• Zápisnice 2023 - súčasnosť

    • Zápisnica zo zasadnutia Školského parlamentu dňa 09. októbra 2023

      

     Prítomní: 15

     Neprítomní: Kristína Kolenová (IV.A), Štefan Piko (VIII.B) – prítomní boli ich zástupcovia

     Hostia:

     Mgr. Marta Gocníková, riaditeľka školy

     Mgr. Miroslava Müllnerová

     Mgr. Veronika Andočová

      

     Program:

     1. Privítanie a oboznámenie s programom
     2. Úlohy ŠP
     3. Predstavenie členov ŠP
     4. Voľba výboru ŠP
     5. Sľub člena ŠP a schválenie štatútu ŠP
     6. Návrh plánu práce ŠP na školský rok 2023/2024
     7. Diskusia a rôzne
     8. Fotografovanie členov ŠP
     9. Záver

      

     K bodu 1

     Mgr. Miroslava Müllnerová a Mgr. Veronika Andočová privítali hosťa, pani riaditeľku Mgr. Martu Gocníkovú  a všetkých členov ŠP. Zároveň ich oboznámili s programom zasadnutia.

      

     K bodu 2

     Mgr. Miroslava Müllnerová predstavila zúčastneným základné úlohy ŠP, ozrejmila im práva a povinnosti členov ŠP. 

      

     K bodu 3

     Predstavili sa členovia ŠP na školský rok 2023/2024:

     3. ročník: Maximilian Gilányi (III.A), Hana Havelová (III.B)

     4. ročník: Kristína Kolenová (IV.A), Michaela Uhríková (IV.B)

     5. ročník: Marko Novák (V.A), Oliver Škrabák (V.B)

     6. ročník: Mária Piková (VI.A), Tomáš Kriško (VI.B)

     7. ročník: Ján Uhrík (VII.A), Nela Francelová (VII.B)

     8. ročník: Mia Pizúrová (VIII.A), Štefan Piko (VIII.B), Alena Patassyová (VIII.B)

     9. ročník: Nataša Hralová (IX.A), Rebeka Matejková (IX.B)

      

     K bodu 4 

     Členovia ŠP si zvolili za predsedníčku Miu Pizúrovú (VIII.A), za podpredsedníčku Natašu Hralovú (IX.A), za koordinátorku Alenu Patassyovú (VIII.B) a za zapisovateľku bola zvolená Michaela Uhríková (IV.B)

     K bodu 5 

     Mia Pizúrová, predsedníčka predstavila členom  návrh nového štatútu ŠP a členovia ŠP tento štatút jednohlasne schválili. Predsedníčka následne ŠP predniesla sľub a ostatní členovia sľub ŠP že si budú plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo štatútu potvrdili slovami „Tak sľubujem“.

     K bodu 6

     Členovia ŠP prerokovali plán práce na školský rok 2023/2024:

     Október:

     1. „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?“ – triedne kolektívy naplnia škatuľu pre seniorov z Domu pre seniorov Zlatý vek v Komjaticiach, termín: do 25.10.2023.

     2. Zbierka pre útulok „Zatúlané labky Šurany“ – pri príležitosti svetového dňa zvierat (4.10.) organizuje ŽP materiálno finančnú zbierku, termín: do 20.10.2023.

     3. Black Friday – piatok 13. je považovaný za nešťastný, smolný deň – ŠP sa dohodol na tematickej čiernej farbe oblečenia a doplnkov na piatok 13. 10. 2023

     December:

     Zbierka pre nadáciu „Pod krídlami Dominiky“ – materiálna zbierka pre deti trpiace rakovinou.

     Mikuláš na škole 

     Január/ Ferbruár :

      – karneval - žiaci oslávia Fašiangy dňom v kostýmoch a maskách.

     - Valentínska pošta – žiaci môžu posielať valentínske pozdravy svojim spolužiakom a učiteľom. Pozdravy treba vhadzovať do schránky vedľa Tančiarne.

     K bodu 7

     V rámci diskusie navrhli členovia ŽP ďalšie zaujímavé akcie, ktoré by radi zorganizovali počas školského roka 2023/2024. Návrhy schváli a odobrí vedenie školy.

     1. „Hon za pokladom“ – členovia ŽP by pripravili hravú aktivitu pre žiakov školy, predpokladaný termín: 2., 3.10.2023 (súčasť účelového cvičenia)

     2. Oslavy 50. výročia založenia školy – žiaci by pripravili narodeninovú oslavu pre našu školu v spolupráci všetkých tried (občerstvenie), vedenia školy (výzdoba školy) a učiteľov.

     3. Retro deň – žiaci a zamestnanci školy by si v tento deň oblečú retro (historické) oblečenie,                 termín: 2. polrok.

     4. Lenivý deň – žiaci a učitelia školy by si v tento deň obliekli pohodlné oblečenie, napr. tepláky, pyžamo a školskú tašku by nahradili niečím iným, termín: 1.04. 2024.

     K bodu 8

     PaedDr. Lucia Repková vyhotovila fotografie členov ŽP, ktoré budú vystavené na nástenke vedľa Tančiarne.

      

     K bodu 9

     Na záver sa Mgr. Miroslava Müllnerová a Mgr. Veronika Andočová poďakovali členom ŽP za účasť, s členmi ŠP si dohodli kroky a postup pri realizácii najbližších aktivít ŠP.  Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí podľa aktuálnej potreby

      

     V Komjaticiach dňa 9.10.2023

     Zapísali: Michaela Uhríková, IV.B a Alena Patassyová, VIII. B

     Zápisnica zo zasadnutia Školského parlamentu dňa 18. januára 2024

      

     Prítomní: 17

     Neprítomní: 0

     Program:

     1. Privítanie a oboznámenie s programom
     2. Zhodnotenie uskutočnených aktivít v prvom polroku šk. roka 2023/2024
     3. Návrh plánu práce v druhom polroku 2023/2024
     4. Diskusia a rôzne
     5. Záver

      

     K bodu 1

     Predsedníčka ŠP Mia Pizúrová privítala členov ŠP  a v spolupráci s koordinátorkami Mgr. Miroslavou Müllnerovou a Mgr. Veronikou Andočovou  predstavila členom program zasadnutia ŠP.

     K bodu 2

     Členovia ŠP zhodnotili uplynulé aktivity ŠP – Black Friday (13.10. 2023), súťažnú hru pre triedy „Ukáž, čo vieš“ (3.11. 2023), zorganizované zbierky: Zatúlané labky (október 2023), Krabica lásky pre DD Komjatice (október 2023), Pod krídlami Dominiky (december 2023). Členovia vyjadrili spokojnosť s prebehnutými akciami a pozitívny ohlas u svojich spolužiakov, dohodli sa, že podobné aktivity budú zrealizované aj v budúcom školskom roku. Koordinátorky Mgr. Müllnerová a Mgr. Andočová spoločne s predsedníčkou Miou Pizúrovou poďakovali za pomoc, podporu a spoluprácu pri realizácii členom ŠP.

     K bodu 3

     Následne predsedníčka Mia Pizúrová a podpredsedníčka Nataša Hralová predstavili členom podujatia  plánované v najbližšom období:

     Gala deň – formálny deň na červenom koberci, nápad bol prekonzultovaný s vedením školy a odsúhlasený ako súčasť osláv 50. výročia školy – plánovaný  termín 31.1. 2024, členovia sa zaviazali vytvoriť informatívny plagát do tried. 

     - karneval pre 2. stupeň – plánovaný termín 9. február 2024 – piatok, zámer: prísť do školy v maskách a kostýmoch

     - Valentínska pošta – 7.- 13. 2. 2024 – vhadzovanie odkazov do schránky ŠP, členovia sa dohodli na triedení valentínok a následnom odovzdaní pošty 14.2. – streda

     - nápad s burzou kníh – marec – podrobnosti budú dohodnuté na budúcom zasadnutí ŠP

     K bodu 4 

     Členovia ŠP diskutovali o priebehu a realizácii plánovaných podujatí, predsedníčka rozdelila úlohy členom ŠP a vyzvala ich, aby neváhali prísť s novými nápadmi a podnetmi do budúcnosti.

     K bodu 5 

     Mia Pizúrová, predsedníčka ŠP poďakovala členom ŠP a ukončila zasadnutie.

     V Komjaticiach dňa 18. 1. 2024

     Zapísali: Michaela Uhríková, IV.B a Alena Patassyová, VIII. B