Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Komjatický dobrý skutok

Komjatický dobrý skutok

Dňa 22. 12. 2015 sa v priestoroch  Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana v Komjaticiach uskutočnila vianočná dobročinná akcia pod názvom „Komjatický dobrý skutok“, zameraná na pomoc deťom zo sociálne znevýhodnených rodín v Komjaticiach. Iniciátormi a organizátormi akcie boli členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením základnej školy. Tí sa rozhodli zorganizovať pre komjatické deti, ktoré žijú v skromnejších podmienkach, prekvapenie v podobe vianočných balíčkov, ktoré vyrobili žiaci vo všetkých triedach. Súčasťou balíčkov boli rôzne hračky, knihy, spoločenské hry a iné darčekové predmety.  V utorok 22.12. zavítali do Základnej školy s materskou školou Ondreja Cabana žiaci miestnej Špeciálnej základnej školy, ktorí  prítomných potešili vlastným vianočným programom. Následne ich pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková pozvala do zborovne školy, kde boli pre tieto deti pripravené hotové vianočné balíčky, ktoré im odovzdali členovia Žiackej školskej rady. Obdarované deti sa balíčkom veľmi potešili. Prvotný podnet k zorganizovaniu uvedenej akcie prišiel na októbrovom zasadnutí Žiackej školskej rady, počas ktorého členovia uvažovali o realizácii  dobročinnej žiackej akcie na škole. Keďže sa blížili vianočné sviatky, uvažovali sme o tom, ako by sme mohli deťom zo sociálne slabších pomerov spríjemniť vianočné sviatky a padol nápad zorganizovať na škole zbierku hračiek a iných darčekových predmetov. Akciu sme príznačne nazvali „Komjatický dobrý skutok“ nakoľko žiaci chceli urobiť pred Vianocami niečo nezištné v prospech iných, ktorých takto pred sviatkami  potešia. V tejto myšlienke žiakov plne  podporila aj pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková. Začiatkom decembra sa na škole rozbehla zbierka darčekových predmetov vo všetkých triedach, z ktorých potom žiaci v každej triede vyrobili vianočné balíčky aj s venovaním.  Záverom možno skonštatovať, že žiacka akcia Komjatický dobrý skutok splnila svoj účel a otvorila tak možnosť ďalšej realizácie v nasledujúcich školských rokoch, čo v záverečnom prejave vyjadrila aj pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková.                  

       Mgr. Miroslava Müllnerová,  Mgr. Mária Kéryová – koordinátorky ŽŠR

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria