Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne

Dňa 4. mája 2015 sa v dejepisnej učebni v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach konala beseda pani PaedDr. Bohuslavy Francelovej, bývalej pani učiteľky dejepisu, ruského jazyka a občianskej náuky v komjatickej základnej škole s deviatakmi. Beseda sa konala pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
V úvode, pani PaedDr. Francelovú privítala terajšia pani učiteľka dejepisu Mgr. Miroslava Müllnerová. Pani učiteľka Francelová si zaspomínala na časy minulé, na vyučovanie dejepisu, výlety, významné návštevy v škole... Porozprávala deviatakom fakty z histórie, z obdobia druhej svetovej vojny a z obdobia oslobodenia našej obce. Okrem iného sme sa dozvedeli zaujímavosti z bombardovania dolného kostola, taktiež nám ozrejmila vznik pomenovania Kornicevovej ulice u nás v obci či mnoho iného... Žiakov zaujali staré fotografie, obrázky i články zo slovenských a ruských periodík, ktoré pani Francelová so sebou priniesla.
V závere besedy poďakovala pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková pani Francelovej za účasť a odovzdala jej pamätný list.

Ďakujeme pani PaedDr. Francelovej za návštevu a zaujímavú besedu a odovzdanie mnohých cenných faktov z našej minulosti, pani Mgr. Miroslave Müllnerovej za zorganizovanie besedy, žiakom za účasť a za záujem...

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria