• Štatút ŠP

    • ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     Úvodné ustanovenia

      1. Aktuálne trendy v školskom systéme podporujú demokratické procesy na jednotlivých školách, ktoré umožňujú žiakov aktívne sa zapájať do chodu svojej školy prostredníctvom Školského parlamentu.
      2. Školský  parlament  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním parlamentu je navrhovanie opatrení na zlepšenie a zefektívnenie všetkých činností na škole, upevňovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní aktivít školy a riešení výchovnovzdelávacích problémov. 

      

     Článok 1

     Školský parlament

      

      1. Školský parlament je samospávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov v jednotlivých triedach, vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom  vedenia školy, ktorý svojou činnosťou reprezentuje  záujmy žiakov základnej školy.
      2. Činnosť v školskom parlamente vedie žiakov k tímovej práci a spolupráci, zodpovednosti, prispieva k harmonizácii vzťahov medzi žiakmi, pedagógmi a ostatnými zamestnancami školy, buduje tímového ducha školy a podporuje prináležitosť žiakov k svojej škole. Zároveň žiakom demokraticky umožňuje spolupodieľať sa na chode svojej školy. 
      3. Účelom školského parlamentu je okrem navrhovania rôznych aktivít školy aj pomoc pri zefektívnení výchovnovzdelávacieho procesu a riešení problémov.

                                                                      

     Článok 2

     Organizácia školského parlamentu

      

      1. Členmi školského parlamentu sú žiaci ZŠ, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Člen školského parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena školského parlamentu si volia žiaci 3. – 9. ročníka demokratickou voľbou.
      2. V prípade nespokojnosti s činnosťou člena školského parlamentu má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového zástupcu.
      3. Ak sa člen parlamentu bez ospravedlnenia a udania dôvodu nezúčastní dvoch a viac zasadnutí školského parlamentu, ostatní členovia školského parlamentu majú právo ho odvolať.
      4. Sídlom školského parlamentu je Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana so sídlom na Námestí A. Cabana 36  v Komjaticiach.
      5. Školský parlament pracuje pod vedením učiteľov – koordinátorov, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľkou školy.
      6. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
      7. Parlament zasadá podľa toho, ako si to vyžaduje realizácia jednotlivých aktivít.
      8. Miestom stretávania sa školského parlamentu je učebňa dejepisného múzea. Zasadnutí  školského parlamentu sa okrem členov a koordinátoriek môžu zúčastňovať aj pozvaní hostia – spravidla členovia vedenia školy či pedagogickí zamestnanci a iní pracovníci školy podľa potreby.
      9. Školský parlament má k dispozícii schránku, ktorá sa nachádza na 1. poschodí pri tančiarni, do ktorej môžu žiaci prispievať svojimi nápadmi, či podnetmi na činnosť školského parlamentu. Školský parlament má v blízkosti schránky vlastnú nástenku, kde sú zverejnené mená a aktuálne fotografie členov školského parlamentu, ako aj plagáty a informácie o prebiehajúcich aktivitách.
      10. Školský parlament využíva webovú a facebookovú stránku školy, kde pravidelne uverejňuje príspevky a fotodokumentáciu jednotlivých aktivít.

      

                                                                       Článok 3

                                                        Zasadnutia školského parlamentu

      

      1. Program rokovania školského parlamentu zostavuje predseda parlamentu v spolupráci  s koordinátorkami školského parlamentu.
      2. Počas zasadnutí sa vedie zápisnica (dátum rokovania ŠP, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŠP (zapisovateľ) v spolupráci s koordinátorom ŠP.
      3. Činnosť školského parlamentu sa riadi podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu na 1. stretnutí školského parlamentu.
      4. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi školského parlamentu a schválení nadpolovičnou väčšinou jeho členov. 

      

     Článok 4

     Úlohy člena školského parlamentu

      

      1. Člen školského parlamentu je povinný informovať o všetkom, čo sa dozvedel na zasadnutí parlamentu vo svojej triede – oznámi to spolužiakom aj triednemu učiteľovi. Členovia ŠP navrhujú a realizujú priebeh jednotlivých aktivít, aktívne pomáhajú pri organizácii, zverejňovaní či fotodokumentácii. Členovia školského parlamentu aktívne spolupracujú, delia si vzájomné úlohy pri realizácii podujatí a pravidelne spolupracujú s koordinátorkami ŠP.
      2. Odporúča sa, aby si na zasadnutia členovia školského parlamentu nosili zápisníky, do ktorých  si zapisujú potrebné informácie zo zasadnutia, termíny a závery. 

      

      1. Členovia žiackeho parlamentu si na 1. stretnutí volia
     • predsedu
     • podpredsedu
     • koordinátora
     • zapisovateľa

     Títo volení členovia tvoria výbor školského parlamentu. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním. Zánik členstva v školskom parlamente môže nastať za uvedených okolností: vystúpením člena, vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku, ukončením vzdelávania člena na škole alebo zánikom školského parlamentu.

                                                                  

     Článok  5

     Predseda školského parlamentu

      

      1. Zasadnutie školského parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom ŠP program zasadnutia.
      2. Mimoriadne zasadnutie školského parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŠP.
      3. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu (príp. celý výbor školského parlamentu) vedeniu školy.
      4. Predseda školského parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré školský parlament pripravuje, priebežne o ich realizácii komunikuje s vedením školy a s koordinátorkami ŠP.
      5. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom ŠP.
      6. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom zabezpečuje jednotlivé príspevky určené na nástenku a na webovú stránku školy.
      7. Vedie členov ŠP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite, sám ide príkladom.

      

     Článok 6

     Podpredseda školského parlamentu

      

      1. Pomáha  predsedovi realizovať aktivity ŠP a pomáha so spracovaním príspevkov, plagátov či fotodokumentáciou jednotlivých aktivít a ich uverejňovaní.
      2. Pomáha predsedovi školského parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora ŠP.

     V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie školského parlamentu.                    

                                                                      

                                                                         Článok 7

     Koordinátor školského parlamentu

      

      1. Koordinátor je osoba poverená napomáhať rozvoju  a činnosti školského parlamentu. Môže ňou byť osoba nad 18 rokov, spravidla pedagogický zamestnanec školy.  Koordinátora menuje a odvoláva riaditeľ školy. Žiackym koordinátorom ŠP môže byť žiak 2. stupňa ZŠ, spravidla 7. - 9. ročníka.
      2. Koordinátor – pedagóg v spolupráci s predsedom ŠP zvoláva zasadnutia školského parlamentu, dohliada na prácu ŠP, konzultuje s členmi ŠP návrhy a priebeh jednotlivých aktivít, komunikuje s vedením školy a ostatnými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy podľa potrieb činnosti školského parlamentu.
      3. Koordinátor – žiak pomáha pedagogickému koordinátorovi a predsedníctvu ŠP pri organizácii zasadnutí, materiálno – organizačnom zabezpečení a realizácii jednotlivých aktivít, predstavuje medzičlánok a sprostredkovateľa v komunikácii s pedagogickým koordinátorom, členmi ŠP a vedením školy.

                                            

     Článok 8

     Zapisovateľ školského parlamentu

      

      1. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh zasadnutí ŠP, eviduje dochádzku a podieľa sa na tvorbe príspevkov k jednotlivým aktivitám a ich následnom zverejnení na nástenke či stránke školy.

      

     Článok 9

     Práva a povinnosti členov školského parlamentu

      

      

      1. Zúčastňovať sa zasadnutí, zapájať sa do diskusie, podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti školského parlamentu, komunikovať s koordinátormi a vedením školy.
      2. Slovne vyjadriť svoj názor, postoj, navrhovať riešenia jednotlivých problémov.
      3. Požiadať predsedu o mimoriadne zvolanie parlamentu v prípade nutnosti riešenia problému.
      4. Právo spolurozhodovať, voliť a byť volený.
      5. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí parlamentu.
      6. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.
      7. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných školským parlamentom. 
      8. Dbať na kultúru prejavu reči, počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať a dávať dobrý príklad iným žiakom.

                                                                                                  

     Článok 10

     Záverečné ustanovenia

      

      1. Štatút školského parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŠP.
      2. Štatút školského parlamentu sa môže meniť a dopĺňať podľa potreby písomnou formou.
      3. Uvedený štatút školského parlamentu bol schválený na prvom zasadnutí školského parlamentu   

     dňa 9.10. 2023 členmi ŠP a týmto dňom vstupuje do platnosti.