podujatie je naplánované na 4.12.2015.

      3. Ľudské práva očami žiakov - podujatie je plánované na deň 17. novembra 2015. Žiaci sa budú zaoberať touto témou a navrhnú vlastnú deklaráciu práv detí vo svojej triede.

      Ad. 7. 

      Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí, kde budú prípravovať plánované podujatia.ň

     • Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016

     • Zápisnica z 1. zasadnutia Žiackej školskej rady

      konanej dňa 12.10.2016

       

      Prítomní:  12

      Neprítomní: Daniela Oláhová a Peter Cviklovič

       

      Program:

      1. Privítanie
      2. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľky ŽSR
      3. Sľub členov ŽSR
      4. Návrh plánu práce ŽSR na školský rok 2016/2017
      5. Diskusia a rôzne
      6. Záver

       

      K bodu 1

      Predsedkyňa ŽSR Kristína Štepanayová privítala prítomných členov ŽSR a oboznámila ich s programom.

       

      K bodu 2

      Členovia ŽSR si zvolili  predsedkyňu hlasovaním. Stala sa ňou  Kristína Štepanayová, žiačka 8.B triedy. Podpredsedom ŽSR sa stal Marek Kollár zo 7.B triedy a do funkcie zapisovateľky bola zvolená Daniela Olahová, žiačka 7.A triedy.

       

      K bodu 3

      Predsedkyňa ŽSR prečítala sľub a členovia  ŽSR ho potvrdili. Novými členmi sa stali zástupcovia tretích ročníkov, a to Tomáš Karas z 3.A triedy a Matej Čerman z 3.B triedy.

       

      K bodu 4

      Predsedkyňa ŽSR prečítala štatút ŽSR.

      Návrh plánu práce ŽSR je nasledovný:

      1. Mikuláš, december 2016
      2. Komjatická latka, december 2016
      3. Komjatický dobrý skutok, pomoc chudobným deťom formou zbierky hračiek alebo iných vecí, december 2016
      4. Výročie 1. Písomnej zmienky o obci, súťaž: nápad na erb, plagát, Sprievodca Komjatíc.
      5. Valentínska pošta, február 2017
      6. Mesiac knihy, marec 2017
      7. Športové súťaže, máj – jún 2017

       

      K bodu 5

      Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom budú pripravovať plánované podujatia. Stretnutia sa budú konať vždy v prvú stredu v mesiaci o 13:45, podľa potreby.

       

      V Komjaticiach, dňa 20.10.2016

     • Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016

     • Zápisnica zo zasadnutie ŽŠR konanej dňa 16.11.2016

       

      Na stretnutí nebolo prítomných 5 členov ŽSR

      Hostia: Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy

      Mgr. Mária Kéryová a Mgr. Miroslava Mullnerová - poradkyne

       

      Program: 

      1. Privítanie a oboznámenie s programom

      2. Turistický sprievodca Komjatíc

      3. Komjatický dobrý skutok

      4. Rôzne

       

      Ad.1

      Podpredseda ŽŠR Marek Kollár zo 7.B privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

       

      Ad.2

      V tomto roku oslavuje naša obec 760. výročie svojho založenia. ŽŠR k tomuto výročiu vyhlasuje súťaž pre žiakov našej školy:

      3. ročník - návrh erbu

      4. ročník - návrh známky

      5.- 9. ročník - návrh turistického sprievodcu Komjatíc

      Návrhy treba odovzdať najneskôr do 5.12.2016.

      Z každej triedy sa vyberú najkrajšie návrhy. Tieto návrhy budú materiálom nástenky k danému výročiu našej obce. Najkrajšie práce budú ohodnotené vecnou a sladkou odmenou.

       

      Ad.3

      Komjatický dobrý skutok - každá trieda pripraví 2 balíčky darčekov. Darčeky môžu žiaci a žiačky nosiť od 7.12.2016  triednym učiteľom

      Ad.4

      Rôzne:  Pani učiteľka Mullnerová nám priniesla ukážku fotografií svojej triedy.

       

      Na záver podpredseda ŽŠR poďakoval prítomným z účasť.

       

      V Komjaticiach dňa 16.11.2016

      Zapísala Daniela Olahová, 7.A trieda

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, konanej dňa 6.3.2017

       

      Neprítomní:                            Hostia:  Mgr. Gocníková

      Peter Hajden, 6.B                                 Zuzana Ešeková

      Jakub Mulinka, 4.B

      Peter Cviklovič, 9.A

       

      Program:

      1. Privítanie a oboznámenie s programom
      2. Vybudovanie fit parku
      3. Reklama na knihu

       

      Ad. 1

      Predsedkyňa ŽŠR Kristína Štepanayová privítala hostí a žiakov oboznámila s programom

       

      Ad. 2

      Naša škola sa zapojila do súťaže o finančnú podporu na projekt, ktorú organizuje Tesco. My sme predložili projekt na realizáciu fit parku. Ako v minulosti, aj teraz budeme zbierať žetóny za nákup v Tescu. Trieda, ktorá vyzbiera najviac žetónov, vyhrá tričko s logom školy a možnosť zacvičiť si pod vedením  osobného trénera. Súťaž trvá od 8.3. – 4.4.2017. Pri otváraní fit parku bude pre žiakov a ich rodiny pripravená súťaž.

       

      Ad. 3

      Reklama na knihu. Žiaci si môžu priniesť obal zo svojej obľúbenej knihy a napísať k nej prečo si ju vybral a prečo ju má rád. Potom sa z toho urobí nástenka. (13.3.2017 o 9:45 h)

       

      Na záver sa predsedníčka ŽŠR poďakovala za účasť.

       

      V Komjaticiach dňa 6.3.2017

      Zapísala:  Daniela Olahová, 7.A

      

     •  
     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, konanej dňa 6.3.2017

       

      Neprítomní:                            Hostia:  Mgr. Gocníková

      Peter Hajden, 6.B                                 Zuzana Ešeková

      Jakub Mulinka, 4.B

      Peter Cviklovič, 9.A

       

      Program:

      1. Privítanie a oboznámenie s programom
      2. Vybudovanie fit parku
      3. Reklama na knihu

       

      Ad. 1

      Predsedkyňa ŽŠR Kristína Štepanayová privítala hostí a žiakov oboznámila s programom

       

      Ad. 2

      Naša škola sa zapojila do súťaže o finančnú podporu na projekt, ktorú organizuje Tesco. My sme predložili projekt na realizáciu fit parku. Ako v minulosti, aj teraz budeme zbierať žetóny za nákup v Tescu. Trieda, ktorá vyzbiera najviac žetónov, vyhrá tričko s logom školy a možnosť zacvičiť si pod vedením  osobného trénera. Súťaž trvá od 8.3. – 4.4.2017. Pri otváraní fit parku bude pre žiakov a ich rodiny pripravená súťaž.

       

      Ad. 3

      Reklama na knihu. Žiaci si môžu priniesť obal zo svojej obľúbenej knihy a napísať k nej prečo si ju vybral a prečo ju má rád. Potom sa z toho urobí nástenka. (13.3.2017 o 9:45 h)

       

      Na záver sa predsedníčka ŽŠR poďakovala za účasť.

       

      V Komjaticiach dňa 6.3.2017

      Zapísala:  Daniela Olahová, 7.A

     • Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017

     •                                 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 23. októbra 2017

       

      Neprítomný: Jakub Mulinka, 5.B

      Hostia: Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy, Mgr. Mária Kéryová, Mgr. Miroslava Mullnerová

      Program:

      1. Privítanie a oboznámenie s programom

      2. Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka ŽŠR

      3. Sľub člena ŽŠR

      4. Tesco - žetónová súťaž

      5. List vďaky pre starých ľudí

      6. Komjatický dobrý skutok

      7. Mikulášska latka

      8. Valentínska pošta

      9. Rôzne

       

      K bodu 1

      Predseda ŽŠR Marek Kollár, 8.B privítal prítomných a oboznámil ich s programom

      K bodu 4

      Aj tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže v zbieraní žetónov v Tescu s cieľom vyhrať projekt na vytvorenie oddychovej zóny - čitárne. Trieda, ktorá vyzbiera najviac žetónov, získa pre každého žiaka knihu so záložkou a možnosť ako prví pobudnúť v čitárni.

      K bodu 2

      Členovia ŽŠR si zvolili za predsedu opäť Mareka Kollára, žiaka 8. B triedy, za podpredsedníčku Kristínu Štepanayovú z 9. B a za tajomníčku bola zvolená Daniela Oláhová, 8.A trieda.

      K bodu 3 

      Marek Kollár, predseda ŽŠR predniesol sľub a ostatní členovia sľub potvrdili.

      K bodu 5

      Žiaci by mali napísať list vďaky, kde napíšu prečo si vážia svojich starých rodičov a môžu k nemu nakresliť aj nejaký obrázok.

      K bodu 6

      Žiaci môžu priniesť veci, ktoré už nepotrebujú, ale druhým by sa zišli, napr. peračník, taška,...

      K bodu 7

      Žiaci sa môžu zúčastniť Mikulášskej latky, ktorú organizuje pani zástupkyňa Papierniková.

      K bodu 8

      Žiaci môžu posielať valentínske pozdravy svojím priateľom a učiteľom. Pozdravy treba vhadzovať do schránky vedľa klubovne.

      K bodu 9

      Fotenie: Pani učiteľka Repková odfotila členov ŽŠR, fotky sú umiestnené na nástenke.

       

      V Komjaticiach, dňa 23.10.2017

      Zapísala: Daniela Oláhová, 8.A

     • Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

     • Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

       

      Prítomní: 15

      Neprítomní: Tomáš Kriško (IV.B), Karolína Ivanová (VIII.A) – prítomní boli ich zástupcovia

      Hostia: 

      Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy

      Mgr. Martina Karasová, zástupkyňa školy

      Mgr. Veronika Andočová

       

      Program:

      1. Privítanie a oboznámenie s programom
      2. Úlohy ŽŠR
      3. Predstavenie členov ŽŠR
      4. Voľba výboru ŽŠR
      5. Sľub člena ŽŠR
      6. Návrh plánu práce ŽŠR na školský rok 2021/2022
      7. Diskusia a rôzne
      8. Fotografovanie členov ŽŠR
      9. Záver

       

      K bodu 1

      Mgr. Veronika Andočová privítala hostí, pani riaditeľku Mgr. Martu Gocníkovú, pani zástupkyňu Mgr. Martinu Karasovú a všetkých členov ŽŠR. Zároveň ich oboznámila s programom zasadnutia.

       

      K bodu 2

      Mgr. Veronika Andočová predstavila zúčastneným základné úlohy ŽŠR.

       

      K bodu 3

      Predstavili sa členovia ŽŠR na školský rok 2021/2022:

      3. ročník: Dominika Hábova (III.A), Olivia Verešová (III.B)

      4. ročník: Olivia Oboráková (IV.A), Tomáš Kriško (IV.B), Kristína Kuzmická (IV.C)

      5. ročník: Nicolas Lapšanský (V.A), Peter Jaššo (V.B)

      6. ročník: Mia Pizúrová (VI.A), Alena Patassyová (VI.B)

      7. ročník: Rebeka Kuželová (VII.A), Rebeka Matejková (VII.B)

      8. ročník: Karolína Ivanová (VIII.A), Matej Čerman (VIII.B)

      9. ročník: Nina Francelová, Anna Mária Hrašková (IX.A)

       

      K bodu 4 

      Členovia ZŠR si zvolili za predsedníčku Ninu Francelovú (IX.A), za podpredsedníčku Miu Pizúrovú (VI.A), za tajomníčku a zapisovateľku bola zvolená Rebeka Kuželová (VII.A).

       

      K bodu 5 

      Nina Francelová, predsedníčka ŽŠR predniesla sľub a ostatní členovia sľub potvrdili slovami „Tak sľubujem“.

        

      K bodu 6 

      Členovia ŽŠR prerokovali plán práce na školský rok 2021/2022:

      Október:

      Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? – triedne kolektívy naplnia škatuľu pre seniorov z Domu pre seniorov Zlatý vek v Komjaticiach, termín: do 28.10.2021.

       

      November:

      Farebný týždeň – každý deň v týždni od 8.11. do 12.11 2021 sa žiaci oblečú do inej farby podľa zadania. Akcia prebehne formou súťaže. Pravidlá budú zverejnené na plagáte. Víťazné triedy budú ocenené vecnými cenami.

       

      December:

      1. Zbierka pre nadáciu „Pod krídlami Dominiky“

      2. Zbierka pre útulok „Zatúlané labky“ Šurany

       

      Február:

      Valentínska pošta – žiaci môžu posielať valentínske pozdravy svojim spolužiakom a učiteľom. Pozdravy treba vhadzovať do schránky vedľa Tančiarne.

       

      K bodu 7

      V rámci diskusie navrhli členovia ŽŠR ďalšie zaujímavé akcie, ktoré by radi zorganizovali počas školského roka 2021/2022. Návrhy schváli a odobrí vedenie školy.

      1. Maskot školy – návrhy na maskota školy by mohli žiaci hádzať do schránky ŽŠR v intervale jedného mesiaca. Mohol by to byť aj vhodný námet na hodiny výtvarnej výchovy. Víťazný návrh vyberú členovia ŽŠR. Zobrazený by mohol byť na web-stránke školy, príp. by sme dali vyhotoviť maskota a vystavili ho
      vo vestibule školy.

       

      2. Karneval pre 2. stupeň – konal by sa v deň karnevalu 1. stupňa len v rámci triedy.

       

      3. Školský rozhlas – zástupca školskej rady by počas veľkej prestávky hlásil novinky zo školy, dôležité oznamy a zagratuloval by meninovým oslávencom.

       

      4. Súťaž o najčistejšiu triedu – počas jedného týždňa si triedu budú upratovať žiaci. Pani upratovačky zhodnotia stav v triede a zapíšu počet bodov do tabuľky. Na konci týždňa vyhlási ŽŠR víťaznú triedu, ktorá bude ocenená.

       

      5. Najkrajšia vianočná výzdoba – súťaž pre triedy v období pred vianočnými sviatkami.

       

      6. Deň Zeme – 21.04.2022 – upratovanie okolia školy, Malý park, Veľký park, futbalové ihrisko

       

      7. Nádoby na triedený odpad na chodbách

       

      8. Vianočný punč – na Mikuláša uvaria vybraní členovia ŽŠR punč, za kúpu ktorého prispejú žiaci ľubovoľnou sumou. Vyzbieraná suma poputuje Domu seniorov Zlatý vek v Komjaticiach.

       

      K bodu 8 

      PaedDr. Lucia Repková vyhotovila fotografie členov ŽŠR, ktoré budú vystavené na nástenke vedľa Tančiarne.

       

      K bodu 9

      Na záver sa Mgr. Veronika Andočová poďakovala členom ŽŠŘ za účasť. Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí podľa potreby.

       

      V Komjaticiach dňa 13.10.2021

      Zapísala: Rebeka Kuželová, VII. A

     Zápisnica zo zasadnutia Školského parlamentu dňa 12. januára 2023

      

     Prítomní: 16

     Neprítomní: Dávid Jančár VI.A

     Program:

     1. Privítanie a oboznámenie s programom
     2. Zhodnotenie uskutočnených aktivít v prvom polroku šk. roka 2022/2023
     3. Návrh plánu práce v druhom polroku 2022/2023
     4. Diskusia a rôzne
     5. Záver

      

     K bodu 1

     Predsedníčka ŠP Rebeka Kuželová a podpredsedníčka ŠP Mia Pizúrová privítala členov ŠP  a v spolupráci s koordinátorkami Mgr. Miroslavou Müllnerovou  a Mgr. Veronikou Andočovou  predstavila členom program zasadnutia ŠP.

     K bodu 2

     Členovia ŠP zhodnotili uplynulé aktivity ŠP – Deň zvierat (4.10. 2022), zbierky (Zatúlané labky - október, Pod krídlami Dominiky - december), deň pozdravov (21.11. 2022) a súťaž tried o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Členovia ŠP zhodnotieli zbierky ako úspešného – do psieho útulku sa vyzbieralo veľké množstvo potrebných vecí vrátane finančnej podpory útulku v sume 100 eur, charitatívna zbierka pre nadáciu Pod krídlami Dominiky prebehla rovnako úspešne – výťažky oboch  zbierok odovzdal príslušným organizáciám výbor ŠP.  Tematické dni dopadli podľa očakávaní uspokojivo, žiaci sa zapojili a boli kreatívni, najmä pri dni pozdravov. Následne predsedníčka Rebeka Kuželová zhodnotila priebeh a výsledky súťaže o najkrajšiu triedu, v ktorej na 1. stupni zvíťazila 3. B a na druhom 7.A.

     K bodu 3

     Predsedníčka Rebeka Kuželová  predstavila členom podujatia  plánované v najbližšom období:

     Deň komplimentov  – 24. január 2023 – možnosť udeliť niekomu písomný kompliment (schránka ŠP)

     - Valentínska pošta – 6.- 13. 2. 2023 – vhadzovanie odkazov do schránky ŠP, členovia sa dohodli na triedení valentínok a následnom odovzdaní pošty 14.2. 2023

     -  Hodina deťom – verejná zbierka v škole aj obci – pomoc jednorodičovským rodinám, zostavenie tímu ŠP

     K bodu 4 

     Členovia ŠP diskutovali o priebehu a realizácii plánovaných podujatí, predsedníčka rozdelila úlohy členom ŠP a vyzvala ich, aby neváhali prísť s novými nápadmi a podnetmi do budúcnosti.

     K bodu 5 

     Rebeka Kuželová, predsedníčka ŠP poďakovala členom ŠP a ukončila zasadnutie.

     V Komjaticiach dňa 12. 1. 2023

     Zápisnica zo zasadnutia Školského parlamentu dňa 13. októbra 2022

      

     Prítomní:19

     Neprítomní:0

     Hostia:

     Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy

     Mgr. Martina Karasová, zástupkyňa školy

     Mgr. Veronika Andočová  Mgr. Miroslava Müllnerová – koordinátorky ŠP

      

     Program:

     1. Privítanie a oboznámenie s programom
     2. Úlohy ŠP
     3. Predstavenie členov ŠP
     4. Voľba výboru ŠP
     5. Sľub člena ŠP
     6. Návrh plánu práce ŠP na školský rok 2022/2023
     7. Diskusia a rôzne
     8. Fotografovanie členov ŠP
     9. Záver

      

     K bodu 1

     Mgr. Veronika Andočová a Mgr.Miroslava Müllnerová privítali hostí, pani riaditeľku Mgr. Martu Gocníkovú, pani zástupkyňu Mgr. Martinu Karasovú a všetkých členov ŠP. Zároveň ich oboznámili s programom zasadnutia. Pani riaduteľka Mgr. Marta Gocníková v úvode odovzdala prítomným členom ŠP drobnú pozornosť od vedenia školy – perá, zapisovacie hárky a sladkosti. Zároveň ich povzbudila v ich budúcej práci.

      

     K bodu 2

     Mgr. Veronika Andočová a Mgr. Miroslava Müllnerová predstavili zúčastneným základné úlohy ŠP.

      

     K bodu 3

     Predstavili sa členovia ŠP na školský rok 2022/2023:

     3. ročník: Karin Gáliková (III.A) Lenka Dragúňová (III.B)

     4. ročník: Dominika Hábová(IV.A) Olívia Verešová(IV.B)

     5. ročník: Karolína Romanová (V.A), Tomáš Kriško (V.B)

     6. ročník: Dávid Jančár (VI.A), Peter Jaššo (VI.B)

     7. ročník: Mia Pizúrová (VII.A), Matej Kadlečík (VII.B)

     8. ročník: Rebeka Kuželová (VIII.A), Rebeka Matejková(VIII.B)

     9. ročník: Karolína Ivanová (IX.A), Matej Čerman (IX.B)

      

     K bodu 4 

     Členovia ZŠR si zvolili za predsedníčku Rebeku Kuželovú (IX.A) Za podpredsedníčku Miu Pizúrovú (VII.A), za tajomníka a zapisovateľa bol zvolený Matej Čerman (IX.B)

      

     K bodu 5 

     Rebeka Kuželová, predsedníčka ŠP predniesla sľub člena ŠP a ostatní členovia sľub potvrdili spoločným „tak sľubujem“

      

     K bodu 6

     Členovia ŠP v spolupráci s koordinátorkami navrhli aktivity na nastávajúci školský rok:  tradičné žiacke aktivity – tematické dni (deň pozdravov, deň komplimentov, kvetov), zbierky (psí útulok, Domov dôchodcov a Pod krídlami Dominiky), Mikuláš, Valentínska pošta.

     Členovia ŠP navrhli aj nové podujatia: Súťaž o najčistejšiu triedu, Súťaž o najlepšiu nástenku, Black Friday, Škatuľa lásky či  Karneval pre 2. stupeň. 

      

     K bodu 7

     Členovia ŠP spolu s koordinátorkami a vedením školy diskutovali o navrhovaných aktivitách, možnostiach ich realizácie a organizačných podmienkach. Diskutovalo sa o možnostiach využitia školského rozhlasu, priebehu súťaže o najkrajšiu a najčistejšiu triedu.   

      

     K bodu 8

     Členom ŠP následne vyhotovila fotografie na nástenku pani učiteľka PaeDr. Repková.

     Následne predsedníčka ŠP poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie ŠP.

      

     V Komjaticiach dňa 13.10.2022

     Zapísal: Matej Čerman, IX.B

      

     Zapísal: Matej Čerman , IX. B

      

      

     Zápisnica zo zasadnutia Školského parlamentu dňa 13. apríla 2023

      

     Prítomní: 15

     Neprítomní: Peter Jaššo VI.B

     Program:

     1. Privítanie a oboznámenie s programom
     2. Zhodnotenie uskutočnených aktivít v 3. štvrťroku šk. roka 2022/2023
     3. Návrh plánu práce do konca šk. roka 2022/2023
     4. Diskusia a rôzne
     5. Záver

      

     K bodu 1

     Predsedníčka ŠP Rebeka Kuželová a podpredsedníčka ŠP Mia Pizúrová privítala členov ŠP  a v spolupráci s koordinátorkami Mgr. Miroslavou Müllnerovou  a Mgr. Veronikou Andočovou  predstavila členom program zasadnutia ŠP.

     K bodu 2

     Členovia ŠP zhodnotili uplynulé aktivity. Skonštatovali, že Deň komplimentov (24.1. 2023) a Valentínska pošta (14.2.2023) dopadli nad očakávania – žiaci do schránok odovzdali obrovské množstvo odkazov a komplimentov venovaných nielen spolužiakom ale aj učiteľom a zamestnancom školy, ktoré ich veľmi potešili. Dňa 17. februára sa konal karnevalový deň na 2. stupni, ktorí si tiež žiaci užili prezlečení do kostýmov. Zbierka hodina deťom prebehla podľa plánu 21. marca 2023 – tím viedla členka ŠP Rebeka Matejková, zbierka sa uskutočnila v škole a následne aj v obci, pre jednorodičovské rodiny sa podarilo vyzbierať niečo vyše 200eur. Vedenie ŠP poďakovalo všetkým členom za spoluprácu a pomoc pri realizácii uvedených akcií a aj ich fotodokumentácie.

     K bodu 3

     Predsedníčka Rebeka Kuželová  predstavila členom podujatia  plánované v najbližšom období:

     Deň kvetov  a hudby – tematický deň,  jún 2023

     - súťaž o najčistejšiu triedu – máj 2023

     - olympijský športový deň – jún 2023

     K bodu 4 

     Členovia ŠP diskutovali o priebehu a realizácii plánovaných podujatí, predsedníčka rozdelila úlohy členom ŠP a vyzvala ich, aby neváhali prísť s novými nápadmi a podnetmi do budúcnosti.

     K bodu 5 

     Rebeka Kuželová, predsedníčka ŠP poďakovala členom ŠP a ukončila zasadnutie.

     V Komjaticiach dňa 13. 4. 2023

     Zapísal: Matej Čerman , IX. B